VSB noemt artikel ‘Covid-miljoen voor Suriname belandt bij bedrijfsleven’ misleidend

11
euro

Op donderdag 8 juli 2021 verscheen op het journalistiek platform Follow the Money een artikel met als titel Covid-miljoen voor Suriname belandt bij bedrijfsleven‘, geschreven door journaliste Zoë Deceuninck. Ze schreef: “Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro in Nederland opgehaald ten behoeve van SU4SU in Suriname. Maar SU4SU bestaat helemaal niet. Wie is er aansprakelijk voor de donaties, en wat is daarmee gebeurd? Ik zocht het uit voor Follow the Money.

De VSB heeft donderdagavond gereageerd en zegt dat ze uitdrukkelijk afstand neem van wat zij noemt ‘het uiterst suggestieve, misleidende en op belangrijke punten aantoonbaar onjuiste artikel’. 

Hieronder de reactie van de VSB:

De titel van het artikel wekt, volledig ten onrechte, de indruk van onregelmatigheden bij de besteding van donaties, welke indruk in het artikel op geen enkele wijze ook maar aannemelijk wordt gemaakt. Niets in het artikel rechtvaardigt een dergelijke titel, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is dat de misleidende titel van het artikel uitsluitend is gebezigd met het oog op het bereiken van een zo groot mogelijk lezerspubliek.

Ook de inhoud van het artikel staat bol van een misleidende voorstelling van zaken, feitelijke verdraaiingen en aantoonbare onjuistheden. In het hiernavolgende zal VSB, ter adstructie, een selectie van de verdraaiingen en onwaarheden bespreken.

De journaliste stelt, bijvoorbeeld, dat de miljoenensteun belandt op de rekening van de ondernemersorganisatie Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), die met het geld in de hand ook de vaccinatiecampagne domineert. Met voormelde stelling wordt, geheel ten onrechte, de indruk gewekt dat VSB carte blanche heeft bij de besteding van de donaties uit Nederland dan wel dat VSB het geld zou misbruiken voor het uitoefenen van invloed op overheidsbeleid. Het tegendeel is echter waar.

Hoewel de journalist hierover omstandig door VSB geïnformeerd is, verzwijgt zij in het artikel dat de donaties uit Nederland in tranches ter beschikking worden gesteld aan VSB, de besteding van de middelen plaatsvindt onder auspiciën van het Surinaamse Rode Kruis, en iedere tranche pas aan VSB ter beschikking wordt gesteld nadat de besteding van iedere daaraan voorafgaande tranche is verantwoord aan het Nederlandse Rode Kruis.

In het artikel stelt de journaliste, volledig in strijd met de werkelijkheid, dat VSB zelf de inkomsten en uitgaven van het fonds controleert. Deze bewering is pertinent onjuist, gelet op de hiervoor uiteengezette en met de nodige waarborgen omklede wijze waarop de donaties uit Nederland ter beschikking worden gesteld aan VSB en door laatstgenoemde worden besteed.

In het artikel wordt verder op zeer misleidende wijze gesteld dat in Suriname de ziekenhuizen weinig zien van de euro’s uit Nederland. In tegenstelling tot voormelde verdraaiing van feiten, heeft VSB met het SU4SU-fonds honderden projecten met een totale waarde van circa EUR 6.5 miljoen uitgevoerd en is een groot deel van laatstgenoemd bedrag geïnvesteerd in de vergroting van de IC-capaciteit van ziekenhuizen en de aanschaf van ziekenhuisapparatuur. Deze investeringen zijn tot op de cent nauwkeurig verantwoord in de tot nu toe gepubliceerde verslagen en zal ook in de toekomstige verslagen terug te zien zijn.

Sinds augustus 2020 tot en met 7 juli 2021 is er ruim Euro 1.1 miljoen uitgegeven uit de NL4SU middelen, die besteed zijn aan 202 producten en of projecten, die niet alleen ziekenhuisgerelateerd zijn, maar ook delen van het vaccinatieprogramma helpen dekken.

Dankzij het door VSB beheerde SU4SU-fonds is sinds maart 2020 zorggedragen voor de aanschaf, het voorraadbeheer en de distributie, installatie en implementatie van in het kader van de COVID-19 zorg essentiële medische apparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen, Covid-19 tests, medische verbruiksartikelen en andere medische hulpmiddelen. Alle zaken zijn ingezet ten behoeve van de COVID-19 zorg in alle ziekenhuizen in Suriname (AZP, LH, DH, MMC, RZW, SVZ), gezondheidsdiensten (RGD, Medische Zending en BOG) en verschillende zorginstellingen (kindertehuizen, bejaardentehuizen, etc.).

Bovenop de aanschaf van bovenstaande medische apparatuur en verbruiksartikelen, heeft VSB met het SU4SU-fonds infrastructurele werken in de zorg gefinancierd en begeleid. Hierbij moet worden gedacht aan de ICU-afdelingen in het AZP; de gehele Covid-19 ICU infrastructuur in het s’ Lands Hospitaal; zuurstofinstallaties in de diverse ziekenhuizen, zoals RZW, RKZ, s’ Lands Hospitaal en DH; ICT-infrastructuur van AZP, RGD en BOG sites t.b.v. swab units, laboratoria; en de implementatie of uitbreiding van vaccinatie sites.

Tevens heeft VSB uit het SU4SU-fonds PPE aangeschaft en verstrekt aan andere essentiële diensten, zoals de controle en veiligheidsdiensten (politie en brandweer). In samenwerking met VWS NL en het Ministerie van Volksgezondheid Suriname, heeft VSB met de aanwending van middelen uit het SU4SU-fonds ook de logistiek van de steunpakketten uit Nederland gecoördineerd. Verder heeft VSB uit deze middelen ook zorggedragen voor het voorraadbeheer en de nationale distributie, installatie en implementatie van alle middelen verkregen uit deze steunpakketten van NL.

De zinsnede “Met het hulpgeld uit Nederland betaalt de VSB de nationale vaccinatiecampagne van de Surinaamse overheid” is eveneens misleidend. Het Nationaal Vaccinatie Plan van het Ministerie van Volksgezondheid, waar de vaccinatiecampagne onderdeel van uitmaakt, heeft een budget van USD 16.000.000. Uit het SU4SU-fonds is slechts een fractie van voormeld bedrag, te weten EUR 500.000, ter beschikking gesteld aan het Ministerie van Volksgezondheid.

Met het bezigen van de zin “Het zorgvuldig uitgewerkte vaccinatieplan van de overheid verdwijnt naar de achtergrond” wordt, geheel ten onrechte, de indruk gewekt dat VSB met de gelden uit het SU4SU-fonds overheidsbeleid zou dwarsbomen of beïnvloeden. Niets is echter minder waar. Noch SU4SU noch de personen genoemd in het artikel hebben enige bemoeienis gehad met het vaccinatiebeleid van de overheid, waarvan de uitvoering plaatsheeft (gehad) onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid.

Het artikel vermeldt ook dat dezelfde bedrijven die begin 2020 flink doneerden aan het SU4SU COVID-19 Support Fund van de VSB, in maart 2021 de eerste ‘Grote Vaccinatiedagen’ op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Paramaribo organiseren. Volledig in strijd met de waarheid wordt echter door de journaliste gesteld dat de onkosten van de hiervoor

genoemde vaccinatiedagen zijn vergoed door de VSB, met NL4SU-gelden, terwijl de bij de voormelde activiteiten betrokken bedrijven deze kosten zelf hebben gedragen.

Het NCT is ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid en is officieel belast met de uitvoering van het vaccinatieprogramma in Suriname. Het artikel stelt, volledig in strijd met de waarheid, dat een prominent lid van SU4SU leiding geeft aan het NCT.

Ten overvloede benadrukt de VSB dat de accountant de financiële informatie in de tussentijdse rapportage van het SU4SU COVID-19 Support Fund over de periode maart 2020 tot en met 31 december 2020 heeft beoordeeld. Alle van materieel belang zijnde aspecten zijn meegenomen in het rapport, welke is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De VSB keurt voormelde wijze van misleidende, suggestieve en op belangrijke onderdelen onjuiste verslaggeving van de journaliste, ten stelligste af. Een dergelijke niet-integere journalistiek schaadt het algemeen belang, aangezien de aantasting van de goede naam van bedrijven en individuen die daarvan het gevolg is, hen niet alleen ervan zal weerhouden vergelijkbare, uiterst noodzakelijke, inspanningen te plegen in de toekomst, maar daarbovenop volstrekt onnodig afbreuk doet aan de bereidwilligheid van derden om goede doelen in Suriname te ondersteunen en zodoende de noden van Surinamers te lenigen.

11 REACTIES

 1. Redskin 9 juli 2021 At 09:39
  ================================

  Helemaal mee eens, dat was ook mijn eerste gedachte.

  “Niets in het artikel rechtvaardigt een dergelijke titel, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is dat de misleidende titel van het artikel uitsluitend is gebezigd met het oog op het bereiken van een zo groot mogelijk lezerspubliek.”
  “uiterst suggestieve, misleidende voorstelling van zaken, feitelijke verdraaiingen en aantoonbare onjuistheden”

  Het DNA en kenmerkende stijl van RobG, dit artikel moet uit de koker van RobG en aanverwanten komen..


  Maak melding

 2. Deze hoernaliste suggereert veel, maar levert in het hele artikel niet 1 feit of bewijs dat gelden onrechtmatig zijn besteed. Dit is schoolvoorbeeld riooljournalistiek.


  Maak melding

 3. Het s daar een grote corrupte bende. Soso corruptie en diefstal.

  Allemaal het zelfde en ze Schelde op de andermans er wat wordt gezegd.

  Hou je bek en redt maar eerst het volk van de armoede.
  gemodereerd

 4. Nou, ik verwacht wel een tegenreactie vd journaliste v parbode. En een verklaring vh accountantskantoor, die de jaarlijkse controle en rapportages uitvoert.

  Altijd rommel met donaties.


  Maak melding

 5. De belangrijkste vraag wordt niet door VSB beantwoord en dat is de vraag: bestaat SU4SU?
  Als je niet ingaat op deze belangrijke vraag is de rest van het betoog los zand.


  Maak melding

 6. Door het warme weer in Suriname ontstaan er snel ontstekingsbronnen.Waar er rook is, is er ook vuur. In Suriname ontstaat er snel vuur door de inhaligheid van mensen die de dienst uitmaken bij de VSB. Het is ongebruikelijk dat donaties van deze aard nota bene uit Nederland bij de kaaimannen van het kapitaal wordt gestald. Deze figuren denken alleen aan paisa en de Euro tekens roept spontaan ” wind ” bij hen op.

  In dit concreet geval is er veel stront aan de knikker. Dit zaakje stonk al op afstand en nu ontdekt men dat de beerput open is. Waarom zijn deze gelden bij de VSB terechtgekomen en niet bij de Medische Zending, Ziekenhuizen, Verzorgingstehuizen maar bij de Captains of Industry. Deze Captains hebben nauwe banden met de VHP, de Cambio’s en groot importeurs die om Euro’s verlegen zitten. De ziekenhuizen kregen code zwart omdat zij geen financiële middelen hadden omdat apparatuur ontbrak. Dat geld is verdwenen in de zakken van figuren die nauwe banden hebben met de huidige regering.


  Maak melding

 7. Via de radio vernomen dat de minister van Volksgezondheid op de hoogte was over het parkeren van de gelden bij VSB. Bevriende relaties bij VSB hebben via corrupte constructies bedrijfjes opgezet om Covid testen uit te voeren. Ook zijn ruimten van zeer grote jongens van de VSB en VHP gehuurd om vaccinaties uit te voeren. Velen vonden het vreemd waarom men geen gebruik maakte van scholen, buurtcentra, clubgebouwen in buurten en wijken. Dit zaakje stinkt.Doet me denken aan de meer aan 500 kilometers aan kanalen en kreken die door aannemers van de VHP tijdens de recente overstromingen binnen een week waren opgeschoond. Opgeschoond maar het water bleef weken liggen. In sommige delen van het land heeft men nooit graafmachines gezien. Men had voor gewaarschuwd. Corruptie, leugen en bedrog hebben het land overgenomen.


  Maak melding

 8. Het is een merkwaardig suggestief artikel van Follow the Money met een misleidende kop. In het artikel zelf staat helemaal niets waaruit blijkt dat het geld niet goed terecht is gekomen. De uitgaven zijn goed gecontroleerd door alle betrokken partijen. Het artikel lijkt alleen bedoeld om aandacht te trekken.


  Maak melding

 9. Hans Moison 10 juli 2021 At 19:48
  Het is een merkwaardig suggestief artikel van Follow the Money met een misleidende kop. In het artikel zelf staat helemaal niets waaruit blijkt dat het geld niet goed terecht is gekomen. De uitgaven zijn goed gecontroleerd door alle betrokken partijen. Het artikel lijkt alleen bedoeld om aandacht te trekken.
  =============================================

  Matige en een tikkeltje bescheiden conclusie.
  Dit artikel is door de jonge dame geschreven om onnodig onrust te veroorzaken binnen de samenleving. Nergens uit het artikel blijkt dat er sprake is van weer en wederhoor en of dubbel check.
  Het artikel is uiterst suggestief en geeft een misleidende voorstelling van zaken, precies zoals de stellingen van de zelfbenoemde econoom hier op het net. Die zit dagelijks hier anderen te beschuldigen van zaken die zijn oude makkers Suriname hebben aangedaan. Hij zoekt nu weer naar graafmachines die zijn eigen kornuiten hebben weggedragen die de vorige regering als gift had gekregen voor het land.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.