dinsdag, juni 18, 2024
HomeOnderwerpenGezondheidAvondklok van 21.00u - 05.00u ingaande 30 december

Avondklok van 21.00u – 05.00u ingaande 30 december

-

Does Travel - naar Suriname

De Surinaamse overheid heeft zojuist de COVID-19-maatregelen die gelden van woensdag 29 december 2021 tot nader order, bekend gemaakt. Het uitgaansverbod is ingaande 30 december van 21:00 uur in de avond tot 5:00 uur in de morgen.

De openingstijden van commerciële lokaliteiten en restaurants zijn nu van 05:00 uur tot 20:00 uur. De controle en surveillance voor beweging van personen op diverse plekken wordt uitgebreid. Handhaving wordt geïntensiveerd.

Controlepunten zullen op bepaalde locaties worden opgezet. Strikte naleving regelgeving. Bij overtreding risico van inbeslagname goederen, intrekking vergunningen en ook zware boetes.

Vanaf woensdag 29 december 2021 gelden de volgende maatregelen tot nader order:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

 1. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. 
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer
 4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. 

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;

 1. Het uitgaansverbod is vanaf 30 december dagelijks van 21:00 uur in de avond tot 05:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich, gedurende deze periode, van 05 uur in de ochtend tot 21:00 uur in de avond, begeven op de openbare weg.
 2. Voor nationale feestdagen die gelijkgesteld zijn aan de zondag zullen de daartoe bevoegde autoriteiten specifieke richtlijnen en instructies uitvaardigen ter regulering van de bewegingsvrijheid. 
 3. Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven. 

Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven, vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een COVID-19-swab of -vaccinatie en chauffeurs van zwaar transport over de Wijdenboschbrug, overeenkomstig artikel II van de beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 24 december 2021 Jno. 21/07590 (S.B. 2021 no. 173).

 1. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
 2. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan. 
 3. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team. 
 4. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten. 
 5. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het samenscholingsverbod

 1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 10 (tien) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
 2. Voorgaande is niet van toepassing op
  1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en 
  2. Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar. 
 3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 
 4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan. 
 5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. 
 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan vijfentwintig (25) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten. 
  1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team. 
  2. Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, in beginsel maximaal 50 personen per keer in de ruimte bevinden. Indien de ruimte met inachtneming van de voorschriften toelaat dat er meer dan 50 mensen aanwezig zijn is dit toegestaan, mits de voorschriften en protocollen strikt worden toegepast. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.
  3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan. 
 7. Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen. Individuele sporten en non-contactsporten zijn eveneens toegestaan. Indien er competities worden opgestart, dan dienen deze zonder publiek worden gespeeld.
 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Op verplicht maskergebruik zal worden toegezien. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
 9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg. 
 10. 10. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;

 1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;

 1. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:

Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke; Bordelen; Bars; Restaurants, behoudens de uitzonderingen in lid 2
 1. In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
 1. Alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en met zondag van 05.00 uur tot 20.00 uur
 2. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten: 
  1. Dagelijks, uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru, van 05:00 tot 20:00 uur; 
  2. Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag. 
  3. Terrassen oftewel Outdoor dining, dagelijks van 05:00 tot 20:00 uur.
 3. Restaurants en andere commerciële gelegenheden ten behoeve van indoor dining
  1. Dagelijks van 05:00 tot 20:00 uur mits uitsluitend personen worden toegelaten die volledig gevaccineerd zijn of die een negatieve SARS-Cov-2 antigeen testresultaat tonen welke niet ouder is dan 24 uur. Voor de naleving hiervan is de bedrijfsleiding verantwoordelijk.
 1. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen plaatsvinden. 
 2. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie). 
 3. Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;

 1. De grenzen zijn in de periode van 03 december 2021 tot nader order geopend voor personenverkeer, mits:
 1. wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 2. uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld, behoudens de uitzondering in lid 5.
 1. Er zal voor wat betreft het vaststellen van de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is, gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen en de circulatie van ‘variants of concern’. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend worden bijgewerkt. De landen waar een zogenaamde ‘variant of concern’ van het SARS-CoV-2 virus circuleert, zoals aangegeven door de World Health Organization (WHO), zijn in beginsel aangemerkt als hoog risicolanden. 
 1. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in de periode van 03 december 2021 tot nader order, uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
 1. Nederland, de Nederlandse Antillen, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, Panama, Trinidad & Tobago en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
 2. Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound vluchten voor cargoverkeer en outbound vluchten voor personenverkeer;
 3. Haïti: geen personenverkeer toegestaan.

4. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 03 december 2021 tot nader order het goederen- en personenverkeer te water toegestaan zijn.

5. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 03 december 2021 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, zonder dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:

 1. Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus; 
 2. Voor inbound personenverkeer uit een hoog risicoland: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname, en op de derde dag na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2 antigeen test afnemen bij een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid geaccrediteerde testlocatie;
 1. Voor inbound personenverkeer uit een laag of medium risicoland: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname;
 2. Voor alle inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan. 

6. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 03 december 2021 tot nader order in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:

 1. In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
 2. Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.

7. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 03 december 2021 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.

8. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5, 6 en 7 gesteld. 

9. Onder volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel wordt mede verstaan personen die vanaf 14 dagen tot 3 maanden geleden positief zijn getest voor het SARS-CoV-2 virus, mits zij:

 1. ten minste drie dagen vrij van klachten zijn; en 
 2. van hun positieve test en het drie dagen vrij zijn van klachten een verklaring van een infectioloog of een internist kunnen overleggen met vermelding van de relevante resultaten (positief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat met vermelding van de CT-waarde).

Maatregel 7 – Onderwijs

 1. Het Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.), zal met ingang van maandag 11 oktober 2021 zijn geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften in Bijlage A.
 2. Het Middelbaar Onderwijs, zal met ingang van maandag 25 oktober 2021 zijn geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften in Bijlage A.
 3. De onderwijzers en overige medewerkers op scholen wordt dringend geadviseerd om zich te laten vaccineren, zodat het percentage van gevaccineerde medewerkers (onderwijzers, schoonmaakpersoneel, administratief personeel, kantine- en overig personeel) boven de 70% uitkomt.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;

 1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
 2. De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.
 3. De maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is.
 4. De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

6 REACTIES
 1. Waterkant….jullie plaatsen dit wel heel mooi op jullie page maar ook jullie weten dat er volop word gefeest in en buiten paramaribo?
  Hoe kan dit gebeuren???


  gemodereerd
 2. Ik hoop dat die labiele Surinamers nu eindelijk iets doen. Dat geklets van deze regering is genoeg. Dit is onderdrukking. Toen melissa feest gaf hoorde ik hun bek niet.
  Opsodermieteren moeten ze.


  gemodereerd
 3. Wat hebben we een paar weken geleden gezegd , de Nederlanders die op familiebezoek komen en ook de band sabakoe zullen ervoor zorgen dat covid weer toeneemt , en zie nu is het zover , en het zal erger worden , en omikron zal er nu ook wel zijn hier in Suriname.
  Regering goed dat U de avondklok weer vervroegd hebt , maar om echt resultaat te hebben moet U ook geen feesten geven en U moet alle feesten stopzetten in het land , burgers moeten ook ervan bewust zijn dat feesten ervoor zal zorgen dat covid toeneemt , en als er toch nog feesten voor doen moet men iedereen wie op dat feest aanwezig is zwaar beboeten en in overheidsquarantaine voor 10 dagen plaatsen op eigen kosten.


  gemodereerd
 4. Helaas net als in Nederland zijn wij nog niet van deze ellende af als iedereen zich laat inenten zal de kans op verspreiding van het virus een stuk minder makkelijk worden en het inenten valt erg mee ik heb er totaal geen last van gehad dus wees verstandig en laat je inenten !!!!


  gemodereerd
 5. Je word er helemaal gek van….!! Covid is reden om met de privileges van de burgers te spelen, alsof het niet er toe doet!! Er is ook geen tegen geluid, de Surinaamse samenleving heeft geen idee, wat de fundamentele rechten van de mens zijn!

  Maar .. laat dat van die eeuwigdurende avondklok. De handhaving en controle word nu opnieuw aangescherpt, indien dit al veel eerder, serieus was opgepakt. Dan hadden we deze ellende niet hoeven meemaken. Ondernemers zijn verplicht te zorgen dat er toezicht word gehouden, tijdens hun activiteiten. Zoniet, dan moet de zaak dicht. Punt. We gaan zien of er daadwerkelijk zichtbare handhaving komt.. ik denk nl. Van niet.

  Opnieuw zullen we afspraken moeten aanpassen.. de regering heeft daar geen boodschap aan! Overleg word gevoerd met slechts het OMT, het parlement word in deze volledig overgeslagen. De minister wacht met smart op omikron, dan kan ie weer even God zijn in Suriname!

  En ondanks alles, wens ik u allen, een goed uiteinde en een Corona vrij 2022


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES