Aangepaste COVID-19 maatregelen tijdens full lockdown van maandag 31 mei tot vrijdag 18 juni

22
total-lockdown-in-suriname

Suriname is vandaag in volledige lockdown gegaan. Deze geldt van maandag 31 mei tot vrijdag 18 juni. Daarbij gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

 1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. 
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-19-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. 
 4. Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;

 1. Het uitgaansverbod is van maandag 31 mei tot vrijdag 18 juni ingesteld. Burgers mogen op de maandag, woensdag en vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur uitsluitend voor hoognodige boodschappen de deur uit. Voor medische spoedgevallenCovid-19 vaccinatie- en swabs, mag de burgerij altijd eruit waar en wanneer zulks dringend nodig is.
 2. Slechts de essentiële diensten hebben vrijstelling van het uitgaansverbod.
 3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
 4. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.
 5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team, en behoudens de uitzonderingen in maatregel 6. 
 6. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten. 
 7. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het Samenscholingsverbod

 1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 (vijf) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
 2. Voorgaande is niet van toepassing op
  1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en 
  2. Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaren. 
 3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 
 4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan. 
 5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. 
 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten. 
  1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team. 
  2. Gebedshuizen zijn gesloten. 
  3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn eveneens niet toegestaan. 
 7. Alle sportactiviteiten, met inbegrip van contactsporten, non-contactsporten en individuele sportactiviteiten zijn verboden. 
 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is niet toegestaan. 
  1. Uitsluitend taxi’s van geregistreerde taxibedrijven mogen uitsluitend rijden voor personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten en voor noodgevallen. 
 9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg. 
 10. Het is eenieder tot en met 18 juni verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;

 1. Alle overheidskantoren zijn in de periode van 31 mei tot en met 18 juni gesloten.
 2. Uitgezonderd overheidskantoren die voorzien in hoogst essentiële en hoogstnoodzakelijke dienstverlening voor de samenleving, alsmede de Hoge Colleges van Staat.
 3. Overheidspersoneel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via videoconference of andere media vergaderen/overleggen.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;

 1. Voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook zijn gesloten behoudens de uitzonderingen 2, 3 en 4 van deze maatregel
 2. Uitgezonderd de volgende sectoren;
  1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn open: op maandag tot en met zondag, uitsluitend ten behoeve van bezorging van 08.00 uur tot 23.00 uur.
  2. Supermarkten, bakkerijen, drogisterijen, groentezaken, slagerijen, visverkoop bedrijven, veevoer verkoopbedrijven, pet shops, landbouw winkels, landbouwcoöperaties, servicestations (tankstations), bouwmaterialen zaken en benzinestations, onder de volgende aanvullende voorwaarden:
   1. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag, van 08.00 uur tot 16.00 uur.
   2. Deze ondernemingen mogen van maandag tot en met zondag producten bezorgen van 12.00 uur tot 23.00 uur,
   3. Uitsluitend personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen de zaak betreden;
   4. Slechts één persoon per gezin, mag worden toegelaten tot de zaak; 
   5. Er mogen maximaal tien personen simultaan in de zaak aanwezig zijn (met uitzondering van winkelpersoneel)
   6. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken die bestemd zijn voor consumptie, met een alcoholgehalte van meer dan dertig volume-procent (bij kamertemperatuur), te verkopen, noch in de zaak voor de bezoeker zichtbaar te hebben;
   7. De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;
   8. De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
  3. Verkoop van agrarische producten (groente en fruit)middels stands langs de weg is toegestaan onder de volgende aanvullende voorwaarden:
   1. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag, van 08.00 uur tot 16.00 uur;
   2. De stands dienen een afstand van minimaal 5 meter afstand tussen elkaar te handhaven;
   3. Verkoop in of voor de Centrale Markt is ten strengste verboden;
   4. Uitsluitend toegankelijk voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en slechts één persoon per gezin; De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;
   5. De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning of toestemming tot verkoop worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
  4. Banken, verzekeringsmaatschappijen, geldwisselkantoren geldtransactiekantoren en goudopkoop bedrijven, onder de volgende aanvullende voorwaarden: 
   1. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag, van 08.00 uur tot 14.00 uur;
   2. De dienstverlening is beperkt tot noodzakelijke diensten die niet via elektronische weg geleverd kunnen worden; 
   3. Uitsluitend personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen de zaak betreden; 
   4. Slechts één persoon per gezin, mag worden toegelaten tot de zaak; 
   5. Er mogen maximaal tien personen simultaan in de zaak aanwezig zijn (met uitzondering van winkelpersoneel); vi. De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht; 
   6. De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
  5. Servicestations;
   1. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 21.00 uur, mits zij over dispensatie beschikken van het Outbreak Management Team; 
   2. De onderneming mag uitsluitend zijn geopend voor doeleinden van het leveren van diesel, benzine en olieproducten;
   3. De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;
   4. De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
  6. Kinderopvangcentra en crèches, onder de navolgende aanvullende voorwaarden: 
   1. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend voor kinderen van personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten;
   2. De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;
   3. De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
  7. Bij het mnisterie van Volksgezondheid geregistreerde apotheken, nierdialyse-centra, laboratoria, prikpunten, röntgenklinieken en poliklinieken; onder de volgende aanvullende voorwaarden:
   1. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 16.00 uur en indien spoedgevallen zich aandienen;
  8. Bij het ministerie van Volksgezondheid geregistreerde tandartsen, dierenartspraktijken, huisartspraktijken, fysiotherapeuten en opticiens; onder volgende aanvullende voorwaarden:
   1. Uitsluitend indien spoedgevallen zich aandienen;
   2. Bij het Ministerie van Volksgezondheid geregistreerde Covid-19 vaccinatie- en swabposten.
 3. De volgende niet voor het publiek toegankelijke lokaliteiten of ruimten, mogen open:
  1. Producenten en -distributeurs van voedselproducten en schoonmaakmiddelen, inclusief slachthuizen, mits alle medewerkers, die zich naar het werk begeven, een toestemmingsbewijs hebben. 
  2. Exportbedrijven, extractieve industrieën en de Surinaamse vestigingen van multinationale ondernemingen, en hun leveranciers, mits alle medewerkers, die zich naar het werk begeven, een toestemmingsbewijs;
  3. Overige ondernemingen die een significant economisch belang dienen voor Suriname en/of waarvan het essentieel is dat deze niet tot stilstand mogen komen, en hun leveranciers, zulks ter beoordeling van de directeur van het ministerie van Volksgezondheid.
 4. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie). Zij moeten werken met een minimale bezetting van de prioritaire afdelingen, uitsluitend voor dringende zaken die geen uitstel gedogen, en onder strikte naleving van protocol.
 5. Personen die zich noodzakelijkerwijs moeten begeven naar de ondernemingen genoemd onder lid 2, lid 3 en lid 4 van dit artikel, hebben op de dagen en tijdstippen dat deze ondernemingen geopend mogen zijn, ontheffing, mits zij kunnen aantonen dat zij zich uitsluitend bevinden op de openbare weg om zich te begeven naar de onderneming, en zij de kortste weg kiezen vanuit hun woning naar de onderneming.
 6. Werkgevers die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;

 1. De grenzen zijn uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
  1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is;
  2. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
 2. Er zal voor wat betreft het vaststellen van de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is, gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend maar ten minste wekelijks worden bijgewerkt.
 3. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
  1. Nederland, Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
  2. Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound vrachtverkeer en outbound personenverkeer;
  3. Haïti: geen personenverkeer toegestaan.
 4. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag toegestaan zijn.
 5. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij: 
  1. Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;
  2. Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARSCoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  3. Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan. 
 6. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 31 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriëring doeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
  1. In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en 
  2. Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
 7. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 31 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben. 
 8. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5, 6 en 7 gesteld.
 9. Reizigers die gerekend worden tot toeristen en personen voor huwelijksplechtigheden, zullen niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied.

Maatregel 7 – Onderwijs;

 1. Alle scholen en onderwijsinstellingen zullen vanaf 12 april 2021 tot nader order zijn gesloten.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;

 1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.


22 REACTIES

 1. @Pakpakhaan: Als iedereen zich aan de regels houdt en zich laat vaccineren, dan is het corona gedoe snel voorbij. Maar zolang mensen zich eigenwijs gedragen zal het nog lang duren.


  Maak melding

 2. Er is teveel informatie…en doorsnee Surinamer zal dat echt allemaal tot in detail doornemen en onthouden!! Dus maak de beperkende maatregelen korter en duidelijker…voor de bevolking, dat bevorderd denk ik ook naleving ervan.


  Maak melding

 3. Ingewikkeld? Ik zou zeggen, neem de tijd om het door te nemen en geef die grijze massa tijd om het te verwerken. Als het nog te moeilijk voor je is, lees het rustig nog eens door…want zonder beleid gaat een volk verloren.


  Maak melding

 4. Bla,bla,bla, een hele reeks aan regels en maatregelen die voor het merendeel voorbijgaan aan de gemiddelde Surinamer. Vergeet dit niet.Er zijn wel uitzonderingen voor Friends & Family van de Chan corporation en bevriende relaties. Die krijgen een ontheffing. Aantal ontheffingen 50.000+


  Maak melding

 5. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 (vijf) personen. De rest van de gezinsleden moeten buiten blijven. 😂🤔enne waar moet ik de rest van de tien kinderen laten.
  Suri’s zijn heel creatief in het omzeilen van regels, ze weten er ter plekke een draai aan te geven, want ze vinden dat ze overal het recht toe hebben.
  🤣😂Suriname gaat in korte tijd heleboel mantelzorgers hebben, nu zij wel de straat op mo gen.
  Wat heerlijk rustig zal het op straat zijn. eindelijk weer een beetje schone lucht.


  Maak melding

 6. Valt het op ?
  De paarse protesten, de NDP conferenties, nu de chaos op straat ?

  Niet alleen Parmisser en Aloedin proberen nu interessant te doen maar ook Jennifer S.

  Beste landegenoten,
  Para Express had al eerder aangegeven dat er turbulentie op komst is.
  De choas op straat is een gevolg van paniekzaaien dat is aangestoken !
  De winkels zijn immers open en zijn toegankelijk voor de dagelijkse behoeften.
  Een deel van het volk is bezig met provocatie al dan niet bewust. Want men ziet wat de toestand is en dan toch forceren. Waarom ? Zijn ze nou echt zo dom en A-sociaal ?

  Behalve de financiele crisis is Suriname ook getroffen door de covid crisis en de regen crisis en dan toch zijn er van die hersenlozen en A-socialen die perse moeilijk willen doen.

  Als het aan mij ligt worden JusPol en Defensie ingezet om rust, orde en de nationale veiligheid / gezondheid te bewaken.

  Een deel van het volk vraagt om de harde aanpak !
  Van 2010 tot 2020 was iedereen bang nu heeft iedereen een grote waffel !

  Samenwerking tussen JusPol en Defensie zou voor nu een goede oefening zijn.
  Set kong !

  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  Maak melding

 7. Forumleden/Reageerders, Odi Odi.

  Aangepaste COVID-19 maatregelen tijdens full Lockdown van maandag 31 mei tot vrijdag 18 juni 2021

  @mica 31 mei 2021 At 18:55
  Ik kom niet meer bij van het lachen. Je hebt het heel duidelijk verwoord.

  Want behalve het aantal kinderen van de vicepresident Ronny Brunswijk, hebben veel van zijn (ABOP) aanhangers ook veel kinderen en kleinkinderen in huis.
  Ik vraag mij in deze ook af of ze vrijgesteld worden met meer dan 10 kinderen in één woning.

  En waarom hebben ze COVID-19 Maatregelen tijdens deze full Lockdown niet in het Jip en Janneke taal geschreven voor de burgers?

  Maar in DNA zal het ook voorgelezen worden door de vicepresident Ronny Brunswijk van de (ABOP) en natuurlijk ook door het DNA lid Mahinder Jogi van de (VHP).
  En het wordt ook rechtstreeks uitgezonden via de Radio en TV.


  Maak melding

 8. Para Express 31 mei 2021 At 22:08
  Een deel van het volk vraagt om de harde aanpak !
  ==============

  Goed idee. Mensen die al niet te eten hebben keihard aanpakken. Je bent een onmens als je dat echt vind.


  Maak melding

 9. Deze maatregelen zijn bedoeld om massa spreading te stimuleren. Maandag, woensdag en vrijdag komt u allen massaal boodschappen doen voor enkele uren. Hier word dus echt over nagedacht. Gaat u daarna weer naar uw hok en besmet uw huisgenoten. Pffff.. Het was vandaag weer gigantisch druk op de wegen en in de winkels. Maar ja.. ik zal wel weer klagen, maar volgens mij werkt dit ook niet. Na meer dan een jaar lockdown, zie hier het geweldige resultaat, hetgeen er met die strakke maatregelen geboekt is. Bravo…


  Maak melding

 10. Ik denk dat het effect nihil is ,want de kans is aanwezig dat men de dag voor de lockdown
  de cofid oploopt, in de chaos dat om de twee dagen gaat omstaan, derhalve wil ook erop wyzen dat niet alle mensen kapitaal kracktig zyn ,hoe moeten deze mensen verder, en staan ze vaak met hun voeten in het water, zou u thuis blyven?


  Maak melding

 11. dus konsensi en hkf en alle paarse ratten, jullie waren op straat om te winkelen???? , of gestuurd door jullie paarse ratten partij de ndp om ervoor te zorgen dat het extra druk werd in de straten.


  Maak melding

 12. robg , flikker toch op paarse rat , lafbek jij durft ga niet om hier te komen , jou holmaatjes hier in Suriname willen dat je komt , robg de zielepoot is geen Surinamer maar een paarse rat.


  Maak melding

 13. ” …
  Robles31 mei 2021 At 23:31

  Para Express 31 mei 2021 At 22:08
  Een deel van het volk vraagt om de harde aanpak !
  ==============

  Goed idee. Mensen die al niet te eten hebben keihard aanpakken. Je bent een onmens als je dat echt vind.

  … ”

  Je moet wel erg A-sociaal, dom en kortzichtig zijn om in deze tijden en met deze omstandigheden geen betere oplossingen te kunnen bedenken.

  Als men zich houdt aan de regels is het te doen. Het lukt in andere landen ook. Behalve in Suriname, hier moeten sommige Surinamers perse zich A-sociaal gedragen.

  Dit paniek gedrag is aangewakkerd net als dat (toilettepapier) hamsteren maanden terug in Nederland. Achteraf gezien was dat dus niet nodig. Sommige sukkels hebben het gewoon onnodig moeilijk gemaakt voor anderen.

  Het zal mij niet verbazen dat voornamelijk dat pakkettenvolk in paniek is (gebracht). De reactie van de paarse profeten is voor mij wel duidelijk.

  Over verstandsverbijstering gesproken, is dit gedrag wel erg typisch. Want je weet wat niet goed is en wat wel, je wordt er al maanden voor gewaarschuwd, je ziet zelf dat de situatie erger wordt en dan toch nog ga je het probleem groter maken.

  Gado de wi fesimang.
  Moge Hij ons behoeden voor erger. Krakti !


  Maak melding

 14. Het wordt hier steeds grotere gekheid. Levensmiddelen winkels openhouden zorgt voor spreiding. Nu creër je weer “pakket omstandigheden”.

  Nog belachelijker is de Covid Website. Met grote letters begint de grafiek met het totaal aantal geinfecteerden sinds de uitbraak en het aantal genezingen. Je mag zelf dan het verschil uitrekenen hoeveel geïnfecteerden er dan nog zijn. Dat lukt eenvoudig niet omdat de getallen van quarantaine, ziekenhuisopnames niet klopt met het overgebleven getal van besmettingen.
  Waarom wordt er niet vermeldt wat heden het aantal geïnfecteerde is en hoeveel in het ziekenhuis.

  Logisch dat dit niet gebeurd!! Als je namelijk kritisch naar de cijfers kijkt dan hebben we maximaal 3000 besmettingen (waarschijnlijk minder) dat is een half procent van de bevolking. Van dat half procent ligt 10 procent in het ziekenhuis en van dat aantal nog 10 procent op de IC. In achtnemend dat van die beide 10 procenten nog het merendeel oud of onderliggende ziekten hebben is het met de cijfers in de hand niet uit te leggen dat een kand wat zo in financiële nood verkeerd de boel volledig en onpraktisch op slot gooit. Ken wel één persoon die blij is.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.