Bouterse draagt Suriname aan de Almachtige op

36

PARAMARIBO, 28 nov – “Een dag als vandaag geeft kracht en wij die geloven, hebben geen andere keus dan dit land op te dragen aan de Almachtige.” Dit zei president Desiré Bouterse tijdens een gebedsdienst van Evangelische gemeenten. Tijdens een bliksembezoek aan de dienst op het Onafhankelijkheidsplein, ging het staatshoofd in gebed. Met beide benen op de grond.

De prestaties die tot nog toe zijn neergezet, zijn geschraagd. “Ik heb nooit de illusie gehad dat ik het alleen gedaan heb. Ik weet dat het met de hulp van God is”, zei Bouterse tot ruim drieduizend gelovigen. Hij is blij met het initiatief omdat de regering zich zo gesteund voelt. De bedoeling was te bidden voor land en volk. Steve Meye, voorganger van de Nieuwe Generatie God Bazuin, bad vurig dat Suriname een goede koers aanhoudt. Er zijn valkuilen, maar die zijn te overkomen.

De uitdaging is het geloof in God te behouden. Bouterse ziet de dienst als een aanmoediging. Van hem mogen ook andere geloofsrichtingen zich op soortgelijke manier pro Suriname uiten. Een stukje spirituele inval is nooit te veel. “Ik weet hoeveel er voor ons gebeden is en dat men nog steeds met gebed achter de regering staat.” Behalve het staatshoofd was minister Simon Martosatiman de enige regeringsvertegenwoordiger. Andere prominenten waren wel uitgenodigd.

Bekijk ook:


36 REACTIES

 1. Ora et Labora oftewel Bid en Werk is het devies in deze.

  We zijn op de goede weg maar we zijn er nog niet er zullen inderdaad nog vele valkuilen zijn maar met God’s hulp en zegen ook aan de huidige Superregering zullen we deze hobbels overkomen.

  Sranang sa Wini, daar ben ik van overtuigd.


  Maak melding

 2. Steeds blijft bout de naam van de Heer ijdel gebruiken.Als Meye ook niet van het zelfde hout gesneden was,zou hij bout erop gewezen hebben dat het niet betaamt om de Heer steeds aan te roepen maar zijn werken niet te doen.

  Cobie.


  Maak melding

 3. Trouwens onderstaande mogen we ook optekenen.

  Waar zijn de felicitaties gebleven aan het Surinaams volk van het voormalig moederland.

  Hebben we iets kunnen op tekenen van Nederland.

  Maar goed, als het Surinaams volk gefeliciteerd wordt door Amerika, China, Brazilie, India, Rusland, Venezuela, Canada, Indonesie dan maken we ons ook niet druk over de Nederlandse felicitatie.

  Suriname is a valued partner of the US. No ISOLATION hihihihi hahahahaha hohohoho.

  ———————————

  Jarig Suriname is gewaardeerde partner VS
  ,,Suriname is a valued partner … .” Zo luidt een passage uit een verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Rodham Clinton waarin zij namens president Barack Obama de Republiek Suriname feliciteert met haar 36ste jaardag morgen. In de verklaring gericht aan Suriname zegt Clinton verder dat Suriname en de Verenigde Staten van Amerika (VS) samen werken aan de bevordering van democratie en verdedigen van mensenrechten. Zij wijst ook op de gezamenlijke inspanningen voor verbetering van de veiligheid in de regio in het kader van de Caribbean Basin Security Initiative. Ondersteuning van jeugdactiviteiten behoren ook tot de methoden waarmee samen wordt gewerkt aan het scheppen van garanties voor een betere en hoopvolle toekomst. Clinton wenst mede namens president Obama en het volk van Amerika een gezellige Srefidensi toe aan Suriname.


  Maak melding

 4. Volgens mij is Bouterse laatst niet op zijn voorhoofd gevallen maar op zijn achterhoofd.
  Die meedogenloze moordenaar die geen enkele eerbied heeft voor het leven heeft loopt nu te huilen met god, oohw desi wat ben jij een hele grote achterbakse klootzak. In plaatst dat die slager van paramaribo zijn welgemeend excuses aan de nabestaande en de samenleving bied geeft hij de hoogste onderscheiding aan zijn moordenaars vrienden. Steve meye is de aanbidder van de duivel hij is een bedrieger net als Bouterse.Op 8 dec 1982 hebben onze landgenoten gesmeekt om niet gedood te worden maar opperrechter Bouterse had de doodvonnis al getekend samen met zijn palu vrienden.Bouterse en steve Meye vergeet één ding niet, God kent het verleden, van Bouterse en dat van u. Toen Bouterse alleenheerser was in suriname telde god niet, het enige wat toen telde waren zijn wapens.


  Maak melding

 5. ”Ik heb van mijn moeder vernomen dat mensen zijn omgekomen op 8 december” ,Zei Dendoe.Hij merkte op dat nadat hij terugkeerde van zijn vader hij naar zijn moeder is gegaan.eerder had de moeder ook een boodschap gestuurd dat hij ver moest blijven van doden van mensen,want dan zou een vloek, een kunu, komen op de familie.Dit is het verhaal dat één van moordenaars van onschuldige burgers verteld aan de rechter.Deze moorddadige beesten zijn vergeten hoe zei zich god waande in de jaren 80, 90 in Suriname, zelfde geld ook voor Bouterse die het nu over god heeft.Hoe wist zijn moeder dat er mensen zijn gedood op 8 dec terwijl de president van suriname op de televisie had verkondigd dat er mensen op de vlucht zijn doodgeschoten.Het is ongelooflijke dat men in suriname deze gewetenloze bloeddorstige moordenaars een podium verschaffen op hun leugens, bedrog te kunnen etaleren. Schandalig, onmenselijk, immoreel vindt deze vertoning.


  Maak melding

 6. Al bidden deze aanhangers nog zo vurig in de hoop op rust,vrede en voorspoed het zal niet lukken. Want de werken zijn des duivels gebleken.Het feit dat oprechte bekering, het opnieuw geboren worden en het handelen en wandelen in waarheid ontbreken,alleen het feit dat men gemoedelijk de ogen sluit voor de waarheid die hen had kunnen bevrijden, onderwijzen ze de leer van Beliam. Wie zijn er beter vanaf sinds deze regering aan de macht is. De oliedomme aanhangers of het beest en co en de valse profeten die hem op handen dragen.

  Bileam
  Geen hoorders, maar daders van het Woord
  In het nieuwe testament worden ons drie verschillende waarschuwingen gegeven, naar aanleiding van de geschiedenis van Bileam.

  Petrus zinspeelt op “de weg van Bileam” (2 Petrus 2 : 15). Judas wijst op zijn “dwaling” (vers 11) en in Openbaring 2 : 14 zijn de woorden vermeld, die de Heer Zelf heeft laten opschrijven over “de leer van Bileam”.

  Op deze plaatsen wordt van Bileam niets goeds gezegd. Hoewel hij de woorden en gedachten van God over zijn volk heeft gesproken, bleef zijn hart ver van God verwijderd. Hij was de man met “het geopend oog” en een “hoorder van het Woord”, die helaas niet verder is gekomen. Zijn antwoord aan de boden van Balak klinkt misschien wel schoon en zelfs vroom, maar de werkelijkheid was anders. Het hart van Bileam ging uit naar het waarzeggersloon, dat Balak hem wilde geven. Hij werd door hebzucht en geldgierigheid gedreven. Het loon der ongerechtigheid had hij lief. God heeft deze man het masker afgetrokken en zijn werkelijke drijfveren aan ons duidelijk gemaakt.

  Het is een ernstige gedachte, dat vrome en schoonschijnende woorden geen bewijs zijn van een oprecht en godvrezend hart. De Heer heeft tegen de farizeeën gezegd, dat op hen van toepassing was de veroordeling van Jesaja: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij” (Markus 7 : 6).

  Het is ook niet voldoende de juiste woorden te kunnen gebruiken en ze op een ernstige toon te kunnen zeggen, want de Heer zegt ook: “Niet een iegelijk, die tot mij zegt: Here, Here, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is.”

  Judas Iskariot was uiterlijk in wat hij zei, zelfs in de voor de discipelen waarneembare daden, niet anders dan de anderen. Toen de Heer zei, dat iemand van hen hem zou overleveren, dacht geen van de discipelen er aan, dat Judas dit zou doen. Zij informeerden allen: “Ben ik het, Heer?”

  Het hart van de mens moet worden veranderd en gereinigd. Bileams hart was hebzuchtig, zonder liefde tot God of eerbied voor zijn heiligheid.

  Wat Petrus er van zegt:
  In hoofdstuk 2 : 15 en 16 van zijn tweede brief schrijft Petrus over de weg van Bileam en over de dwaasheid van de profeet. De weg van Bileam bestond uit het volgen van zijn eigen wil. Dat blijkt niet direct uit zijn woorden, die hij de boden van Balak toevoegde. Men zou zelfs kunnen tegenwerpen, dat hij zich toch heeft onderwerpen aan de wil des Heren, door de eerste en tweede keer niet aan het verzoek van Balak te voldoen. Maar uit de woorden: “De Here weigert mij toe te staan met u mee te gaan”, kunnen we lezen, dat hem deze weigering speet. Hij zou graag meegegaan zijn, maar hij durfde niet. Hij was bang voor de gevolgen. Zijn hart trok naar Moab en naar de geschenken van Balak, maar vrees voor straf hield hem terug.

  Toen de boden van Balak voor de tweede keer bij hem kwamen was de reactie van Bileam toch wel positief afwijzend. Zijn antwoord: “Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Here, mijn God, te overtreden”, is toch wel klare taal. Ja dat zou zo geweest zijn, als hij er niet direct op had laten volgen: “Blijft gij toch deze nacht hier, opdat ik wete wat de Here verder tot mij spreken zal”. In stilte hoopte hij dat God van gedachten zou veranderen en hem niets meer in de weg zou leggen, om toch mee te gaan, ondanks het uitdrukkelijk verbod, dat hem de eerste keer gegeven was.

  God heeft hem, met eerbied gesproken, zijn zin gegeven, zodat Bileam schijnbaar in staat was zijn eigen weg te gaan. Een weg die overeenstemde met de wens van zijn hebzuchtige verlangens, maar die in strijd was met de wil van God. Deze man was zo ongevoelig voor de waarschuwende stem van God Zelf, dat hij teruggehouden moest worden door het stomme lastdier, sprekende met mensenstem.

  Ook voor ons is er het gevaar, dat wij de wil van God van minder betekenis achten dan het voldoen aan onze materiële verlangens. Als wij dit laatste op de voorgrond stellen en ons hart er op zetten, kan het zijn dat God deze wensen vervult, maar tegelijkertijd onze zielen een magerheid zendt.

  Wat Judas er van zegt:
  In de tweede plaats hebben we de dwaling van Bileam, waarover Judas schrijft in het 11e vers van zijn brief. Hij geeft daarin duidelijk te kennen dat Bileam begerig naar loon uitzag. Hij was iemand, die door het vooruitzicht op geldelijk voordeel elke dienst ondergeschikt wilde maken aan zijn hebzucht. Is dit niet een kwaad, dat we ook vandaag nog vinden?

  Een van de meest bedenkelijke trekken van deze zonde is, dat ze moeilijk waar te nemen is, tenminste in het eerste stadium. Hebzucht is een onreine beweegreden van het hart, die soms bedekt wordt door een schijnbaar prijzenswaardige activiteit in de dienst. De drijfveren en motieven van zulke dienstknechten zijn dan moeilijk door een ander te onderscheiden. Toch zal het ware karakter van deze mensen openbaar worden, evengoed als ook Bileams doelstellingen door God aan het licht zijn gebracht. Bileam was een man, die alles wilde doen voor een goed loon. Hij wilde blijmoedig een heel volk vloeken, om zijn eigen beurs met goud te vullen, of om door anderen geëerd te worden. Hij was zowel hebzuchtig als ijdel. Judas spreekt, evenals de apostel Petrus, van de valse leraars, die in de gemeente zijn binnen geslopen: goddelozen, die de genade van God veranderen in ontuchtigheid. Zij hechten er meer waarde aan de oren van hun hoorders te strelen met wat zij wensen te horen, dan hen te voeden met het gezonde Woord van God, dat zij nodig hebben. Kortom, hun doel is een zekere populariteit te verwerven en om gunstig beoordeeld te worden. Laat ieder die het Woord predikt zich hoeden voor zulke praktijken. Het is een kwaad waardoor Bileam te gronde is gegaan.

  De leer van Bileam
  In Openbaring 2 : 14 wordt gewag gemaakt van de leer van Bileam. De inhoud van deze leer wordt er bij genoemd: de verleiding om te eten van de afgodenoffers en te hoereren met vreemde volken. In Numeri 25, waar deze afwijking van het volk uitvoerig beschreven wordt, is geen sprake van Bileam. Alleen in Numeri 31 : 16 en in Openb. 2 : 14 wordt de raad van Bileam aan Balak gememoreerd. Toen de openlijke aanval tegen het volk van God was mislukt, omdat God Zelf tussenbeide kwam om het te beschermen, zocht en vond Bileam een ander middel. “Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad.” Bileam fluisterde Balak in het oor, dat hij moest trachten het volk van Israël door list te verleiden, nu de andere pogingen mislukt waren.

  Vermenging van Israëlieten met Moabieten en verleiding van Gods volk tot de dienst van Baäl, waren het oogmerk van deze listige, sluwe en verdorven man. En Bileam had het goed gezien, dat deze zonden de kracht van Israël zouden breken, omdat ze geheel indruisten tegen de wil van Jehova (Deut. 7 : 1-4).

  Het is droevig maar waar dat deze list slaagde. Gods afgezonderd volk vermengde zich met de Moabieten, waardoor het zich een streng oordeel van God op de hals haalde. Er kwam een plaag onder het volk en niet minder dan 24000 mensen stierven.

  O, Bileam! Gij hebt u wegens een vreselijke aanklacht te verantwoorden. Aan uw deur ligt het bloed van een ieder van deze duizenden, die door de plaag stierven. Gij zijt verantwoordelijk voor hun dood. De gevolgen van deze afwijking van het volk van God zijn zeer ernstig. En dat de Heer Zelf, in de brief aan Pergamus, de gelovigen die de leer van Bileam hielden, zo scherp veroordeelt, is voor ons een bewijs, dat dezelfde beginselen wat betreft de afzondering ook nu nog van kracht zijn. Gods volk is een afgezonderd volk. Het samengaan van gelovigen en ongelovigen wordt in 2 Kor. 6 : 14-18 uitdrukkelijk verboden. God acht dit onmogelijk. Jakobus legt nog eens de nadruk op dit beginsel, als hij zegt: “Weet gij niet, dat de vriendschap der wereld vijandschap is tegen God”.

  Als wij in dit opzicht het Woord van God ongehoorzaam zijn, zal Hij ons vroeg of laat moeten tuchtigen.

  Ook Bileam is het oordeel niet ontgaan. Hij verloor zijn leven toen Israël zich op de Midianieten heeft gewroken. Waarschijnlijk heeft hij zijn huis niet meer teruggezien. Van het verdiende goud heeft hij dan niet meer kunnen genieten, zoals hij gehoopt had.


  Maak melding

 7. Ik wist niet dat de Almachtige zat te wachten op wat Bouterse goed genoeg vindt om aan Hem op te dragen. Bovendien is Suriname niet van Bouterse en we hebben niet maar één godsdienst in Suriname, hij heeft geen enkel recht om Suriname aan zijn god op te dragen. Zelfs als hij zijn eigen vrouw en kinderen aan zijn god zou willen opdragen heeft hij daar, zonder hun toestemming, geen recht toe.


  Maak melding

 8. Wee de moordenaaraanhangers, al degenen die van God’s Woord een handel maken en denken dat ze God dienen. Valse apostelen zijn het.

  Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden. 10 Wij zijn dwaas omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent; wij zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent; u staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht. 11 Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, 12 zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; 13 worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid. ! 1 korinthiers 4 vers 9 :3

  De tienden eisende voorspoedpedikers zijn valse profeten.


  Maak melding

 9. Vandaag is 29-11- 2011.
  25 jaar geleden heeft de man die het nu over god heeft kinderen, zwangere vrouwen bejaarden vermoord in het dorpje moiwana.
  Ik vindt het onbegrijpelijk dat er (mensen) rondlopen in suriname Die deze Mega-moordenaar Bouterse nog geloven.Dendoe had het over vloek, kunu.8 dec komt eraan geen Bouterse geen meye die maar één woord over deze zwarte dagen in onze geschiedenis heeft, en deze laffe beesten willen serieus genomen worden.Zolang ik leeft zal ik die misdaden moorden onderdrukking vernedering die door Mega Monster Bouterse zijn begaan bespreekbaar maken.


  Maak melding

 10. Het derde gebod zegt : Gij zult de naam des HEREN niet ijdel gebruiken .

  Maar er zijn genoeg GODS lasteraars en awari domri,s die de naam des Heren te pas en onpas misbruiken , naar t gelang zo uitkomt in hun kraam .
  Zo hopen ze op genade om hun rottig leven en gedrag naar anderen af te kopen, zonder vergiffenis en boetedoening

  Libi den gi GADO .
  From a distance, GOD is watching us , from a distance, and HE knows it all.


  Maak melding

 11. Vertaling:

  “Een dag als vandaag geeft kracht en wij corrupte misdadigers, hebben geen andere keus dan dit land op te dragen aan de Almachtige Duivel.
  “Ik heb nooit de illusie gehad dat ik het alleen gedaan heb. Ik weet dat het met de hulp van de Duivel is”

  Let maar op Corruptie wordt de nationale duivelse godsdienst


  Maak melding

 12. Laten we vooral niet vergeten dat Suriname op bloed is gebouwd. Kennen we onze geschiedenis niet meer? Van slaven die in Suriname werden gedood, onschuldig en zonder reden. Iedereen valt over Bouterse, maar hoe zit het met degenen die onze voorfamilies zonder proces hebben omgebracht en zonder reden naar Suriname hebben gebracht? Vallen we ook als volk over de moordenaars van onze voorouders?


  Maak melding

 13. Wikileak en andere kneuzen, ja lees het nogmaals, Suriname wordt opgedragen aan GOD.

  Suriname zal NOOIT opgedragen worden aan de duivel die jullie aanbidden.

  God Bless Suriname
  In God we Trust


  Maak melding

 14. Sinds wanneer is de grootste moordenaar van onze lieve suriname zo gelovig geworden is hij nou bang voor zijn daden, dat hij gestraft wordt door deallemachtige ,hij laat weer zien hoe ongeloofwaardig is,en neem van mij aan dat de domme aanhangers trappen ook er in.


  Maak melding

 15. Ja zeker een super regering ,@3 afu since maar zeg ook waar in als jij dat nit durft dan zeg ik voor jou, en dat zijn heelwat om op te noemen,,,,,,,,vermoorden van je eigen volk, liegen en beddriegen,zomaareen andr deschuld gegeven wat z zlf hebben gedan en maar alleen beloven om zijn eigen aanhang zo zoet te houden want dn zijn de domme aanhangers van deze superregering blij mee zoals jij en de andere aanhangers


  Maak melding

 16. Beste mensen,

  tijdens de kruisiging van Jesus hing hij samen met twee criminelen. de een ontving ter plekke zijn vergeving de andere niet. Een moordenaar en een dealer hebben bij God dus wel degelijk recht op vergeving MITS men zich oprecht bekeerd en berouw toont, dat heb ik bij Bouta nog niet gezien, maar op de dag des oordeels zit ik ook niet op de stoel van de rechter, JULLIE WEL????????????


  Maak melding

 17. Een ding is duidelijk naar voren gekomen, Stefanus en co haddenhun handen vol om te bidden voor hun afgod, pijn noch moeite te over. Die maandelijks toelage van srd. 6.000,- is duidelijk niet voor niets. Waar blijven dan de publieke gebeden voor de slachtoffers van deze moordenaars, al degenen die dankzij hun aandoen aan lager wal zijn geraakt, het voorbeeld volgen enhet pad der misdaad opgaan, na 1986 waren er ontelbare verslaafden, 99% ex militairen, velen zijn nu dood. Dat klein beetje wat hij doet voor zijn naaste stelt niets voor wat hij doet voor zijn baas en afgod. Daarom is die srd 6.000 zijn loon. Ware apostelen zoals een Petrus Donders, een moeder Theresa waren de voorbeelden van eenvoud,liefde voor de naaste, vroomheid en oprechtheid, soberheid.Zijn geestelijke schouwspel had veel weg van een farizeese bermshow en het ophanden dragen van onberechte moordenaars.


  Maak melding

 18. Geschenk

  Juist nu grote aantallen kerkelingen de Kerk de rug toekeren ivm met kindermisbruik jaar in en jaar uit, gaat onze president ons land aan God schenken.
  Ik zie hem binnenkort nog zeggen dat de op 8 december omgekomenen als offer dienden voor zijn God. Een geschenk aan God om Suriname te redden? Jezus-mina!


  Maak melding

 19. VIRAGO 535

  The solar intelligence geeft land en volk kracht.Door het geloof gesteund voelen als regering van suriname met daadkracht, en out of the box thinking, positieve prestaties voor generaties neerzetten.DAT IS HET GELOOF IN EIGEN KUNNEN BEHOUDEN.

  Spirualiteit is het uiten van diens devotie jegens god.


  Maak melding

 20. You can fool the court of man, But you can never fool the court of God, because God is not mugged, and whatever a man Sew, The same shall he wheat.


  Maak melding

 21. Wikisribi,
  Godsmolen maalt voor alle mensen van goeden wil.

  He did what he had to do no later than he had to do it!!!

  En gedane zaken nemen geen keer!


  Maak melding

 22. Wikileak zegt
  “God’s molen maalt langzaam, maar zeker”

  Als je niet zo achterijk was had je het eerder kunnen weten na 30 jaar is de heer Bouterse eindelij President van Suriname, niets mocht baten.

  Kijk aar wat God’s molen vandaag de dag met je aan het doen is.


  Maak melding

 23. #27 Paraman, doe niet als een Drama-queen.

  Was jij het niet die eerder aangaf: “Opdracht is opdracht”.
  Die vergelijking van je gaat mank, het gaat hier om BURGERS.

  Wanneer ik je confronteer door aan te geven dat je baas nooit iets heeft gedaan voor de veteranen en nabestaanden, dan geef je niet thuis.
  Correctie, behalve het strooien met oranje lintjes.

  Je woede moet je afreageren op je bevelhebber, de opdrachtgever, en niet op onschuldige burgers.
  Ga je schamen.

  Je hebt niets geleerd van je in Nederland genoten Opleiding bij de Landmacht.
  Les1. Militairen zijn verplicht om de burgers van het land ten alle tijden te beschermen, niets meer en niets minder.

  En btw doe je collega, simpele sempa, een lol en leg hem uit wat Nederland jullie heeft beloofd om het land te vernietigen, het waren nog net geen spiegeltjes en kraaltjes.

  Wie is hier de echte Landverrader?


  Maak melding

 24. Anne,
  Het is toevallig anders uitgepakt dan jij en je coupers hadden gehoopt. In oorlogssituaties is er geen tijd om seminars te beleggen om resoluties aan te nemen ten gunste van deze of gene.


  Maak melding

 25. Paramanpinto en Afu sensie.
  Op nummer 30 staat in één zin hoe velen over jullie denken. Ik wil dit nog aan toevoegen, ik snap niet dat de redactie sommige krenkende en beledigende reactie van jullie plaats wanneer het bijvoorbeeld gaat over de slachtoffers die massamoordenaar bouterse in suriname heeft gemaakt.


  Maak melding

 26. @stenaf

  Vergeving en bestraffing zijn twee zaken die los van elkaar staan en erger nog wat we in SME zien is dat misdaad beloond wordt.

  Als je steelt wordt je ambtenaar.
  Als je geweld gebruikt wordt je minister
  Als je moord wordt je president.

  Die triest hoe die SME gezonken is door toedoen van de foetoe boy’s, meelopers, opportunisten, awarrie dombo’s en ruggegraadloze massa.


  Maak melding

 27. #33 Onnozele Stenaf

  Wie moeten we in Godsnaam vergeven?
  Vertel me wie?

  Die baas van je is toch onschuldig zoals jullie beweren. Hij heeft niet bekend, zijn naam is haas. Dus leggen jij en je kornuiten uit, wie er vergeven moet worden.
  Klets niet met je vergeven gedoe, je hebt duidelijk de klok horen luiden.
  En als dit sujet vergeven moet worden, dan is hij schuldig……….

  Snap je het nu, of dringt het nog steeds niet tot die paarse massa van jou en je kornuiten door.

  In Jip en Janneke taal:
  “Zolang er geen berechting heeft plaatsgevonden, kan dit niet losgelaten worden.”
  Iemand in Suriname heeft deze onschuldige burgers kapot geschoten en in een normale wereld, in een Democratische staat wordt dit uitgezocht.
  Dan, alleen dan, kunnen de nabestaanden dit een plekje geven en verder gaan met hun leven.

  Btw is God aan jou verschenen in een droom of zo, dat je weet dat hij dit sujet heeft vergeven.
  Nogmaals waarvoor?

  Zoek geen dingen die je niet ken dragen jochie.
  Zoals Dhr. Venetiaan eerder zei ben jij een mooi voorbeeld van een Gecertificeerde analfabeet.
  Zie het groene boekje voor uitleg.

  PUNT UIT!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.