Advocaat bepleit integrale vrijspraak Boerenveen in zaak Decembermoorden

21
Advocaat bepleit integrale vrijspraak Boerenveen in zaak Decembermoorden

PARAMARIBO, 30 jan – Op de zitting van de Krijgsraad ter behandeling van de zaak tegen Etienne Boerenveen heeft mr. Frank Truideman op grond van de feitelijke gang van zaken als ook met de meest recente jurisprudentie in de hand tot algehele vrijspraak geconcludeerd voor de aan zijn cliënt ten laste gelegde feiten met betrekking tot de dood van 15 personen op 8 december 1982 in Suriname. Truideman analyseerde haarfijn hoe de machtsverhoudingen binnen het leger alsmede tussen de machthebbers en hun ondersteuners zich uitkristalliseerden.

In zijn betoog wees de advocaat er vooreerst op dat de Auditeur Militair in zijn requisitoir van een onjuist feitelijk kader uitgaat en daardoor zonder het vereiste wettig en overtuigend bewijs vaststelt, dat zijn cliënt betrokken moet zijn geweest bij hetgeen zich in Fort Zeelandia heeft afgespeeld op 7, 8 en 9 december 1982.

Truideman vindt het onbegrijpelijk dat uitgerekend zijn cliënt, die pas in augustus 1981, dus 18 maanden na de staatsgreep van 25 februari 1980 in Suriname aankwam, door de AM wordt opgevoerd als een politieke machthebber. Bovendien behoorde zijn cliënt nog minder tot het tweehoofdig Militair Gezag, dat de politiek-bestuurlijke koers in het land bepaalde. Volgens mr. Truideman komt de AM zonder harde argumentatie, eigenlijk meer aan de hand van vermoedens tot de conclusie, dat Boerenveen als een van de planberamers dan wel pleger ,medepleger of medeplichtige aan deze vreselijke gebeurtenis moest worden beschouwd. Naar de mening van de raadsman van Boerenveen bevat het dossier daarvoor echter geen enkel bewijs. Niemand heeft verklaard dat zijn cliënt bij enige vorm van planning of voorbereiding van de gepleegde daden dan wel bij het doden van de opgebrachte personen betrokken zou zijn geweest. En ook anderszins wordt daartoe niet de indruk gewekt.

Mr.Truideman stelt vast dat de AM een achttal elementen van feitelijk handelen in deze aangelegenheid opsomt, maar niet concreet aangeeft waaruit het feitelijk handelen van Boerenveen zou hebben bestaan. Slechts in een enkel geval wordt de naam van zijn cliënt genoemd, namelijk bij het in werking stellen van het alarmplan in de vroege ochtend van 8 december 1982. En ook daar slaat de AM volgens de advocaat de plank volledig mis, aangezien dat geen gedraging in strafrechtelijke zin was.

Deze door zijn cliënt uitgevoerde dienstopdracht wordt door de AM ook weer in een onjuist feitenkader geplaatst. Vandaar dat de advocaat het nodig achtte om stil te staan bij de groeiende maatschappelijke onrust in de tweede helft van 1982, waarbij vanuit de bevelhebber aan de leidinggevende commandanten, waaronder Boerenveen, informatie werd verstrekt om paraat te zijn vanwege een dreigende contracoup. Mr.Truideman betoogde dat er door de planberamers kennelijk een algemeen plan was opgesteld waarin het suggereren van een op handen zijnde contracoup was verwerkt. In dat verband behoorde het inwerking stellen van het alarmplan tot een van de gebruikelijke maatregelen bij dergelijke situaties. Alarmplannen hebben altijd bestaan en zijn er nog steeds en het was dus geen gelegenheidsplan om mensen te leiden naar de in kwestie zijnde gebeurtenissen, maar om voorbereid te zijn op de aan de commandanten en manschappen voorgehouden dreigende contracoup.

In de nacht van 7 op 8 december werd Boerenveen die als bataljonscommandant woonde op het emplacement van Fort Zeelandia namelijk door zijn superieur Garnizoenscommandant Horb gewekt met de opdracht om het alarmplan in te stellen. De raadsman betoogde dat zijn cliënt in lijn met de door zijn superieur aan hem gegeven opdracht de commandanten van Albina, Nickerie en Zanderij opbelde om hen aldus te instrueren. Zelf droeg Boerenveen vanuit de Memre Boekoe Kazerne zorg voor het alarmplan voor groot Paramaribo, hetgeen onder meer inhield het beveiligen van nutsbedrijven. Een eerder ter terechtzitting als getuige gehoorde topfunctionaris uit het leger verklaarde nadrukkelijk dat Boerenveen vanaf de vroege ochtend van 8 december 1982 tot de volgende dag in de MBK aanwezig is geweest.

Door waarnemend bevelhebber Horb was aan cliënt meegedeeld dat er reeds verdachte personen werden opgepakt. Voor zijn cliënt die in maart 1982 als krijgsgevangene de Rambocus coup had meegemaakt was de dienstopdracht tot het in werking stellen van het alarmplan alleszins aannemelijk en kon volgens de raadsman niet van hem worden verwacht, dat hij had moeten doorzien dat het in dit geval ging om het verhullen van een geheim plan en dat het verhaal over een op handen zijnde contracoup slechts een “cover story” kon zijn voor de latere gebeurtenissen in het fort. Mr. Truideman legde uit dat door de planberamers in een uiterst geheim plan moest zijn uitgestippeld wat er met de opgepakte personen zou gebeuren of zoals de AM aangeeft, namelijk dat er een “draaiboek”daartoe moet hebben bestaan. In dat verband citeerde de raadsman uit het boek “De decembermoorden; verslag van een ooggetuige”, geschreven door de toenmalige minister Jan Sariman, waarin er inderdaad sprake is van een draaiboek, dat “in het uiterste geheim” was opgesteld en waarbij “slechts vijf mensen”waren betrokken en dat zelfs waarnemend bevelhebber Horb niet eerder dan in de nacht van 7 december 1982 van het bestaan daarvan op de hoogte was gesteld met de mededeling dat hij erbuiten was gehouden “niet uit wantrouwen, maar om militaire strategie”.

Boerenveen wordt verder verweten dat hij Rambocus, een van de latere slachtoffers, in die nacht van 7 op 8 december zou hebben opgehaald. Hoewel de AM dat niet bewezen acht en vrijspraak heeft geeist, ging mr.Truideman niettemin uitvoerig daarop in om ook dat verwijt van enigerlei actieve dan wel bewuste betrokkenheid van zijn cliënt bij het hele gebeuren te ontzenuwen.

En tenslotte toonde de raadsman van Boerenveen aan dat de door de AM gehanteerde argumentatie terzake van medeplegen, uitlokking tot medeplegen alsook medeplichtigheid gebaseerd is op achterhaalde jurisprudentie van de Hoge Raad. Maar ook volgens die oude door de AM aangehaalde jurisprudentie ontbreekt naar de mening van de advocaat het vereiste bewijs van voldoende nauwe en bewuste samenwerking en derhalve van bewijs van wetenschap omtrent en betrokkenheid bij de planning dan wel uitvoering van de ten laste gelegde feiten.

Mr.Truideman, die in deze zaak technisch-juridisch werd bijgestaan door advocaat mr. drs. A.J.F. Gonesh van Gonesh Advocatuur in Den Haag, citeerde uitvoerig uit de meest recente jurisprudentie van de Hoge Raad uit het jaar 2014, waaruit bovendien blijkt dat de eisen voor bewezenverklaring van medeplegen aanzienlijk zijn verzwaard en concludeerde in een feitelijk en juridisch dicht getimmerd pleidooi tot integrale vrijspraak voor Etienne Lionel Boerenveen.

(FOTO: Etienne Boerenveen op archieffoto van december 2007 bij de start van het 8 Decemberproces op de marinebasis bij Boxel in Suriname)

21 REACTIES

 1. Is dit soms een 1 april grap ? Dan wel een hele slechte. Boerenveen je was erbij jongen ! En nu ga je voor de bijl samen met je baas Bouterse. Lekker 20 jaar brommen in Santo Boma. Als het aan mij had gelegen stond je voor de vuurpeleton. Meervoudig moord kan/mag niet ongestraft blijven. Verlos suriname van deze criminelen.


  Maak melding

 2. Bouta en kornuiten moet men executeren!
  Deze gasten zijn vernietigers!
  God kan ons alleen helpen van deze gasten af te komen ik zeg jullie loek bung!


  Maak melding

 3. De zieke front aanhangers kunnen het niet laten. Bij een revolutie kunnen er doden vallen. Deze dingen gaan helaas hand in hand samen. Uitvoer vonnis gaat het land op zijn kop zetten. Komt nog bij kijken dat Suriname verdeeld is over deze kwestie. Elgin kan vorderen wat hij wil maar deze helden gaan niet de bak in. Met andere woorden vrijspraak voor alle verdachten, case closed.


  Maak melding

 4. Parbo,

  Er is geen sprake van revolutie geweest. Tot op heden kun je niets waarnemen dat men als gevolg van de revolutie is ontstaan. De evolutie als gevolg van de revolutie.
  Enige wat je kunt waarnemen zijn de enkele rijken als gevolg van de militaire staatsgreep verder is er nagenoeg niets positiefs te noemen.
  Ik ben teruggegaan als patriot en kwam na 5 jaar bedrogen uit hopende dat er iets zou veranderen,
  De machthebbers vraten elkaar op. Denk maar aan Horb, Weisenbroek en de anderen die op onverklaarbare wijze het leven hebben gelaten.
  Ze werden helden die eerbied en zogenaamd respect afdwongen met een uzi en ander schiettuig waarover zij alleen beschikten.
  Ik zie de politiemacht van Suriname nog op het asfalt liggen alleen gekleed in hun onderbroek.
  Ik weet niet als jij er was toen dit alles gebeurde maar zeker weten was in daar om dit alles mee te maken.


