vrijdag, mei 24, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijUitgaansverbod Suriname van 23.00u - 05.00u

Uitgaansverbod Suriname van 23.00u – 05.00u

-

Does Travel - naar Suriname

Het uitgaansverbod in Suriname, de zogeheten avondklok, zal vanaf zaterdag 6 november 2021 ingaan om 23.00u tot 05.00u. Dat heeft de Surinaamse overheid vanavond bekend gemaakt. De maatregel geldt tot en met maandag 15 november 2021.

Van zaterdag 6 november 2021 tot en met maandag 15 november2021 gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

 1. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. 
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer
 4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. 

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;

 1. Het uitgaansverbod is dagelijks vanaf 6 november tot en met 15 november dagelijks van 23:00 uur in de avond tot 05:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich, gedurende deze periode, van 05 uur in de ochtend tot 23:00 uur in de avond, begeven op de openbare weg.
 2. Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven. Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven, vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een COVID-19-swab of -vaccinatie.
 3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
 4. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan. 
 5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team. 
 6. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten. 
 7. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het samenscholingsverbod

 1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 10 (tien) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
 2. Voorgaande is niet van toepassing op
  1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en 
  2. Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar. 
 3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 
 4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan. 
 5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. 
 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan vijfentwintig (25) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten. 
  1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team. 
  2. Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, maximaal 50 personen per keer in de ruimte bevinden. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.
  3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan. 
 7. Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen. Individuele sporten en non-contactsporten zijn eveneens toegestaan. Indien er competities worden opgestart, dan dienen deze zonder publiek worden gespeeld.
 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Op verplicht maskergebruik zal worden toegezien. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
 9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg. 
 10. 10.Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;

 1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;

 1. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:

Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke; Bordelen; Bars; Restaurants, behoudens de uitzonderingen in lid 2
 1. In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
 1. Alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en zondag van 05.00 uur tot 22.00 uur
 2. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten: 
  1. Dagelijks, uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru, van 05:00 tot 22:00 uur; 
  2. Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag. 
  3. Terrassen oftewel Outdoor dining, dagelijks van 05:00 tot 22:00 uur.
 1. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen plaatsvinden. 
 2. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie). 
 3. Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;

 1. 1. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer, mits:
  1. Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht (zie lid 5). De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist: 
 1. Bewijs van volledige vaccinatie 
 2. Een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; het resultaat moet afkomstig zijn van een officiële testinstantie; en
 3. Geldige reisdocumenten
 1. Reizen van volledig gevaccineerde personen uit Suriname (outbound); de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd. 
 2. Niet – of niet volledig gevaccineerde personen zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (zie lid.6)
  1. 2.1.Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
  2. 2.2.Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
 1. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in deze periode uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim: 
  1. 2.1.Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana, Panama, Trinidad & Tobago, Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
  2. 2.2.Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;
  3. 2.3.Haïti: geen personenverkeer toegestaan. 
 2. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water toegestaan zijn.
 3. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij: Zie lid 1.
  1. 4.1.Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus; 
  2. 4.2.Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  3. 4.3.Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine te gaan. 
 4. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:  
  1. 5.1.In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  2. 5.2.Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
 5. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
 6. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.
 7. Onder volledig gevaccinneerd wordt mede verstaan personen die vanaf 14 dagen tot 3 maanden geleden positief zijn getest voor het SARS-CoV-2 virus, mits zij:
 1. ten minste drie dagen vrij van klachten zijn; en 
 2. van hun positieve test en het drie dagen vrij zijn van klachten een verklaring van een infectioloog of een internist kunnen overleggen met vermelding van de relevante resultaten (positief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat met vermelding van de CT-waarde); en
 3. een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname kunnen overleggen

Maatregel 7 – Onderwijs

 1. Het Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.), zal met ingang van maandag 11 oktober 2021 zijn geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften in Bijlage A.
 2. Het Middelbaar Onderwijs, zal met ingang van maandag 25 oktober 2021 zijn geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften in Bijlage A.
 3. De onderwijzers en overige medewerkers op scholen wordt dringend geadviseerd om zich te laten vaccineren, zodat het percentage van gevaccineerde medewerkers (onderwijzers, schoonmaakpersoneel, administratief personeel, kantine- en overig personeel) boven de 70% uitkomt.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;

 1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
 2. De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.
 3. De maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is.
 4. De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

8 REACTIES
 1. Men kan beter alle lockdown opheffen want het werkt niet en veroorzaakt rondt de tydt om in lockdown tegaan chaos in het verkeer met alle gevolgen vandien, verder zyn er de hele nacht mensen op straat die met foute ideen zich daar bevinden,want een gezondt denkend mehs heefd in de nacht niks op straat tezoeken.


  gemodereerd
 2. Prima om het nu al te proberen. Dan weet je wat er gebeurd. Lopen de cijfers weer op dan kan je de feestmaand aan banden leggen. Het is domweg niet anders. Dat is geen agressie van de regering maar puur een afweging. Suriname heeft een maand de tijd om te tonen dat ze de boel zelf onder controle kunnen houden.


  gemodereerd
 3. Weg met die eeuwigdurende avondklok! Wat is het nut om hier aan te blijven vasthouden? Het leven is oersaai in Suriname. Sinds deze regering aanzit! Alleen mensen met een dispensatie of de juiste contacten, kunnen zich vrijelijk 24 uur per dag bewegen over straat. Ook nu de cijfers dalen wat het aantal besmettingen betreft, komt de minister met dreigen! Hij bepaald nu al ruim anderhalf jaar onze vrijheid. Die macht is zijn baby, die hij innerlijk diep koestert. Het is gewoon belachelijk dat we niet de gelegenheid krijgen om na zo een lange periode, in de avond ons ding te doen. Het geeft stress, het veroorzaakt chaos, het is een dwangmiddel, en ik zie de voordelen ervan niet


  gemodereerd
 4. Deze maatregelen zijn hard nodig om de werkende klasse te beschermen tegen het deel van het volk dat zich weigert te laten vaccineren. Er is een poster die zelfs durft te beweren dat het keven in Suriname onder deze regering saai is.
  Zo een reactie laat zien dat er nog steeds extra domme mensen in Suriname zijn. Pak de boot en vertrek zou ik zeggen en zoek de gezelligheid buiten Suriname op.


  gemodereerd
 5. Waardeloos beleid van een waardeloze regering.Deze gasten missen elke vorm van inzicht om goed te communiceren met de bevolking.De wijze van communiceren van de autoriteiten past niet bij de diverse culturen van Suriname. Niet voor de lol bestaat de discipline communicatie wetenschapen. Communicatie heeft o.a. met psychologische, sociologische, ethische aspecten te maken. De benadering van deze regering is fout, ongepast m.a.w. abject.


  gemodereerd
 6. robg , het maakt voor jou toch niets uit dat de horeca hier 2 uurtjes langer kan open blijven , jij bent daar in Nederland niet welkom in de horeca , want jij bent niet gevaccineerd , en wat gaat jou het aan , bemoei je niet met Surinaamse aangelegenheden maar val die Nederlandse regering maar aan , maar dat durf jij niet , en vandaag weer 12.000 duizend positieven daar bij jullie , covid zal iedere niet gevaccineerde vinden , dus kruip maar dieper in het riool daar


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES