Honderden grondbeschikkingen uitgereikt aan bewoners Commewijne

13
450 grondbeschikkingen uitgereikt commewijne

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft gisteren ruim 450 grondpapieren overgedragen aan bewoners van het district Commewijne. RGB-directeur Leandra Woei typeert de overdracht van een grote stap. Zij zegt dat het ministerie voortvarend te werk is gegaan om de burgers in kwestie geen tientallen jaren te laten wachten op hun bescheiden, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

“Het is voor ons een hele opluchting wanneer wij een aantal stukken hebben kunnen afronden, want dan weten wij we hebben weer een groep geholpen”, aldus de RGB-directeur. Het gaat om ongeveer 300 personen die ongeveer een jaar terug een volkswoning toegewezen hebben gekregen te Richelieu en die hun bereidverklaring in ontvangst zullen nemen. Daarnaast gaat het om ongeveer 150 personen die in 2015 reeds een bereidverklaring voor een perceel te Richelieu hadden gekregen, deze hebben aanvaard en hun toewijzingsbeschikking zullen ontvangen. De uitgifte zal plaatsvinden in Tamanredjo Sporthal, aan de Oost-West verbinding.

Ze roept burgers op om hun aanvraag voor een bereidverklaring via de formele weg te doen. Via de balie bij het Domeinkantoor en niet door geld aan derden daarbuiten te geven. Sommige komen hier met een stortingsbewijs dat niet geldig is of zeggen dat er mondeling een kavel nummer is toegewezen aan hen of dat ze een kaart hebben gehad. Als u geen bewijs hebt dat uw aanvraag bij het ministerie is ingediend, kan het ministerie u niet helpen. Uw aanvraag moet formeel geregistreerd zijn”, benadrukt de RGB-topper.

“Het probleem waarop we vaak stuiten is dat mensen bij hun aanvraag niet alle bijbehorende documenten indienen en dan duurt het een hele tijd om deze mensen te achterhalen”. De directeur roept de Surinaamse burgers op om bij het aanvragen grondpapieren complete documenten of volledige stukken in te dienen. Burgers kunnen te allen tijde voor informatie langs bij de balie van het Domeinkantoor. Ook zijn er flyers beschikbaar met informatie over welke documenten nodig zijn voor verdelingen of titel van de grond. “Als jouw aanvraag compleet is dan kunnen wij deze stukken ook sneller afhandelen.” Het ligt in de planning van RGB om in de komende maanden in de districten Wanica, Nickerie, Para en Saramacca grondpapieren te verstrekken aan burgers.

Het ministerie van RGB is momenteel in een proces van automatisering. Dit heeft volgens de directeur in zekere mate ervoor gezorgd dat er een goed beeld is van de bereidverklaringen die zijn aanvaard. Hierdoor kan het ministerie sneller inspelen en dus aan de slag gaan met het opmaken van de toewijzingsbeschikking van burgers die vorig jaar hebben aanvaard. “Wij werden hier geconfronteerd met mensen die twintig of tien jaar terug hebben aanvaard en nooit hun toewijzingsbeschikking hebben gehad. De digitalisering in Suriname geeft ons een heel duidelijk beeld bereidverklaringen die zijn aanvaard.”

13 REACTIES

 1. Weer hetzelfde doorzichtige ritueel, van deze paarse bende, om vlak voor de verkiezingen mensen blij te maken met een perceeltje, alle middelen worden ingezet, om die moordenaar zijn kop te redden, zodat deze langer van zijn vrijheid kan genieten, en het land nog verder kan vernietigen.


  Maak melding

 2. Sorry, ik moet netjes zijn en ook blijven, maar dit is je reinste ka. Grondbeschikking is in feite een waardeloos stuk papier en het begin van een hele lange weg om grond te krijgen. Geef die mensen direct de gronden en dan kom je geloofwaardig op mij over. dit is gewoon politieke Bullshit,


  Maak melding

 3. Ik zou deze NDP Klootzak persoonlijk willen spreken ,hoe wilt hij gaan doen met mensen die niet 1 jaar maar 30 jaren geleden een perceel beschikking hebben aangevraagd .Inmiddels zijn ondertussen veel van deze percelen illegaal onteigend door mensen die zelfs bij de Domeinkantoor e/o bij de Hypotheekkantoor hebben gewerkt e/o nog werken.


  Maak melding

 4. HET DOMEINKANTOOR VERHUISD IN VERBAND MET DE KOMENDE VERKIEZINGEN TELKENS VAN “LOK..atie”,EEN BEREIDVERLKARING IS GEEN BESCHIKKING ; DIE PAARSE DUIVELS SPELEN EEN VIES POLITIEK SPELLETJE MET HET NIET BETER WETENDE ARME VOLK…..PS : IN SURINAME HEEFT DE STAAT OP DIT MOMENT NERGENS BOUWRIJPE KAVELS LIGGEN,MAAR ALLEEN WOESTE TERREINEN DIE NOG ONSLOTEN MOETEN WORDEN…BELIEVE ME !


  Maak melding

 5. Wilco Alwin Windzak GRONDAANVRAAG :
  Voordat u een stuk grond gaat aanvragen wilt u misschien eerst het één en ander weten over de perceelkaarten, het wegennet, de lozingen, de infrastructuur en nog meer zaken die van belang zijn bij de aanvraag van een stuk grond.
  Het GLIS (het Grondregistratie en Landinformatiesysteem) kan u hierbij heel goed van dienst zijn. Bezoek de website, klik hier voor een overzicht van de verschillende diensten van het GLIS.
  Wie kan een stuk grond aanvragen?
  Een ieder met de Surinaamse nationaliteit heeft het recht om een domeingrond aan te vragen.
  Waar moet ik zijn voor de aanvraag van een domeingrond ?
  De aanvraag voor een domeingrond k
  Hoe doe ik de aanvraag voor een stuk domeingrond?
  U doet de aanvraag voor een stuk domeingrond door een verzoekschrift te richten aan de minister van RGB. Daarnaast moet u ook een aantal andere documenten indienen.
  Waar moet het verzoekschrift aan voldoen?
  In het verzoekschrift moet staan:
  de naam van de aanvrager,
  de omschrijving van het aangevraagd perceel, het doel van het aangevraagd perceel en een plakzegel, met daarop uw handtekening
  Wat moet ook ingediend worden samen met het verzoekschrift?
  Samen met het verzoekschrift dient u ook in ;
  Een nationaliteitsverklaring in waaruit blijkt dat u de Surinaamse nationaliteit bezit.
  Een kopie van de ID-kaart van de aanvrager
  Een figuratieve kaart van het aangevraagd perceel.
  Indien het perceel nog geen nummer heeft, moet u eerst een figuratieve kaart laten vervaardigen door een Landmeter, zodat het betreffend perceel een nummer krijgt.
  Wat ontvang ik nadat ik de aanvraag voor een domeingrond heb gedaan?
  Nadat u uw aanvraag op de juiste wijze heeft gedaan ontvangt u een strookje. Op het strookje staat een LAD No dat staat voor ’s Lands Administratie no., de naam van de aanvrager en de datum van indiening.
  Waarom is dit strookje heel belangrijk?
  Dit strookje dient u goed te bewaren omdat het LAD nummer bij alle correspondentie steeds wordt gevraagd.
  Wat is de procedure na indiening van het verzoekschrift voor een aanvraag domeingrond?
  Nadat u uw verzoekschrift heeft ingediend gaat de Dienst der Domeinen, afhankelijk van het doel, adviezen inwinnen bij;
  De Districtscommissaris van het district waar de grond gelegen is, De Dienst Grondinspectie, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het Ministerie van Openbare Werken, het Ministerie van Handel en Industrie.
  Wat gebeurt er nadat die Dienst der Domeinen de adviezen heeft ingewonnen?
  Afhankelijk van de binnengekomen adviezen, wordt er een conceptbeschikking opgemaakt.
  Zijn de adviezen gunstig, dan wordt er een concept Bereidverklaring opgemaakt. De conceptbeschikking wordt dan opgestuurd naar de Minister voor goedkeuring.
  Indien de Minister het eens is met de inhoud van de conceptbeschikking, tekent hij de Bereidverklaring.
  De conceptbeschikking wordt dan teruggestuurd naar de Dienst der Domeinen die dan een afschrift van de Bereidverklaring aan de aanvrager moet verstrekken.
  Wat staat er in de bereidverklaring?
  In de bereidverklaring staat vermeld dat de Staat bereid is aan belanghebbenden met in achtneming van het bepaalde in artikel 1 punt 11 onder lid 4 van het “Decreet Uitgifte Domeingrond” (SB 1982 NO.11) en onder bepaalde voorwaarden vermeld in de beschikking hem/ haar het recht van grondhuur, ter bebouwing en bewoning of ter uitoefening van de tuinbouw of andere doeleinde te verlenen op de aangevraagde grond.
  Wat moet ik doen nadat ik de Bereidverklaring heb ontvangen?
  In de Bereidverklaring staan een aantal verplichtingen genoemd waar u aan moet voldoen.
  Deze verplichtingen zijn;
  Het betalen van ontsluitingkosten
  Het betalen van de verschuldigde leges en zegelrechten.
  De grond laten opmeten en afbakenen door een erkende landmeter.
  Het laten maken van een uitmetingskaart in viervoud.
  Hoe kom ik aan een uitmetingskaart?
  U dient een erkende landmeter in de hand te nemen die op instructies van de Staatslandmeter een door de Staat goedgekeurde uitmetingskaart in viervoud voor u moet vervaardigen.
  Binnen welke termijn moet ik aan deze verplichtingen voldoen?
  U krijgt 6 maanden de tijd om aan de verplichtingen die genoemd zijn in de bereidverklaring te voldoen.
  Heb ik met een Bereidverklaring ook een recht op grondhuur?
  Het hebben van een bereidverklaring betekent niet dat je het recht van grondhuur hebt verkregen. Vele mensen maken de vergissing om te denken dat ze rechten kunnen ontlenen op het stukje grond, omdat ze reeds een bereidverklaring hebben.
  Wat gebeurt er na de termijn van 6 maanden als ik niet aan de voorwaarden heb voldaan.
  Is binnen de gestelde termijn van zes maanden niet aan deze voorwaarden voldaan, dan vervalt deze bereidverklaring van rechtswege.
  Wat gebeurt er na de termijn van 6 maanden als ik wel aan de voorwaarden heb voldaan?
  Heeft u aan alle voorwaarden voldaan, die opgenomen zijn in de Bereidverklaring, dan gaat u terug naar de Dienst der Domeinen om de voorwaarden officieel te aanvaarden.
  Wat neem ik mee naar de Dienst der Domeinen om de voorwaarden officieel te aanvaarden?
  U neemt al uw kwitanties mee van de betalingen die u heeft gedaan en de uitmetingskaarten in viervoud.
  Bij de balie van het Domeinkantoor geeft u aan dat u gaat ‘aanvaarden’
  Hierbij krijgt u weer een strookje mee met een LAD no. Op dit strookje staat nu ook vermeld welke bedragen u gestort heeft. Hieruit blijkt dat u heeft aanvaard.
  Waarom is het heel belangrijk dat ik moet aanvaarden?
  Uw bent verplicht te aanvaarden nadat u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Als u niet aanvaardt komt uw Bereidverklaring te vervallen, ook al heeft u betaald en aan alle andere voorwaarden voldaan. Let dus op dat u in persoon bij het Domeinkantoor aangeeft dat u komt aanvaarden en dat u erop toeziet dat er werkelijk wordt ‘aanvaard’
  Wat is de procedure na aanvaarding?
  Na de ‘aanvaarding’ wordt er een concept toewijzingsbeschikking opgemaakt. Deze wordt dan opgestuurd naar de Minister die de toewijzingsbeschikking ondertekent. Tenslotte wordt het terug gestuurd naar de Dienst der Domeinen. Daar wordt er een afschrift opgemaakt voor de belanghebbenden en de diverse instanties.
  Wat moet ik doen nadat ik de toewijzingsbeschikking heb ontvangen?
  De toewijzingsbeschikking moet binnen 4 maanden na dagtekening worden aangeboden bij het Hypotheekkantoor voor overschrijving in het daarvoor bestemde register.
  Waarom moet de toewijzingsbeschikking worden aangeboden bij het Hypotheekkantoor?
  Indien u de toewijzingsbeschikking niet aanbiedt bij het Hypotheekkantoor, betekent dit dat er geen overschrijving heeft plaatsgehad en vervalt de toewijzingsbeschikking van rechtswege.
  Wanneer heb ik werkelijk een recht van grondhuur op een stuk perceel?
  Nadat de overschrijving in het daartoe bestemde register van het Hypotheekkantoor heeft plaatsgehad heeft u het recht van grondhuur verkregen op het stuk perceel.
  Het is belangrijk dat u erop toeziet dat de toewijzingsbeschikking wordt overgeschreven op het Hypotheekkantoor.
  Wat ontvang ik na overschrijving op het Hypotheekkantoor?
  Na de overschrijving ontvangt belanghebbende de oewijzingsbeschikking via het Domeinkantoor (afdeling expeditie).


  Maak melding

 6. Wat een timing:
  9 jaar NDP en zoveel ministers en vervangers / reshuffelingen verder, nu vlak voor de komende verkiezingen komen ze weer met hun lokkertjes.

  Ben benieuwd wie zich vaker zal stoten aan dezelfde steen dan de ezel.


  Maak melding

 7. Drie kwart van Amsterdam is opgebouwd door stapelgoederen die in de jonge kustvlakte van Sur.werd verbouwd.Koffie,cacao,suiker,katoen.Commewijne is een heel goed landbouw gebied met een humus laag van bijna een meter.Proefondervindelijk is bewezen dat de mais hier even goed groeit als in Ned.Maar in plaats van veevoer te verbouwen in Commewijne,wordt goed landbouw grond uitgegeven voor huizen bouw.
  Er waren enkele boeren bezig met vlees en melkvee in Wirboiti.De marrons hebben Witboiti geoccupeerd en van enkele koeien jompo meti gemaakt.De leverantie van melk aan de melkcentrale daalde met bijna een derde.
  Huizen bouw noemt Misiekaba ontwikkeling.


  Maak melding

 8. Zo koop ndp stemmen!!
  De next regering moet het intrekken!!
  Mensen stem niet op de ndp,het heet fraude en het is het niet waard want de stukjes grond is niet van jullie.Het zal nooit jullie eigendom worden!!


  Maak melding

 9. Zieltjes winnen met cadeautjes daar is de NDP regering heel goed in . Voor wat ik weet is Suriname 4,5 keer groter dan Nederland. Gezien het aantal inwoners in Suriname zou iedere Surinamer een stukje grond moeten kunnen krijgen zonder gedoe en corruptie. Elke regering die er zit vooral de huidige bende waant zich de eigenaar van de BV Suriname en doet alsof zij het volk een grote gunst verleent.


  Maak melding

 10. Dit paars corrupt regiem olv onberechte misdadigers en drugscriminelen, geven grote hectaren bos weg aan China als onderpand voor megaleningen. Oerdomme dwaze idiote ndp paria’ s en bedelaars gaan letterlijk en figuurlijk paars schijten, met of zonder grondbeschikking. Gevolg, ze gaan sjoemelend deze door verkopen. Ndp is de vloek olv van de duivelse zoon didibri en meedogenloze en gewetenloze trawanten die sinds 25 februari 1980 land en volk gijzelen in hun onderdrukking onder het mom van nationalisme e.d. Ondertussen schijten het gros der dwaze soso lobi didibri boi ddb hoe te overleven.


  Maak melding

 11. Kondremangs
  Daarom heb ik jaren gespaard en me eigen stukje gekocht. …..dan kan geen enkele bulsh…..t politicus of wie dan ook mij een nonsens vertellen of laten buigen. ……vooral niet DiDiBri en co. …..
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 12. als je een stuk papier krijgt, met de mededeling dat het voorstelt dat je een stuk grond heb gekregen, zegt niks..

  je weet niet waar het stuk land is, bovendien er is geen weg aangelegd, geen tekening geen licht water die grond is onbereikbaar bij regen ligt het onder water moet minstens één meter opgevuld worden..

  mooiste van de grap is, je hebt geen vast werk je moet je leven lang hosselen voor een pak brood baby voeding je verdient nog geen twee duizend s r d in de maand je hebt vrouw 3 kinderen .

  er moet wel een wet komen,, dat je dit stuk grond niet mag verkopen in de eerste 25 jaren, dit om speculatie te voorkomen..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.