  Maak melding

 5. Worden mensen die oorlog– misdaden plegen ook vervolg,
  heb horen zeggen dat dat ook voorkomt.
  Bij een staatsgreep, in een onderontwikkeld land wordt dat vaak niet geaccepteerd door anderen landen.
  En moet er afgetreden worden, als dat niet gaat ,dan krijg je meestal weer een strijd onder de mensen.


  Maak melding

 6. TJEK A REVOLUTIE FU A YO-KOE-LEGERLEIDER :

  Heeft GEEN eigen PROFESSIONEEL WERKENDE

  INLICHTINGENDIENST en voert MASSAMOORD OP

  EIGEN LANDGENOTEN UIT UIT OP INSTRUCTIE VAN

  ZIJN BUITENLANDSE INLICHTINGENBAZEN !

  PS : ZIJN ADVOCAAT SPREEKT TOEVALLIG OVER

  HOOGVERRAAD VAN ANDEREN , DOCH KAN HELAAS,

  NIET HET ARCHIEF VAN DE SRANAN INLICHTINGEN-

  DIENST OF HET ARCHIEF VAN DE EX-LEGERLEIDER

  OVERHANDIGEN AAN DE KRIJGSRAAD !!!

  REVOLUTIE VAN EEN EX-LEGERLEIDER, TEVENS

  BUITENLANDSE AGENT/PION !!!!!


  Maak melding

 7. Naast de rechterlijke veroordelingen,moeten er ook zuiveringen plaats vinden onder de advocaten.Mij bekruipt het gevoel steeds meer dat advocaten de misdaad en de misdadiger verdedigen dan dat er recht wordt gedaan.
  In vele landen is het gebeurd dat ondanks alle indirecte bewijzen mensen vrij gesproken zijn en uiteindelijk door onbekenden zijn dood geschoten.Dat zijn dan moorden om weer rust te brengen in de samenleving.Zo moeten enkele advocaten uit de roulatie gehaald worden om tot een snelle en richtig rechts gang te komen.


  Maak melding

 8. @Parbo
  Het gaat hier niet om een revo zaak ,maar een moordzaak waarbij 15 burgers zonder enige vorm van proces koelbloedig vermoord,,geexecuteerd werden,en Boerenveen is 1 van de moordenaars.

  Op 30 november 2007 begon in Suriname het proces tegen de verdachten van de Decembermoorden. Boerenveen was een van de verdachten. Hij was op de eerste zittingsdag aanwezig.

  Volgens getuigenverklaringen zou Boerenveen op 8 december 1982 Surendre Rambocus uit zijn cel in de Memre Boekoe-kazerne hebben gehaald waar deze vastzat tijdens zijn proces, waarna hij Rambocus zou hebben overgebracht naar Fort Zeelandia. Kort daarop werd Rambocus aldaar vermoord

  Iedere boef ,iedere moordenaar zegt dat hij onschuldig is…..


  Maak melding

 9. De geestelijk gestoorde paars knettergekke ddb bezeten debiele aanhangers vinden het allemaal neks no fout. Loekoe noh is we hept gestemd bewust op[ ddb de moordenaar want we houdt heel van deze duivel in ddb, hij is onze grote lijdsman en helt en iejaa al moete we lijde vo hem is nie erg want Stef Anus Meye en Misisosoka hebt visioen gehad dat we wordt als in Dubai. Ieja we ga weer stemme in 2020 op onse grote helt en misdadige soso lobi afgod ddb, a wiens wi e ka, ndp na mang. Oma en opa taki dat alle ndper’s vervloekte aanhangers zijn van de vervloekte moordenaars van 1982, daarvoor en daarna en ook weer straks. Zij zelfs zullen slachtoffer worden. En niemand zal de domme ndper’s helpen te ddb en co e go tjierie deng leki allata.


  Maak melding

 10. @ Parbo … je hebt een … GROTE BEK … over revolutie.
  De REVOLUTIE moet nog komen … dan gaan jullie … Boeven … van de Nationale Dieven Partij … allemaal eraan.

  Uitvoer van het vonnis gaat het land in … GEEN GEVAL … op zijn kop zetten. Wie denken jullie van de Nationale Dieven Partij bang te maken. @ Parbo … je bent nog steeds onder invloed van dat verderfelijk spul waar jullie groot gebruikers van zijn. Onrust na het vonnis van DMDDB … FORGET IT !!!!!!!

  Mocht de rechter toch de Nationale Dieven en Moordenaars vrij pleiten … we zullen ons daarin berusten … na 2020 … wordt de zaak HEROPEND en gaan die … Boeven en Moordenaars … alsnog voor de bijl.

  Mark my Words … Onderkruiper en Voetenveeg van DMDDB !!!!!


  Maak melding

 11. Alleen al het feit dat Boerenveen en Bouterse destijds gezamenlijk betrokken waren bij een poging tot grootschalige drugstransporten naar de USA, waarbij Boerenveen opgepakt en gestraft werd, is een bewijs dat de twee heel nauwe banden hadden.
  Bouterse is toen, om welke reden dan ook, op het laatste moment niet afgereisd naar de USA. Anders had hij ook de USA gevangenissen voor jaren mogen bezoeken.


  Maak melding

 12. Het ingangstellen van een alarmplan is op zich geen strafbare handeling, maar in dit geval maakt het onmiskenbaar deel uit van een groter plan om meer dan 15 mensen op te pakken en te liquideren!!
  Ook is het niet waarschijnlijk dat hij volledig op de hoogte was. Immers als er sprake was van een super geheim plan zoals hiij beweert dan was er zeker onvrede onder de andere militairen ontstaan en hadden die massaal om een onderzoek naar de gebeurtenissen gevraagd. Het feit dat dit uitbleef is zelf te zien als een bewijs dat hij volledig op de hoogte was en er voor moest zorgen dat de militairen niet gingen muiten. Iets wat niet onwaarschijnlijk was gezien de gebeurtenissen met Rambocus kort voor die tijd.
  .
  Het verweer is dan ook volkomen ongeloofwaardig.
  .
  Een ander aspect aan dit verweer is dat hij de schuld voor het gebeuren impliciet erkent maar een kleine groep rond Bouterse als de schuldigen aanwijst en dat hij alle verhalen over een op handen zijnde coup en invasie impliciet ontkent. Was dat nml wel het geval geweest dan had hij een geheel ander verhaal gehouden.


  Maak melding

 13. Hr KANHAI, advocaat van de Hoofdverdachte zegt in zijn PLEIDOOI :

  “Mevrouw de president, we zijn als samenleving zeer, zeer veel dank verschuldigd voor de sublieme doortastendheid van de legerleiding, dank aan de Groep van Zestien en dank aan het Nationale Leger in zijn geheel, voor de wijze waarop ze ons in december 1982 voor een verschrikkelijke ramp hebben behoed”

  ERGO, de COMPLETE LEGERLEIDING HEEFT ACTIEF EN SUBLIEM MEEGEWERKT AAN het MARTELEN EN VERMOORDEN VAN ONSCHULDIGE LANDGENOTEN !!

  ECHTER DE INFO, DIE DE LEIDER, TEVENS /DE BUITENLANDSE PION, van ZIJN BUITENLANDSE DIENSTEN ONTVING, WAS GEWOON VALS !

  VANDAAR DE LEUGENACHTIGE VERKLARING VAN DE HOOFDVERDACHTE(DIRECT NA DE MASSAMOORD) OP DE SRANAN TELEVISIE, “DAT DE VERDACHTE GEVANGENEN OP DE VLUCHT WAREN NEER-GESCHOTEN ”

  VOLGENS KANHAI HEEFT DE GEHELE LEGERLEIDING ACTIEF DEELGENOMEN AAN DE “GEBEURTENISSEN” en IS ZIJ OOK, ALS GEHEEL, AANSPRAKELIJK en VERANTWOORDELIJK VOOR HET MARTELEN EN OMBRENGEN VAN DE ONGEWAPENDE SURINAAMSE STAATSBURGERS !!!


  Maak melding

 14. Morgen gaan Parbo en Kanhai vertellen dat Sampie ook een revolutionair was want die heeft ook veel doden op zijn geweten.

  Misschien moet Bouta het voorbeeld van Sampie volgen en zich bij een shoot out laten doodschieten!! Maar ja ook daar is hij te laf voor. De LOSER.


  Maak melding

 15. @ Parbo

  Ik ben geen redimusu … zal het nooit worden … maar goed … om je tevreden te stellen … liever een redimusu … dan de gierigste, hebzuchtigste GATLIKKER van de Drugsveroordeelde Moordenaar Desiré Delano Bouterse.


  Maak melding

 16. Parbo@
  Benoem de helden daden die jou paarse man hebben verricht.
  NIET gewapende burgers gemarteld en op de vlucht in de borst dood geschoten ,dit zijn afrikaanse helden daden voorbeelden zat.
  Ik heb er een benoemd doe jij de rest maar.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.