maandag, mei 27, 2024
HomeOnderwerpenEconomieMigranten informeren over AOW-gat

Migranten informeren over AOW-gat

-

Does Travel - naar Suriname

Alle emigranten en immigranten moeten worden geïnformeerd over de gevolgen van hun verhuizing voor hun oudedagsvoorziening en over de mogelijkheid dit AOW-gat te repareren. Daarvoor heeft staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (PvdA) van Sociale Zaken gisteren gepleit tijdens een bijeenkomst van de Stichting Pensioenkijker in Leiden, meldt Elsevier.

Volgens de stichting, een samenwerkingsverband van overheid, pensioenfondsen en verzekeraars, weten veel migranten niet dat zij een onvolledige pensioenopbouw hebben. Bijna alle 65-plussers van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst kampen met een gekorte AOW. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitvoert, is het mogelijk dat AOW-gat te repareren, mits de migrant niet te veel spaargeld heeft.

Migranten kunnen dan maatregelen nemen om te voorkomen dat ze op 65-jarige leeftijd een onvolledige AOW-uitkering krijgen.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

19 REACTIES
 1. Veels telaat heer Aboutaleb.

  AOW-GAT SURINAAMSE NEDERLANDERS
  Aan:

  De vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  van de Tweede Kamer der Staten Generaal

  Postbus 20018

  2500 EA ’s-Gravenhage

  t 070-3182041
  f 070-3183439
  e [email protected]

  Betreft: AOW-gat Surinaamse Nederlanders Plaats en datum: ……………………..………………………………….

  Geachte Heer/Mevrouw,

  Iedere inwoner van Nederland bouwt tussen zijn vijftiende en vijfenzestigste levensjaar AOW op. Bij veel Surinaamse Nederlanders is dit basispensioen niet volledig, omdat zij pas op latere leeftijd naar Nederland zijn verhuisd.

  Middels deze brief vraag ik uw aandacht voor de specifieke problematiek van een deel van de Surinaamse Nederlanders met betrekking tot de AOW.

  Deze Surinaamse Nederlanders worden achtergesteld. Zij waren vanaf de invoering van de AOW, in 1957, Nederlanders. Het Surinaams grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden was in feite een achtergesteld gebied en bleef dat ook door deze buiten de reikwijdte van deze regeling te houden. Bovendien is de Nederlandse overheid in gebreke gebleven bij het informeren van Surinamers die naar Nederland zijn gekomen in verband met de onafhankelijkheid en daarna. Daardoor zitten velen van deze nu met een groot AOW-gat. Voor sommigen betekent dat zelfs armoede. Aldus zijn velen aangewezen op aanvullende bijstand met alle beperkingen die dat met zich meebrengt, zoals slechts dertien weken vakantie in het buitenland en de vermogenstoets waardoor sommigen gedwongen zijn eerst hun spaarcenten op te maken of hun eigen huisje “op te eten”.

  Temeer om in het reine te komen met dit koloniaal verleden, roep ik de Nederlandse overheid op om deze groep Nederlanders met onmiddellijke ingang een volledig AOW toe te kennen.

  Ik wijs u erop dat deze problematiek allang bekend is en er tot nu toe alleen maar over gepraat wordt. Veel getroffenen zijn inmiddels al overleden of hebben een dusdanige leeftijd bereikt dat dat niet lang meer zal duren. Hoe langer men wacht, hoe groter de kans dat dit “probleem” uitsterft. Dat mag niet gebeuren.

  Als rechtgeaarde burger, solidair met mijn mede-Nederlanders en in het bijzonder de Surinaamse Nederlanders, vraag ik u om onmiddellijke actie ter reparatie van de AOW ten gunste van deze Surinaamse Nederlanders.

  Via de media vernam ik dat een kamermeerderheid van CDA, PvdA, SP en GroenLinks zich ernstig zorgen maken over het AOW-gat van de Surinamers. Deze zorgen omzetten in daden is een logische stap.


  Maak melding
 2. Het is alleen maar te repareren als je dokt of als de regering met een soepeler standpunt komt.

  Dat je Turken en Marokkanen dezelfde rechten geeft, stoort mij ten zeerste omdat zij geen deel hebben uitgemaakt van het geweldige ” Koninkrijk de Nederlanden”. Het wordt tijd dat Nederland gaat bewijzen waarom wij (Ex Koninkrijkers) trots mochten zijn op het Koninkrijk.
  De enige manier om trots te zijn is wanneer wij Surinamers, antillianen en Indonesiers rechten hievan kunnen ontlenen en zolang dat niet kan, ben en blijf ik teleurgesteld.


  Maak melding
 3. Wat de heer Aboutaleb moet doen is ervoor zorgen dat migranten die in het verleden hier naartoe zijn gekomen en niet over deze kwestie zijn geinformeerd en tientallen jaren in nederland hebben gewerkt met name de nederlanders van Surinaamse komaf middels een regeling hetn te compenseren voor de AOW-GAT. Immers voor deze mensen is het echter
  “TE LAAT” om zelf maatregelen te nemen en/of voor de AOW-GAT te verzekeren. De heer van Bommel heeft toch meerdere malen in de Tweede
  Kamer ter sprake gebracht.


  Maak melding
 4. De aanvulling op het tekort van het AOW wordt wel getoetst op vermogen. Het AOW zelf niet, daar heeft zelfs Beatrix recht op.

  Als zij niet van haar 15e tot 65e in Ned gewoond zou hebben zou ze ook gekort worden en zou ze niet in aanmerking komen voor deze aanvulling vanwege haar vermogen.


  Maak melding
 5. nederland meet weer met 2 maten.wat voor onzin is dat.surinamers die zo hard hebben gewerkt in nederland en wanneer ze terug willen naar hun geboorte land krijgen alleen tegenwerkingen van de nederlandse regering en hun wetten.het is gewoon discriminatie die blanke nederlander hebben zulke problemen niet.die surinamers moeten gewoon een klacht indienen tegen nederland bij de europesche hof om een uitspraak te doen over deze kwestie.ze behandelen ons nogsteeds als slaven.


  Maak melding
 6. Beatrix heeft geen AOW gat zoals de meeste Surinamers die op late leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Probeer dus geen appels met peren te vergelijken.
  Vanna


  Maak melding
 7. Wat heeft dit met Turken en Marrokanen te maken, zij komen toch niet uit een voormalige kolonie. Meneer Aboutaleb doet dit voor zijn eigen achterban. Voor de zoveelste keer schrijf ik dat Turken en Marrokanen gelijk gesteld worden met Nederlanders die uit de voormalige kolonies komen. Dit is te gek voor woorden.

  ramsesV


  Maak melding
 8. Surinamers toch,begrijp het nou 1 keer,de Turken en Marokkanen hebben kei en keihard gewerkt in Nederland,samen met de Spanjaarden,Italianen en Portugezen hebben zij de Nederlandse economie gebracht waar het nu is,prof.Heertje heeft het openlijk op de tv gezegd:zonder deze GASTARBEIDERS was de Nederlandse economie niet wat het nu is.
  Dus hebben zij alle rechten verworven,maakt niet uit als ze uit een voormalige Nederlandse kolonie komen.
  Surinamers die voor de onafhankelijkheid gevlucht zijn, werden hier opgevangen en kregen alles op een presenteerblaadje,hoefden niet in pensioens met 10 man op een kamertje,hoefden niet rond de klok te werken,maar kregen alles van de socialedienst,uitzonderingen daar gelaten.
  Dus maw,deze gastarbeiders hebben meer rechten wat AOW betreft ze hebben ook nog een leuk pensioentje opgebouwd,dat kan men niet van de meeste Surinamers zeggen.

  Die verwende Surinamers willen nog tot in Suriname profiteren van andermans centjes.
  Als je als Surinamer kei en keihard gewerkt hebt,hoef je,je geen zorgen te maken over je AOW en je opgebouwde pensioen.


  Maak melding
 9. AOW is alleen voor de blanken. Blanken vergeten dat Surinamers de echte Nederlanders zijn. Surinamers heeft Nederland opgebouwd. Kruiden was vroeger goudwaard. Zonder die kruiden was Nederland nu straat arm. Wat gaat er straks gebeuren als de benzine op raakt. Wie gaat nog in een koude land wonen als de kachel of verwarming niet meer werkt. Nu geven de blanken China en India de schuld omdat ze meer aardolie gebruiken. AOW is over 10 jaar niks meer waard. Als het hier koud gaat word zien we wel.


  Maak melding
 10. @Che
  Ook hier weer de klok en de klepel. De kruden kwamen uit Indie India en Ceylon. SME heeft als planage economie geen noemenswaardige productie gekend.


  Maak melding
 11. AOW heeft niks te maken met het Nederlander, blank of (ex)rijksgenoot zijn.
  Dat gezeur getuigt alleen maar van onwetenheid en misschien zelfs van domheid.

  Je bouwt alleen AOWrechten op als je ingezetene van Nederland (niet van het Koninkrijk der Nederlanden) bent.

  Ook (blanke) Nederlanders worden gekort als zij jaren in het buitenland hebben gewoond en zich niet aanvullend hebben verzekerd.
  Ook zij krijgen 2% minder voor elk jaar buitenlands verblijf.

  Dit heeft dus niets met discriminatie te maken maar met wetgeving, hoe ongelukkig dat voor sommingen ook uitpakt.

  Het is wel schandalig dat de overheid daar niet of onvoldoende informatie over heeft verstrekt, waardoor men pas op 65-jarige leeftijd met een voldongen feit wordt geconfronteerd.


  Maak melding
 12. Get a life,

  Je slaat de spijker op de kop. Al het andere ge-o h is draagt er niet toe tot een zinvolle en beschaafde discussie. De toemalige regering van Suriname met zijn Gouverneur, hebben ze toen zitten slapen ?? toen het wetsvoorstel in het nederlandse Parlement werd ingedient. Geschiedkundigen zouden hier een onderzoek moeten doen in de archieven. Al is het alleen maar om te laten zien waar het precies fout is gegaan en wat de rol van deze toenmalige Gouverneur is geweest. Suriname had als deel van het Koninkrijk toen direct op moeten inspelen. maar ja.


  Maak melding
 13. In het jaar 1957, toen de AOW-wet in Nederland werd aangenomen, hebben de Surinaamse politici onze oudjes foutief voorgelicht. Ze hebben gezegd dat zij automatisch pensioen zouden krijgen omdat er sprake was van het “Koninkrijk der Nederlanden”. Recht voor een, recht voor allen. Toen het geld er niet kwam, omdat er een territorium eis was gesteld in de wet(alleen inwoners van Nederland)gingen de oudjes massaal naar Nederland om hun AOW rechten te gelde te maken. Meer weet ik niet over die periode omdat ik ampertjes 10 jaar oud was. Wat ik wel vermoed is dat die oudjes toen met succes hun AOW naar Suriname mochten exorteren als ze aan bepaalde voorwaarden hadden voldaan.
  Hun geluk: er was toen sprake van cadeau jaren.
  Toelichting: een ieder in de leeftijd tussen de 15 en 65 jaar en in Nederland woont, moet een inkomensafhankelijke premie betalen om AOWrechten van 2 % per jaar te kunnen opbouwen. Tussen de 15 en 65 jaar bouw je dus in totaal 100% op. Elk jaar dat je mist kost dus 2%.
  Mensen die in 1957 65 jaar of ouder waren kregen direkt AOW. Aan die mensen die op dat moment nog geen 65 jaar waren, werden cadeau jaren gegeven. Dit werd als volgt berekend: leeftijd in het jaar 1957 minus 15 jaar = het aantal cadeaujaren. De naam zegt het al: over deze jaren moest geen premie worden betaald.
  Op de regel “woonachtig in Nederland” gelden natuurlijk enkele uitzonderingen. De belangrijkste is dat jij je rechten kan inkopen als je Nederland metterwoon verlaat. Dit kan je vooraf afspreken met de SVB, maar ook doen bij terugkomst naar Nederland. Dat laatste moet je binnen een jaar doen en je moet de maximale premies betalen.
  Ik ben één van de weinigen, geloof ik, die op deze regel werd gewezen toen ik naar Nederland kwam als 26 jarige “papieren” Nederlander. Tot mijn 21 jaar studeerde ik en tussen 21 en 26 jaar heb ik in Suriname een “cowboy”salaris genoten.
  Toen ik dus geconfronteerd werd met het feit dat ik over 11 jaren (15 en 26 jaar) de maximale premie moest betalen, heb ik bedankt, omdat ik het geld niet kon opbrengen. Daar ik nog steeds in het bezit ben van al mijn diploma’s en cijferlijsten en ook de afrekeningen van de belastingdienst van Suriname kan ik dit alles keurig bewijzen.
  Door niet in te kopen loop ik nu een AOW breuk op van 11 jaren a 2% oftewel 22%. Ik zal dus nooit meer dan 78% AOW krijgen als er geen reparatie plaats vind.
  Dat de Surinamers teleurgesteld zijn geraakt is, dat nu gebleken is dat binnen het koninkrijk zoveel verschillen in behandeling en rechten bestonden, waar zij niet van op de hoogte waren. Zij vinden dat zij juist het slachtoffer van het koninkrijk zijn geworden omdat aan hun heel andere verwachtingen zijn voorgeschoteld.
  Natuurlijk voelen zij zich zwaar beledigd wanneer zij merken dat Turken en Marokkanen dezelfde rechten krijgen omdat het niet de bedoeling van de Turken en Marokkanen was om in Nederland te blijven (gastarbeiders) en dit kan je niet vergelijken met die mooie “Koninkrijk der Nederlanden”, waartoe Indonesie, Suriname, Nederland en de Nederlandse Antillen behoren.

  Nu gaan wij een stapje verder.
  De meeste Surinamers die voor de onafhankelijkheid in 1974 naar Nederland kwamen (zeg maar de 1e Generatie) waren ouder dan 15 jaar. Aan deze mensen is niet verteld dat zij hun AOWrechten moesten inkopen. Door dit niet te doen (afgezien van de hoge prijs die zij zouden moeten betalen) hebben ze allemaal een AOWbreuk opgelopen.
  Ook de oudjes van nu kunnen er wat van. Als het hun lukt om naar Nederland te komen krijgen ze wel hun cadeaujaren uitgekeerd. Om te kunnen leven moeten zij een aanvulling aanvragen bij de Sociale dienst, met alle vervelende gevolgen van dien.
  Deze zijn dus gedoemd om in Nederland te blijven omdat de aanvulling van de Sociale dient komt te vervallen zodra zij zich niet aan de regels houden. Ook terugkeer naar Suriname is geen optie omdat de uitkering op basis van hun cadeaujaren, die steeds minder wordt naarmate je geboortejaar verder ligt, bij lange na niet genoeg is om in Suriname te overleven.

  Voorwaar een niet benijdenswaardige positie daar de remigranten ook nog worden geconfronteerd met een hebzuchtige Surinaamse belastingdienst, die maximaal 38 % belasting heft en waarbij het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtige niet op basis van het woonplaatsbeginsel, maar op basis van Nationaliteitbeginsel wordt bepaald.

  Ondanks dit alles heb ik toch besloten om mijn oude dag in Suriname te gaan slijten.
  Reden: ik lijd liever armoe tussen mijn mensen en in een land waar ik mij thuis voel dan dat ik armoe lijd tussen vreemden en in een land waar ik niet thuis hoor.
  Natuurlijk heeft een ieder zijn eigen mening hierover.
  Dit neemt niet weg dat ik blij zal zijn wanneer gepaste maatregelemn, die de pijn van deze AOWbreuk verminderen, worden getroffen, maar hoopvol ben ik niet omdat ik na 35 jaar Nederland te vaak het bewijs heb meegemaakt dat Nederland niet van Suriname en Surinamers houdt.


  Maak melding
 14. Neus als kruiden in Suriname niet zo veel waarde had en waarom dan al die slaven en kontrakt arbeiders. Een zak koffie of suiker was vroeger veel meer waard dan een mooie slavin. Voor die zelfde mooie vrouw zou je kruipen en bedelen Neus.


  Maak melding
 15. Ik kwam op 23 jarige leeftijd vanuit Suriname naar Nederland om te studeren. Na de studie ben ik Nederland blijven wonen en werken. Inmiddels ben ik een 69 jarige AOW’er met pensioenbreuk.
  Dat de informatie van de overheden destijds zeer tekort schoot sterker nog, ontbrak is zonneklaar, mede gelet op de diverse lezersreacties en de akties en uitspraken van staatssecretaris Aboutaleb.
  Dat de Nederlands overheid haar verantwoording voor haar nalatigheid en tekort schieten nog steeds niet heeft genomen werpt ons ver terug in de tijd. Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse overheid de tijd misbruikt om voordelen te behalen. Wie stapt er naar het Europeesche Hof.
  lORENZO


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES