dinsdag, april 23, 2024
HomeNieuws uit NederlandPvdA-deelraadsleden schorten werk op

PvdA-deelraadsleden schorten werk op

-

Does Travel - naar Suriname

Drie PvdA-leden van de stadsdeelraad in Amsterdam-Zuidoost schorten hun politieke werk tijdelijk op. Dat gebeurt naar aanleiding van een rapport vorige week van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam waaruit blijkt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en daar persoonlijk gewin uit hebben behaald. Dat maakte de fractievoorzitter van de PvdA in het stadsdeel, Lourens Burgers, dinsdagavond bekend tijdens een vergadering van het stadsdeel.

Een van de drie politici is voorzitter Andre Bhola van de stadsdeelraad. Uit het onderzoek van de Rekenkamer bleek dat zeven stadsdeelraadsleden de afgelopen jaren als bestuurder of betaald vrijwilliger werkten voor instellingen die door het stadsdeel werden gesubsidieerd. Zij verzwegen die nevenfuncties of beslisten mee over het verstrekken van de subsidies.

De raadsleden treden tijdelijk terug, hangende een eigen onderzoek van de PvdA. Dat zal eind augustus klaar moeten zijn. De partij geeft hen tijdens het onderzoek gelegenheid weerwoord te geven.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

14 REACTIES
 1. Neven functies verzwegen? Mensen in de tweede en eerste kamer moeten het opgeven.

  Het wordt tijd dat ook mensen in gemeentelijke en ministriele organisaties verplicht worden gesteld om dit te melden. Dit is heel makkelijk.

  Gewoon een formuliertje bijvoegen bij de contracten ,die ze ook moeten onderteken, dat neven functies gemeld moeten worden. Betaalt of onbetaald.

  Gebeurdt dat niet en het komt uit. Dan volgt onmiddelijk ontslag. En andere sancties.

  Ik rust
  Djamoe


  Maak melding
 2. De drie deelraadsleden zijn inmiddels zelfs uit de fractie gezet.

  AT5:
  Drie deelraadsleden van de PvdA in Zuidoost zijn uit de fractie gezet. Hun werk zetten ze als onafhankelijken voort. Dat bleek dinsdagavond op een chaotische raadsvergadering. Het gaat om de leden Doets, Eckhardt en Bhola.
  http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=27827

  Volkskrant:
  Drie deelraadsleden uit PvdA-fractie gezet
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article441600.ece/Drie_deelraadsleden_uit_PvdA-fractie_gezet

  Achtergronden:
  De PvdA maakt na heel veel aandringen eindelijk eens schoon schip. Nou die jarenlang heulende partijbonzen nog opruimen!
  http://erikkempenaar.punt.nl/?id=378210 … hief=&


  Maak melding
 3. Surinaamse wijze van politiek bedrijven wordt in nederland onmiddellijk afgestraft. Daar kunnen de politici in suriname voorbeeld aan nemen.


  Maak melding
 4. De andere kant van het verhaal:

  Amsterdam 3 juli 2007

  Reactie van de heer H.D.M. Lalji (Pvda raadslid Stadsdeel Amsterdam Zuidoost) op constatering van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam, in haar rapport over subsidieverstrekking in Zuidoost met betrekking tot belangenverstrengeling bij de uitoefening van het deelraadslidmaatschap.

  Volgens de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam heeft ondergetekende, H.D.M. Lalji, zijn bestuursfunctie van de gesubsidieerde instelling Stg. HCC Vikaash gemeld.
  Naar aanleiding van haar onderzoek is de Rekenkamer van mening dat de heer Lalji zich als raadslid bemoeit met de besluitvorming van de instelling waarbij hij betrokken is geweest te weten Stg. HCC Vikaash.
  Opmerking Lalji: op 10 juli 2006 ben ik afgetreden als voorzitter van Stg. HCC Vikaash. Bijgevoegd is het formulier “Wijziging functionarisgegevens” van de Kamer van Koophandel Amsterdam naar aanleiding van mijn aftreden als voorzitter van de Stg. HCC Vikaash (Bijlage 1). Na mijn aftreden heb ik op geen wijze beleidsbemoeienis gehad met Stg. HCC Vikaash.

  • In september 2006 heb ik een algemene motie ingediend in verband met het afwijzen van organisaties en ondernemers uit stadsdeel Amsterdam Zuidoost door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) in verband met het oudkomerstraject. Bijgevoegd is een kopie van deze motie (Bijlage 2)
  .
  • Het indienen van deze algemene motie heeft niets met belangenbehartiging of met belangenverstrengeling te maken maar met het vervullen van mijn rol als volksvertegenwoordiger in Amsterdam Zuidoost.

  • Bij de begrotingsbehandeling 2007 van stadsdeel Amsterdam Zuidoost heb ik, de indiener van een CDA motie, die gericht was op het volledig stopzetten van de subsidie van Stichting HCC Vikaash een aantal technische vragen gesteld. De CDA motie had de strekking om een al 10 jaar bestaande subsidierelatie tussen stadsdeel Amsterdam Zuidoost en Stg. HCC Vikaash van de ene op de andere dag stop te zetten.

  • De motie van het CDA was niet geagendeerd maar is staande de vergadering in alle drukte, tijdens de begrotingsbehandeling van 2007, ingediend.

  • Er was geen afstemming vooraf in de PvdA-fractie welk raadslid op de motie van het CDA zou reageren.
  • Gezien de vergaande strekking van de motie, namelijk stopzetting van de totale subsidie aan bovengenoemde stichting, kan de Rekenkamer Amsterdam moeilijk met inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid en gelet op het doel van de motie, gestand houden dat ik met mijn technische vragen naar aanleiding van de vooraf onaangekondigde CDA motie, de Stg. HCC Vikaash wilde bevoordelen uit hoofde van belangenverstrengeling.

  N.b. Slimmer was het geweest indien ik als raadslid ervaren genoeg zou zijn geweest, om in deze situatie een schorsing aan te vragen voor intern overleg. Op dat moment was ik amper 7 maanden raadslid en had ik die ervaring niet en beging ik deze beginnersfout. In feite ben ik door de indiener van de CDA motie uitgelokt om mij in de discussie te mengen. Ik heb door mijn onervarenheid toegehapt en meegedaan aan de discussie. In de schorsing van deze raadsvergadering heeft het bewuste CDA raadslid mij een college gegeven over de juiste handelswijze in soortgelijke gevallen.

  • Uit deze schets van de situatie wil ik aangeven dat ik niet het vooropgezet plan had om aan de discussie met betrekking tot de ingediende CDA motie mee te doen, maar door mijn onervarenheid ben ik daartoe uitgelokt en heb jammer genoeg toegehapt.
  • Ideaal zou zijn geweest een schorsing aan te vragen en in de schorsing zouden het woordvoerderschap en stemgedrag zijn vastgesteld.
  • Van boze opzet of de intentie om koste wat koste aan de discussie en de stemming mee te doen was van mijn kant totaal geen sprake.
  • Ik vind het dan ook onjuist en volstrekt buiten proporties dat de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam ondanks mijn reactie naar aanleiding van haar bevindingen gemeend heeft mij van belangenverstrengeling te moeten beschuldigen.
  • Dit ondanks het feit dat ik bij mijn bovengenoemd optreden in de raad al 4 maanden geen lid meer was van het bestuur van STG. HCC Vikaash.
  • Ook als ik voor deze CDA motie had gestemd was hij verworpen, omdat de motie maar 4 stemmen voor kreeg en 22 Stemmen tegen. Mijn tegenstem in deze was niet doorslaggevend.

  • Het feit dat mijn broer sedert 10 juli 2006 als penningmeester gekozen is bij Stg. H.C.C. Vikaash, zou volgens mij niet betrokken moeten worden om mij koste wat het kost in een constructie van belangenverstrengeling te loodsen met betrekking tot mijn optreden bij de bovengenoemde CDA motie dd 7 november 2006.

  • Ik heb sedert mijn aftreden op 10 juli 2006 geen enkele bemoeienis met de activiteiten van het nieuw bestuur van Stg. HCC Vikaash. Dit heb ik bewust gedaan daar ik het nieuwe bestuur niet voor de voeten wilde lopen. Ik heb na mijn aftreden als bestuurslid gekozen om mij te concentreren op mijn raadswerk als lid van de PvdA fractie in Amsterdam Zuidoost en bewust niet bemoeid met bestuursactiviteiten en beleid van het nieuwe bestuur van Stg. HCC Vikaash.

  • In dit verband heb ik noch met mijn broer, noch met de andere gekozen bestuursleden van Stg. HCC Vikaash discussies gehad over het reilen en zeilen bij de Stichting, juist omdat ik mijn werk als raadslid zonder last of ruggespraak wens te doen.

  • De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam had dit kunnen navragen bij mij, of bij welk willekeurig lid van het nieuwe bestuur van Stichting HCC Vikaash, voordat zij tot haar definitief rapport was overgegaan.

  • In een gesprek dat ik met een functionaris van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam, de heer E.V. Oppenhuis, op 28 mei jl had in verband met het aftasten van nut en noodzaak voor een mondeling onderhoud, over haar voorlopige bevindingen met betrekking tot het “Onderzoek Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam naar het subsidieproces in stadsdeel Amsterdam Zuidoost” werd mij door de heer Oppenhuis aangegeven dat dit niet echt noodzakelijk was, aangezien mijn rol in het kader van het onderzoek bescheiden was.

  • De heer Oppenhuis van de Rekenkamer gaf mij het advies het maar te laten bij een schriftelijke reactie gezien mijn bescheiden rol in het kader van het onderzoek.
  • Ik drong bij de heer Oppenhuis aan op zuivering van mijn naam naar aanleiding van de door mij opgestelde reactie in verband met de voorlopige bevindingen van de Rekenkamer.
  • Ik wees de heer Oppenhuis in het bewuste gesprek op het gevaar van het in discrediet brengen van mijn naam door deze in één adem te noemen met andere door de Rekenkamer voor te dragen hoofdrolspelers in het kader van haar onderzoek.
  • Ik wees de heer Oppenhuis op het effect daarvan in de media bij het miljoenenpubliek: “dat zo de indruk zou worden gewekt dat er ook iets goed mis moet zijn met de heer Lalji”
  • Ondanks mijn indringend gesprek met de heer Oppenhuis van de Rekenkamer en zijn verzekering aan mij, dat mijn rol in het onderzoek heel bescheiden is en dat mijn schriftelijke reactie op de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar het subsidieproces in stadsdeel Amsterdam Zuidoost zou volstaan, en deze door de Rekenkamer integraal zal worden gepubliceerd, is precies gebeurd waar ik de heer Oppenhuis vooraf voor gewaarschuwd heb.

  • Vanaf donderdag 28 juni jl. wordt mijn naam in de media in één reeks genoemd met de door de Rekenkamer aangewezen hoofdrolspelers in haar onderzoeksrapport.
  • Ik ben van mening dat mij hiermede zowel in materieel als in immaterieel opzicht ontzettend veel onrecht wordt gedaan, althans zo voelt het aan.
  • Mijn in meer dan 30 jaar zorgvuldig opgebouwde reputatie van onbaatzuchtige werker voor de publieke zaak wordt hiermee van de ene dag op de andere aan diggelen gegooid zonder dat hieraan een deugdelijke en zorgvuldige argumentatie ten grondslag ligt.

  • Dit is echt niet mijn motivatie geweest, waarom ik mij ongeveer 1 jaar geleden verkiesbaar heb gesteld als kandidaat voor de PvdA bij de deelraadsverkiezingen.

  • De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam heeft op verzoek van de fractie van de PvdA onderzoek gedaan naar het subsidieproces in Amsterdam Zuidoost, wat een goede zaak is, maar gedraagt zich in mijn ogen niet betrouwbaar bij het nakomen van haar afspraken ten aanzien van publicatie van mijn reactie op haar bevindingen.

  • De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam heeft via haar medewerker de heer Oppenhuis op 28 mei jl. met mij afgesproken dat mijn reactie op haar bevindingen integraal in haar eindrapport zou worden opgenomen. Dit is slechts gedeeltelijk gebeurd.

  • Ook is er hierover niet met mij gecommuniceerd, noch schriftelijk, noch mondeling maar moest ik dit constateren bij de presentatie van het definitief rapport door haar directeur dr. V.L. Eiff op woensdag 27 juni jl.
  • Op een vraag van mij hierover bij de presentatie van het rapport gaf de heer Eiff mij te kennen dat publicatie van de door mij meegezonden motie in het eindrapport, naar zijn oordeel zijn bevindingen niet zou wijzigingen en dat hij daarom maar besloten heeft de motie (over oudkomers trajecten) niet te publiceren. Voor mij was publicatie van de motie wel essentieel omdat uit de motie zou blijken dat de intentie van de motie gericht was op het bieden van een steun in de rug aan alle door DMO afgewezen organisaties uit stadsdeel Amsterdam Zuidoost bij de gunning van oudkomers- trajecten in september 2006.
  • Het publiceren van de door mij naar de Rekenkamer opgestuurde motie in haar eindrapport zou de beschuldiging van de Rekenkamer aan mijn adres dat de door mij ingediende motie was ingegeven vanwege belangenverstrengeling logenstraffen.
  • Zonder hoor- en wederhoor toe te passen besloot de Rekenkamer eenzijdig de door mij opgestuurde motie die integraal onderdeel vormde van mijn reactie op de bevindingen van de Rekenkamer niet in haar eindrapport te publiceren. Op deze wijze heeft de Rekenkamer de lezer van haar rapport geen objectief beeld gegund van de totale gang van zaken, zodat zij zelf tot de conclusie konden komen of de constatering van de Rekenkamer dat ik mij aan belangenverstrengeling heb schuldig gemaakt bij de indiening van bovengenoemde motie in september 2006 juist is of niet.
  • Samenvattend komt bij mij het beeld naar boven drijven dat de Rekenkamer koste wat kost haar beeld dat er in Stadsdeel Amsterdam Zuidoost:” iets goed mis is met de subsidieverstrekking nadrukkelijk wilde bevestigen”.

  • Zonder dat de Rekenkamer in het kader van haar onderzoek mij ooit heeft gehoord, los van het op mijn initiatief gevoerde gesprek op 28 mei jl. naar aanleiding van haar voorlopige bevindingen, heeft de Rekenkamer mij toegevoegd tot de door haar samengestelde lijst van zeven raadsleden die zich aan belangenverstrengeling zouden hebben schuldig gemaakt.

  • Het beeld dat ik hieraan overhoud is dat de Rekenkamer ondanks mijn feitelijke- en inhoudelijke reactie op haar voorlopige bevindingen geweigerd heeft om haar oordeel, dat ik mij aan belangenverstrengeling zou hebben schuldig gemaakt, te wijzigen.
  • Bij mij ontstaat het beeld dat ik door de Rekenkamer met de haren erbij ben gesleept, bij de lijst van de door haar aangewezen personen (de zogenaamde belangen verstrengelaars)
  • Ondanks de door de Rekenkamer in haar rapport aangebrachte nuancering, dat er bij mij geen sprake is van eigen gewin, ben ik van mening dat door de grote media belangstelling voor het onderzoek van de Rekenkamer, mijn goede naam en eer door de werkwijze van de Rekenkamer zonder een naar de omstandigheden van het geval te billijken deugdelijke grondslag hiervoor, zeer ernstig is geschonden.

  • De berichtgeving in media als At5 en het Parool n.a.v. het Onderzoeksrapport van de Rekenkamer m.b.t. mijn persoon is zeer tendentieus. Een groot deel van de media put selectief uit het verslag van de Rekenkamer. Zo vermeldt zij niet dat de Rekenkamer bij haar onderzoek naar mijn functioneren als voorzitter van Stichting H.C.C. Vikaash (April 2002 t/m 10 Juli 2006) geen onregelmatigheden,een geen eigen gewin heeft geconstateerd.

  • De komende dagen ga ik dan ook alles in het werk zetten om bijstelling van het oordeel van de Rekenkamer en rectificatie van de berichtgeving m.b.t. mijn persoon in de media te bewerkstelligen.

  • Burgers van Amsterdam, Burgers van Nederland, ik laat het aan u over welk oordeel u over mij wil vellen naar aanleiding van de beschuldigingen van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam aan mijn adres.

  • Intussen beraad ik mij over de te nemen stappen richting de Rekenkamer van Amsterdam.

  • Ik dank u voor uw aandacht en reken op een wijs en rechtvaardig oordeel.

  w.g. Henk Lalji (Raadslid PvdA Amsterdam Zuidoost)

  Tel. 06 – 53 83 58 81
  [email protected]


  Maak melding
 5. En zo schreeuwen we altijd dat we gediscrimineerd worden of over rassen justitie.Het lijkt wel op een erfelijk geslachtsziekte onder ons bestuurders.

  Niet van wat de witte/man vrouw doet dat mogen wij ook.Hell no!!!

  We kunnen ze ook laten zien dat onder surinamers ook top bestuurders zijn.

  En maar schreeuwen dat we gediscrimineerd worden.


  Maak melding
 6. Die jaloerse witte honden zijn al jaren op zoek naar kleine dingen om de Surinaamse politici onderuit te halen!!! Het is hun een doorn in het oog dat A´dam Zuid-oost zowat uisluitend door Surinamers bestuurd wordt !!!
  Alle betroken Surinamers in deze afaire zijn zeer capabele mensen die hun sporen meer dan verdiend hebben in A´dam zuid-oost!!! Wie zegt dat de beschuldigingen op waarheid berusten en niet rechtlijnige conclussies van de blanken zijn!!!! Kijk maar wat er over de Surinaamse voetballers heen kwam toen ze met de Surinaamse vlag zwaaiden!!! Dat ze zojuist de Europese titel veroverd hadden was al gauw vergeten!! Dat dank zij deze jongens Nederland na 50 jaar!!! weer naar de Olumpyse spelen mag was ff op de achtergrond geraakt!!! Ja want die vlag incident was zo´n grote misdaad in de ogen van de blanken!!!! Wat ik hiermee wil zeggen is laat je niet in de luren leggen door de blanken, die weten percies hoe ze mensen willen uitspelen om hun doel te bereiken!!! Zij zijn nl ziekelijk jaloers op Suris die goed aan de weg Timmeren!!!!!!


  Maak melding
 7. Tijdelijk opschorten…? Als Amsterdammer van Surinaamse afkomst kan ik heel kort zijn:
  ik schaam mij diep!

  Winston Hermelijn

  Wat de jaloerse blanken honden rondbazuinen direkt voor lief genomen he!!! naieve idioot dat je bent!!!!


  Maak melding
 8. Ik heb een vraag aan de heer Lalji.

  Zijn er notulen van het gesprek met dhr oosterhuis van 28 mei 2007?
  Want dan kan atijd daar naar verwezen worden.

  Verder vind ik het ook fout van de pvda fraktie en met name de voorzitter dat er vooraf geen stemming is geweest wie het woord zou voeren over de motie van de CDA.

  Ik rust
  Djamoe


  Maak melding
 9. Op de serieuze sites (dus exclusief frustratie-sites als Geenstijl.nl) is een overgrote meerderheid die schrijft of reageert het eens met de conclusies van het rapport van de gerespecteerde Rekenkamer. De PvdA heeft al vele jaren een zeer slechte reputatie aangaande subsidies en belangenverstrengelingen. Iedere PvdA’er die in de politieke modder staat had zich die kritiek aan moeten trekken. Dat heeft niets met zwart/wit te maken. Maar nee hoor, de PvdA ging gewoon arrogant door en zit nu op de blaren. De heulende partijbonzen zullen ook nog wel de nodige aandacht krijgen.

  Het verbaast me dat dhr. Lalji nu plotseling op deze site van zich laat horen. Ik heb nog nooit wat van hem vernomen op internet of in de nieuwsmedia. Volksvertegenwoordigers horen publiekelijk verantwoording af te leggen. Wat doet ie eigenlijk voor de € 1200,- raadsvergoeding per maand? Ik kan me wel herinneren dat hij z’n affiches in verkiezingstijd op elke deur in Zuidoost kwakte en andere partijen op verkiezingsborden niet respecteerde. Het was zo grof dat de lokale tv hem tot verantwoording riep. De geblaarde Lalji motiveert mij niet al zijn argumenten te bestuderen. Zoek het even lekker zelf uit!

  Voor de volledigheid hierbij de door dhr. Lalji vergeten nawoord (waarom vergeten?) van de Rekenkamer als reactie op zijn verdediging:

  Nawoord rekenkamer
  De rekenkamer is van oordeel dat de heer Lalji in de raad actief de belangen heeft verdedigd van HCC Vikaash door het DB op te dragen met DMO in overleg te treden over de afgewezen aanbieders van oudkomersprojecten (waaronder HCC Vikaash). Daarnaast heeft hij zich gemengd in de besluitvorming over de subsidieverstrekking aan HCC Vikaash. De rekenkamer blijft daarom van oordeel dat in strijd met de gedragscode voor raadsleden is gehandeld door deel te nemen aan de besluitvorming over onderwerpen die HCC Vikaash direct raken.


  Maak melding
 10. wij moeten ervoor uitkijken mee te gaan huilen met de wolven in het bos. ik erger me aan die sranangmangs die meteen hun conclussie gaan trekken. geen enkele eigen waarneming. de blanken napraten. we vertrouwen ons zelf niet. dit is toppunt van eigen haat. weet je wat een batereiover die mensen is uitgestort. als je een stok zoekt om een hond te slaan ga je die vinden. de redactie van parool et5 en volkkrant is room blank. wat verwacht je voor berichtgeving. laten we het tegen onderzoek afwachten voor we ons eigen mensen gaan afvallen.


  Maak melding
 11. Beste Marbongsoe en Pitbull,

  Bedankt voor jullie reactie. Laat ik jullie voor zijn: noem mij gerust een redi musu.
  Het is niet voor het eerst dat ik mij moet schamen, dit is mij de laatste maanden al vaker overkomen, met als voorlopig dieptepunt de leugenachtigheid van stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet die na twee keer aangehouden te zijn voor rijden onder invloed, lekker op haar pluche zetel bleef zitten.
  Dat jullie andere maatstaven hanteren, prima. Ik doe dat niet en dus schaam ik mij diep voor het stuitende gedrag van mijn landgenoten op hoge posities.


  Maak melding
 12. Personen en organisaties die opkomen voor de belangen van allochtonen worden continue onder een vergrootglas geplaatst.
  Het is daarom belangrijk super zorgvuldig te zijn in alle stappen die men onderneemt.
  Ik kan mij herinneren dat rond het jaar 1992 het Centrum voor Etnische Studies (CRES) van de Universiteit van Amsterdam werd opgeheven, op het moment dat een groot aantal allochtone studenten zich aanmelden om bijvakken te volgen. De zwarte professor Chris Mullard, Phillomena Essed en anderen waren erg populair omdat ze ook ingingen op de mechanismen van uitsluiting in de Nederlandse samenleving.

  In 2005 werd de subsidie aan Multiple Choice, het Bureau voor Multiculturele vraagstukken in Noord-Holland, stop gezet door de provincie.
  Het argument was dat er bij Multiple Choice sprake was van financieel wanbeheer.
  Noch het bestuur, noch de directie hadden zichzelf bevoordeeld.

  Toch was de teneur van de krantenartikelen, dat er gesjoemeld was met gemeenschapsgelden.
  Het bestuur en directie hadden, de fout begaan om in snel tempo te werken aan een multicultureel team. De blanke collega’s gingen achter de schermen klagen bij de provincie en na een gecoördineerde actie werd de subsidie ondersteuning van allochtone organisaties in Noord-Holland de nek werd omgedraaid.
  De subsidie werd overgeheveld naar witte instellingen waarvan het overgrote deel geen affiniteit hebben om met zelforganisaties van minderheden te werken.
  Veel Surinamers zien het afbraakproces, maar door alle tegenslagen durven ze hun mond niet meer open te doen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES