Geen total lockdown meer op zondag; maatregelen versoepeld

11
total lockdown in suriname

De regering heeft de total lockdown op de zondag in Suriname opgeheven. De COVID-19-maatregelen zijn versoepeld. Individuele sporten zijn toegestaan. De gebedshuizen zijn gesloten maar de regering hoopt uiterlijk 11 juli in overleg met de religieuze leiders te komen tot gefaseerde openstelling. Taxi´s mogen alle burgers vervoeren conform de geldende maatregelen. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden mogen open. Scholen blijven gesloten. Slechts examenklassen gaan open onder strikte naleving van protocollen.

Van vrijdag 02 juli 2021 tot en met maandag 19 juli 2021 gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

 1. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik handsanitizer.
 4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;

 1. Het uitgaansverbod is gedurende deze periode dagelijks van 18:00 uur in de avond tot 06:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid: men mag zich, gedurende deze periode, van 6 uur in de ochtend tot 6 uur in de middag, begeven op de openbare weg.
 2. Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen slechts de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven.
 3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
 4. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.
 5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team.
 6. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19-preventieprotocollen worden gerekend tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.
 7. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het Samenscholingsverbod

 1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 (vijf) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
 2. Voorgaande is niet van toepassing op
  2.1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en
  2.2. Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
 3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
 4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.
 5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.
  6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team.
  6.2. Gebedshuizen zijn gesloten. De overheid is in conclaaf en tracht nog voor zondag 11 juli modellen uit te werken waarbij gebedshuizen gefaseerd kunnen worden opengesteld.
  6.3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn eveneens niet toegestaan.
 7. Contactsporten zijn verboden, individuele sporten zijn toegestaan
 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen.
 9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.
 10. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;

 1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;

 1. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
  a) nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
  b) bordelen;
  c) bars;
  d) restaurants, behoudens de uitzonderingen in de leden 2, 3 en 4;
  e) casino’s;
  f) gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
  g) kansspelkantoren;
  h) recreatieoorden;
 2. In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19-preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
  a) alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en zondag van 06.00 uur tot 17.00 uur;
  b) restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten:
  i. Dagelijks uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru, van 06.00 tot 17.00 uur; en
  ii. Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag.
 3. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).
 4. Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19-preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;

 1. 1.​De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer, mits:
  1.1. Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht (zie lid 5). De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist:
 • Bewijs van volledige vaccinatie
 • Negatieve PCR en
 • Geldige reisdocumenten
  1.2. Reizen van volledig gevaccineerden uit Suriname (outbound); de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd.
 1. Niet – of niet volledig gevaccineerden zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Business en Internationale Samenwerking (zie lid 6).
  2.1. wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
  2.2. uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
 2. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in deze periode uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
  3.1. Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
  3.2. Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;
  3.3. Haïti: geen personenverkeer toegestaan.
 3. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 02 juli 2021 tot en met 19 juli 2021 het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn.
 4. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij: Zie lid 1.
  5.1. Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;
  5.2. Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  5.3. Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.
 5. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 02 juli 2021 tot en met 19 juli 2021 in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
  6.1. In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  6.2. Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
 6. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 02 juli 2021 tot en met 19 juli 2021 in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
 7. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.

Maatregel 7 – Onderwijs;

 1. Scholen en onderwijsinstellingen blijven vooralsnog gesloten, op de examenklassen na. Hieromtrent neemt het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur contact op met de scholen voor nadere instructies.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;

 1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

De regering heeft het overleg gestart met religieuze organisaties om na te gaan op welke wijze en onder welke omstandigheden gebedshuizen op een gecontroleerde en verantwoorde wijze opengesteld kunnen worden. De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.

De nieuwe maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is. De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.


11 REACTIES

 1. regering u gaat vallen , de moordenaars zullen winnen , u durft geen enkele moordenaar aan te pakken , en dat is u zwakte , bouta lacht in zijn vuistje , u weet toch covid is bevriend met bouta en zijn ndp , die mongool zit zelfs jonge meisjes te betasten , regering Santokie als u wilt overleven moet u bouta een nekschot geven ,wat Dazlinger gratis zal doen
  gemodereerd

 2. Wat
  Jou reactie met het woord Mongool hebben vele ouders op dit moment gekwets die zo’n kind hebben Jij niet wetende dat dit het Downsyndroom ziekte is Schande aan jou adres


  Maak melding

 3. Obama door jouw opmerking heb je een heel land gekwetst.
  In Mongolië denken nu heel veel mensen dat ze het downsyndroom hebben.schande aan jouw adres.


  Maak melding

 4. De minister van Volksgezondheid kopieert zoveel mogelijk maatregelen van Nederland. Nederland verlicht de maatregelen en de minister denkt dat ik ook in Suriname de maatregelen moet verlichten. Hij begrijpt niet dat de ontwikkelingen m.b.t. covid-19 in Nederland anders verlopen. Als men in beide landen dezelfde taal spreekt wil dat nog niet zeggen dat de landen elkaars gelijke zijn. De realiteit in Nederland ziet er heel anders uit dan de realiteit in Suriname. Het gebrek aan kader binnen zijn eigen partij en binnen zijn overige coalitie politiekepartijen zal er de oorzaak van zijn.


  Maak melding

 5. Klopt niet wat je schrijft.
  Er is nog een avondklok van 18:00 tot 6:00.
  Er is geen avondklok in Nederland.

  De aantallen zijn nog steeds te hoog, dat klopt.


  Maak melding

 6. QQQ..

  Al Die Tijd Dacht Ik Dat Suriname Midden In De Pandemie Zat.. Zo Te Zien Is De Covid 19 Aan Het Dalen Anders Zou De Overheid Niet Overgaan Tot versoepeling

  Suriname Moet Een Voorbeeld Voor Heel De Wereld Zijn Over Hoe Het Absoluut NIET Moet Gaan


  Maak melding

 7. Heeft een haartje gescheeld of Europa zou nu Mongools praten. Wie waren de grote heersers toen op de wereld. Ooit gehoord van Koblai Khan en Djengis Khan??
  Off topic. Wijdenbosch wordt in Nederland behandeld. Regering Chan heeft alle open schulden betaald zodat die zak behandeld kan worden.
  Het is deze Wijdenbosch die het land heeft verarmd in het jaar 2000 toen mijn vader stierf. Door de slechte medische toestand toen in Suriname heeft men mijn vader niet 1 keer willen dialyseren. Hij mocht sterven van AZ, dankzij deze grote, corrupte kloot die aan de macht was.
  Mijn vader is niet eens 65 geworden. Wat een land toen. verarmd tot het bot, geen asfalt, geen paracetamol, geen benzine en alles was op rantsoen. Dankzij die vervloekte politieke partij de NDP. De geschiedenis herhaalt zich.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.