vrijdag, december 8, 2023
HomeNieuws uit SurinamePresident Bouterse ontvangt vandaag als eerste zijn oproepingskaart

President Bouterse ontvangt vandaag als eerste zijn oproepingskaart

-

Does Travel & Cadushi Tours

President Desi Bouterse ontvangt vandaag als eerste zijn oproepingskaart, waarmee hij op 25 mei zijn stem kan uitbrengen. Het startsein voor de landelijke distributie van de oproepingskaarten in Suriname wordt hiermee gegeven.

Na de Surinaamse president ontvangen ook vicepresident Ashwin Adhin en assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons hun oproepingskaart. Burgers die stemgerechtigd zijn, moeten hun geldige identiteitskaart tonen aan de colporteurs die de kaarten zullen bezorgen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt als organisator van de stembusgang twee weken uit om de kaarten te distribueren. De voorbereidingen van de verkiezingen vinden plaats tegen de achtergrond van de veiligheidsmaatregelen rond het het COVID-19 gebeuren.

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

46 REACTIES
 1. Om uw geheugen op te frissen. Jammer dat er niet staat hoe lang je in Suriname moet wonen om te mogen stemmen. Volgende regering: een punt om gewijzigd te worden.

  Hoofdstuk X[bewerken]
  Artikel 55[bewerken]
  De Nationale Assemblée vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt de souvereine wil van de natie tot uitdrukking.
  De Nationale Assemblée is het hoogste orgaan van de Staat.
  Artikel 56[bewerken]
  De leden van De Nationale Assemblée worden gekozen voor een zittingsperiode van vijf jaren.
  Deze zittingsperiode van vijf jaren mag slechts bij wet worden verlengd in geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden, die het houden van een verkiezing verhinderen.
  Artikel 57[bewerken]
  De leden van De Nationale Assemblée worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen die de Surinaamse nationaliteit bezitten en de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
  Iedere kiezer brengt slechts één stem uit.
  Artikel 58[bewerken]
  Van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten:
  a. zij, die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak het kiesrecht missen:
  b. zij, die rechters van hun vrijheid zijn beroofd;
  c. zij, die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens de beschikking of het beheer over hun goederen hebben verloren.
  Artikel 59[bewerken]
  Verkiesbaar zijn de ingezetenen die de Surinaamse nationaliteit bezitten, de leeftijd van eenentwintig jaren hebben bereikt en niet op de in het vorige artikel onder a en c genoemde gronden van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten.
  Artikel 60[bewerken]
  Alles wat verder het kiesrecht betreft, de instelling van een onafhankelijk kiesbureau en zijn bevoegdheden, de indeling van Suriname in kiesdistricten, de verdeling van de zetels van De Nationale Assemblée per kiesdistrict en de methoden, volgens welke de regeling van de zeteltoewijzing plaatsvindt, worden geregeld bij wet. Deze wet dient met 2/3 meerderheid te worden aangenomen.
  Artikel 61[bewerken]
  De Nationale Assemblee bestaat uit 51 leden die per district op grond van algemene, vrije en geheime verkiezingen krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelde en voorkeursstemmen worden gekozen.
  Personen, die zich in een district kandidaat hebben gesteld ter verkiezing tot afgevaardigde naar De Nationale Assemblée moeten in het desbetreffende district wonen en hun hoofd- of werkelijk verblijf aldaar hebben en wel gedurende twee jaren voorafgaand aan de verkiezingen.
  Artikel 62[bewerken]
  De wet bepaalt voor welke ambteb het lidmaatschap van De Nationale Assemblée non-activiteit tot gevolg heeft.
  Artikel 63[bewerken]
  VERVALLEN

  Artikel 64[bewerken]
  De zittingsperiode van De Nationale Assemblée en die van de andere representatieve organen op plaatselijk en districtsniveau vallen zoveel mogelijk samen.
  Artikel 65[bewerken]
  Bij het aanvaarden van hun ambt leggen de leden de navolgende eed of verklaring en belofte af: ”Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van De Nationale Assemblée aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.
  Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.
  Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van Assembléelid nauwgezet zal vervullen.
  Ik zweer (beloof) dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen.
  Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen.
  Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. (Dat verklaar en beloof ik)”.
  Artikel 66[bewerken]
  Uiterlijk binnen dertig dagen nadat de leden van De Nationale Assemblée zijn gekozen, komt dit orgaan in vergadering bijeen onder voorzitterschap van het oudste lid in jaren en bij verhindering of ontstentenis door telkens het op één na oudste lid. In deze vergadering onderzoekt De nationale Assemblée de geloofsbrieven van haar nieuwe leden en beslist over de geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelf opkomen, één en ander volgens regelen door de wet te stellen. Indien er meerdere leden zijn, die in aanmerking zouden kunnen komen voor aanwijzing als oudste lid, beslist het lot wie van hen als de fungerende voorzitter optreedt.
  Artikel 67[bewerken]
  Het in het voorgaande artikel genoemde oudste lid legt, voorafgaande aan deze vergadering, in handen van de President, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af, waarna hij de overige vijftig leden beëdigt. Hierna gaat de vergadering over tot het kiezen van een voorzitter en een vice-voorzitter van De Nationale Assemblée, die onmiddellijk hun functies aanvaarden.
  De voorzitter legt ten overstaan van De Nationale Assemblée, in handen van de fungerend voorzitter, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af.
  Indien de fungerend voorzitter tot voorzitter wordt gekozen, legt hij ten overstaan van De Nationale Assemblée De voorgeschreven eed of verklaring en belofte af in handen van de vice-voorzitter.
  Artikel 68[bewerken]
  Het lidmaatschap van De Nationale Assemblée eindigt door:
  a. overlijden;
  b. ontslag op eigen verzoek;
  c. terugroeping van het lid op de wijze bij wet te bepalen;
  d. het ontstaan van omstandigheden, die de verkiesbaarheid uitsluiten;
  e. benoeming tot minister of onderminister;
  f. afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden;
  g. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een vrijheidsstraf van tenminste vijf maanden.
  (Nieuw) Het lidmaatschap van De Nationale Assemblée is onverenigbaar met het ministerschap en het onderministerschap, met dien verstande dat bij verkiezing van een minister of onderminister tot lid van De Nationale Assemblée, ten hoogste drie maanden na zijn toelating tot De Nationale Assemblée, ten hoogste drie maanden na zijn toelating tot De Nationale Assemblée het ambt van minister of onderminister met het lidmaatschap van De Nationale Assemblée kan worden verenigd.
  Nadere regelen omtrent het verlies van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée kunnen bij wet worden vastgesteld.
  Categorie: Surinaamse grondwet


  Maak melding

 2. Nog een keer bouta betekent;

  1 VN vliegtuigen die voedselpaketten gaan droppen wegens nog meer armoede

  2 Nog meer zelf en roofmoorden door de financiele puinhoop. De bosjebrug krijgt het nog druk

  3 Achterstallig onderhoud infra zoals bruggen en wegen die al niet best zijn

  4 In 2025 nog steeds een lockdown, terwijl de rest van de wereld virusvrij is en zijn economie aan het versterken is.

  5 Zeer slechte voorzieningen, hoge prijzen, slechte zorg, medicijnentekort nog erger, nog meer schulden door non stop geld lenen

  6 Vluchtelingenstroom naar de VS die opgang gaat komen (kijk maar naar venezuela)


  Maak melding

 3. We kunnen ervan uit gaan dat Hoefdraad voorlopig niet veroordeeld wordt. De PG staat in zijn hemd. In een land dat predikt dat de rechtstaat nog overeind staat is dit natuurlijk 1 grote grap. Nog 5 jaar NDP aan de macht betekent einde rechtstaat en trias politica.


  Maak melding

 4. Weg met de paarse parasieten!!!
  Deze duivel heeft 2 oproepkaarten ontvangen.
  1 voor hotel Scheveningen
  2 voor hotel boma.

  Tip:
  Neem voldoende vaseline mee.

  Succes!!!!🤣🤣🤣🤣🤣


  Maak melding

 5. @ John

  John klasse dat je dit allemaal hebt zitten uitpluizen, maar NDP gaat de verkiezing weer winnen dank het domme volk, ( Ik hoop het niet: maar de tijd zal het leren. ) 80% van het volk is gehersenspoeld, en die zullen weer op NDP stemmen. Als de NDP verliest krijgen we een burger oorlog in Su, schrijft dat maar in je agenda. De aanhangers van deze partij zijn zo dom dat ze dit niet zullen accepteren, met als gevolg rassen rellen en oorlog in het land !
  Ik wacht met smart wat er komen gaat,voor mij maakt het niks uit wie Pres wordt. Het moet wel iemand zijn die het politiek beheerst, en uiteraard het land weer op wereld kaart kan zetten !!!!

  sari tori

  Jacko


  Maak melding

 6. De grootste waanzin die je kunt bedenken, kom je in Suriname tegen, een zware crimineel met een strafblad van veroordeelde moordenaar, en veroordeelde drugsdealer, die op de kiezerslijst voorkomt, om gekozen te worden, en dan ook nog voor het hoogste ambt gaat, is Suriname blijven steken in de middeleeuwen ?


  Maak melding

 7. De meest incompetent persoon van Sur.krijgt als eerste zijn stemkaart en dat wordt breed uitgemeten in het nieuws.En de NDP viert feest op de hongerige buiken van de Suri’s.


  Maak melding

 8. Beste landgenoten,

  Gefeliciteerd met jullie eerste overwinning !
  Het is jullie gelukt om de ware aard van de NDP ruim voor de komende verkiezingen te onthullen.
  De beschuldigingen met geleverde bewijzen geven duidelijk aan dat de NDP een criminele organisatie is dat geleid wordt door ervaren draaideur criminelen. Deze criminele organisatie, de NDP, maakt nu misbruik van hun positie en hun macht. En zij zullen er alles aan doen om de bewijzen te vernietigen en om tegen wet en recht in hun misdrijven te verdedigen.
  Het is daarom van groot belang dat wij als volk van Suriname een partij de bevoegdheid geven om deze criminele organisatie aan te pakken en ons land te verlossen.
  We weten allemaal en zelfs NDP toppers hebben het toegegeven dat onder leiding van crime fighter Santokhi onze Suriname veiliger was.
  Dit is nu onze kans, dit is het moment om door te zetten en om de juiste keuze te maken.

  Suriname is van ons, maar als wij onze stem niet gebruiken en wij ons stem niet laten horen raken wij onze Suriname kwijt.

  Ik kies daarom voor een veilig Suriname. Jij toch.

  Krakti !


  Maak melding

 9. “President Desi Bouterse ontvangt vandaag als eerste zijn oproepingskaart, waarmee hij op 25 mei zijn stem kan uitbrengen”

  Hij gaat 100% op VHP stemmen. Hij weet dat hij niet capabel is om een land te besturen.


  Maak melding

 10. Hoefdraad heeft de hele NDP in zijn pocket. Als Hoefdraad wordt veroordeeld zal hij vele anderen mee sleuren.
  Hoefdraad heeft met zijn diefstal en oplichting Bouterse de doodsteek gegeven. Door Hoefdraad heeft Bouterse naast zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden en drugshandel er nog een paar veroordelingen bij.

  Een kant best ironisch, Bouterse kon allerlei veroordelingen ontlopen maar nu wordt hij door zijn eigen partijgenoot, Hoefdraad, schaakmat gezet.
  Amzad Abdoel en andere Bouta-lovers,
  jullie eigen topeconoom, Hoefdraad, heeft jullie idool Bouterse een biggie bek klap gegeven die niemand anders eerder kon geven.

  An other or the finale 10-count ?


  Maak melding

 11. @ John, heel goed, maar vergeet niet om het deel van levenslange uitkering te veranderen in een vastgestelde versoberde wachtgeld regeling gedurende een vastgestelde tijd.

  Niet alleen de bevolking moet inleveren…


  Maak melding

 12. Zijn ALLER … ALLER … laatste oproep om te kiezen en/of verkozen te worden.

  Nog 25 dagen dan is het … DONE … met de Misdadige Moordenaar Desiré Delano Bouterse

  en alle andere PAARSE BANDIETEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 13. Deze drug lord met zijn cocaïne snuivende maatjes moeten maar eens opstappen. De afgelopen 10 jaar is gebleken dat zij er niet geschikt voor zijn.

  Behoudt de eer aan je zelf, wees een vent en stap op!


  Maak melding

 14. Tjee poti, je zou bijna geneigd zijn enige empathie te tonen voor dit figuur.
  Alweer door de mazen vd wet geglipt.

  Hij heeft geen idee dat er intern een coup wordt gepleegd door die abdoel en zijn leeftijdsgenoten(bouva, misika, faya peper etc). Het zijn de revokindjes, die totaal gebrainwashed zijn die nu de dienst gaan uitmaken. Dat wil zeggen nog circa 40jr ellende. (Worst case scenario).

  De achterban vd ndp snapt niet dat die ex- medewerker vh IMF, suri is binnengehaald ten koste van een eigen inwoner. Hij is niet eens lid vd partij. Heb je hem ooit in ocer gezien.
  Deze achterban is zo slaafs dat ze niet beseffen, dat ze recht hebben om meer dan een gammele brug en een stuk asfalt.
  Mogelijk dat de andere stromingen, slim genoeg zijn, en eieren voor hun geld kiezen.
  Dit is in s’lands belang en heeft niets v doen met partijpolitiek.


  Maak melding

 15. Welke slimme onderzoeksjournalist kan uitleggen wat de rol is vd mini-ster v Justitie?
  De ex-directeur vh cvbs wordt aangeklaagd door de overheid, maar diezelfde overheid staat toe dat dit onderzoek wordt gestremd door een politieke partij. Staat deze politieke partij boven de wet! Heeft deze politieke partij een status aparte in suri?
  Mini-ster v Justitie laat v Trigt vrij, hij is onschuldig, was een onterechte beschuldiging.


  Maak melding

 16. En weer worden de corona regels overtreden. Gooi de grenzen maar gewoon open en stop de avondklok rommel.
  Geen afstand houden komt niet voor in deze ezels hun bovenkamer.


  Maak melding

 17. Beste Surinamers en zo neemt Delusoe Suriname de afgrond in en verbazingwekkend dat sommige Surinamers daar ontzettend blij mee zijn!!!!!! Heel NDP en ook sommige andere partijen hebben een grote mond en hun daden zijn a- Surinaams.

  Gado de wi fesi mang.


  Maak melding

 18. Jan, wat voor interessante dingen heb jij te vertellen?? ik doe dit in het kader van de algemene ontwikkeling. Een onderwerp dat onbekend is bij de laaggeschoolde NDP-ers.


  Maak melding

 19. Vanwege koersstijging en prijsstijging heb je 2 zetels verloren.
  Dus U bent nu goed voor maar 24 zetels.
  U krijgt wel de regeermacht .
  Bovenstaande is te wijten aan de verkeerde info door VHP.


  Maak melding

 20. Surinamers wees op je hoede, bouta de crimineel gaat alle wetten en regels verbreken om aan de macht te blijven.Hij schaamt zich niet om illegaal bezig te zijn en fraude plegen en moorden zonder gestraft te worden is normaal voor hem.


  Maak melding

 21. Ndp gaat winnen vanwege fraude met adresgegevens van mensen. 10 mensen op 1 adres ingeschreven die nooit daar hebben gewoond en onbekend zijn op het huidige adres.Dat is makkelijk. Het volk wordt openlijk belazerd. Het komt zo nooit meer goed met ons land. List en bedrog.


  Maak melding

 22. BERICHT voor elke SURINAMER
  Deze man is zo slim en weet precies wanneer honden hongerig zijn, maar hij gaat ze niet voeren want hij is de slimme indiaan.
  Hij gaat zijn honden voeren maar wacht rustig af, op het juiste tijd en juiste moment…hij weet ook welke honden uitgehongerd zijn.
  Deze slimme indiaan heeft zoveel geld laten drukken, die hij straks gaat gebruiken om jullie om te kopen ( een bepaalde deel van de bevolking ). Zoals eerder vermeld de Venezolanen en Haïtianen gaan allemaal stemmen op Bouta. Ze krijgen allemaal een stukje grond en de Surinaamse paspoort
  De bevolking hoort en ziet alles, maar blijven jullie vooral klagen er kan toch niets gedaan worden. Tenzij jullie massaal tegen Bouta stemmen en uit deze nacht merrie willen.
  Maar even voor de duidelijkheid… als er een nieuwe president gekozen word, dan moet je medelijnen hebben met hem. Maar leer de Surinamer kennen, ze gunnen elkaar niets want het is altijd …. die blakamang dit, koelliemang dat… en zelfs onderling word elkaar niets gegund… Durf te zeggen dat het niet de waarheid is.
  Niemand gaat het rotzooi van de DND kunnen opruimen NOOIT. En als Bouta wint dan is het hellemaal gedaan met Suriname.


  Maak melding

 23. VHP in zaak-Hoefdraad: NDP holt rechtszekerheid verder uit:
  Alle leden van het parlement moeten hun verantwoordelijkheid nemen en voorkomen dat de zaak Hoefdraad in de doofpot verdwijnt. Alle leden, dus ook de NDP-fractieleden, hebben zich te houden aan de wet en die is duidelijk.

  VHP ik moet jullie uit deze wrede droom helpen om te dromen dat NDP leden binnen de DNA hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Verre van dat deze DNA coalitie van de NDP zullen dat nooit en te nimmer doen want de watervalprincipe, die Hoefdraad heeft toegepast bij het in onderpand geven van royalties, zal ook gelden bij het in het vervolgen van Hoefdraad want wie weet wie hij allemaal ook mee zal sleuren zoals een waterval dat doet. Ja met snelheid van boven naar beneden met alle gevolgen van dien


  Maak melding

 24. Soso Ka sanie Weh tak dja tapa forum.
  Oen NO abie verstang en Weh siekie.
  Maar NO spang eteh 25 dee dan oenoe kan GO djompoh Bosje brug.


  Maak melding

 25. Na 25 mei weer NDP Ik hoop het van ganser harte laat het volk schijten laten de mensen die nu criminelen dekken het straks ook voelen, laten die achterlijke zwijnen die hier af en toe hun snuit laten zien straks aan de kant gezet worden.Zunder heeft een grote smoel straks komt er helemaal geen belasting meer binnen en krijgt hij de zwarte piet.
  Ik verheug me hier op en kan niet wachten


  Maak melding

 26. Na 25 mei weer NDP Ik hoop het van ganser harte laat het volk schijten laten de mensen die nu criminelen dekken het straks ook voelen, laten die achterlijke zwijnen die hier af en toe hun snuit laten zien straks aan de kant gezet worden.Zunder heeft een grote smoel straks komt er helemaal geen belasting meer binnen en krijgt hij de zwarte piet.
  Ik verheug me hier op en kan niet wachten


  Maak melding

 27. De Misdadige Moordenaar Desire Delano Bouterse en gevolg weer in … OVERTREDING.

  Weten deze … PAARSE AFVAL PRODUCTEN … niet wat het zeggen wil .. 1,5 – 2 M afstand
  { zie foto }.

  Maar ja … ze moeten dichtbij die Moordenaar lopen … om voor te zorgen dat hij niet op zijn BEK valt.

  Je ziet een … ZOMBIE … met een donkere bril … lopen { zie foto }!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 28. Las ten, deze man is verloren. Geen enkel weldenkend mens gaat 25 mei 2020 op hem en zijn kornuiten stemmen. Althans niemand met op z’n minst een lagere school opleiding.


  Maak melding

 29. Myn zeer gewaardeerde zogenaamde pres door god himself geplaats op die stoel myn stemadvies vr jw is VHP/NPS maar in geen geval voor de Njang Dringie Prisirie party die bekendheid geniet als n criminele organisatie.


  Maak melding

 30. Wat stond op zjjn oproepkaart?
  U wordt verzocht zich te melden bij de rechtbank op 5 mei?
  Of stond er @ ga direct naar de gevangenis ga niet langs start u krijgt geen 2000000 srd


  Maak melding

 31. Boefdraad heeft de oproepkaart gelezen, hij heeft precies dezelfde gekregen;
  ga direct naar de gevangenis, ga niet langs start, u krijgt geen 2000 srd, maar 2000 jaar


  Maak melding

 32. Maar die oproep om naar zijn straf te komen luisteren krijgt hij maar niet van de rechtbank. Want die rechter was zgn (bedreiging) ziek. Ze is toch beter intussen? Of lijdt ze aan een chronische ziekte (bedreiging)?


  Maak melding

 33. Oproepkaart ??

  Oproepkaart fu go leg DNA uit, fu san ede wé
  mishandel/gijzel libisma ini Sranan !

  Rodney Cairo-case, kon leguit !

  Stop Purple intimidation of Surinam people !!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES