Toelichting Energie Autoriteit na reacties op het overbruggingstarief

2
Energiebedrijven Suriname
EBS archieffoto

De Energie Autoriteit Suriname heeft kennis genomen van de vele reacties over het overbruggingstarief en verschaft middels dit artikel meer informatie over de besluitvorming en de processen die hiervoor zijn ingericht.

De EAS wil voorop stellen dat de burger van ons land centraal staat bij beleidsinitiatieven en besluitvorming. Op dit moment hebben wij allen te maken met veranderingen die ons economisch diep treffen. Ook de EAS doet er alles aan om de besluitvormingen hierop aan te passen. Suriname naar een hoger niveau tillen in de energiesector, betekent dat geldende beleidsmaatregelen worden herzien en mogelijk worden vervangen met nieuwe, die op lange termijn, economische voordelen opleveren voor ons land en onze medeburgers.

Inleiding 
Het overbruggingstarief is ingegaan op 1 juni 2022, om gefaseerd het gekozen beleid uit te voeren. Per Staatsbesluit no 89 van 12 juli 2021 werd het instrument van subjectsubsidie,  geïntroduceerd ter vervanging van de tot nu toe gehanteerde object subsidie. De gedachtegang hierbij was om in plaats van het object stroom (opwekking en distributie) te subsidiëren, juist de afnemer te subsidiëren. Hierbij is de focus dan vooral op degene die ondersteuning nodig heeft om hun maandelijkse rekening te voldoen. Met voornoemd besluit werd in eerste instantie aan alle huishoudelijke verbruikers een korting van SRD 260 op de maandelijkse factuur gegeven. Voor de niet huishoudelijke afnemers werd deze korting gesteld op SRD 150. Het hoeft geen betoog dat in principe dit geen daadwerkelijke subsjectsubsidie is, aangezien hierbij iedereen in aanmerking komt voor de korting. Dus ook degenen die daar geen behoefte aan hebben.

Subjectsubsidie
Om daadwerkelijk het instrument van subjectsubsidie, in te voeren is besloten om gedurende een jaar dit geleidelijk (gefaseerd) te implementeren. Gekozen is voor de periode 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. Om te kunnen vaststellen wie in aanmerking kan komen voor subsjectsubsidie, is het noodzakelijk een bestand aan te leggen welke als uitgangspunt kan worden gehanteerd, om vervolgens middels nader vast te stellen criteria te identificeren aan wie wel of niet subjectsubsidie wordt toegekend. Allereerst is uitgegaan van het vaststellen van een niveau van stroomverbruik, waarbij de elementaire elektriciteitsbehoefte wordt gedekt. Hierbij moet gedacht worden aan de verlichting in het huis, het kunnen draaien van een radio, TV, ventilator, etc. Internationaal is de norm rond 250 kWh per maand voor huishoudelijke afnemers. Naast het aanmaken van het (opstart)bestand en het vaststellen van de criteria zal ook van belang zijn om middels een process van controle, validatie/verificatie en goedkeuring gefaseerd degene die in aanmerking komen voor subjectsubsidie over te zetten naar het uiteindelijk subjectsubsidiesysteem. Zoals eerder aangegeven is een periode van een jaar voor eerdergenoemd proces uitgetrokken, aangezien het enige tijd in beslag zal nemen om de eerdergenoemde stappen te doorlopen.

Het proces voor invoering van het overbruggingstarief
Op grond van het hierboven gestelde is besloten om een start te maken met het aanleggen van een bestand, waarbij degene die hierin wordt opgenomen gedurende het jaar een overbruggingstarief wordt toegekend. Dit terwijl het proces van overschakeling naar subjectsubsidie wordt doorlopen. Hierdoor worden degene die zich registreren gevrijwaard van eventuele tariefaanpassingen die zich kunnen voordoen gedurende het jaar en worden zij ook tegemoet gekomen in een periode waar als gevolg van het economisch herstel en groei en daarbij horende noodzakelijke maatregelen het besteedbaar inkomen enigszins is afgenomen. Vandaar dus de naam overbruggingstarief. Ook omdat het geen permanent karakter heeft maar voor een bepaalde periode alleen geldt. Het overbruggingstarief houdt in dat voor het verbruik tussen 0 en 250 kWh men een minimum bedrag van SRD 50 per maand betaalt en voor elk verbruik boven die 250 kWh een tarief van srd 2,50 per kWh. Het overbruggingstarief geldt dus eveneens voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. 

Belang van registreren 
Uitgaande van de bestaande tarievenstructuur voor stroom is vastgesteld dat een verbruiksgrens van ongeveer 400 kWh gehanteerd kan worden, om huishoudens en niet huishoudens te laten registreren om in het bestand opgenomen te worden. Deze grens is eveneens vrij ruim, aangezien een groot deel van het EBS bestand rond dit verbruik of minder zit en het overbruggingstarief gunstig zal uitvallen hierbij.  De noodzaak voor registratie ligt in het feit dat het van essentieel belang is om zo nauwkeurig in beeld te brengen wie eventueel voor subjectsubsidie in aanmerking kan komen en om een aantal gegevens in kaart te brengen, welke nodig is voor het vaststellen van de criteria. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals het ontvangen van enige vorm van bijstand, aantal mensen woonachtig op het adres, gemiddeld verbruik per maand, etc. Maar ook om vast te stellen als degene wel of geen eigenaar is van de aansluiting waar de EBS-meter is geïnstalleerd. Het EBS bestand kan hierbij niet zonder meer gebruikt worden, omdat het niet beschikt over de gegevens welke kunnen helpen de selectiecriteria vast te stellen, maar ook niet in voldoende mate aangeeft wie daadwerkelijk van een aansluiting gebruik maakt. Het is namelijk zo dat iemand die bijvoorbeeld een huis huurt ook degene is die stroom verbruikt op dat adres en ook de maandelijkse rekening betaalt. Echter is de EBS-meter welke bij het aansluitnummer hoort geregistreerd op naam van de eigenaar van het huis en niet de verbruiker (huurder). Voorts is gebleken dat in het bestand ook nog namen voorkomen van mensen die reeds overleden zijn, maar waarbij de nieuwe gebruiker of eigenaar van de aansluiting dit niet heeft doorgegeven aan de EBS. Bij de eerste registraties is reeds gebleken dat minstens 40% van de geregistreerden geen eigenaar van de aansluiting is, en dus ook niet voorkomen in het bestand van de EBS. Om de subjectsubsidie toe te kennen is het begrijpelijk dat wij in beeld moeten hebben wie op een bepaald adres of  beter gezegd bij een bepaalde aansluiting woonachtig of gevestigd is en het stroom verbruikt, aangezien die uiteindelijk eventueel ondersteund moet worden middels toekenning van subsidie.

Tijdsplanning
Bij Staatsbesluit is de EAS belast met de registratie van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke verbruikers en de toekenning van het overbruggingstarief. Bij een verbruik van 400 kWh of minder per maand zal het overbruggingstarief gunstig zijn. Hierdoor wordt een bestand aangelegd welke van belang zal zijn voor de vervolgstappen in het kader van de omvorming naar een systeem van subjectsubsidie.  Voorts zal de EAS tezamen met de regering de nodige stappen ondernemen t.a.v. het vaststellen van de criteria voor het wel of niet in aanmerking doen komen van subjectsubsidie. Hiervoor is de periode van juli tot en met december 2022 voor uitgetrokken. Vervolgens zal na goedkeuring van de criteria door de regering degene die op basis hiervan in aanmerking komen voor subjectsubsidie vanaf januari 2023 overgezet worden naar het nieuwe systeem. De periode welke hiervoor is uitgetrokken zal lopen tot en met 31 mei 2023. Op die datum zal dan ook het overbruggingstarief tot zijn einde komen.

Tot Slot
In tegenstelling tot wat diverse actoren in de samenleving beweren ligt de keuze voor digitale registratie vooral in het feit dat dit ten eerste gedurende de hele dag mogelijk is, ongeacht tijdstip. Ook is de afhandeling van een registratie (goedkeuring of afkeuring) hierdoor veel sneller en efficiënter. Er is voor gezorgd om de registratie zo eenvoudig te maken. Hierbij hoeft alleen het aansluitnummer en klantnummer in eerste instantie ingevuld te worden, waardoor de gegevens horende bij deze nummers uit het EBS bestand te voorschijn komen. Vervolgens dient de aanvrager als daadwerkelijke verbruiker op de aangegeven aansluiting slechts enkele additionele persoonsgegevens in te vullen.  Voor degene die hulp nodig hebben bij het registreren is in samenwerking met de EBS een helpdesk bij de verschillende EBS dienstencentra ingesteld, waar men terecht kan. EAS spreekt de hoop uit dat met voorgaande uitleg het duidelijk is geworden waarom het belangrijk is om te registreren voor het overbruggingstarief.


2 REACTIES

 1. Overbruggingstarief gaat je nergens brengen.
  Je krijgt korting van 300 of 400 maar je kan iets kopen in de winkel. De prijzen daar zijn moordend.
  Laat je niet voor de gek houden.
  De hele stroomprijs moet omlaag.
  Je moet zo goed als niets hebben.
  Laat je niet duvelen. Ga vandaag protesteren.
  De rovers. Er komt nog meer.
  Daarom moet chan 20 volgauto’s.
  gemodereerd

 2. weer zo’n domme uitleg en denken jullie dat de mensen met een laag verbruik dat begrijpen, onder de 250 kwh betaald men dus 50 SRD p/maand , maar elke kwh meer kost 2,5 SRD per kwh , stel door omstandigheden verbruiken ze 20 kwh meer dan moeten ze 20×2,5 = 50 SRD meer betalen , dus dan wordt het totaal 100 SRD
  bij een verbruik van 249 kwh betaald de klant 50 SRD , maar als hij op 270 kwh komt betaald hij 100 SRD , leg dat maar eens persoonlijk uit bij die mensen
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.