zondag, mei 26, 2024
HomeIngezondenZijn onwenselijkheden nu tot norm verheven?

Zijn onwenselijkheden nu tot norm verheven?

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN | Door Roy Bhikharie] – Wat gebeurt er vooral de laatste tijd in Suriname? Het lijkt erop alsof steeds meer mensen denken hun problemen te kunnen oplossen door het plegen van zelfmoord en/of moord. Er moet iets grondig mis zijn met de perceptie van deze personen die niet goed weten om te gaan met hun problemen. Met woorden van gelijke strekking begon een goede vriend Coen een gesprek met mij tijdens een fundraisingsactiviteit ongeveer een week geleden. Ik kon hem geen ongelijk geven, integendeel. De wijze waarop wij onze omgeving en ons leven ervaren is inderdaad afhankelijk van onze percepties, en die worden beïnvloed door onze gemoedstoestanden en aangeleerde attitudes. En op hun beurt beïnvloeden deze percepties onze attitudes en gedragingen: een gecompliceerde wisselwerking dus, die ons echter niet ontslaat van de uitoefening van onze vrije wil. Maar de mate waarin wij onze vrije wil uitoefenen is weer afhankelijk van onze perceptie. En vele personen zitten gevangen in deze vicieuze cirkel.

Hoe kom je uit een dergelijke vicieuze cirkel?
Om te beginnen dienen de voorwaarden aanwezig te zijn voor optimale vrijheidsbeleving, opdat een ieder zichzelf kan zijn, alsook zijn of haar potenties en talenten maximaal kan benutten. Onder zulke omstandigheden moeten zelfkritiek en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen levensproces worden aangeleerd, waaronder het omgaan met tegenslagen. Dit leerproces of deze conditionering is afhankelijk van elke informatiebron zoals de ouders, familieleden, de school, vrienden, collega’s, literatuur, radio, TV, films, muziek, en de politiek.

• Hoe groter de morele cohesie onder deze informatiebronnen, des te groter het effect. Hoe geringer de morele cohesie, des te groter de verwarring.

In een constructief en gewenst klimaat dienen het leveren van kritiek en het ondernemen van initiatieven te worden aangemoedigd─thuis, op school, aan het werk, via de media en eigenlijk overal waar die behoefte wordt gevoeld─waardoor de vitaliteit en creativiteit die bij velen uitgeput geraakt zijn, nieuw leven kan worden ingeblazen.

• Wanneer gezaghebbende personen, echter, steeds uitvluchten gebruiken om hun handelingen en gedragingen te rechtvaardigen, zal dit een negatieve uitwerking hebben op de uitoefening van zelfkritiek en het verantwoordelijkheidsbesef van diegenen die hieraan onderworpen zijn, bijvoorbeeld door Nederland, de journalisten, de ambtenaren, de ouders en/of het verleden steeds weer de schuld van eigen falen te geven.

Een ander negatief voorbeeld is een autoritair regiem, waar dat ook wordt beleefd─thuis, aan het werk, op school en/of op straat; een dergelijk regiem doet mensen voortdurend in angst leven en kan allerlei gevoelens van machteloosheid, minderwaardigheid, en/of wraak doen ontstaan, waarbij zij geen uitlaatklep hebben en dus evenmin de verantwoordelijkheid voor hun eigen lot kunnen dragen. Elk geval moet uiteraard op zichzelf worden beschouwd. Maar wanneer bepaalde onwenselijkheden inderdaad extremere vormen gaan aannemen, zoals zelfmoord, moord, drugsmisbruik, en prostitutie, en de indruk geven tot norm te worden verheven, kunnen enkele verklarings- en oplossingsmodellen wel handig zijn.

Aanbevelingen
Er moet veel meer aandacht worden besteed aan het samenleven zelf. Met economische en wettelijke regels alleen kan niemand gedegen leiding geven aan welke samenleving dan ook. De overheid is een not-for-profit organisatie, die tijd, geld noch moeite moet besparen om haar volk te doen voeden, huisvesten, en opleiden onder veilige en gezonde omstandigheden, die vertrouwen inboezemen en hoop geven op een betere toekomst. De bewoners van het binnenland en van de districten, senioren burgers, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, zwakbegaafden, en zwervers hebben allen evenzeer recht op duurzame ontwikkeling, die zonder rechtvaardigheid niet op gang zal komen.

• Het recht op rechtvaardigheid en gelijke kansen voor een ieder zal gesanctioneerd moeten worden via een Ombudsinstituut, dat ook als een noodzakelijke uitlaatklep zal functioneren!

Rechtvaardigheid is niet alleen een kwestie van infrastructurele voorzieningen, salariëring, opleiding en werkgelegenheid, maar is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel staat lijnrecht tegenover machtsvertoon en willekeur, zoals deze zich manifesteren in bijvoorbeeld de gronduitgifte, het niet naleven van de verantwoordingsplicht tegenover De Nationale Assemblee, en het ongestraft corrumperen.

• De wil om corruptie, nepotisme en oligarchie praktisch te bestrijden moet nog blijken.

Het onrechtvaardige van nepotisme en oligarchie is het beoordelen en de indienstneming van personen op grond van hun loyaliteit, wat ze bezitten, hoe duur ze zich kleden, of hoe corrupt ze zijn in plaats van te letten op hun competenties, ervaring, karakter, en integriteit. Het pijnlijke hiervan is dat personen met zulke paradigma’s of percepties hun eigenwaarde beoordelen aan de hand van hun vermogen om aan externe en commerciële standaarden te voldoen, waardoor ze juist slachtoffers (willoze volgelingen) worden van hun omstandigheden terwijl zij in de waan verkeren ‘meesters’ van deze omstandigheden te zijn.

• Wanneer talenten worden verspild en ware capaciteiten niet worden ontwikkeld, zullen zulke paradigma’s leiden tot allerlei vormen van ondeugd en zelfbeschadiging, die coûte que coûte moeten worden voorkomen.

Kent u een Surinaamse politicus of politica die zich daadwerkelijk bekommert om deze zaken, dus prioriteit geeft aan de kwaliteit van onze samenleving zoals hiervoor omschreven?

Dr. Roy Bhikharie, PhD

opening
Fernandes Express
Passion in concert

20 REACTIES
 1. Wat wil je als de president van het land verdacht wordt van moord, drugs delichten, bedreigingen, corruptie en fraude. Daarnaast heeft hij ook lak aan de democratische rechtstaat.

  Er is sprake van moreel verval. Suriname is onder Bouterse een bananenrepubliek geworden.

  Tijd voor verkiezingen. Suriname verdiend integere leiders.


  Maak melding
 2. De auteur van het hierboven aangedragen relaas vind ik pas een – als hij het allemaal oprecht bedoelt – “dja djaman”, dit soort verme uitspraken kom je niet meer zovaak tegen. Hierop valt niets op af te dingen. Duidelijker en heldere taal kom je vandaag de dag sporadisch tegen in onze gemeenschap.

  Comodo Wa


  Maak melding
 3. Terecht. Het is begonnen met het stemmen op onberechte moordenaars. Gevolg: Opgedrongen amnesty wet, gevolg nog meer verdeeldheid, komend gevolg een tweede 8 december.


  Maak melding
 4. Het is opgevallen dat sinds deze boevenbende aan de macht is meer zelfmoord gevallen hebben plaats gevonden vanwege het zogenaamde sociale contract,wat ook een illusie bleek te zijn met dit autoritair regiem, rechtvaardigheid bij deze coalitie is helemaal zoek, wat al bleek uit de inmenging van het 8 dec proces door deze grondwetrechtenschenders.


  Maak melding
 5. na 15 fysieke moorden is het nu tijd voor psychische moorden, zo werk dat eenmaal in een diktatuur.

  zoveel mogelijk mensen uit de weg ruimen, 2012 is immers een doe-jaar, toch??


  Maak melding
 6. De meeste mensen leven en zijn zich niet bewust wat het leven inhoud. Een mens is vrij geboren hij is geen Jood,Hindoe,Christen of Moslim maar hij wordt dood gemaakt door deze lasten op hem/haar te leggen. Hij zij is zich nog niet bewust van deze wereld en moet al de lasten gaan dragen. Deze wereld van DIEVEN zijn op uit jou in het gareel te laten lopen.Al wat je daar aan gegeven hebt spruit uit deze opvoeding die je ouders en omgeving je gegeven hebben .Ze hebben je ziel gestolen en vergeven zonder zich bewust te zijn wat ze doen.Zo hebben ze het geleerd en zo dragen ze het over.

  Vele complexen die een mens met zich mee dracht komt voort uit deze opvoeding.
  Velen komen en gaan zonder te weten wart ze hier doen sommigen zien het heel vroeg sommigen op een latere leeftijd.Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn daden en daarom moet ieder mens op zoek gaan naar zijn ware ik.De macht zit hierin besloten.Als je eenmaal van bewust wordt van je eigenwaarde is er geen macht die jou zijn koeterwaals verhaal kan komen vertellen laat staan dat je aan zelfmoord gaat denken.Deze zelf ik bewust wording is heel simpel te realiseren.Maar de hoeders van deze wereld zullen je van alle kanten bestrijden.Ze willen niet dat je vrij komt.Door de verkeerde opvoeding en vuiligheid van je omgeving is je GEEST je vijand geworden.Als je goed naar je zelve luistert dan zie je wat je GEEST met je doet Heel veel verkeerde dingens die je niet wilt doen laat jou geest je doen. Geest wordt door velen anders omschreven qua betekenis.Het is jou bewustzijn je astrale lichaam. Kennis van school is geen wijsheid.Het weten moet doordrongen zijn in jou wezen en dat is kennis wijsheid.
  Om dit te realiseren heb je geen boeken nodig.
  Dus wat in Suriname gebeurt is niet uniek in deze wereld en Bouterse draagt deze verantwoording van het leven niet.


  Maak melding
 7. meneer Biharie,,,

  met alle respect,, als jou pleidooi zo oprecht en eerlijk is,dan moet jij zelf die bewerering beanwtoorden..

  mijn voorstel is,begin een beweging in het leven te roepen met alle waarden en normen die passen op dit land/volk op het rechte pad te krijgen met alle nieuwe wetenschappelijk eisen zoals jij dat ziet..

  o.a. het nieuwe denken nieuw leven inblazen,weg met het verleden..

  nu heb jij de kans,voordat het helemaal te laat is..

  kruip niet terug in je schulp,maar kom op en zet het op..

  ik, wij staan achter jou..


  Maak melding
 8. Kent u een Surinaamse politicus of politica die zich daadwerkelijk bekommert om deze zaken, dus prioriteit geeft aan de kwaliteit van onze samenleving zoals hiervoor omschreven?

  Op bovenstaande vraag van Dr. Roy Bhikharie, PhD is er maar één antwoord goed, namelijk: de politicus die het volk van SU gaat redden uit de ellende waarin zij na de laatste verkiezingen is geraakt, gaat tijdens de komende verkiezingen in 2015 opstaan!


  Maak melding
 9. Kort samengevat,

  Een onbetrouwbare en gecorrumpeerde overheid leidt tot maatschappelijk verval op alle nivo’s van hoog tot laag.

  Eigenlijk een Universele regel (ik moet maar eens vaker wat van deze Dr. Roy Bhikharie lezen).


  Maak melding
 10. Het karakteristiek van een mens heeft ook met zijn geboorte gebied/plaats te maken en word gevormt door de verborgen geest van het universum (oprechte wijsheid,verstand,rechtvaardigheid,orde,waarheid,sociaal orde) zijn fysieke en mentale en geestelijke vermogen om zich op een natuurordelijk manier te manifesteren om zodoende in harmonie en balans met de natuur met zichzelf en anderen te leven.
  DR.ROY BIKHARIE
  Ik spreek u stelling niet tegen u ideologie heeft goede bedoeling”maar heeft ook veel van naar een bepaalde richting van denkform dat goed uitgedacht is te sturen inplaats van naar die mentale vrijheid te streven of een voorbeeld van een ordelijk sociaal orde dat het menselijk waarde en manier van leven/denken optimaliseert.
  In u uitsplitsing vraagt u als men enige surinaamse politici of politica ken die zich daad werkelijk om die zaken bekommert en dat prioriteit de kwaliteit van onze samenleving,”.
  Mijn antwoordt is :zolang er van een politiek stelsel gebruik gemaakt word ,zal er geen orde of wetten ontstaan die de mens naar vrijheid zal leiden”,discipline inplaats van prioriteit zou veel beter zijn om een natie scherp intact te houden.


  Maak melding
 11. Ik vraag me af,

  Of sommige mensen die reageren wel de essentie van het verhaal hebben begrepen.ik denk het niet anders zouden ze hun eigen reactie tegen het licht hebben gehouden en na wat diepe zuchten tot andere bijdragen zijn gekomen.

  Dan rest ook nog de vraag als antwoord op hun vragen en stellingen.

  1.Is het morele verval volgens hen een gevolg van het kiezen van deze regering, of is, 2. het kiezen van deze regering het gevolg van het vermeende morele verval?

  Wat is dan volgens hen de bijdrage geweest van hun favoriete regering aan dat vermeende morele verval?

  Dan heb ik ook nog een aanvullende vraag mochten zij optie 1 aanwijzen,… vinden zij het ook niet opmerkelijk dat het lijkt alsof vanaf deze regering is aangetreden, de zon een stuk minder warm lijkt dan daarvoor en dat de regendruppels minder nat blijken te zijn met alle gevolgen van dien?

  Lijkt het hen ook niet verstandig dat we de groei van de kikkers in en rond Kwatta moeten gaan monitoren want de invloed van deze regering reikt toch wel verder dan we met zijn allen hebben kunnen anticiperen niet?

  Sommige mensen blijven je verbazen!
  Laten we dat vooral vastleggen voor het nageslacht.


  Maak melding
 12. I vraag me af:
  “Dan rest ook nog de vraag als antwoord op hun vragen en stellingen.
  1.Is het morele verval volgens hen een gevolg van het kiezen van deze regering, of is, 2. het kiezen van deze regering het gevolg van het vermeende morele verval?”

  Volgens mij is het morele verval niet iets dat een regering veroorzaakt maar de mens kiest er zelf voor.
  De vorige regering had een moreel kompas, deed geen loze beloftes en zorgde ervoor dat de rechterlijke macht, de pers, ook Limbo, zijn werk kon doen.
  Deze regering heeft de mensen willens en wetens zaken beloofd die ze nooit en te nimmer kunnen waarmaken.
  Helaas hebben de mensen hun verstand niet gebruikt en gedacht dat ze het beter zouden hebben dan onder de vorige regering. Blijkbaar geloven ze in sprookjes en denken en kijken ze niet verder dan hun neus lang is.
  Gevolg diepe teleurstelling, en het slechte voorbeeld van de zittende “leiders” volgen. Omdat ook zij snel rijk willen worden en ook zij daarbij alle normen en waarden aan de kant zetten.
  Conform het bekende gezegde is: “iedere bevolking krijgt de regering die het verdiend”
  Heeft een groot deel van de bevolking een regering die het verdiend, helaas moet de rest ook meelijden onder het moreel verval.


  Maak melding
 13. Het is bekend dat de mensen die in een bepaalde persoonlijkheid syndroom/systeem zijn dat hun ego en opvattings vermogen eigenlijk in het vuilnis bak van het verleden behoord.
  Het is jammer dat die effecten zich bij mensen voordoen die een persoonlijkheid probleem hebben en dat op een ander afreageren dat niks met die persoonlijkheid probleem van die persoon temaken heeft.


  Maak melding
 14. Graag zou ik willen weten of er meer slachtoffers zijn die bij exportsuriname
  Een auto heeft gereserveerd en borg hebben betaald maar nooit een auto hebben gekregen.
  De ene meneer Rosiek wonende aan de Abdoelweg laat mensen borg betalen om te reserveren maar krijgen dus geen huurauto. Hij doet zaken met iemand van de Hendrikstraat 59. Tel 8455191.. Waarna je zogenaamd je auto moet gaan ophalen bij de pad van wanica. Huur nooit een auto bij hem via suritrade want je bent dan je geld gegarandeerd kwijt. Ik wil waterkant ook verzoeken om hem niet meer te laten adverteren met zijn fraude praktijken. Hij is in ieder geval nog niet klaar met mij maar jullie zijn gewaarschuwd…


  Maak melding
 15. @ Roy Bhikharie

  Beste Roy, op een nette manier probeer jij boekentaal te verwoorden in wat zich zou kunnen afspelen in de surinaamse maatschappij en de zittende regering te beschuldigen van machtsvertoon en de oorzaak van suicidale en in vicieuze circel geraken van delen van de surinaamse maatschappij. Het is allemaal slim en mooi wat je hiermee probeert te bereiken maar ik zou je liever willen adviseren goed onderzoek te doen en de werkelijke oorzaak te achterhalen van de veranderende maatschappij die steeds bezield raakt van het materialisme zonder èèn regering hiervan te beschuldigen. Het is het individu dat verantwoordelijk is voor elke keuze die gemaakt wordt in het leven. Beslissingen hebben voor elk individu consequenties.
  En dit allemaal heeft niets met de leiders van het land te maken. Kort samengevat moet er in Suriname onderzoek komen en op basis van die resultaten moet men bv casino’s beperken. Een krediet toetsingsbureau is in aanmaak las ik via het surinaams nieuws en is ook een goede zaak. Verder merk je in Suriname dat het gezinsleven van veel factoren afhangt als het een succes wordt of niet. Het is jarenlang een mentaliteitskwestie waar geen regering iets aan kan veranderen dan de mensen zelf die dit veroorzaken.
  Een tevreden mens is schatrijk, en een ontevreden mens straatarm. Neem de dag door God geschonken zoals het aanbreekt. Doe je best in het leven maar het kan ook niet meer dan mogelijk is. Met deze aspecten in jou ziel creeèr je een pracht mens van jezelve. In een maatschappij zal je worden wat je van jezelve hebt gemaakt.


  Maak melding
 16. je zou kunnen zeggen,,wil de echte oprechte sme-érs nu opstaan met de hart op de juiste plaats..

  zo niet,, dan is het een verloren strijd die komende is..

  laten we wel zijn,we leven in het zelfde stront en maken dit dagelijks zelf mee,dus waarom kunnen we dan niët samen aan pakken..

  weg met het geboefte , op naar oprechte democratie eerlijk zijn met rechte borst naar voren..

  wie is voor..


  Maak melding
 17. Beste heer Biharie,

  De moorden en zelfmoorden die plaatsvinden in Suriname is het gevolg van een machteloze situatie van de burgers.

  Alles en iedereen is te koop, je kunt allerlei zaken ondertafel regelen.

  Rechters, advocaten en zelfs gevallen rechters als Frank Truideman, thans advocaat, ooit de zak gekregen door zijn betrokkenheid bij een drugs schandaal als rechter. Deze man is geen rechter meer, echter loop hij de hele rechtstaat te verzieken, de jonge rechters en advocaten zeer negatief te beïnvloeden.

  Kijk maar naar onder andere notaris Soerdjbalie, hier kun je iedereen en alles oplichten. Recent nog zijn enkele zaken naar boven gekomen waarbij deze notaris ervoor heeft gezorgd dat een zoon zijn eigen demente vader heeft opgelicht.

  Zelfs de de huidige kabinet van de president is van deze fraude en corruptie op de hoogte te gesteld. Wie denkt dat er een actie komt, kan het vergeten!

  Ga je naar de rechter?, dan hoop ik dat u rechter Anand Charan niet tegenkomt. Deze rechter is zo corrupt en partijdig als geen ander in Suriname.

  Dit alles terwijl Bouterse beweerde corruptie met wortel en tak te bestrijden. Ja ja, met wortel en tak.

  Groet,

  Rambo


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES