NDP: rechter mag niet op stoel parlement of regering

78
Spoed ledenvergadering NDP na strafeis tegen Bouterse in Suriname

PARAMARIBO, 14 jul – De NDP is de mening toegedaan dat indachtig de beginselen van recht en wet, het nimmer zo kan zijn dat de rechterlijke macht op de stoel van de wetgever of de uitvoerende macht gaat zitten en zelf bepaalt welke wetten zij wel en niet van toepassing verklaart. Dit stelt de Nationale Democratische Partij, NDP, in een communiqué. Aanleiding vormen de “perikelen rond het Openbaar Ministerie, in casu de procureur-generaal, terzake het niet richtig uitvoeren van het grondwettelijk bevel dat werd gegeven door de regering met betrekking tot het acht december proces.”

De politieke partij van Desi Bouterse wijst erop dat volgens de Trias Politica de rechterlijke macht zich heeft te houden aan de wetten van het land en aan internationale verdragen. “De rechterlijke macht kan geen grondwets- en wetsartikelen opzij schuiven. Het grondwetsartikel 131, lid 3 waarin inmenging in lopende strafzaken verboden is, dient in samenhang gelezen te worden met artikel 72, lid g”, stelt de NDP.

Volgens het laatste arrtikel is amnestieverlening wel mogelijk bij wet, “zodat nimmer sprake kan zijn van inmenging in een lopende strafzaak.” De NDP is voorts van oordeel dat het opzeggen van het vertrouwen in de procureur-generaal moet worden bezien tegen de achtergrond van de bescherming van het landsbelang. Dit belang geniet “prioriteit boven elk ander belang van verschillende belanghebbenden.”


78 REACTIES

 1. Dat doet de rechter ook niet. De rechters hebben tot taak de wetten te interpreteren en toe te passen.

  De NDP gaat juist op de stoel van de rechter zitten en vertelt haar hoe zij haar werk moeten doen en vergeten daar bij steeds essentiële delen van de wet te vermelden. Zij gebruiken alleen wat hun uit komt en vergeten wat niet uit komt.


  Maak melding

 2. Door de verlenging van de amnestiewet,de termijnen die het dekt,uit te rekken, ontstaat een geheel ander wet.Deze wet zal gelden voor komende zaken maar niet in deze lopende zaak.


  Maak melding

 3. De ndp moet is ophouden met zeuren en zeiken en onder ogen zien dat ze met zo leider beter kunnen stoppen als partij want het hele land gaat kapot het heeft zo geen zin aan goed bestuur komt men niet toe want dan dit en dan dat wat een gezeik en gezeur ik ben het zo zat dit is geen land leiden maar helemaal kapot maken Tot de laaste steen het volk van surinaame moet jullie allemaal weg trappen en naar huis sturen wat een rotzooi maken jullie er van geld graaijers dat zijn jullie wat een partij die ndp het wordt tijd dat jullie opstappen het wordt echt tijd dat jullie dat geld terug geven en naar huis gaan nog nooit is er zo gezeik en gezeur partij geweest in surinaame er het ergste is ook nog jullie kunnen helemaal niks en nog is niks en waarom allemaal om die gek bouterse er is maar een plek voor hem bij zijn zoon in het gevang en laat hem daar maar zeuren en zeiken met die kloten partij van hem de ndp wat grap hahaha nooit zal hij he beter kunnen doen dan al die jaren nieuwfront reden waarom hij is de grootste malloot die surinaame ooit heeft gehad


  Maak melding

 4. bouta bouta bouta je tijd nadert mi boi..geef het op want je heb genoeg ellende al gebracht in deze samenleving..zit je straf uit en neem het aan.je heb niets te verliezen mi boi..alles heeft een eind ok..jouw gevangenschap of je dood is je verlossing..bepaal zelf maar.neks no fout


  Maak melding

 5. Wat zo onnozel is dat jullie op een of andere wijze , vertikken in te zien dat ten tijde van de amnestiewet 1987-1992.De kwestie van 8 december 1982 hieraan vooraf was.
  Dus het is krom en niet recht om aan te geven dat de case 8 december inmenging in een lopende zaak is of was.
  Alle lopende zaken na de aanname van de amnestiewet van 1987-1992, die gelden als lopende zaken.
  Recht,wet en geweten hebben hier dit specifiek geval politiek gefaald.Om dat de Rechtspraak politieke misstappen van partij gelinieerde ,onder het stopt
  Nader bekeken kan je wel stellen dat er geen vertrouwen in deze rechtspraak.
  Zelfs Moskovisch werd toen de tijd uit functie geheven.
  Hoe recht is recht.De rechterlijke macht wordt gewoon normaal bemenst. Opmerkelijk nog is dat de politiek verweven is in de rechterlijke macht, en voelt zich erg thuis.
  Onafhankelijke rechtspraak kan eigenlijk nooit bestaan anders waan je je zelf dat je god in eigen persoon bent.
  En spreek dan niet over trias politica’s.
  WANNEER JE JE PLICHTEN NIET NAKOM,KOM JE NOOIT TOT JE RECHT.


  Maak melding

 6. De NDP LIEGT PERTINENT in een verklaring inzake de commotie nav het streven van de partij, de PG te ontslaan !

  Ten eerste heeft de rechter en aan de GRONDWET ontleende BEVOEGDHEID, een wet of wetten buiten toepassing te verklaren, wanneer grondrechten van burgers hierdoor worden geschonden.

  De Krijgsraad heeft uitvoerig in haar uitspraak aangegeven aan welk grondwetsartikel zij haar bevoegdheid tot buitentoepassing verklaren van de gewijzigde amnestiewet heeft ontleend ! (art 137 Grondwet)

  De NDP in niet in staat deze argumentatie van de Krijgsraad te weerspreken of met juridische argumenten te weerleggen !

  Verder LIEGT de NDP voor de tweede maal in haar verklaring, door te stellen dat het Grondwettelijk verbod “zich in te laten met zaken die onder de rechter zijn” in samenhang dient te worden gelezen met artikel 72 lid 3 van de Grondwet !
  Gewoon een onware en onjuiste stelling .

  Artikel 72 lid g stelt alleen vast dat Amnestie bij wet dient te worden verleend ! Nergens staat dat een amnestiewet zich mag mengen in een strafzaak die bij de rechters in behandeling is !

  Het Grondwettelijk VERBOD tot NIET-INMENGING, is ONGECLAUSULEERD, HET MAG GEWOON TOTAAL NIET ! (artikel 131 lid 3 GW)
  Het VERBOD verwijst naar GEEN ENKEL ander artikel in de Grondwet !

  President MAG NIET, Regering MAG NIET, DNA MAG NIET, GEEN ENKELE BURGER of INSTANTIE MAG !

  Het is SCHANDALIG dat een politieke partij meermalen in een verklaring LIEGT over zaken die duidelijk in onze Grondwet staan !

  Hierbij art 137 Grondwet, waaruit blijkt dat de rechter de bevoegdheid heeft wet of delen van een wet BUITEN TOEPASSING te laten indien er strijd is met grondrechten !

  “Artikel 137
  Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.”

  Zie hieronder ook art 131 lid 3 waarin het inmengings-VERBOD is vastgelegd :

  “3. Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.”

  ALLEEN DE PAARSE PARTIJ BEGRIJPT DEZE GRONDWETSARTIKELEN NIET !

  Het zou mij niet verbazen wanneer deze partij een wet maakt die haar toestaat bepaalde misdrijven te plegen. Vervolgens deelt de partij doodleuk aan de bevolking mee (nadat zij deze misdrijven heeft gepleegd), dat het in de wet staat dat zij deze misdrijven mag plegen !

  Internationale wetgeving (verdragen), de Grondwet en de Onafhankelijke Rechterlijke Macht hebben volgens de NDP geen werking/invloed op de door de PAARSE overheid gemaakte wetten !

  Grotere juridische ONZIN is volgens mij nooit eerder verkondigd door een zich democratisch noemende partij !

  PS : De hoofdverdachte van de massamoord, kan na een eindvonnis door de Krijgsraad, nog altijd in hoger beroep gaan. Dan zullen zijn argumenten door de hogere rechter worden gewogen !

  In elk geval moet de NDP afblijven van de Onafhankelijke Rechtspraak. Bedreiging van het Openbaar Ministerie betekent de start van de ontmanteling van Onze rechtsstaat en van Onze democratie !


  Maak melding

 7. Een Volk Dat Voor Tirannen Zwicht Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht

  De minister van Onderwijs en Wetenschappen, kortom de hele regering die getekend had dat de PG haar huis moest kan gezien dat ze een blunder gemaakt hebben opstappen. Het geeft aan dat ze niet de kennis en ervaring, adviseurs hebben die hen de juiste informatie geeft en hun hiertegen kan behoeden. Deze blunder is (inter)nationaal gehoord en gezien.

  Regering, ddb en gangsters, treedt af en behoedt Suriname van nog meer schade en schande.

  Wetboek van Strafrecht Suriname

  ddb en regering mag ook niet op de stoel gaan zitten van de rechterlijke macht en de PG naar huis willen sturen. De PG is voor zijn leven benoemd volgens de grondwet van de republiek Suriname. Er is een scheiding der machten volgens de Trias Politica:
  – Wetgevende Macht,
  – Uitvoerende Macht,
  – Rechterlijke Macht,
  Er is een grondwet en Internationale Verdragen, cq Mensenrechten. Het Verdrag van San José.

  Misdaden Tegen de Menselijkheid , de 8 december 1982 moorden, vallen daar niet onder amnestiewet 1989 of de gewijzigde wet van 2012, aldus het verdrag van José. Suriname is sinds 1987 hier ook bij aangesloten.

  Bovendien is er sprake van belangen verstrengeling van ddb met in deze hele kwestie. Hij is de hoofdverdachte van de 8 december 1982 moorden, heeft al een eis van 20 jaar gehoord van de auditeur-militair.

  Deze rechtszaak kan niet gestopt worden en ddb gaat een vonnis krijgen en zal in de gevangenis hiervoor moeten gaan zitten. ( Verdrag van San José, misdaden tegen de menselijkheid vallen niet onder amnestie)

  Boek II Titel XIX

  Misdrijven tegen het leven gericht

  TITEL XIX. MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN GERICHT

  Art. 347. Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

  Art. 348. Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelve of andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt gestraft met de doodstraf, met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

  Art. 349. Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met de doodstraf, met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

  De doodstraf is in Suriname afgeschaft in 2015 in het wetboek van strafrecht.

  Verdrag van San José

  Verdrag San Jose: Amnestie is niet van toepassing voor misdaden tegen de menselijkheid. Dit verdrag is hoger en sterker dan de grondwet van Suriname.Dit verdrag dat in Costa Rica is aangenomen te San José, Costa Rica op 22 november 1969. Het Verdrag van San José, ook wel de American Convention On Human Rights, is de Amerikaanse tegenhanger van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus die hele amnestiewet van Suriname is er, maar is ondergeschikt aan het Verdrag van San Jose, waar Suriname sinds 1987 lid van is.

  Dus de paarse kakkerlakken moeten maar ophouden om te praten over dat EL Vele het gemaakt heeft in 1989 en dat zij hierin een wijzing in hebben aangebracht over de periode en het bekrachtigd hebben in 2012.

  Hopelijk dat anderen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid hun borst flink gaan natmaken en dat de nabestaanden van alle slachtoffers ook strafzaken aanhangig maken tegen de personen, verantwoordelijken hiervan.

  Internationale Verdragen, cq mensenrechten, Verdrag van San José is veel sterker dan de grondwet van Suriname. Dus mensen die praten over amnestie houdt er over op. Laat de rechters/krijgsraad hun werk naar alle rust doen en wie het niet mee eens is als er een vonnis komt, kan in hoger beroep gaan. Let op! de amnestiewet van 1989 dat in 2012 gewijzigd is over de periode en bekrachtig is zal nada, notie, neks, nunca, nul,negatief, niets opleveren. In tegendeel het vonnis van de rechter/krijgsraad zal gehandhaafd blijven

  ddb heeft al een eis van 20 jaar en laat hij zich maar voorbereiden voor zijn gevangenisstraf, verder dat hij daarna aan Nederland voor 11 jaar gevangenisstraf voor drugscriminaliteit wordt uitgeleverd en daarna aan DEA aan USA. ddb kan nu het beste aftreden.

  Surinaamse Volk, uw belangen, uw uitdagingen, armoede, werkloosheid, werkgelegenheid, valutakoers stabiliseren, export –en productieondernemingen, eco-toerisme, onderwijs en wetenschappen, veiligheid, rust orde, huizenbouw, infrastructuur, milieuvraagstukken die om oplossingen vragen, enz.

  ddb en gangsters zijn een sta in de weg in deze ontwikkeling en vooruitgang van de republiek Suriname even als anderen in de republiek Suriname. Deze moeten ook worden vervolgd en ook worden opgesloten. Criminelen, misdadigers horen veroordeeld te worden door de rechtbank/krijgsraad en in de gevangenis te worden opgesloten, ongeacht wie je bent, enz.

  Kalmte Zal Alle Surinamers Redden En Het Recht Moet Zege Vieren. De Wet Is Voor Iedereen Gelijk. Let Op! Internationale Verdragen, Mensenrechten, Verdrag Van San José is ook voor Suriname van toepassing.

  Time4Change

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 8. Jojo, deze materie is complexer dan de gemiddelde simpele Front aanhanger kan vermoeden. De rechters interpreteren de wet op hun eigen manier om de grondwet te omzeilen. Zij doen dit om de president en de regering een hak te zetten. Zij lopen op tegen de onmogelijkheden van hun interpretatie. Het ligt vervolgens aan de regering om nieuwe wetgeving te ontwikkelen om dit soort dillema’s het hoofd te bieden. Deze rechters zoeken thans de harde confrontatie op met de regering omdat zij hun wil willen opbrengen aan de wetgevende macht.


  Maak melding

 9. De reaktie van de NDP is rechtens just. Been order met enige juridische kennis weer dat. Sommigen zullen hardnekkig ontkennen maar dat zijn of de onwetenden of de domme napraters of de rancuneuze tegenpartij. De wet is duidelijk en staat boven iedereen ook boven de rechters. Suriname is n echte rechtstaat.
  Mvg
  Boy


  Maak melding

 10. Wat is er aan de hand met die surinaamse hitler, hij is echt de weg kwijt of was die klootzak vergeten de grondwet buiten werking te stellen. Nee echt niet wet is wet. We staan nu bekend als een criminele – en imbiciele staat.


  Maak melding

 11. Ik denk dat jij geestelijk gestoord bent!iedere simple ziel kent de wet beter dan jij ooit zou kunnen. Maar van jou verwachten we ook niks anders.


  Maak melding

 12. Alles wat met de ndp te maken heeft, van zieke lijder, misleider ddb tot paars bezeten paarse straatzwerver en drugsverslaafde zijn midadig paars vervloekt verdoemde debiele dwaze domme idioten.


  Maak melding

 13. De confrontatie die de rechter heeft gezocht is om haar partij en haar domme man van techniek en Zn rommelmarkt enige bekendheid te geven. Vaalstein kan liever in een goot gaan liggen en Dan Nog wordt ze schoner Dan ze nu is.
  Want vaalstein doti, a doti, Ik kan niet naar dat verschijnsel vaalstein kijken om niet over montnor te beginnen. Belden zijn vuil en vies op alle fronten. Onbetrouwbaar en laag en absoluut niet onpartijdig. Maar, we hebben medicijn voor vaalstein en ook voor montnor. Als exponent van been van de kleinste partijen van Suriname blaast ze te hoog van de toren. Faya watra nomo sa yep ing.
  Mvg
  Boy


  Maak melding

 14. Hallo domme ndp’ers. Als jullie denken dat de rechterlijke macht de geldende regels en wetten op willekeur toepast en daardoor de trias politica in het gedrang komt, kunnen jullie toch na de vonnis terstond hogerberoep aantekenen en zoniet is de gang naar de OAS altijd een optie. Het is typisch de NDP modus operandi om zaken een andere wending proberen te geven. Hou op aub met onzin te verkondigen. Met zulke opmerking maken jullie het volk steeds dommer en dommer. Ik weet dat jullie domme stemmers nodig hebben om in 2020 de verkiezingen te kunnen winnen door een worst voor hun neus te houden, maar het is erg schadelijk voor de toekomst en de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.


  Maak melding

 15. Ik wil me nu weer richten tot de runderen. Neen, niet tot die van de krijgfsraad, maar de kudde die in Holland graast. Als jullie ooit weer in Suriname Willen grazen, bid dan dat Bouta Nog minimaal 10 jaar President blijft. Dan krijgen Julie eindelijk n identiteit. Tot dan toe moeten Jullie het met aptijd redden. Ondertussen letten wij hier op de winkel. No wan ptata ne kon lul dja ongeoorloofd. En no frede den buitenlandse entiteiten met Surinaams paspoort binnen en buiten de politiek hebben we in kaart. Alle basjas die voor buiten werken zullen opsporen en uitroken. We houden ze onopvallend maart nauwlettend in de gaten. We kennen al de scenarios en al de informanten. We penetreren overall ook in witte organisaties. Wees gewaarachuwd en wees gezegend.
  Sranan sa wini!
  Mvg
  Boy

  PS,
  Huiswerk:
  Start fu denki lek’ wan Into.


  Maak melding

 16. @ Boy
  Mr. Mevr. Montnor-Valstein … had je moeten aangeven … je laten opsluiten … ONDANKBARE SCHEPSEL. Yu sabi toch … je hebt geprobeerd de fam. op te lichten …. werkloze k…z!

  @ Boy … wie kaatst moet de bal verwachten … als je met je TODOBERE HERSENS … begrijpt wat ik bedoel.

  @ Boy … de {politieke} appel … valt … vlak onder de {politieke} boom { DE NATIONALE DIEVEN PARTIJ } …. daar hoor je thuis en nergens anders.

  Mvg
  Mul


  Maak melding

 17. Elke jurist/advocaat weet dat de N.D.P. het gelijk aan haar kant heeft. Maar de shit van de samenleving verenigd in het Front zal president Bouterse en de NDP het gelijk niet gunnen. Deze minderheid in de samenleving heeft de mond vol van democratie, maar als het hen goed uitkomt interpreteren zij alles in hun voordeel. Ze schuwen er niet voor om de sociale media in te zetten on hun gigantomanie te verspreiden. Van alles ondernemen zij. Ze proberen de bevolking te mobiliseren tegen de regering en dat schijnt op alle fronten te mislukken. Thans schuiven zij bepaalde figuren uit de rechterlijke macht naar voren die de wetten anders moeten interpreteren om de NDP een hak te zetten en om de president te pakken.

  Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat rechters niet op de stoel van het parlement / regering kunnen gaan zitten. Rechters kunnen lacunes aantreffen in de wet. Vervolgens dienen zij die lacunes door te geven aan het parlement om te zorgen voor wetgeving die wel voldoet aan de veranderingen / dynamiek / enz.enz.enz. in de samenleving. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een constitutioneel hof wordt ingesteld. Een constitutioneel hof zou kunnen oordelen over de grondwettelijkheid van bepaalde wetten en maatregelen.


  Maak melding

 18. Het is geen complexe materie. De NDP moet ophouden huilie huilie te doen. Het is de NDP die wetgeving naar eigen hand probeert te zetten zoals het hun baas uitkomt. Ik zou zeggen opsluiten die lul. Als ik of een ander straks in het wilde weg mensen ga neerknallen worden we ook opgepakt en opgesloten. Er is geen enkel ander middel om marteling en moord te rechtvaardigen.


  Maak melding

 19. Als de ndp echt het gelijk aan hun kant had, hadden ze echt niet zoveel capriolen hoeven uithalen om recht te krijgen. Hun baas had zich gewoon tijdens de zittingen moeten melden…..


  Maak melding

 20. De Nationale Destructie Partij is dagelijks bezig met het recht lullen wat krom is en uitvluchten te bedenken om de seriemoordenaar vrij te pleiten. Aangezien het leiden en ontwikkelen van het land een desastreus fiasco is geworden heeft dit nu prioriteit 1. Feit blijft…..20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Na Dinootje (16 jaar bajes) en Meriba (10 jaar bajes) is deze criminele familie en gezwel in de samenleving straks voorgoed uitgeroeid.


  Maak melding

 21. je bent door het volk daar gezet en je gaat weg door het volk , basta . en laat de rechter daar buiten , achterlijke gek ddb ze hebben je nu door gek .


  Maak melding

 22. Onwettigheid maakt men tot wettigheid

  Liegen maakt men tot waarheid

  Dat doet NDP al sedert 1980 zie beelden van het verleden .

  Abraham Grijzen van NDP heeft een briefje gestuurd naar PG .

  God zij dank dat de PG de 1786 kilo Cocaïne heeft verbrand .

  Limbo draai wat nummers van Papa Tauwtje voor de NDP aanhangers

  Limbo je heb Van der San ontslag gegeven via Radio SRS .

  Van der San zeg hij heeft zelf de ontslag brief binnen 10 minuten geschreven .

  Dank zij de Toneel groep NDP komt President Trump naar Suriname .

  Wij van de oppositie wijken niet neer voor onderdrukkers .

  Saramacca Kanaal gegraven door NDP IN 1960 Project leider R Abrahams .


  Maak melding

 23. Hoe dom kan je zijn……

  “NDP: rechter mag niet op stoel parlement of regering”

  Het is volgens de hele wereld precies andersom.

  De moordenaar gaat op de stoel van zijn rechter zitten


  Maak melding

 24. Wat raar is in dat de ndpers het niet hebben over de onschuld van Bouterse.Iedereen lijkt het eens te zijn met de openbare aanklager ook de ndpers dat het om gruwelijke moorden met voorbedachte raden gaat.Het gaat er steeds meer op lijken dat de NDP een sekte is.Wat zij vergeten is dat niet iedereen zijn verstand op nul kan zetten en in de b.s.gaan geloven dat Bouterse door God gezonden is.Moord blijft moord ook al is Bouterse hierbij betrokken geweest.Niemand en ook niemand kan dat veranderen.De bijbel geeft dat ook aan.Gij zult niet doden.(zonder uitzondering)


  Maak melding

 25. er is een amnestie-wet ,waarop een beroep kan worden gedaan als men gevonnist is door de rechter .

  maar men kan niet stellen dat omdat er een amnestie-wet is ,de zaak niet berecht mag worden .

  trouwens als er geen vonnis uitgesproken is door de rechter waarom zou je dan amnestie moeten aanvragen .

  in deze zaak vraagt de veroordeelde dus amnestie aan bij de President en die gaat 100% verleend worden .

  het probleem dat kan ontstaan ,is dat vele reeds veroordeelden bij dezelfde president amnestie kunnen aanvragen .


  Maak melding

 26. Aan het rund mul,
  Ik merk dat je geen huiswerk maakt daarom blaas je Alleen kernafval in de atmosfeer net als je witte eigenaren.
  Maar no spong je gaat die vervuiling uiteindelijk zelf inademen omdat je nogsteeds n rund bent en klaarblijkelijk zult blijven. Eigenlijk laat je zonder gene merken dat je n Dom rund bent dus totaal hersenloos.
  Als je wil blaffen Moet je eerst blaflessen nemen. Tot die tijd , die nooit komt voor je domme kop, Moet je gewoon loeien, yo koe!
  Mvg
  Boy

  PS
  Probeer niet als n aap te doen want dat is Alleen aan apen voorbehouden je bent Nog niet op dat nivo,
  Want als je dat probeert Dan degradeer je van rund naar ezel.
  Yo koe!


  Maak melding

 27. Wat nu aan de orde is, is pure Trias Politi-K@ en geen Trias-Politica!
  Na de uitspraak zullen wij het wel merken in dit land. Dan komt er ook een politiek antwoord!!!!!!!


  Maak melding

 28. Srafu, de huisslaaf, en foetoeboy (loopjongen) van de NPS en VHP. Jij bent het type dat Nederland ervan wil overtuigen dat slavernij goed is voor Suriname. Het slavenbestaan is jou in het bloed gegoten. Jij snapt niets van wetten ergo de grondwet.

  Jouw hoofd is een marktplaats van verwarde ideeën en onderdanige belangen. Jij bent het type dat de problemen van Suriname uitbuit in het belang van Nederland. Jij ziet graag dat Suriname weer vervalt tot een slavenkolonie van Olland. Foetoe boy, jouw doelen zijn niet realistich.


  Maak melding

 29. you mamapiema bouta,het is juist omgekeerd!Een crimineel m moet niet voor de rechter bepalen!En jij moet de laatste zijn die over recht en wet moet praten,Recht en wet hebben je niet met amnestie beloond moordenaar ,dat heb jij jezelve ermee beloond door her te drukken door de kelen van de surinamers en de rechters.Wet en recht doen niet aan vergeven en vergeten ,die afrikaanse toestanden willen wij niet in Suriname.Zoveel priveleges voor jou als crimineel moet nu ophouden,Je bent een moordenaar!!


  Maak melding

 30. Alleen in Suriname….

  Van der San terug als directeur Kabinet van de President

  Eugene van der San is terug in zijn oude functie op het Kabinet van de President. Hij is officieel weer benoemd door president Desi Bouterse als directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden.

  ====

  Als Dino wordt vrijgelaten heeft zijn vader zeker een baan voor hem als “adviseur bestrijding criminaliteit…”

  Alleen in Suriname… ik zweer het je…


  Maak melding

 31. Check de reakties van de trouwe bouta volgelingen hier,
  ze zijn zenuwachtig nu,met de dag worden ze onrustiger,Nu dat een vonnis nadert lijkt het alsof ze een zenuwinstorting zullen incasseren. Deze zieke monsters moeten opgesloten worden en een dag na de vonnis weer vrijgelaten worden.Zij zijn een gevaar voor de rest van ons.En zij komen ons vertellen over recht en wet en grappig nietwaar..hun baasje vertrapt recht en wet zoals hem en zijn vrijheid goed uitkomt !.


  Maak melding

 32. @h.molenaar 2016
  Bouta laat zich omringen door zijn partners in crime want een crimineel alleen kan een ander crimineel redden.En die moereschond speelt de grote onschuldige,
  Bouta is JUDAS,dse moderne Judas!!
  Lock him up!!


  Maak melding

 33. Beste Ray,

  Suriname wordt bestuurd door gewetenloze, corrupte criminelen die het land volledig leegroven en iedereen die daartegen protesteert wegzetten als ‘landverraders’.

  Suriname wordt geleid door een criminele organisatie in de vorm van de NDP.


  Maak melding

 34. Haco
  Boy@
  Je doet je naam eer aan jongetje

  vrijdag 14 juli 2017 om 12:08 uur.
  *******************************************************************
  Nog één {1} opmerking : @ Boy … je zult je levenlang BOY zijn en blijven … d.i. … op afroep … de BRONBERE MAN van de Drugsveroordeelde Moordenaar Desiré Delano Bouterse’ s NACHT-EMMER !!!!!

  By the way : Je bent toch niet Parbo of T{do}tRt … de taal … typisch NDP taalgebruik !!!!

  ik hoop niet dat je nick-name straks weer verandert !!

  Mvg
  Mul


  Maak melding

 35. Er zijn moorden gepleegd, met voorbedachte rade en in koelen bloede door militaire onderdrukkers van het Volk !

  Onschuldige en ongewapende Surinamers zijn door deze BEESTEN uit hun gezinnen weggerukt, gemarteld en vervolgens vermoord !

  Er zijn volgens wet en regelgeving tot nog toe normaal Rechters benoemd en er is een PG benoemd, die in onze rechtsstaat, zonder noemenswaardige problemen werken aan de rechtspraak !

  Totdat de strafzaak van de Paarse massamoord voor het gerecht komt : dan zijn de Rechterlijke Macht en de PG, PLOTSELING NIET MEER GOED !

  DENKI A TORI !

  De Rechterlijke Macht is ONAFHANKELIJK van de Regering, van de DNA en van de President, dat hebben wij Volk van Sranan in de Grondwet vastgelegd !

  De Rechterlijke Macht dient in alle rust haar grondwettelijke taak te kunnen vervullen !

  Daarom mag volgens de Grondwet NIEMAND zich inlaten met zaken die IN BEHANDELING zijn bij de rechter ! (pres niet, regering niet, DNA niet )

  De NDP en aanhang FALEN en komen niet met JURIDISCHE ARGUMENTEN om aan te tonen dat de Rechterlijke Macht niet conform wet en regelgeving zou handelen !
  Die argumenten zijn er namelijk niet !

  Let wel : Er is nog geen UITSPRAAK gedaan door de bevoegde rechter, de Krijgsraad !
  De advocaat van de Massamoordenaars moet zijn pleidooi nog houden, maar de NDP is door de STRAFEIS van het OM, TOTAAL OVERSPANNEN !

  NDP heeft NU AL GEEN VERTROUWEN meer in haar advocaat en zijn argumenten, neen men wacht dat niet af, de rechters en het OM zijn “fout bezig ” !

  Niet-juristen, zoals de Paarse propagandist Robje-G, weigeren in te zien dat de NEP-Bouta amnestiewet, door de Krijgsraad TERECHT, MET JURIDISCHE ONDERBOUWING, BUITEN BESCHOUWING WORDT GELATEN !

  De NEP-Bouta-amnestiewet is een gelegenheidswet, die IN STRIJD is met mensenrechtenverdragen : ER WORDT volgens INTERNATIONAAL RECHT( gelet op de mensenrechtenverdragen en gezien de internationale gerechtelijke uitspraken) geen AMNESTIE verleend voor misdaden tegen de menselijkheid (bijvoorbeeld voor STANDRECHTELIJKE EXECUTIES) !

  Bij de Nep-Bouta-amnestiewet is bovendien ook nog sprake van een wet die strijdig is met een VERBOD dat in hogere regelgeving is vastgelegd, namelijk in de GRONDWET !

  Ook de DNA mag zich niet bemoeien met zaken die in behandeling zijn bij de rechter !

  Een gewone DNA-wet, zoals de nep-Bouta-amnestiewet, kan als lagere wet, een VERBOD IN DE GRONDWET, een HOGERE WET, NIET ONGEDAAN MAKEN !
  De Regel in de GRONDWET OVERRULED DE GEWONE en LAGERE AMNESTIEWET !

  PS : Volgens mijn info gaat de Paarse advocaat met “bewijzen” komen en trachten de VERMOORDE SURINAAMSE HELDEN te bezoedelen ! Juridisch gezien staat deze man echter met lege handen. De bewijslast is ENORM en er is te vaak en openlijk GELOGEN door de MASSAMOORDENAARS !

  Robj-G-mislukte- Paarse-propagandist, kom aub met wat JURIDISCHE ARGUMENTEN en NIET met insinuaties of gescheld !!

  Her SURINAAMSE Volk zal de PAARSE VLOEK verdrijven !


  Maak melding

 36. =Heeft Bouterse en co de wetten en regels ook niet vertrapt zodat Bouterse vandaag president van Suriname is geworden???

  NDPérs sommigen van jullie zijn echt ziek. In ieder geval is Bouterse voor mij een schoft, lafaard en een moordenaar met vele leugens.


  Maak melding

 37. fundamentele rechtspraak is verankerd bij het volk ,en is niet individueel.Is juist plichtmatig dat de rechterlijke macht ervoor zorg dat situaties niet escaleren,en wetten handhaaft die juist voor fundamentele rust/vrede zorgen.
  fundamentele rechten overstijgen het recht van slachtoffers en daders

  fundamentele rechts spraak dient dus een hoger/groter doel, daarin onderscheid de fundamentele rechtspraak zich van de van normale Rechtspraak.En dat was precies de reden Waarom Venetiaan toen in 1987 een amnestiewet aannam
  ,die diezelfde amnestiewet werd in 2012 door regering Bouterse/Amerali om dezelfde zwaarwichtige redenen terecht werd aangepast.En men legt de wet terzijde,alleen om de op de beer te schieten.


  Maak melding

 38. @Morrison-Met-Vastgeroeste-Paars-Hersenen, NOGMAALS :

  ALLE juridische deskundigen geven aan dat Amnestie voor massamoorden (zoals 8 decembermassamoord) niet wordt toegestaan (nergens ter wereld) !

  De deskundige, Mr C. Best, heeft in een commentaar hierover al het volgende gesteld :

  “Het belangrijkste argument hiervoor was dat uit de vaste jurisprudentie van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens (IAHRM) blijkt dat amnestie voor buitengerechtelijke executies in strijd is met diverse bepalingen uit het Amerikaans Verdrag voor Rechten van de Mens (AVRM).”

  Dus Paarse Morrison, stop met uw Onzinnige, a-juridische verdediging van de Massamoordenaars !

  PS : Amnestiewet-Bouta is bovendien OOK NOG EENS IN STRIJD MET ONZE GRONDWET ! Verbod om zich te mengen in zaken die in behandeling zijn bij de rechter !

  Een GRONDWETTELIJK VERBOD, mr MORRISON, daar kan geen eenvoudig amnestiewetje tegenop !


  Maak melding

 39. RobG

  “Elke jurist/advocaat weet dat de N.D.P. het gelijk aan haar kant heeft. ”

  Behalve Kanhai, De Silossen van Dijk en van der San zul je ze met een grote lamp en een vergroot glas moeten zoeken.

  Het OM (ook Juristen ) en de rechtspraak en haar juridisch geschoolde personeel denken er duidelijk anders over en hebben dat laten blijken.
  De Surinaamse Orde van Advocaten heeft duidelijk namens de advocaten gesproken, regering handen af van de gerechtelijke macht.
  De Mensen rechten advocaten club (CJI oid) uit Geneve had zich had zich ook reeds uit gesproken omtrent inmenging.

  Safru heeft nog eens heel klip en klaar hoe onzinnig het standpunt van de NDP is opgebouwd .
  De jongeren organisatie van de NDP maakt het nog bonter met een verklaring.

  U betoog staat bol van doel denken en complottheorieën. Lever aub eens bewijs zou ik zeggen. Ik heb allicht u mening dat ELKE jurist/advocaat weet dat de NDP gelijk heeft niet op waarheid berust, iets wat los staat van welke overtuiging dan ook. U zwetst gewoon.

  Het insinueren van doelen en politieke beïnvloeding snijdt geen hout. Hoe kan een ontmantelde en verdeelde oppositie onder de huidige verhoudingen iets bij de rechtelijke macht of bij de orde van advocaten of in Washington of Geneve naar haar hand zetten.

  Zoals de Waard is vertrouwt deze diens gasten.


  Maak melding

 40. RobG

  Amnestie wordt ook nooit vooraf verleend maar achteraf en bij wet. Dus wat vreest de President.
  Na een veroordeling gaat hij even naar Haiti of Cuba en kan de VP met het klapvee een Amnestie regelen.


  Maak melding

 41. De vraag is:

  Is de rechterlijke macht op de stoel van de wetgevende macht gaan zitten of is de uitvoerende macht op de stoel van de rechterlijke macht gaan zitten? Of is iedereen op zijn eigen stoel blijven zitten?
  Niet meer en niet minder.

  De wet bestond al en is aangepast aan de tijd (meningen over inmenging zijn irrelevant daarover.
  Er is geen nieuwe wet geintroduceert. Een aanpassing is geen nieuwe wet en geen inmenging.
  Een rechterlijke macht kan en mag niet gaan beslissen of een wet wel of niet toegepast mag worden. Dat is aan de wetgevende macht.
  Een rechterlijke macht mag alleen toetsen aan de door de wetgevende macht ingestelde wet of deze wet is overtreden of niet, onder welke omstandigeheden en welke strafeis daaruit zo moeten/mogen volgen.
  Je moet meer wetsartikelen lezen en niet alleen dat eruithalen wat jou het beste uitkomt.
  Meningen en emoties mogen de rechtsgang niet beinvloeden. Wet is Wet. Daarom is de rechterlijke macht onafhankelijk van de wetgevende macht en anders om. Het kan dus niet dat de een op de stoel van de ander gaat zitten.

  De enige vraag: Is de een op de stoel van de ander gaan zitten?
  En niet wat wij graag zouden willen zien dat er is gebeurd. Dat zijn onze meningen en zijn totaal niet van belang.

  De tijd zal het leren wie gelijk heeft.


  Maak melding

 42. Voor moord hoort volgens de Grondwet van Suriname/land iedereen in de republiek Suriname/land voor de rechter verschijnen, die een vonnis geeft.

  Deze wet voor moord in de grondwet is hoger dan het gewijzigde amnestiewetje van ddb in 2012.

  De amnestiewet geldt niet voor moorden tegen de menselijkheid voor mensenrechtenverdragen, beter gezegd, de gewijzigde amnestiewetje van ddb van 2012 is niet van toepassing voor de 8 december 1982 moorden, aldus mensenrechtenverdragen in de wereld cq, het Verdrag van San José, dat ook door Suriname in 1987 ondertekend is. Dit Verdrag van San José is vele malen hoger en sterker dan de grondwet van de republiek Suriname en vele malen hoger dan de gewijzigde amnestiewetje van ddb van 2012.

  ddb en gangsters kunnen op geen enkele manier hun vonnis ontlopen. Ze zitten als ratten in de rattenval. Hetgeen dat hij/ze nu doet/doen is kunst- en vliegwerk en een kind met weinig fantasie begrijpt/weet hoe dit afloopt op het evenwichtskoortje voor deze extreem slechte bananenlandje wilde kust clown/s met hun te grote pofbroeken, te grote schoenen, dikke pens/pensen, vadsigheid en brede hamerhaaienbekken.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinamers


  Maak melding

 43. ik word o zo moe van deze Nationale Dieven Partij met aan het hoofd een veroordeelde Drugscrimineel die alle wegen bewandelt om de Rechtspraak naar hun Criminele hand te zetten.

  Amnestie wordt aan spijtoptanten lees Daders toegekend nadat ze BEROUW hebben getoond en de WAARHEID niets dan de WAARHEID hebben verteld aan zo een Waarheidscommissie.

  Ik word doodziek van deze GANG. Weg met deze Vernietiger van Suriname.

  P.S: Amnestie, amnestia in het Grieks, betekent vergetelheid. Het is de algemene kwijtschelding van straf.

  Hier strijdt de Nationale Dieven Partij voor. Deze criminele LIJDER moet worden gevrijwaard van straf voor moord met voorbedachte rade.

  CHAPEAU voor de Nationale dieven partij!!


  Maak melding

 44. @ Kevin

  “Een rechterlijke macht kan en mag niet gaan beslissen of een wet wel of niet toegepast mag worden. Dat is aan de wetgevende macht.”

  Dat mag de rechterlijke macht wel en dat staat zelfs in de grondwet. De rechter beslist welke wettelijke kaders van toepassing zijn.

  Rechters maken ook nieuwe wetten indien de wet niet voorziet of multi interpretabel is. Zo iets heet Jurisprudentie..

  Indien men denkt dat de rechter gefaald heeft of fouten gemaakt heeft dan kan men in hoger beroep tot aan de internationale hoven aan toe.

  Kort gezegd Kevin u bent volledig de weg kwijt geraakt in u pogingen recht te praten wat krom is.


  Maak melding

 45. Srafu.Frappant hoe je zaken kwalificeert en gecategoriseerd,en schitter in het lezen tussen de regels.Weet jij wel wat het woord massa inhoud?
  Als de case zou betreffen alle moorden die gepleegd zijn tot de aanname van de amnestie wet dan zou je kunnen spreken over massamoorden.Tellen de levens van de 15 slachtoffer soms dubbel?De keuze voor interpretatie van internationale
  inmenging/bemoeienis is aan het volk van Suriname.
  Immers, aanname van een amnestie wet was op eigen titel.


  Maak melding

 46. @JoJo

  Je haalt dingen door elkaar.
  De wetgevende macht heeft de amnestiewet verruimd en de rechterlijkemacht dient te toetsen op basis van deze wet. Niet de wet naast zich neer leggen alszijnde dat deze niet rechtmatig is. Dat beslist de wetgevende macht en niet de rechterlijkemacht.
  Dat is heel wat anders dan waar jij op doelt. In dit geval heeft de rechterlijke macht niet gezegd is niet van toepassing maar heeft gezegd de wet is niet rechtmatig en dus niet toepasbaar. Dat is het grote verschil. De rechterlijke macht is dus mogelijk op de stoel van de rechtgevendemacht gaan zitten.

  Dat is dus de vraag: Is de een op de stoel van de ander gaan zitten.

  Daarnaast slaat die opmerking van jouw wederom nergens op omdat je niet leest maar je eigenverhaal koste wat het kost, al dan niet met je eigen waarheden en verzonnen of vertroebelde feiten je standpunt wilt doordrukken.

  Ik praat niks goed namelijk, zoals ik dat duidelijk aangeef. Ik stel wat de vraag is. Lezen is zo vreselijk moeilijk voor Fronters……..


  Maak melding

 47. @ALLE KUMAKOISI-LOVERS,

  Qoute,

  Peru: Voormalige presidentiel paar in voorarrest
  14 Jul, 11:48
  foto
  Ollanta Humala en zijn vrouw Nadine Heredia in het hoofdkantoor van de Nationalistische Partij op donderdag. (Foto: Reuters)

  De voormalige president van Peru, Ollanta Humala, en zijn vrouw, Nadine Heredia, hebben zichzelf aangemeld bij de politie nadat een rechter hun aanhouding voorafgaand aan hun proces had bevolen. Zij worden geconfronteerd met een gevangenisstraf van 18 maanden, terwijl de aanklachten voor het witwassen van geld worden voorbereid.

  De beschuldigingen vloeien voort uit het grootste corruptieonderzoek in Brazilië bekend als Operation Car Wash. Het echtpaar, dat medeoprichter is van de Peruaanse Nationalistische Partij, heeft de aanklachten ontkend. Humala tweette: “Dit voorarrest bevestigt een misbruik van macht, waarmee we de confrontatie aangaan ter verdediging van onze rechten en de rechten van iedereen.”

  De Peruaanse aanklager heeft dinsdag het verzoek gedaan en de rechter heeft donderdag in zijn voordeel beslist. Het echtpaar is drie jaar onderzocht voor het vermoedelijk accepteren van geld van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht om de verkiezingscampagnes van Humala te financieren. De voormalige president wordt ook beschuldigd van het aannemen van geld van wijlen het Venezolaanse staatshoofd, Hugo Chavéz.

  Aanklager Germán Juaréz beschuldigt Humala van “het moreel verwonden van de samenleving” door een campagne te voeren waarvoor “illegaal geld” is gebruikt. De vervolging zegt ook dat hij bang was dat het paar het land uit zou vluchten, tenzij ze gevangen waren.

  Eerder dit jaar heeft dezelfde rechter, Richard Concepción, de voorlopige aanhouding van een andere voormalige president, Alejandro Toledo, gelast. Toledo wordt beschuldigd van omkoping en heeft geweigerd zichzelf aan te geven. Vermoed wordt dat hij nu in de Verenigde Staten is.

  Humala was van 2011 tot 2016 de president van Peru. Hij was een bondgenoot van de voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva, die deze week tot negen en een half jaar gevangenisstraf voor corruptie is veroordeeld. Ook zijn aanklachten zijn het gevolg van Operation Car Wash.

  De Braziliaanse onderzoeken hebben ontbloot wat wordt aangeduid als het grootste nationale corruptieschandaal aller tijden. Het onderzoek heeft geleid tot beschuldigingen tegen vele bekende politici van het continent. Voormalige president Ricardo Martinelli van Panama, en Mauricio Funes van El Salvador, behoren ook tot degenen die ervan worden beschuldigd smeergeld te hebben ontvangen.

  De huidige president van Brazilië, Michel Temer, wacht momenteel af of een omkopingszaak tegen hem naar het Hooggerechtshof van het land zal gaan.

  Dit staat jullie Criminele Godfather ook te wachten.
  Time Will Tell

  Niks amnestie: The Criminal offender has to pay the price!!!


  Maak melding

 48. @Kevin, ik zou jou adviseren naar de juiste advocaten en Juristen te luisteren hoe zij hierover denken en wat precies mis is gegaan met deze situatie.

  Ik heb GEEN partij, maar ik vind wel dat vele NDPérs een trauma hebben, of loyaal zijn aan Bouterse of met haat zaken naar voren brengen zonder nuchter te denken, omdat mensen anders over deze situatie denken.

  Wat ik wel merk is het feit dat sommige NDPérs het moeilijk hebben als een ander kritiek levert waar zij niet tegen kunnen dan brand het gelijk los van het zijn de ::fronters!!!

  Zelfs sta ik achter niemand die een strafblad heeft en een land moet leiden. Ook niet achter geen enkel minister die zo ordinair naar anderen zijn verhaal moet doen via de media. Een opvoeder van het volk. Sorry en nogmaals sorry voor deze bende.

  Ik moet mijn familie beschermen tegen deze mensen en de waarde en normen HOOG houden zodat het respect blijft overleven!!!!


  Maak melding

 49. @Morrison-Paarse-Stang-Ede, NOGMAALS een citaat van Mr Dr. C BEST, over de Bouta-amnestiewet en haar ongeldigheid/niet toepasbaarheid :

  “Het belangrijkste argument hiervoor was dat uit de vaste jurisprudentie van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens (IAHRM) blijkt dat amnestie voor buitengerechtelijke executies in strijd is met diverse bepalingen uit het Amerikaans Verdrag voor Rechten van de Mens (AVRM). ”

  Het moet toch ook tot PAARSE HERSENEN kunnen doordringen dat de Bouta- gelegenheids-amnestiewet , niet zal werken omdat het bij de 8 december-massamoorden en bij de Moiwana-massamoord gaat om STAND-RECHTELIJKE EXECUTIES !!!!!

  Verdragsregels gaan voor en overrulen de lagere Surinaamse wetgeving !

  DAAR KOMT IN DIT GEVAL NOG BIJ, DAT DE GEWIJZIGDE AMNESTIE-WET, 100% STRIJDT met het VERBOD IN DE GRONDWET , ZICH TE MENGEN IN ZAKEN DIE IN BEHANDELING ZIJN BIJ DE RECHTER !

  Daarom is naar mijn mening de BOUTA-AMNESTIEWET, gewoon NIETIG, ZAL NOOIT RECHTSGELDIGHEID VERKRIJGEN !

  PS : De amnestiewetten tbv MOORDENDE militairen in landen als Chili, Argentinië, Peru etc zijn ALLEMAAL DOOR DE RECHTERS VERNIETIGD !

  De PAARSE Surinaamse misdaadclan moet een keer met Juridische argumenten komen !
  Hun dictatoriale BEDREIGINGEN van rechtsstaat en democratie hebben tot nog toe niet gewerkt !

  Laat hun topadvocaat Kanhai, zijn geweldige Pleidooi maar aan de Krijgsraad voorleggen !

  De Rechterlijke Macht heeft een ONAFHANKELIJKE en EIGEN STOEL in de Rechtsstaat Sranan !!!


  Maak melding

 50. ddb is een ordinaire (drugs)crimineel, leugenaar, moordenaar, die door list en bedrog het hoogste woord voert in de republiek Suriname sinds 25 februari 1980.

  Vele verstandige mensen, familie van slachtoffers wisten dat de 15 opgepakte en onschuldige mensen vals waren beschuldigd en ook ter dood zijn gebracht. