zondag, juni 16, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politie Bouterse legt verklaring af aan Krijgsraad Suriname

[UPDATE] Bouterse legt verklaring af aan Krijgsraad Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

Ex-legerleider Desi Bouterse gaat vandaag aan de Krijgsraad uitleggen waarom hij verzet aantekent tegen het uitgesproken vonnis in het 8 decemberstrafproces. Hij arriveerde vanmorgen met een verklaring in zijn hand (foto).

Bouterse heeft verzet aangetekend tegen het vonnis waarbij hij vorig jaar veroordeeld werd tot 20 jaar cel. De zaak in het 8 decemberstrafproces wordt nu in behandeling genomen door de Krijgsraad.

In januari dit jaar verscheen de Surinaamse oud-president voor het eerst in 12 jaar bij de behandeling van de zaak. Hij was toen gekleed in legertenue.

UPDATE: op 29 januari 2021 wordt het proces vervolgd De verklaring van Bouterse:

“Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad,

Ingevolge het Wetboek van Strafvordering betreffende het verzet ter zake, het vonnis dat tegen mij in het 8 december strafproces is uitgesproken en de wens van Uw Krijgsraad dat er mijnerzijds een verklaring wordt afgelegd, wens ik U het volgende voor te houden. Ik sta vandaag in persoon voor Uw Krijgsraad, omdat ik nu besef, dat in strijd met hetgeen ik altijd gedacht heb nl. dat door aanwezigheid van mijn raadsman tijdens het proces ik geacht werd aanwezig te zijn, een denkfout is geweest. Mijn verontschuldigingen daarvoor. In het hiernavolgende zal ik in grote lijnen duidelijk maken waarom het noodzakelijk is dat ik in verzet ben gekomen tegen onderhavig vonnis.

Allereerst wens ik te stellen dat ik mij jarenlang dienstbaar heb gemaakt voor onze natie, mede als militair zijnde, met de inzet zo nodig van mijn eigen leven. Ik ben mij er steeds bewust van geweest dat in dit kader goede resultaten zullen worden bereikt, maar dat niet zou kunnen worden uitgesloten dat daarbij ook fouten zouden kunnen worden gemaakt. Een beschouwing ter zake moet echter binnen een andere context geschieden. Dit streven, om onze natie in positieve zin te hervormen, is mij nimmer in dank afgenomen.

President en Leden van de Krijgsraad, ik heb gemeend om, nadat ik nog bij de rechter-commissaris aan het gerechtelijk vooronderzoek mijn bijdrage had geleverd, in persoon, en door vertegenwoordiging van mij door mijn raadsman, verder aan het proces deel te nemen. Dit in de verwachting dat dit een rechtvaardig oordeel mogelijk zal maken.

Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, ik zal hierbij heel beslist niet ingaan op de kwestie of Uw vonnis al dan niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn is gepresenteerd. U zult daar, met het voortschrijden van de jaren, waarschijnlijk zelf een correct antwoord op vinden. U vergeve mij als de woorden van mijn volgende analyse wat hard en onvriendelijk lijken; dat laatste is zeker niet mijn bedoeling. Ik wil slechts elke onduidelijkheid en elk misverstand voorkomen.

 1. Als ten aanzien van de zeer traumatische, droevige gebeurtenissen van december 1982 kennelijk twee opvattingen tegenover elkaar staan, t.w.:  
   a. zoals onder meer de nabestaanden beweren, dat volkomen onschuldige   mensen zomaar een nacht door bloeddorstige militairen voor machtsbehoud  zijn opgepakt en vermoord, of
   

b. dat het erom ging om een gevaarlijke militaire invasie van de voormalige kolonisator af te slaan dan wel te voorkomen, zoals is gesteld door het toenmalige Militaire Gezag. Het lijkt dan logisch dat voor een onbevooroordeelde, objectieve procesvoering, het gerechtelijk vooronderzoek niet alleen moest worden gericht op de mensen, die al jaren voor de aanvang van het proces, in de massieve beïnvloedingscampagne vanwege de voormalige kolonisator, als moordenaars zijn gebrandmerkt. Dit onderzoek moest zeker ook de mensen en instanties aan de andere zijde betreffen, onder meer de nabestaanden en vrienden van de mensen die omgekomen zijn. Eveneens kan gesteld worden dat gelet op de complexiteit en de gebeurtenissen tijdens het afgelopen proces er helaas nooit aan waarheidsvinding is gedaan.

In dezelfde context kan worden gewezen op Uw volkomen negering van andere voor de gearresteerden belastende situaties, zoals de zeer intensieve communicatie bij dag en bij nacht, met Nederlandse en andere buitenlandse diplomatieke instanties in ons land, in de aanloop naar het moment van de beoogde invasie. Zo ook uitlatingen, die sommige van die instanties ook tegenover de getuige Fred Derby en Surinaamse regeringsfunctionarissen (o.a. onze toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken) zouden hebben gedaan. 

De getuige Derby heeft zich trouwens publiekelijk zeer verontrust getoond over de  plannen van de actievoerenden en de buitenlandse diplomaten, waartoe hij was uitgenodigd: hij heeft gezegd niet mee te willen doen in een toneelstuk waarvan hij het script niet helemaal kende. De rechter-commissaris had hem daar zeker iets over kunnen vragen. Hetgeen is nagelaten! Bovendien heeft Uw Krijgsraad ook nagelaten dit mee te nemen in Uw beoordeling!

Hetzelfde kan worden gesteld ten aanzien van de getuigenis van Peter van Haperen, wellicht de belangrijkste getuige binnen deze context. Deze getuigenis is door Uw Krijgsraad niet eens aan de orde gesteld teneinde die, indien zo gewild, met steekhoudende argumenten, als ondeugdelijk te verwerpen. Dit terwijl de Auditeur-Militair deze getuige juist wel als zeer gezaghebbend beschouwt (zie daarvoor pagina 9 van de schriftelijke vastlegging van diens repliek).

 1. Wanneer mensen worden verdacht van ernstige staatsgevaarlijke activiteiten dan is het volkomen legitiem om die onder arrest te plaatsen. Die arrestatie vindt overal in de wereld, altijd plaats zoals dat ook hier is gebeurd. In de presentatie van Uw vonnis worden meer dan 40 pagina’s gewijd aan het ophalen van de verdachten, kennelijk zonder enige ander oogmerk dan om de a priori gedoodverfde moordenaars in de ogen van de samenleving nog een extra onnodig smet te bezorgen.
 2. Uw Krijgsraad negeert de zeer relevante getuigenis van de helaas overleden heer Venoax, die een geliefde persoon in de samenleving is geweest met een hoog aanzien en als eerlijk en betrouwbaar bekend stond. Dit terwijl uit die getuigenis onomstotelijk de intenties van het Militaire Gezag blijken met betrekking tot het deactiveren van het beoogde bruggenhoofd, dat door de gearresteerden voor de buitenlandse invasie werd gevormd. U gaat er ook zonder enige motivering aan voorbij, dat tot op het moment van het ophalen van de omgekomen personen, uit geen enkele actie of verklaring  van mij of enig ander lid van de groep van 16 (inclusief de zogenaamde getuige Rozendaal!) of van welke andere persoon dan ook, enige indicatie te vinden is, dat personen zijn opgehaald met het oogmerk om hen om het leven te brengen.

Mijn raadsman heeft zowel in zijn pleidooi als in zijn dupliek op deskundige wijze met deugdelijk onderbouwde stellingen ten bewijze van het tegendeel de door de Auditeur-Militair geponeerde stellingen, met name dat er is geoefend en dat er onder mijn leiding besprekingen zijn gevoerd – en let wel in aanwezigheid van de getuige Rozendaal! – en dat de Groep van Zestien kennelijk voor zijn eigen duistere doeleinden de leiding had bij acties, enz., onderuitgehaald. Ik verwijs ter bekorting van mijn betoog gaarne naar de betreffende passages in de genoemde processtukken.

En ja, echter ontstaan inderdaad condities die de zaak volkomen uit de hand doen  lopen, wanneer uit de na de arrestatie verkregen informatie, zowel van sommige  van de gearresteerden als uit andere internationale bronnen (en gelooft U mij daar is geen wifi of internet voor nodig), duidelijk wordt, dat de arrestatie van de leden van het beoogde bruggenhoofd, een eerder niet voorziene impuls biedt voor een versnelde, mogelijk onmiddellijke uitvoering van de invasie, die al in een staat van afgeronde voorbereiding was. Dit mede om hun dringend nodige bruggenhoofd te ontzetten!

Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, weest U ervan overtuigd dat ik er absoluut niet trots op ben en dat het mij echt veel verdriet heeft gedaan en ik er ook spijt van heb, dat ik de gebeurtenissen van december 1982 niet heb zien aankomen.

Ik ben daarom in verzet gekomen, omdat het evident is dat onvoldoende inzicht in de onderliggende psychologische factoren bij de genoemde omstandigheden aanwezig was. De vereiste forensische deskundigheid is wel voor het proces aangetrokken, maar de even dringend nodige psychologische expertise, helaas niet. Dit ondanks het ruime budget dat voor het strafproces beschikbaar is geweest. Bijgevolg was er vanaf de start van het proces geen andere optie dan om uit het volkomen ongerijmde, de vereiste voorbedachten rade te construeren.

Het woord draaiboek krijgt een betekenis van een afrondend bewijsstuk daartoe, terwijl iedereen weet dat niemand die een gevaarlijke militaire invasie moet afslaan, dat succesvol zou kunnen doen, zonder een gedegen, dergelijk instrument voor intelligence (ook bij de reeds gearresteerde personen!) en voor het inzetten van manschappen naar aantal, tijd  en plaats alsook voor de in te zetten wapens, enz.,enz. enz.

De (toenmalige) Auditeur Militair, gaat er overigens van uit, dat er wel legitieme omstandigheden en redenen zouden kunnen bestaan, welke in de dood van de arrestanten zouden kunnen resulteren, zoals blijkt uit het volgende citaat uit het door hem gepresenteerde repliek:
“… Meer nog, indien en voor zover de leider van het land van oordeel was dat het in het belang van de veiligheid van de staat noodzakelijk was, dat de lokale steunpunten geëlimineerd moesten worden ter garandering van de veiligheid, dan had dit gezegd en gedaan moeten worden. Het zou dus moeten leiden tot een rechtsproces”, einde citaat.

Het feit dat de Auditeur-Militair in zijn repliek aangeeft dat het e.e.a. bijvoorbeeld via een Krijgsraad te Velde had kunnen gebeuren en mijn raadsman in zijn dupliek overtuigend heeft laten zien, dat het feit dat er geen Krijgsraad te Velde is opgezet een aanwijzing temeer zou moeten zijn, dat van voorbedachten rade geen sprake zou kunnen zijn. Ook dit heeft Uw Krijgsraad volledig genegeerd! Dit bevestigt mijn eerdere conclusie dat niet aan waarheidsvinding is gedaan!

Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, in het voorgaande heb ik getracht om U met een klein aantal uit de veelheid van onmiskenbare ernstige tekortkomingen in de tegen mij en anderen gerichte 8 december strafzaak, te laten zien waar mijn oordeel over het door U geleide 8 december-strafproces op is gebaseerd, alsook mijn zeer besliste afwijzing van de resultaten daarvan.

Ik ben daarom in verzet gekomen tegen onderhavig vonnis. Dit niet alleen om het onrecht dat mij en de andere veroordeelden is aangedaan gecorrigeerd te krijgen, maar ook ter vermijding c.q. ter mitigering van de gevaarlijke consequentie van het gevoerde strafproces en de opgelegde vonnissen. Deze gevaarlijke consequentie betreft de verlamming van de weerbaarheid van ons volk voor alle toekomstige pogingen van vijandige krachten om ons land met een vernietigende militaire actie binnen te vallen dan wel om ons op enige andere wijze kwaad te doen.

Er mag terecht worden gevreesd dat dan niemand, zelfs niet de meest plichtsgetrouwe, vaderlandslievende militair, zal durven ook maar een vinger ter verdediging van ons land en volk uit te steken.

Eveneens spreek ik de hoop uit, dat Uw Krijgsraad geleid door de Almachtige en een rechtgeaard gevoel voor een goed rechtsproces, in alle oprechtheid en eerlijkheid het huidig rechtsproces zal leiden, zodat alle omstandigheden: zoals mijn eigen verzoek tot het doen van onderzoek een dag na de traumatische gebeurtenissen (zie verhoor Inspecteur Dhr. Doorson), het opbergen van de resultaten van dit onderzoek in de kluizen van de Surinaamsche Bank en de mysterieuze verdwijning daarvan en alle andere genegeerde aspecten in deze complexe zaak meegenomen worden, en Uw Krijgsraad tot een rechtvaardig oordeel komt!

Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, ik zeg U, dat ik zeker weet dat – naar analogie van de bekende uitspraak van een door mij hooggeachte staatsman de geschiedenis ook mij zal vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van 8 december 1982. En laten we ons realiseren dat een wezenlijk deel van die geschiedenis besloten is in de documenten, die de voormalige kolonisator in zijn kluizen voor 60 jaar heeft opgeborgen. Ik dank U.”

opening
Fernandes Express
Passion in concert

80 REACTIES
 1. Een nieuwe kleermaker kan geen kwaad. Hij verzuipt in zijn kostuum
  Gelukkig geen soldatenpakkie. Hiermee zou hij het gerecht ineens erkennen. Bovendien sta je als oude man voor lul. Misschien heeft hij zijn oude adviseur opgedonderd
  Vandaag gaat hij als vrij man weg.


  Maak melding
 2. Deze veroordeelde Drugscrimineel heeft een cadeautje gehad van de Krijgsraad om in Verzet te mogen gaan. Strikt genomen wordt slechts Verzet verleend aan een veroordeelde omdat hij in ongewisse was dat er een proces tegen hem liep. Maar bij deze Veroordeelde was dat niet zo.

  HIJ wist van meet af aan dat er een proces tegen hem gaande was en geeft nooit de GUTS gehad zijn gezicht daar te laten zien.

  Kortom zijn veroordeling in eerste aanleg moest DEFINITIEF zijn geweest


  Maak melding
 3. Wat een MPP ze moesten hem hangende januari alvast opsluiten als vluchtgevaarlijke staatsvijand
  Gelukkig heeft die rat zijn bevindingen en ervaringen notarieel laten vastleggen.


  Maak melding
 4. PARAMARIBO – Voormalig president van Suriname en ex-legerleider Desi Bouterse heeft spijt dat hij het doodschieten van vijftien politieke tegenstanders in december 1982 niet heeft zien aankomen. „Ik ben daar niet trots op”, zei hij maandag tijdens een zitting van de krijgsraad in de rechtbank in Paramaribo.


  Maak melding
 5. Bòuta, yu taki moi ba, na so a dé.
  Ma fu san ede yu keri den sma, yu ben sroto den keba, a no ben de fanodu fu keri den.

  Vertaling:
  Bouta, jij hebt mooi gesproken jij hebt gelijk.
  Maar waarom.heb je die mannen vermoord, je had ze al opgesloten, het was niet nodig ze te vermoorden.

  Je mag zeggen wat je wilt, het is niet goed te praten wat je gedaan hebt, het is nooit meer ongedaan te maken dat je een ordinaire massamoordenaar bent, je aanhangers en gatlikkers mogen.je nog zoveel Zijne Excellentie noemen, daar verandert in mijn ogen niets aan.


  Maak melding
 6. Dit overtreft alles. Zo’n leeg verweer had ik niet kunnen verwachten.
  Bouterse heeft voor gelezen een droom verhaal. Net als of voor een invasie deze personen van belang zouden zijn en als Bruggenhoofd gewicht in de schaal zouden brengen.

  Als er een invasie gepland was, dan was die ook uitgevoerd en was de hele Surinaamse krijgsmacht in no time door wat Legionairs plus Mariniers en Commando’s die een verzetje wel leuk zouden vinden opgesloten.

  De man is echt elke vorm van realiteitszin verloren. Bouterse en Trump zouden broers kunnen zijn.


  Maak melding
 7. De moorden waren nodig om een op handen zijnde invasie van de voormalige kolonisator te voorkomen…..rijp voor de fabeljeskrant, en overrijp zo niet, porie-porie voor santo boma.
  Laat hem gaan rotten in de cel, de moordenaar!
  We willen deze afschuwelijke episode uit onze geschiedenis voorgoed afsluiten en gauw vergeten…, tak wang lo blabla….the hell with him!


  Maak melding
 8. Bullshit bouta met zijn shakespearian vertoning. Sluit de moordenaar drugsdealer staatgreeppleger, slager van Moiwana, mensenechten schender direct op. En in totaal verantwoordelijk voor 600++ moorden in Suriname.


  Maak melding
 9. Is Nederlands zo moeilijk om te schrijven voor Bouterse .

  Deze verklaring rammelt aan alle kanten .

  De rechters zullen wel lachen of ze zo iets lezen op papier .

  En dan nog op het laatst schrijven over 60 jaren dat de stukken verberg worden in Nederland .

  Bouterse jij en je Raadsman Kanhai hebben van af begin van het Proces een berg fouten gemaakt .


  Maak melding
 10. Als een rechter zo een onsamenhangend, inhoudsloos, doorzichtige prullaria leest, verdwijnt het met een grote boog in de prullenbak.

  Wat een infantiel schoolpleinniveau.

  Daar heeft deze laaggeschoolde lulhannes vanaf 2007 de gelegenheid voor gehad.

  Lock em up, voordat hij de vluchtroute van Hoefdraad volgt.
  Die heeft waarschijnlijk het pad reeds geëffend.


  Maak melding
 11. Natuurlijk snapt hij zelf geen letter v zijn eigen verzet. Wie heeft dit bedacht, een combi van Joe koe, kan-haai en minderwaardigheidscomplex. Ik hoop dat jullie goed slapen.
  En weer krijgt het buitenland de schuld. Net echt, alsof het buitenland toen niet in staat was om het land over te nemen. Niet het buitenland maar jij en je lotgenoten hebben de trekker overgehaald.
  Niemand heeft je gevraagd om een coup te plegen, wat een farce 🤮🤮. De familie van de vermoorde burgers heeft niets aan dit walgelijke braaksel, bah!

  Dat gelul over 60jr doc’s valt alleen maar goed bij die domme en achterlijke revo volgers. Je kameraden en die lullen die
  “under attack” zijn. Stomme idioten. We zijn 40jr verder, nog 20. Maar dan zijn alle Surinaamse militairen die mede gecoupt hebben dood. De 60 jr regel is een Internationale afspraak, ter bescherming van kanonnenvlees.

  Jou legacy is dood en verderf, niets meer wel veel minder. We spit on you.


  Maak melding
 12. Kondremangs,

  Die vieze vuile moordenaar en drugsdealer DiDiBri neemt nog steeds een loopje met de common sense van het , door hem en zijn paarse criminele rovensbende, verkracht Surinaams volk. Even enkele fabeltjes uit zijn voorleesstukje:
  Krijgsraad maakt een denkfout; hij jarenlang dienstbaar als militair; het streven om onze natie in positieve zin te hervormen, is hem nimmer in dank afgenomen. Laat DiDiBri nou eens een keer met BEWIJZEN komen voor een op hand zijnde invasie.
  Hij heeft verdriet over de 8 decembermoorden(!!!!!!!!!) en heeft dit niet zien aankomen???????
  En misbruikt Fidels Castro’s uitspraak over de Moncada rechtsspraak, dat de geschiedenis hem zal vrijspreken……… Wel DiDiBri, je zal in de geschiedenis van Suriname bekend staan als de GROOTSTE VERKRACHTER, jo vieze vuile moordenaar en drugsdealer. Wie heeft de dag na de decembermoorden gebrald op de tv: ZE ZIJN OP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN????????????????? JIJ; DiDiBri en ik hoop dat je VEEL pijn lijdt, wanneer je aan de dialyse apparaat ligt, jo bongrobita, sebrefata; en ik hoop dat je aanhangers covid krijgen, die daar waren….
  TIME WILL TELL!!!
  NOBRUYA


  Maak melding
 13. Heb nog nooit zoveel onzin gehoord.

  “dat het erom ging om een gevaarlijke militaire invasie van de voormalige kolonisator af te slaan dan wel te voorkomen”

  Waar zijn de bewijzen van een millitaire invasie ?


  Maak melding
 14. Deze rechtszaak gaat ALLEEN over het ombrengen van 15 personen!!
  Het gaat dus ook niet over het plegen van een coup.
  Ook niet over de gevolgen.
  Het Surinaamse volk heeft hem vergeven, anders hadden ze hem niet zoveel malen gekozen om het land te leiden. dat de ndp nu verloren heeft is te wijten aan hun geldzucht en het land financieel vernietigen, niet aan de dood van 15 man
  Natuurlijk kan je zeggen dat de coupplegers indirect schuldig zijn, maar dan zijn Nederland, Arron, Lachman, Adam en Eva ook schuldig.
  Zo lang niemand kan bewijzen dat de heer Bouterse zelfstandig de trekker heeft overgehaald of ondergeschikten opdracht hiertoe heeft gegeven kan je hem hiervoor niet veroordelen. Al heb je het gevoel van… Gevoelens tellen niet. Tellen nooit?
  Ik eis vrijspraak mevrouw de rechter.
  Wat de nabestaanden betreft— velen hebben hem voor geld? voor een goed betaalde baan? vergeven.
  Vergiffenis, een moeilijk item.
  De gelovigen stellen dat God ons heeft vergeven en als wij in Hem geloven (welk geloof je ook moge hebben) dat je dan ook moet kunnen vergeven.
  Het probleem dat zich hierbij dan aandient is moet je vergeven als de schuldige hier niet om vraagt. Moet je het uit jezelf doen?
  Als je twijfelt of hij het weer zal doen moet je dan toch vergeven?
  lastig mang


  Maak melding
 15. By deze kunt u waarnemen hoe verdeeld ons volk is ,en hoe verbiterd men is, dit voorspeld niet veel goeds , men heefd geen oog voor staatsbelang alleen een enorme haat gevoel terwyl ze allemaal geprofiteerd hebben na tachtig tot heden. we moeten tevreden zyn dat we nog een landt in goede staat hebben en daar trots op zyn, ik herinner my nog de opmerking,
  Ik vraag u niet om van my te houden, maar om Samen ons land op tebouwen,
  waar waren jullie de afgelopen vyf jaar azynpissers
  jullie vertegenwoordigen een onrechtvaardig systeem ,en hy moet de prys betalen, daarom is dit land gedoemd te falen hoe pynlyk dat ook is .


  Maak melding
 16. Vanwege de goede verstandhouding met Nederland, is het nu eenvoudiger om het zogenaamde dossier op te vragen. Hij heeft toch nooit rekening gehouden met die aan ptts lijdende coupplegers. Groot deel ligt al 10 voet of zo. Geheimhouding hoeft niet meer vanwege bijzondere omstandigheden.
  Zou je dit willen, die volgers blijven toch het meest achterlijke en domme deel.

  Niemand heeft hem gevraagd om een coup te plegen, de coup was de start ve reeks moorden en vooral het einde vd ontwikkeling vh land.
  Yep er is geen beeldmateriaal dus dumpen deze zaak en het Strafhof etc laat alle murderers vrij. Boko haram is ook onschuldig.
  🙄🤨


  Maak melding
 17. Rbrown stop met pitten roken. De prijs is al betaald door4 de op 8 december 1982 vermoorde mede-surinamers. Erger is, wat we daarvoor gehad hebben namelijk grote armoede en idioten zoals jij.


  Maak melding
 18. @redskin
  IK wil met jouw niet in discusie, zeker niet als je voor God speel,ik zie ook niet in waarom je zelf redskin noem, verkies een ander naam want schynbaar ben je geen Inheems
  ook in een democratie mag je anderen niet naar willekeur beledigen of beschuldigen.


  Maak melding
 19. Yeahh, die neppe ingie, heeft veel voor de inheemsen gedaan. Tegenwoordig komen ze met een jet naar de stad, en zitten ze op internet en leven ze in weelde 😅😂
  Brunswijk heeft in de afgelopen 5 mnd meer voor de marrons gedaan dan die fake ingie bouta voor jullie inheemsen. Snap je het of nog steeds niet, och laat maar. In je volgende reïncarnatie lukt het misschien @ rbrown.
  Vanwege deze onnozelen zielen zal het langer dan gemiddeld duren voordat suri een beetje democratisch wordt. Hulp is niet meer mogelijk voor ze.
  Yepie no de moro!


  Maak melding
 20. IK MOET ECHT LACHEN OM DEZE CRIMINELE CLOWN: IK HEB EEN DENKFOUT GEMAAKT DOIR TE DENKEN DAT MIJN ADVOCAAT MIJ VERTEGENWOORDIGDE WAARDOIR IK NIET NIET IN DE RECHTZAAL HOEGDE TE VERSCHIJNEN: BULSHIT, BULSHIT NOGMAALS BULSHIT.

  IN HET VERLEDEN HEEFT DEZE CRIMINELE MESSIAS GEROEPEN NOOIT IN DE RECHTZAAL TE ZULLEN VERSCHIJNEN. LAAT ZE HUN DING MAAR DOEN.

  Mij is onrecht aangedaan met dit vonnis zegt deze CRIMINELE DWAAS. Eigenlijk zegt deze CRIMINEEL DAT DE 15 MENSEN TERECHT ZIJN OMGEBRACHT.

  IDIOTERIE TOT DE Nde MACHT


  Maak melding
 21. Nu breekt mijn klomp echt waar.
  Moet er voor zoveel geneuzel en gelul zovele jaren worden wachten om met zo een verklaring komen, welke nietszeggend en alleen maar echt waar (sorry) gelul is, die kant noch wal raakt.
  Ik was in Suriname tijdens deze moorden zo ook mijn gezin. Mijn kinderen zongen thuis “mek deng kong wie waktie deng” armoe en honger geen valuta zoals nu. Voedsel was er niet alles schaars ja zelfs schijtpapieren deze schijtlaars komt nu met zo een verklaring.
  De verklaring op radio en TV is veelzeggend
  Op de vlucht gedood
  Zelfmoord door ophanging aan een koord van een sportbroek (Horb)
  Vermoord maar tot op heden weet niemand wie dat heeft gedaan (Gooding)
  Vermoord tijdens een strandbezoek te Brazilië.
  Vermoord door de indianen (onthoofding)

  Deze man is erger dan de duivel. neen hij moet boeten voor zijn daden.
  Wat een verklaring. Zelfs een hond heeft nog meer eergevoel dan dit gebroed die recentelijk nog liep te schreeuwen “ik sluit Paramaribo hermetisch af”
  Chan ik ga niets en niemand uit de weg daag me niet uit want ik neem iedere uitdaging aan
  Try me dan zal je zien. Ik Bouterse ben voor niemand bank.

  Vraag
  Moet je voor zo een verklaring zoveel jaren wachten?
  Moet je voor zo een verklaring nabestaanden beledigen
  Moet je voor zo een reden 16 personen de dood in sturen
  Moet je voor zo een verklaring de verklaring geven dat de moorden zijn gerechtvaardigd.

  Bouterse
  Het tonen van spijt en nederigheid is iets dat een mens siert maar dat toon je niet en zeg je niet
  Wees een kerel en zeg “ik heb fout gehandeld en ik accepteer mijn straf”


  Maak melding
 22. Kondremangs,
  @rbr en @dre1, met paarse ratten ga ik niet discussie,; vooral NIET MET AANHANGERS VAN DE MOORDENAAR VAN MIJN ZWAGER, DIE VIEZE VUILE VERKRACHTER VAN SURINAME, DIE VEROORDEELDE MOORDENAAR ÉN DRUGSDEALER DiDiBri .
  TIME WILL TELL!!!
  NOBRUYA


  Maak melding
 23. zo was het ook 2001,toen zatten ze ook de zelfde lui van deze regering,met hun koni Venesiaan helemaal duizelyk gemaak en vry om corupte handelingen teplegen en men verloor de verkiezing met 26 zetels voor de NDP , ben u dat reeds vergeten.
  wat nu gebeurt is wrok en haat van onverdraagzame inbicielen
  Hoe dan ook Suriname is en blyf een zuid americaans land wie dat niet accepteerd kan nu visum vry vertrekken


  Maak melding
 24. wy gaan het niet langer accepteren dat onze grondtstoffen worden weggedragen terwyl ons volk in armoede voort leeft, en goudt zoekers geen belasting afdragen
  de grote multy nationals moeten maar verrtrekken en de bevolking moet masaal in gezet worden in dit proces met toezicht van de overheidt zodat dit landt zich eindelyk gaat verheffen en er minder tot geen armen in suriname zal zyn


  Maak melding
 25. Haha, ik heb een denkfout gemaakt. Joe koulo dagoebal. Ineens een denkfout? Ze waren toch op de vlucht dood geschoten? Je bent en blijft een zwarte Hitler, massamoordenaar. Rot weg in de cel. Hoopje stront. Kanhai, ballelikker. Je bent een rotzak. Vanaf nu ben je geen Hindoestaan, maar medemoordenaar van de decembermoorden.Schaam je diep om deze moordenaar te vertegenwoordigen.


  Maak melding
 26. RBrown weet je wat vrijheid van meningsuiting is in een democratie? En ik ben zeker trots op mijn redskin. De rest is maar import en opgedrongen door de Engelsen en Hollanders. Vertel mij een ding wat deze duivel goed heeft gedaan voor Suriname? Deze dictator en moordenaar heeft van Suriname een 3e wereld land gemaakt. Ik hoop dat je daar trots op bent. Voor de rest heb jij hier niks meer recht te lullen wat krom is. Zelfde soort lage hond als Rob g ben jij.


  Maak melding
 27. Opa D vergelijkt zichzelf met Castro. De vraag luidt:wie heeft deze nietszeggende verklaring voor hem opgesteld? De krijgsraad zou hem voor al deze leugens 25 jaar ipv 20 jaar moeten veroordelen. De paarse leugen wil nog steeds regeren in Su. Het land is vanaf 25 februari 1980 in katibo gezet door opa D en zijn mede coupplegers en je geeft af op de voormalige kolonisator. Hoe laf ben je dan? Als je een echte man was, opa D. Dan had je de WAARHEID verteld en je VERANTWOORDING genomen, lafbek.


  Maak melding
 28. De zoveelste belediging van Land en Volk. En wat ik erger vind is dat er intellectuele landgenoten zijn die ook hier op WK komen beweren dat dit onding goed was voor ons land. Shame on you.


  Maak melding
 29. Er schijnen nog steeds zwakzinnigen te zijn die naar aanleiding van de stukken die in Nederland voor 60 jaar zijn opgeborgen, denken dat de Nederlanders op 8 december 1982 de trekker hebben overgehaald. Hoe onderontwikkeld kan je dan zijn.
  Ik snap eerlijk waar niet waarom deze soap niet meteen gestopt is vandaag. Het blijft maar als een gezwel door etteren in de samenleving en het volk van verdere ontwikkeling onthouden.


  Maak melding
 30. Ik sta vandaag in persoon voor Uw Krijgsraad, omdat ik nu besef, dat in strijd met hetgeen ik altijd gedacht heb nl. dat door aanwezigheid van mijn raadsman tijdens het proces ik geacht werd aanwezig te zijn, een denkfout is geweest. Mijn verontschuldigingen daarvoor.

  Nu ineens vragen om tje-poti met de bekende kreet “ich habe es nicht gewusst”. Edoch toonde hij Bouterse zoveel minachting aan de krijgsraad en wet en recht dat dit zijn weerga niet kent.
  Verontschuldigingen aan het adres van de nabestaanden heeft hij nog niet gebezigd.
  Eindelijk beseffend dat wapens in deze tijd niet datgene bereiken zal zoals in de jaren 80.
  Dit beseffend is dit geschreven pleidooi zo waardeloos als de poeppapier die te vinden is in een septic tank.

  Ik zou zeggen
  Biecht alles op
  Bied excuses, oprechte spijt, aan
  Geef alles terug wat je hebt gestolen
  Geef alle fraudeurs en profiteurs aan met naam en toenaam en welke misdaden zijn begaan

  Wellicht zou een soort inkeerregel kunnen gelden door je geen kleingeld (rente) te laten betalen maar wel je boete en je aanslag die op je ligt te wachten


  Maak melding
 31. Op welke datum van het volgende jaar komt het eind vonnis van de 8 december 1982 strafzaak?

  Het duurt nu veel te lang de de familieleden, democraten, Surinamers, het buitenland dit ook willen weten.

  Een redelijk termijn?????!!!!

  Het moet nu afgelopen zijn en er moeten spijkers met koppen worden geslagen, dat willen de Surinamers en het buitenland zien.

  Failed State of democratische rechtsstaat, grondwet, trias politica; wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht, Internationale Verdragen, cq mensenrechten.

  Voor Surinamers en buitenlanders een vraag voor de krijgsraad een weet


  Maak melding
 32. Rbrown

  30 november 2020 At 17:34

  wy gaan het niet langer accepteren dat onze grondtstoffen worden weggedragen terwyl ons volk in armoede voort leeft, en goudt zoekers geen belasting afdragen
  de grote multy nationals moeten maar verrtrekken en de bevolking moet masaal in gezet worden in dit proces met toezicht van de overheidt zodat dit landt zich eindelyk gaat verheffen en er minder tot geen armen in suriname zal zyn

  ================================

  De afgelopen 10 jaar is onderleiding van Bouterse het land in de uitverkoop gedaan. China heeft daar flick van geprofiteerd.
  Toen hebben we je ook niet gehoord. Beetje hypocriet vind je ook niet ?


  Maak melding
 33. Wat een waardeloze verweer, geen enkele fatsoenlijk tegenbewijs, een litanie van lege woorden. De ene keer komt hij over als een hulpeloos geval dan weer als iemand die clementie zoekt en dan weer als iemand die niet anders kon dan wat hij gedaan heeft.
  Het is niet zijn schuld dat hij opdracht heeft gegeven de gevangenen te vermoorden, zgn op de vlucht neergeschoten, hij moest wel gezien de omstandigheden, welke, een verzonnen verhaal van een op handen zijnde buitenlandse invasie, is toch je reinste onzin. Hoe past Bram Behr, een linkse revo man, in dit rijtje?????
  Rechter aub maak een einde aan deze poppenkast, stuur hem naar Boma of spreek hem vrij.

  Btw, Pakiratigri, Bouterse heeft geen enkele keer gerept over de Amnestiewet, hoe dat zo???? In jouw betoog toch een doorslaggevend element!,,,,,


  Maak melding
 34. Wat moeten de rechters van de krijgsraad met de twee leugenachtige regels op het vodje van de pathologische pikin booi k uit de wilde amazone oerwoud?


  Maak melding
 35. Niet te geloven heeft hij een paar inheemse zover gekregen om voorop te lopen compleet met klederdracht en trommels .

  Inheemse Inke { vrouw van een serie moordenaar }heeft niks voor deze mensen gedaan in al die jaren.


  Maak melding
 36. is dit het?
  Dus hij kreeg 20 jaar. En nu zegt hij dit en pas 29 januari 2 maanden later wordt hierop gereageerd? Hij en de rechters rekken het, hoe lang? tot hij gevlucht is of een natuurlijke dood is gestorven.
  Suriname failed state.


  Maak melding
 37. ONZE RECHTERS HEBBEN GEEN BALLEN.

  DIT GAAT NOG ONEINDIG DUREN.

  FREDE……………….ANGST FOE SROTO DIES INGI BAKBA OKONE.

  LIEGEN VOOR 10.

  WAAR IS DE 200 MILJOEN USD…………………..FOEA POTI VOLK?????????????
  WAAR IS HOEFDRAAD………………??????????????

  SAKA SAKA MOKSI DONG INGI.


  Maak melding
 38. Als hij voor het internationaal gerechtshof in den Haag moest verschijnen, dan zouden alle documenten op tafel moeten komen. Dat de mevr. de president van dit gerechtshof geen power heeft om deze man veroordeeld te krijgen is dan ook een feit. Zonder inzage van deze documenten is het proces een verloren zaak, en Nederland is er dan ook debet aan.


  Maak melding
 39. Nog 5…..we klaar mie echt. Ben benieuwd wie hem gaat halen. Wat een mooie serie….2020-1982=……zolang duurt het. Het begon in zwart wit nu zitten we in kleur en flatscreen en het duurt maar voort. “We benne benieuw”, zou een bekende( die ook het einde van deze serie), niet heeft gehaald, hebben gezegd. Wordt vervolg


  Maak melding
 40. Ik heb nog nooit zo’n walgelijke en gestoorde onzin gelezen als wat hij schreef. Alle bekende leugens worden weer herhaalt en zijn al zo vaak door de feiten weerlegd.
  Het is best erg dat de rechters nu gedwongen worden om weer in detail te reageren terwijl het feitelijk allemaal al lang weerlegd is in de veroordeling. Ergens hoop je dat de rechters gewoon simpel gezegd hadden: “Meneer U staat hier om een acceptabele verklaring te geven waarom U nooit verschenen ben. Nu U alsnog een mogelijkheid geboden wordt om dit aan ons duidelijk te maken komt U met allerlei onzin en irrelevante zaken aanzetten waaruit blijkt dat U de veroordeling en motivatie blijkbaar niet hebt gelezen / begrepen en ook Uw advocaat hier in in gebreken blijft. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat het vonnis staat en BIJ VOORRAAD UITVOERBAAR IS!! Bij deze geven wij het parket dan ook de opdracht U in hechtenis te nemen en naar BOMA af te voeren om daar Uw straf uit te zitten.
  Met betrekking tot de excerpten die Uw advocaat (eerst nu) aanvoert kan gezegd worden dat die tijdens het proces aangevoerd moesten worden en daar in meerderheid al zijn weerlegt. Zijn opmerkingen zijn dan ook buiten de orde en worden terzijde gelegd. Hij kan U dit in Uw cel in BOMA nader uitleggen!! “


  Maak melding
 41. @Dre_1 30 november 2020 At 14:24
  PARAMARIBO – Voormalig president van Suriname en ex-legerleider Desi Bouterse heeft spijt dat hij het doodschieten van vijftien politieke tegenstanders in december 1982 niet heeft zien aankomen. „Ik ben daar niet trots op”, zei hij maandag tijdens een zitting van de krijgsraad in de rechtbank in Paramaribo.
  ************
  De psychopaat zat boven in zijn kantoortje en sprak één voor één het doodvonnis uit over de slachtoffers. In het proces is dat met zekerheid vast gesteld maar hij blijft zijn onzinnige leugens herhalen.


  Maak melding
 42. @Dre_1 30 november 2020 At 16:03
  Schaam je je niet voor een dergelijk onzinnig en wereld vreemde posting?? Heb je echt geen schaamtegevoel
  .
  @Rbrown 30 november 2020 At 16:31
  Het staats en landsbelang, en ook het volksbelang eisen dat de rechtstaat hersteld wordt, dat recht gedaan wordt. En daar is misschien die straf van 20 jaar zelfs niet genoeg voor. Dus snel opsluiten die megalomane psychopaat.


  Maak melding
 43. Het Surinaamse Volk moet het vuur nader leggen aan de rechter vd krijgsraad t.a.v. 8 december 1982 strafzaak

  Genoeg is genoeg.

  Tijd voor poppenkast is voorbij.
  Tra fas no dé, wanted moet worden opgesloten, liever vandaag dan morgen. Ook de USA en Nederland willen hem achter de tralies.

  Rechter vd Krijgsraad toon uw spierballen en wordt niet alleen in Suriname beroemd, maar over de hele wereld zet u uw zelf en Suriname goed in beeld dat we een democratische rechtsstaat zijn.

  Maakt u Suriname wereldberoemd, dat er geen plaats bestaat voor moordenaars en dat het land in de rij hoort van democratische rechtsstaten.


  Maak melding
 44. Zo de dag is bijna voorbij in Nederland, nog ongeveer 1 uur
  Wat hebben we hier gelezen niets bijzonders een man of 10, ja wel 10, vind dat de heer Bouterse moet worden opgepakt. De inwoners van Suriname hebben massaal op hem gestemd. JA
  Ja massaal ,want in zijn eentje heeft hij 16 zetels bemachtigd, de rest van zijn partij heeft geen moer opgeleverd. Geen persoon heeft zoveel stemmen gekregen.
  haha, wat een losers


  Maak melding
 45. Deze poppenkas verklaring moet die moordenaar zijn reet mee schoon vegen want dit slaat op nergens…hij heeft moorden gepleegd en moet gewoon 20 jaren uitzitten… maar ik wil zien hoe powerfull deze rechterlijk macht is…


  Maak melding
 46. Bouterse laat met zijn verklaring zien hoe corrupt en crimineel hij is, maar ook hoe dom hij is. Een denkfout? Belachelijk! Dan moet hij zijn advocaat bedanken, want die heeft de denkfout gemaakt. Trouwens, als Bouterse ervan uitgaat dat hij door de aanwezigheid van zijn advocaat dacht aanwezig te zijn geweest bij de zittingen, en als de Krijgsraad hem daarin volgt, dan kan er geen sprake zijn van verzet. Dan kan de Krijgsraad concluderen dat de verdachte aanwezig is geweest tijdens het proces. En dan is het vonnis nu dus al onherroepelijk! Weer een denkfout van zijn advocaat om Bouterse dit te laten zeggen? Bouterse kreeg voorafgaand aan de uitspraak op uitdrukkelijk verzoek van de Krijgsraad de gelegenheid om zijn laatste woord te komen doen. De Krijgsraad wilde daar zelfs een datum voor bepalen. Maar Kanhai’s reactie was: “Hij gaat niet komen”. Wie heeft het hier over een denkfout. Een ezel kan niet denken, alleen balken!


  Maak melding
 47. Ik wens u in tegenstelling tot wat u ons wenste toen u het nog voor het zeggen had een goede nachtrust zonder zorgen……..maar weet het UNIVERSUM ontgaat niets!
  Karma is a BITCH !!!!!!!


  Maak melding
 48. Een handje vol gatlikkers kwam Baas steun betuigen, de rest van de kudde vond het niet nodig op straat te komen want baasje is nu niet meer in staat hen te paaien met steekpenningen en paketten. Vroeger riepen de pajongwaaiers Bakra Basi a keba, nu denken ze Basi Bouta a keba.


  Maak melding
 49. dre_1 , toff , , rbrowny met y , , , frank , , , , sampa , paarse gatlikkers , , hebben jullie wel begrepen wat jullie opper rat bouta heeft gezegd daar bij de krijgsraad , nou weet je wie het ook niet begrijpt is jullie baasje bouta , , hij las het voor van een paar velletjes papier , , die hij gekregen heeft van robg , die dat uit een van zijn sprookjes boeken heeft gehaald , , dus jullie waardeloze paarse ratten staan nog steeds achter de meervoudige moordenaar bouta , bedenk wel wie een moordenaar in bescherming nemen , tekent ook zijn eigen vonnis


  Maak melding
 50. sampa op 29 november 1986 , viel het nationale leger van bouterse , al schietend het dorp Moiwana binnen en vermoorden vele vrouwen en kinderen , ja ze hadden gehoord dat rebellenleider brunswijk zich daarop hield , maar dat was niet waar , wat een lafbekken die mannen van bouterse om onschuldige vrouwen en kinderen zomaar dood te schieten , en weet je wie ook een lafbek is , ja jij sampa


  Maak melding
 51. Punt is dat niet Bouta een probleem heefd maar de staat Suriname heefd een probleem
  de grondwet wordt niet eerbiedigd, de een wordt vervolgd de ander niet?
  De indruk wordt gewekt alsof dit de enigste probleem is waar Suriname last van heefd ,integendeel, men schynt dit tegebruiken als afleidings maneuvre .
  als je een ander opvatting heb dan ben je een (p Rat) en zulke mensen zyn dan je landgenoten


  Maak melding
 52. TRALALALALALALAALALALALALALALALALALA

  Tijd voor afrekening is gekomen is kowlo rat, moordenaar, is nu time to rot in hell.

  Hij heeft zich altijd dienstbaar gemaakt voor de natie hahahahahahahhaha, hij heeft het hele land verziekt en bankroet achtergelaten deze zieke geest.
  Je bent en blijft een kowlo crimineel, die gewoon opgesloten moet worden.
  Hang him high!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding
 53. @Pony,
  Bouterse is niet verschenen vanwege de amnestiewet. Dat staat niet op de rol. Hij is verschenen vanwege verzet tegen het vonnis. De amnestiewet is geen zaak van de Krijgsraad. De Krijgsraad houdt zich bezig met datgene waar hij zich bezig moet houden en dat is geweest de rol van beschuldigden inzake 8 december 1982. Zie het fijne onderscheid.


  Maak melding
 54. @pakira, opa D en consorten hebben Suriname vanaf 1980 ondergescheten met fijne schijt en dikke drollen. Het resultaat is bekend: een verarmd volk, die volgens opa D ook nog ondankbaar is. Zie die schijtverklaring. Op 29 januari 2021 zal er weer een andere bijvoegsel komen, dat de slachtoffers de militairen tijdens hun vlucht hebben toegeroepen, dat er een brug zal komen met een hoofd, waarna ze werden neergeschoten. Opa D zal op die dag dikke tranen huilen en op zijn knieën gaan smekend om clementie. De krijgsraad zal de zaak opnieuw schorsen met een nieuwe datum ergens in maart of april. Opa D kan dit soort dingen nog flikken vanwege de Rechtstaat, terwijl hij en zijn kornuiten ALTIJD hebben gescheten op de Rechtstaat. Maar aan alles komt een eind.


  Maak melding
 55. Desiré Delano Bouterse begint samen met zijn restant fossielen een wezenlijk gevaar te woorden voor de Surinaamse samenleving.
  Volgens Bouterse kan wat zich nu in Suriname plaatsvindt alleen met de wapens worden bestreden. Uitspraken als “Dit soort dingen kan je alleen met wapens weghalen” kan niet meer anno 2020, is a-nationaal en verraad naar het Surinaamse volk.

  De man heeft geen liefde voor het land, nooit gehad.

  Het volk zou ook moeten kijken naar de documentaire over de verdwenen miljarden van Libië aan de hand van Moammar al-Qadhafi. Het zal mij totaal niet verwonderen als de vorige “lijders” van Suriname niet dezelfde strategie hebben toegepast.
  Waar dienden de bezoeken naar Cuba, China, Rusland en Afrika voor, allemaal met diplomatieke paspoorten?
  Waar dienden de Russische helikopters in Suriname voor?
  Waar zijn de verdwenen miljarden valuta en goud van het Surinaamse volk gebleven?


  Maak melding
 56. Heel opmerkelijk dat er vandaag helemaal geen artikel hier op wtk staat die iets zegt over een datum waarop er de uitspraak zal worden gedaan. Gelukkig zijn er nog genoeg andere bronnen. Blijkbaar is het veel belangrijker een artikel te plaatsen over een vrouw die met haar auto in een trens rijdt.


  Maak melding
 57. Citaat minister Amoksi
  Op de samenleving doe ik ook een beroep alle informatie die verdacht lijkt, te rapporteren aan de politie. Sociale controle: see something, say something. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige maatschappij.

  Aan de nabestaanden bieden wij onze condoleances aan en nogmaals geven wij de garantie dat opsporing en aanhouding van de verdachten onze hoogste prioriteit heeft.”

  Ik hoop dat de minister dit bericht alle criminelen met de meeste spoed en voortvarendheid moeten worden opgespoord.
  Ook Hoefdraad moet worden opgespoord.
  Als er zovelen Hoefdraad willen oppakken dan zouden jullie een crowd actie moeten starten om geld in te zamelen om de tipgever te belonen.


  Maak melding
 58. Ik vroeg me al af waarom Bouterse zo opvallend terughoudend is. Ook zijn verklaring in de rechtbank is nietszeggend.

  In OCER kwam de aap uit de mouw:
  ” …
  De NDP-voorzitter wees op de etnische spanning die zich aan het ontwikkelen is en er voorheen niet was. Het volk heeft de NDP weer nodig, vindt Bouterse. Het is daarom belangrijk dat alle problemen en ruzies in de partij aan de kant worden geschoven. “Men is bezig het volk vijftig jaar terug te werpen. Toen zijn er wapens aan terecht gekomen. We hebben een historische taak. Als we het niet doen en ons gezond verstand niet gebruiken, gaan wij dit land ver terugwerpen en gaan de allerjongsten onder ons er geen profijt van hebben. Dit soort dingen ga je alleen met wapens kunnen weghalen”, aldus Bouterse.

  Volgens hem zijn hijzelf en zijn strijdmakkers – hij noemde Jules (Wijdenbosch, … red.) en (Ramon, … red.) Abrahams – te oud. “Of u zult moeten toegeven … Maar als u daadwerkelijk inhoud wil geven dat Suriname van de Surinamer is, dan zullen wij in de bres moeten springen. Ik weet dat vele mensen ons niet begrijpen, maar laten wij elkaar beginnen te begrijpen, dat er een historische taak voor ons is weggelegd om vanuit deze eenheid dit niet zo door te laten gaan”, was Bouterses oproep.
  … ” (de Ware Tijd)

  Beste landgenoten,
  begrijp goed wat hier wordt gezegd !
  De NDP leiding is zijn achterban aan het ophitsen en opfokken. Zie ook vorig partij bijeenkomst.
  De NDP leiding is haat aan het zaaien onder de bevolking om straks te “ontvlammen” .
  Wees alert !

  Beste Surinamers,
  (Dus ook NDPers, VHPers, ABOPers, PLers, NPSers, Inheemsen, Buskondre pipel e.a.)
  wij, het volk, kiezen onze leiders voor een bepaalde periode.
  Maar wij blijven het volk voor onbepaalde tijd. Wij blijven elkaars broeders en zusters, wij blijven elkaars buren, wij blijven elkaars landgenoten.
  Laten wij elkaar niet aanvallen.
  Wij kiezen onze leiders om voor welvaart en welzijn te zorgen,
  Wij kiezen onze leiders om problemen op te lossen en niet om problemen te veroorzaken !
  Bouterse en zijn bende veroorzaken ruzie tussen ons, het volk, en willen er zelf veilig vanaf komen en profiteren.
  Beste Surinamers,
  Laten wij elkaar 1 ding beloven, met de Decembermoorden en de Moiwana slachting in acht nemende; wij, het volk, zullen elkaar niet aanvallen !

  Wi na Sranan ! Gado de wi fesiman ! Krakti !


  Maak melding
 59. Volgens Bouterse kan wat zich nu in Suriname plaatsvindt alleen met de wapens worden bestreden.
  Hij doelde hiermee op het kapitalistisch systeem dat de huidige regering onder leiding van Chandrikapersad Santokhi heeft ingevoerd in plaats van het sociaaldemocratische dat bij de revolutie in 1980 is ingezet en volgens Bouterse het juiste systeem is voor Suriname. “Wij en anderen vóór ons waren toen meteen de vijand. Omdat in het westers kapitalisme het volk niet wordt geteld. Ook al gaan ze twee tot drie miljard zoeken, het gaat niet om het verlichten van de noden van het volk. A volk e pina extra”, zei Bouterse.

  Bouterse komt net uit de rechtszaal waar hij zijn bigi mofo liet gelden. Maar nu zoekt hij hulp zoals een lafaard betaamt om de hete karoes uit het vuur te halen.
  Wapens? Welke wapens? Weet Botuerse onderhand niet dat hij een tandeloze tijger is die gromt maar niet meer kan bijten noch verscheuren zoals inde jaren 80?

  Oproepen om de wapens op te nemen tegen het wettig gekozen gezag zoals hij dat deed in 1980.
  Er zijn nog steeds van die mallenmoten en leeghoofden die achter hem aanlopen als een hersenloze kudde.

  De miljarden die de huidige regering zoekt om de noden te verlichten is veroorzaakt door degene die dit beweerd.
  A volk en pina. Ma suma tja a volk in a situatie disie?
  Bouta pé a monie dé?


  Maak melding
 60. Begrijp ik het goed de gemartelde en vermoorde personen (07-08 december 1982) zijn op die dagen recht toegedaan en de daders worden nu onrecht aangedaan.

  Gewoon de veroordeling bevestigen en Moi Wana moorden ook berechten.

  Verder de zoektocht naar de gestolen miljarden (USD’s) en vernietiging van (Alu Baba) overheids bezittingen voortzetten.

  Eigenlijk is deze MOORDENAAR weer bezig de Surinaamse bevolking (die niet alleen uit Nationale Debiele Personen bestaat) te bedreigen.

  Het rassen sentiment is wederom van stal gehaald.


  Maak melding
 61. Ik blijf het zeggen, deze rioolrat is een gevaar voor land en volk. In rattenhol ocer je aanhangers opjutten en dreigende taal gebruiken om op die manier bevolkingsgroepen tegen elkaar aan te zetten, is het laagste wat je kan doen. Blijkbaar denkt deze seniele idioot nog over een eigen leger te beschikken. Zou me niks verbazen dat hij zijn trouwe zaagsel ede aanhangers voorzien heeft van wapens om indien nodig een volksopstand te ontketenen.
  Mocht hij dat van plan zijn, is een telefoontje van Chan genoeg om een apache langs te laten komen en voorgoed af te laten rekenen met dit gespuis.


  Maak melding
 62. …………..Dit soort dingen ga je alleen met wapens kunnen weghalen”, aldus Bouterse.

  Genoeg reden om hem vandaag nog op te pakken wegens opruiing


  Maak melding
 63. @Boesskowtoe

  De datum staat bij de update hierboven in het artikel. Wkn was juist de eerste die dit bekend maakte.

  De 2 revokranten zijn opruiend bezig vind ik. Ik zou niet veel aandacht besteden aan die rioolkranten.
  De “vijand” cq poppetjes zijn bekend. Ze staan prominent in beeld. Elke ndp’er moet nu een keuze maken, als ze dit durven tenminste; kies je alweer voor verrijking vd pyramide top-ndp, of kies je voor jezelf en gezin. De troep waarin je vandaag zit is dankzij team bouta1 en bouta2.


  Maak melding
 64. Eeuwige redenering: het land is in gevaar.
  Telkens als hij aan het bewind is/was, is/was het land in gevaar. Zou het niet aan hem liggen? Dat hij overal gevaar ziet/zag voor zijn machtspositie?
  Hij geeft nu toe dat mensen onnodig zijn vermoord, maar gaat er niet verder op in. Alle ingrediënten zijn in deze verklaring aanwezig om hem schuldig te bevinden.


  Maak melding
 65. @Obia man

  Dat Bouterse zonder handboeien weg mag is geen probleem. Nu freest hij de dag dat hij opgepakt wordt na alle gedoe om vrij te blijven.
  Je ziet de kwellingen op de man zijn gezicht. Hij weet dat hij liegt en hij weet dat ook aan het langste touw een einde komt.


  Maak melding
 66. Wel byzonder dat bouterse nederland beschuldigt terwijl het juist nederland is geweest dat hem heeft gered door de amerikanen tegen te houden anders was bouterse gelijk met maurice bisschop opgeruimd.
  de ministers van den broek en van mierlo zijn toen naar washington geweest om het te bezweren.
  bouterse zal geen tweede keer worden gered.
  chan heeft ook voldoende standby support gereed van bevriende landen die in geval van onlusten hulp zullen verlenen.
  leger is inmiddels ook genezen van de mooie praatjes van bouterse.
  dus????????????????


  Maak melding
 67. Wapens nodig om kapitalistische systeem tegen te gaan en extreem communistische systeem is uitmuntend voor Suriname, aldus ddb.

  Maar hoe leeft ddb?
  ddb heeft als een kapitalist, paleis op leonsberb, buitenverblijf in Broko Baka met allerlei voorzieningen, bankrekeningen ook in het buitenland met groot kapitaal. Hij rijdt rond in hele dure kogelvrije auto’s. limousine, zwaar bewaakte bodyguard om en rondom hem. Hij onderdrukte en bedreigde het Surinaamse volk sinds 25 februari 1980, zorgt voor heel grote armoede bij de Surinamers, op zijn bevel worden Surinamers vermoord, enz.

  Raar
  leeft als een kapitalist, maar wat hij goed vindt voor het Surinaamse volk is dictatuur en armoede.

  Wie houdt wie voor de denk?

  Denkfout???!!!
  25 februari 1980?
  8 december 1982?
  29 november 1986, Mooiwana86?
  niet voor de krijgsraad verschijnen?
  – smeergelden oa wijdenboschbruggen in eigen zak stoppen?
  – grote armoede en grote ellende bij de Surinaamse Volk tot stand brengen?
  – Suralco weg uit Suriname?
  – betalen voor de stuwdam te Afobaka?
  – grote buitenlandse schulden met hoge renten?
  – grote schulden bij Surinaamse banken?
  – Opperheimerlening $ 600 miljoen, met een rente van $ 25 miljoen?
  – vertrappen van de grondwet en internationale Verdagen, cq mensenrechten?
  – hoefdraad directeur vd centralebank?
  – hoedraad minister van financiën?
  – ferrier CBVS, de directeur van postspaarbank?, enz.
  – goudvoorraad die als water verdampen voor de zon en Suriname er niets van overhoudt.,
  – grote werkloosheid en grote armoede bij de Surinamers?
  – veel ondernemingen die sluiten mensen ontslaan?
  – busgelden en bootgelden niet aan de ondernemers kunnen betalen,
  – ontwaarding vd Surinaamse dollar, geen valuta?
  – scholen die zwaar onder de maat presteren
  – vele Surinamers met gekochte diploma’s,
  – milieuvervuiling door gouddelven in de rivieren en land, vervuiling vh water, flora en fauna doodgaan, mensen het water niet meer kunnen verdrinken?
  – tram van Poepelantje – Onverwacht?
  – zeer grote criminaliteit in Suriname?
  – grote hoeveelheden cocaïne in Suriname die moeten worden verscheept naar het Caribischgebied, EU,
  – productie in Suriname op zeer laag niveau en export
  – cassavefabriek in Suriname?
  – 25 februari 1980?
  – 8 december 1982?
  – Moiwana86?
  – schoolboeken?
  – enz, enz, enz

  Vraag. Wat is geen denkfout van bouterse?

  Kan ddb wel iets goeds bedenken en doen?

  Gouverneur Kielstra zou wel raad weten met zo’n figuur en Suriname zou heel rustig zijn.


  Maak melding
 68. “Dit soort dingen kan je alleen met wapens weghalen”
  Wat een vieze vuile grote lafbek is die leider van de Nationale Denkfout Partij. Waarom heeft hij het maandag 30 november j.l. niet in zijn pagina’s dikke verklaring geschreven en dit aan de rechters voorgehouden.
  De man was en blijft een verrader en een gevaar voor de Surinaamse samenleving. Hoe meer vrijheid hij krijgt, hoe meer misbruik hij er van gaat maken. Het volk zou massaal aangifte moeten doen hiervan of gaat men weer wachten tot hij met zijn kornuiten weer dood en verderf zaait in het land.
  Zijn intenties en bedreigingen moeten voor elke Surinamer duidelijk zijn.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES