Avondklok ingaande 29 november van 21.00u tot 05.00u

10

De regering heeft besloten om de avondklok in Suriname ingaande maandag 29 november terug te brengen naar 21.00 uur. Dat heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid bekendgemaakt op de Covid-19-persconferentie.

Het besluit is volgens Ramadhin genomen op basis van het gedrag van mensen die feestjes organiseren en de horecasector die muziekformaties op terrassen toestaat.

Ingaande maandag 29 november gelden er nieuwe covid-maatregelen. In essentie zijn de maatregelen van de vorige periode verlengd.
1. Het uitgaansverbod is van 21:00 uur in de avond tot 5:00 uur in de morgen.
2. De openingstijden van commerciële lokaliteiten en restaurants zijn nu van 05:00 uur tot 20:00 uur (met uitzondering van bezorging).
3. Landen met een ‘variants of concern’ zoals aangegeven door WHO, in beginsel zijn aangemerkt als hoog risicolanden.

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;
1.    Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.
2.    Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
3.    Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.
4.    Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;
1.    Het uitgaansverbod is vanaf 29 november dagelijks van 21:00 uur in de avond tot 05:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich, gedurende deze periode, van 05 uur in de ochtend tot 21:00 uur in de avond, begeven op de openbare weg.
2.    Voor nationale feestdagen die gelijkgesteld zijn aan de zondag zullen de daartoe bevoegde autoriteiten specifieke richtlijnen en instructies uitvaardigen ter regulering van de bewegingsvrijheid.
3.    Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven. Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven, vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een COVID-19-swab of -vaccinatie.
4.    De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
5.    Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.
6.    De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team.
7.    De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.
8.    De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het samenscholingsverbod
1.    Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 10 (tien) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
2.    Voorgaande is niet van toepassing op
2.1.    Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en
2.2.    Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
3.    Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
4.    Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.
5.    Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
6.    Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan vijfentwintig (25) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.
6.1.    Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team.
6.2.    Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, in beginsel maximaal 50 personen per keer in de ruimte bevinden. Indien de ruimte met inachtneming van de voorschriften toelaat dat er meer dan 50 mensen aanwezig zijn is dit toegestaan, mits de voorschriften en protocollen strikt worden toegepast. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.
6.3.    Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan.
7.    Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen. Individuele sporten en non-contactsporten zijn eveneens toegestaan. Indien er competities worden opgestart, dan dienen deze zonder publiek worden gespeeld.
8.    Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Op verplicht maskergebruik zal worden toegezien. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
9.    Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.
10.    Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;
1.    Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;
1.    Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:

a)    Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
b)    Bordelen;
c)    Bars;
d)    Restaurants, behoudens de uitzonderingen in lid 2

2.    In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
a)    Alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en zondag van 05.00 uur tot 20.00 uur;
b)    Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten:
i.    Dagelijks, uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru, van 05:00 tot 20:00 uur;
ii.    Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag.
iii.    Terrassen oftewel Outdoor dining, dagelijks van 05:00 tot 20:00 uur.
c)    Restaurants en andere commerciële gelegenheden ten behoeve van indoor dining:
i.    Dagelijks van 05:00 tot 20:00 uur mits uitsluitend personen worden toegelaten die volledig gevaccineerd zijn of die een negatieve SARS-Cov-2 antigeen testresultaat tonen welke niet ouder is dan 24 uur. Voor de naleving hiervan is de bedrijfsleiding verantwoordelijk.
3.    Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen plaatsvinden.
4.    Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).
5.    Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;
1.    De grenzen zijn in de periode van 29 november 2021 tot nader order geopend voor personenverkeer, mits:
a)    wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
b)    uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld, behoudens de uitzondering in lid 5.

2.    Er zal voor wat betreft het vaststellen van de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is, gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen en de circulatie van ‘variants of concern’. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend worden bijgewerkt. De landen waar een zogenaamde ‘variant of concern’ van het SARS-CoV-2 virus circuleert, zoals aangegeven door de World Health Organization (WHO), zijn in beginsel aangemerkt als hoog risicolanden.

3.    Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in de periode van 29 november 2021 tot nader order, uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:

a)    Nederland, de Nederlandse Antillen, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, Panama, Trinidad & Tobago en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
b)    Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound vluchten voor cargoverkeer en outbound vluchten voor personenverkeer;
c)    Haïti: geen personenverkeer toegestaan.

4.    Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 29 november 2021 tot nader order het goederen- en personenverkeer te water toegestaan zijn.

5.    Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 29 november 2021 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, zonder dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
a)    Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;
b)    Voor inbound personenverkeer uit een hoog risicoland: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname, en op de derde dag na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2 antigeen test afnemen bij een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid geaccrediteerde testlocatie;
c)    Voor inbound personenverkeer uit een laag of medium risicoland: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname;
d)    Voor alle inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.

6.    Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 29 november 2021 tot nader order in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
a)    In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
b)    Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.

7.    Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 29 november 2021 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.

8.    De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5, 6 en 7 gesteld.

9.    Onder volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel wordt mede verstaan personen die vanaf 14 dagen tot 3 maanden geleden positief zijn getest voor het SARS-CoV-2 virus, mits zij:
a)    ten minste drie dagen vrij van klachten zijn; en
b)    van hun positieve test en het drie dagen vrij zijn van klachten een verklaring van een infectioloog of een internist kunnen overleggen met vermelding van de relevante resultaten (positief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat met vermelding van de CT-waarde).

Maatregel 7 – Onderwijs
1.    Het Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.), is met ingang van maandag 11 oktober 2021 geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften in Bijlage A.
2.    Het Middelbaar Onderwijs, is met ingang van maandag 25 oktober 2021 geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften in Bijlage A.
3.    De onderwijzers en overige medewerkers op scholen wordt dringend geadviseerd om zich te laten vaccineren, zodat het percentage van gevaccineerde medewerkers (onderwijzers, schoonmaakpersoneel, administratief personeel, kantine- en overig personeel) boven de 70% uitkomt.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;
1.    Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
2.    De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.
3.    De maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is.
4.    De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.


10 REACTIES

 1. Jajaa!!. Enkele dagen geleden mocht er wel op 25 Nov gefeest worden. Standjes in de stad etc. Nu ineens weer gevaarlijk.
  Pfff!!.
  gemodereerd

 2. Ik erger me kapot aan die hypocriete dictatoriale en autoritaire houding, die de mensen die de wet vertegenwoordigen ten toon spreiden. Ondernemers en tal van sectoren worden zwaar in de malaise gedrukt, door dit gedonder..

  De minister meent letterlijk en figuurlijk nu de dienst uit te maken over onze vrijheid en rechten. Deze onzin die men avondklok noemt, is een pijn die ons allen raakt. Alles bij elkaar opgeteld, hebben we geen leven in Suriname. De regering is gekozen omdat we zo graag een positieve verandering wilden in het land. Integendeel hebben we een paar strenge schoolmeesters over ons afgeroepen. Die op eigen houtje mensen de maat nemen en afstraft!

  Is het dan de bedoeling dat we allemaal die toevallig in diezelfde klas zitten, het strafwerk moeten maken? De Surinaamse burgers zijn geleverd aan de grillen van deze schoolmeesters…! De cijfers zijn gunstig in Suriname, we hebben dat samen tot stand gebracht! Waarom is er geen coulance, ipv deze hardvochtige maatregelen? December komt eraan mensen, maakt u geen plannen, want…..
  gemodereerd

 3. Het is je burgerplicht om je aan geldende regels te houden. Doe je dat niet ,dan word je beboet. Dat is overal in de wereld het geval, ook hier in Nederland!
  Waarom zoveel Surinamers een probleem hebben met regels opvolgen, blijft een groot raadsel.
  Misschien dat dit onderwerp als afstudeeropdracht gebruikt kan worden bij de studie Sociologie en Surinamers wijzer (kunnen) worden.
  Immers, konsensi kan dit goed gebruiken….
  gemodereerd

 4. @ Kosensi

  Ik weet dat je goed geletterd bent, maar niet alléén in Su wordt dit beleid, door de
  (plaatselijke regering) toegepast! In vrijwel heel Europa geldt het zelfde beleid wat nu in Su plaats vindt. Er is weer een nieuwe variant uit Zuid Africa, en jij als een goed geletterde moet dit ook hebben gelezen. Dat je nu met deze argument komt kan ik niet bevatten. Feesten en beesten kunnen we altijd als we gezond zijn, maar met deze pandemie, dienen wij rekening houden met ons zelf neem ik aan.
  Ook in NL hebben de bevolking moeite, vandaag is het avondklok in NL, en velen vinden dat vervelend. Ik persoonlijk heb er geen moeite mee, waarom zou ik als ik weet dat ik geen ander kan besmetten dan doe ik dat. Trouwens ik ben al vanaf Januari gevaccineerd, maar dat zeg niks. Want mensen die reeds gevaccineerd zijn, liggen ook in het ziekenhuis. ”Alléén niet op de IC, gelukkig maar” Om een lang verhaal te maken, ben helemaal eens met alle overheden die dit besluit hebben
  genomen. Wie niet horen wil moet gewoon voelen, hiermee bedoel ik het volgende:
  Ga je tegen de klok in, en je wordt ziek besmet, dan moeten ze je gewoon dood laten gaan! ”Geen behandeling dus, dan moet je maar voelen”

  sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 5. Dit is geen bedonderd.
  De juiste oplossing is er niet.
  We moeten geloven wat de deskundigen adviseren.
  U, mag kritiek hebben en naast u neerleggen.

  Hebt, u een betere oplossing?
  Het is van harte nodig.
  gemodereerd

 6. @Konsensi EA: Ook in Nederland en vele andere landen zijn de avondkloktijden bijgesteld.
  Voor wie het niet weet ; er waard een nieuwe bekend geworden mutatie rond over alle continenten in labs worden er nog anderen onder de loup genomen.
  Waarom klagen? Als je stoer bent dan doe je toch gewoon jouw ding? Maar zorg ervoor dat zwakkeren en oudjes in je omgeving er niet de dupe van worden en op een
  IC belanden.
  gemodereerd

 7. Als het Sur nu niet opstaat en iets doet mogen ze maar doodvallen. Dit is onderdrukking. Melissa had groot feest toen we zoveel covid doden hadden.
  Als het volk em de horeca het zo laten dsn zijn jullie waardeloos.
  gemodereerd

 8. Heel goed… dat zal die lui even temmen, ze zijn toch zo ongehoorzaam en risico voor de ander!

  De straatmensen, dealers, drugsverslaafden, nachtrijders, niet gevaccineerden, feestjes organiseerders, rovers, drankorgels, hoertjes…etc etc… vooral voor jullie worden deze regels gemaakt!
  Goed he!
  Genieten julie van alles wat het leven te bieden heeft 1 uur extra!
  gemodereerd

 9. @ Leek,

  Mijn advies luid, houd rekening met het virus mensen. We leven straks 2 jaar met deze pandemie, wilt u gebonden blijven aan steeds weer nieuwe maatregelen? Het houd een keertje op, daarmee bedoel ik dat we Covid niet een speeltje van de overheid laten zijn! Binnen een maand zijn de maatregelen weer terug gedraaid. Terwijl Suriname het op dit moment qua besmettingen, redelijk goed doet. Wilt men vertier prima, maar er zal gehandhaafd moeten worden op alle locaties waar nodig. Die investeringen zijn de regering vreemd, maar om tonnen belastinggeld aan buitenlandse reizen te spenderen, kost ze geen moeite! Daar wringt de schoen een beetje, degene die ons deze straf maatregelen opleggen, zijn vanwege hun status zelf ervan gevrijwaard. Dat zelfde geld dus ook voor de economische ellende waarmee een ieder in zijn portemonnee geconfronteerd word.

  De nadelen van het steeds maar weigeren om mensen hun vrijheid terug te geven, zijn in vele opzichten groot! Daar word in Suriname niets mee gedaan. De ellende die dit veroorzaakt onder ondernemers, organisaties, en de maatschappij zijn in het algemeen funest. Ook in het gezinsleven veroorzaakt dit problemen.

  Deze minister is net bekomen van zijn Covid besmetting, en meent door zijn eigen falen, door niet Covid vrij te blijven ondanks zijn gevaccineerde status. De gehele bevolking, incluis mezelf die zich vanaf dag 1, netjes aan alle maatregelen houd. Opnieuw zijn irritaties ten aanzien van mensen die verder willen met hun leven, te uiten middels strakke disciplinaire maatregelen.

  Word ook de economische situatie waarin we verkeren, meegenomen in zo een zwaar wegend besluit. U bepaald voor mij dat ik mijn business moet staken, omdat u vind dat u zogenaamd preventief handeld!. Investeert u liever in een controle apparaat waarin de burger en de economie hun leven weer in eigen beheer kunnen nemen. U bent er niet om mijn baas te spelen. De overheid is in dienst van het Volk en niet andersom.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.