Suriname krijgt eigen #MeToo campagne: ‘Mi Tu’

7
Suriname krijgt eigen #MeToo campagne: 'Mi Tu'

PARAMARIBO, 8 okt – Suriname krijgt een eigen variant van de internationale #MeToo campagne. De Surinaamse variant genaamd ‘Mi Tu’ is een initiatief van Irma Accord, coach en trainer op het gebied van empowerment. Zij startte hiermee omdat zij zich afvroeg hoe het komt dat niet meer ervaringen door Surinaamse mensen worden gedeeld via #Me Too”. Dat zegt Accord tegen De Ware Tijd (dWT).

Me Too (of #MeToo) is een hashtag op Twitter en andere sociale media die in oktober 2017 viraal ging. Wie #MeToo plaatst geeft daarmee aan met seksuele intimidatie of aanranding te maken hebben gehad. De hashtag kreeg populariteit nadat Hollywood-producent Harvey Weinstein van seksuele intimidatie was beticht door verschillende vrouwen.

Op haar Facebookpagina ‘The Power in Me’ schrijft Accord een blog over haar eigen ervaring. Op deze wijze hoopt ze vrouwen en meisjes, maar ook mannen te inspireren om hun ervaringen te delen. Eerder was er in Surinaamse kranten ook al aandacht voor de #MeToo-discussie. In een column in dWT deelde Philomena Bijlhout haar ervaringen over misbruik op jonge leeftijd.


7 REACTIES

 1. O alsjeblieft.
  als die vrouwen gaan klepperen en de mannen worden aangehouden hebben we straks geen mannen meer over.
  Maar vergeet ook niet die vrouwen, vooral die lesbo’s in belangrijke positie. Die kunnen er ook wat van. Ik heb heel veel verhalen daarover gehoord.


  Maak melding

 2. Mi Tu
  Als het doel is alle mannen die vrouwen hebben verkracht op te laten pakken en voor de rechtbank te slepen dan zijn de huidige rechters niet jarig. Er zal dan een niet te overbruggen achterstamd ontstaan.
  Alle ministers en DNA leden, ja zelfs de vrouwelijke, en de president en de directeuren zullen dan worden opgepakt. Santo Boma zou eruit zien als de gevangenissen in Brazilië.
  Er ouden dan op elke 50 vrouwen van 1 man vrij rondlopen met alle gevolgen van dien..
  Da now buitenvrouw sa lai hipie hipie.
  Maar ook de vrouwen kunnen er wat van hoor. mannen lokken die een hooggeplaatste willen hebben iwaar zij ze hebben willen


  Maak melding

 3. Het is te hopen dat er ook mensen zich melden die door kerkelijke leiders zijn misbruikt en het onder druk niet werden mochten vertellen.Dit is wereldwijd schering en inslag.Kerken en religieuze instellingen zijn gesloten instituties die eigen regels hanteren omtrent misbruik.Slachtoffers worden amper gehoord laat staan geloofd.Daders komen er vaak mee weg door hun hoge positie en aanzien in de gemeenschap.Het aanzien van de kerk en de dader stelt men vaak boven het leed van het slachtoffer.Het met de mantel der liefde bedekken is een van de stelregels die men met graagte hanteert in religieuze kringen.


  Maak melding

 4. Er zijn vrouwen die jaren terug in de tijd gaan en plotseling een man beschuldigen van seksueel misbruik. Deze vrouwen doen dus iets tegen hun wil omdat ze zo graag de job willen. Nou, ondertussen krijgen ze de job, maken hun carrière en plotseling gaan ze 20-25 jaar teug in de tijd en hebben er geen vrede mee. Ik vind het corrupt van de vrouwen want als je integer bent, werk je op dat very very moment niet mee. Dan krijg je de job maar niet. Dan stap je gelijk naar de politie om aangifte te doen.

  Bovendien zijn het altijd de grote bonzen die beschuldigd worden. Nooit Jan met de pet. Bij Jan met de pet weet de vrouw linea recta het politiebureau te vinden om aangifte te doen van aanranding.
  Niet ieder geval is uiteraard hetzelfde. Stuk voor stuk moet men onderzoeken wat geloofwaardig is en ook te bewijzen valt. De MeToo campagne is nuttig op zich. Tegelijkertijd moeten deze vrouwen hun eigen houding eens goed onder de loep nemen. 10, 20, 25 jaar na dato met een beschuldiging komen vind ik uiterst verdacht.
  Een ding is zeker; de beschuldigde zijn/haar naam is besmeurd en heeft verstrekkende gevolgen. Dus vandaar dat politieke en financiële motieven best wel een rol kunnen spelen en minder het feit dat deze vrouwen het al die jaren zo moeilijk vonden om het aan de grote klok te hangen. Want intussen namen ze wel dat baantje aan en lieten zich omkopen.

  De werkelijke slachtoffers van allerlei handelingen op grond van niet anders kunnen, minderjarigheid drogering etc., moet men wel heel serieus nemen. De rest is zeer bedenkelijk.


  Maak melding

 5. Wat hier speelt kwam ook voor op de middelbare scholen. Leraren die met vrouwelijke leerlingen naar bed wilden en gingen en gaan. Leraren op de middelbare scholen hadden een relatie met de vrouwelijke leerlingen.
  Het gebeurde gedurende de heel middelbare schoolperiode en de leerlingen kregen zodoende goede cijfers, ook in het examenjaar, tussentijd, mondelinge examen en een goed cijfer voor de verschillende vakken en voor het eindexamen slaagden en zo hun middelbare schooldiploma haalden.

  Gelukkig moesten de meeste leerlingen v/m het van hard werken hebben om hun middelbare schooldiploma te behalen.

  Misbruik maken van vrouwen of anderen voor mensen die bepaalde functies/macht hebben, enz. Mannen doen dat, vrouwen die mannen stevig aan hun klokkenspel pakken, de teeltballen flink knijpen en kijken of die schreeuwen, directeuren doen dat met secretaresse, paters van de rk-kerk met leerlingen, filmindustrie, drogeren, vrouwelijke leraren met mannelijke pubers, die hen soms zwanger maken, ze in de gevangenis terecht komen, enz.

  Boen Sari (his)Tory

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 6. MANNEN WORDEN IN SURINAME NIET GESTRAFT EN SEX OVERTREDINGEN VINDEN OVERAL EN BIJ ELK GELOOF PLAATS
  HIER EEN VRIJ LANG< MAAR SPANNEND RELAAS VAN EEN RECHTSZAAK, WAARBIJ DADER WERD VRIJGESPROKEN

  6-8-1974
  Uit de rechtzaal Sex- schandaal in Arya Dewaker Shastri's positie niet duidelijk omschreven
  De kantonrechter in het Tweede Kanton, prof.dr. Ludwig Waaldijk, heeft door vonnis te wijzen in de zaak tegen de leraar-predikant Ramnarayan Shastri vrijdagmiddag jl. duidelijkheid gebracht in het zo geheten sex – schandaal binnen de gemeente Arya Dewaker, Hoofddader in deze was Shastri, die tenslotte werd vrijgesproken van al hetgeen hem bij dagvaarding was ten laste gelegd. De magistraat kwam tot vrijspraak onder andere vanwege het feit dat tijdens het gerechtelijk onderzoek niet precies uit de verf was gekomen wat Shastri's positie was binnen de gemeente Arya Dewaker en wel in het internaat van deze gemeente aan de Wanicastraat, terwijl in de ten laste legging sprake was, dat de man ontucht zou hebben gepleegd met minderjarige kinderen die aan zijn zorg en waakzaamheid waren toevertrouwd. Ook werden er ter terechtzitting door gehoorde getuigen tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Dit ontlokte bij de kantonrechter de opmerking: "Het schijnt wel een belangenconflict te zijn". Dat zulks wel het geval is geweest bleek na de zitting toen aanhangers van Shastri en pandit Punwasi, de man die de zaak had aangegeven ,elkaar in de haren vlogen.

  BETASTTE MEISJES AAN HUN BORSTEN
  De behandeling van de zaak ter terechtzitting heeft onder andere uitgewezen dat op 8 maart jl. er Holi Paghwa werd gevierd in het internaatsgebouw van Arya Dewaker aan de Wanicastraat. Bij die gelegenheid zou Shastri hebben gespeeld met enkele meisjes die in het internaat verblijven. Terwijl men gezellig het feest vierde zou Shastri tussen de bedrijven door enkele der meisjes aan diens borsten hebben betast. Shastri, leraar-predikant in de gemeente Arya Dewaker, verklaarde ter terechtzitting niet opzettelijk de meisjes te hebben betast, maar boos was dat zij hem het kleurstof hadden besprenkeld en daarom zijn handen links en rechts zwaaide om hen te weren. In de hele feestdrukte was dus moeilijk uit te maken wat al dan niet als grap was bedoeld.

  GEMEENSCHAP MET FLAUWGEVALLEN MEISJE
  Tot de internaatmeisjes die Shastri's belangstelling genoten behoorde zekere Alice. Als getuige gehoord in deze zaak verklaarde zij in de keuken bezig te zijn geweest toen haar vriendin Biemla haar kwam roepen om ook mee te komen stoeien. Alice had daarin geen zin, maar Biemla wist haar tenslotte met een list naar de badkamer te krijgen waar Shastri en de andere meisjes stoeiden. "Meneer de rechter ik schrok toen ik daar aankwam en zag dat Shastri bezig was een meisje haar borsten te betasten. Onmiddellijk toen hij mij zag liet hij haar los en kwam hij naar me toe om ook- mij te proberen. Ik wilde niet en hij pakte mijn armen beet, aldus Alice. Zij geraakte in een worsteling met Shastri en bonste haar hoofd pardoes tegen de muur met als gevolg dat zij het bewustzijn verloor. De volgende dag toen zij wakker werd voelde zij een kleverig vocht aan haar directoir, die tot haar knieën was gezakt. Ook ontdekte zij dat haar directoir bloedvlekken had. Vriendinnen wisten haar toen te vertellen dat Shastri gemeenschap met haar had gepleegd terwijl zij bewusteloos was.

  DEDEN HET IN OPDRACHT VAN PANDIT PUNWASI
  Shastri ontkende gemeenschap met het meisje te hebben gehad. Biemla Dondei, ook één der weesmeisjes, als getuige geboord zei dat Alice een leugenachtige verklaring had afgelegd. Biemla wist zelfs naar voren te brengen dat pandit Punwasi 't land heeft aan Shastri en daarom getracht heeft enkele meisjes als lokaas te gebruiken, ten einde Shastri in de gevangenis te doen belanden. Biemla zei verder dat pandit Punwasi ook had getracht haar om te kopen, maar dat zij naar haar moeder luisterde die haar verplichtte de waarheid te spreken. In deze zaak werden ook twee 'weesmoeders als getuige gehoord. ,'De getuigen verklaringen van de ter terechtzitting gehoorde getuigen waren in lijnrechte tegenstelling tot elkaar. Dit gaf duidelijk de indruk dat de tegenstanders van Shastri hem wilden bezwaren ,terwijl zijn aanhangers ailes zeiden dat de man zijn onschuld kon bewijzen.

  MACHTSMISBRUIK VAN SHASTRI
  Mr. Henny de Rijp, officier van Justitie, kwalificeerde het onderzoek in deze zaak als touwtrekkerij gebaseerd op een belangenconflict. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bracht naar voren dat het belangrijk is de waarheid te toetsen aan de afgelegde verklaringen met betrekking tot het gebeurde. Kort samenvattend zei mr. De Rijp dat'er in deze sprake was van machtsmisbruik, waarbij Shastri niet schroomde ontucht te plegen met kinderen van wie hij respekt diende af te dwingen. De openbare aanklager haalde wel aan dat de man niet al te crimineel moet worden gezien, maar dat hem moet worden duidelijk gemaakt dat dergelijke gedragingen niet ongestraft blijven. Mr. De Rijp eiste een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van drie jaar.

  TEN LASTE LEGGING KLOPT NIET: VRIJSPRAAK
  Mr. Harold Riedewald, Shastri's raadsman stelde aan het begin van zijn betoog, dat zijn kliënt de enige persoon is geweest die ter terechtzitting een betrouwbare indruk heeft gemaakt. De raadsman bracht naar voren, dat zo men wilde komen tot het wettig bewijs alle elementen van het delict, zoals om schreven in de tenlastelegging, zouden moeten worden bewezen. In dit licht bezien zei mr. Riedewald het daarom niet eens te kunnen zijn met de redenering van de officier van Justitie, 'omdat niet was komen vast te staan dat de kinderen aan Shastri's zorg en waakzaamheid waren toevertrouwd. Shastri was slechts leraar-predikant, maar had als zodanig met de leiding van het internaat niets uit te staan. Zelfs kwam het voor dat hij dagen afwezig was. De. raadsman verwees naar de artikelen opgenomen in het Surinaams Wetboek van Strafrecht op dit punt en de vaagheden in deze zaak en pleitte tenslotte voor vrijspraak van zijn kliënt en onmiddellijke in vrijheidstelling. , Vonnis wijzend stelde prof. mr. dr. L. Waaldijk dat in de ten laste legging Shastri wordt genoemd als de onderdirekteur van het Arya Dewaker weeshuis-internaat, terwijl Shastri dat in feite niet is en ergo de verantwoordelijkheid had over het beleid. Alles in onderling verband beschouwd kwam de kantonrechter tot het niet wettig bewezen |van hetgeen de man was ten las te gelegd en werd hij
  vrijgesproken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.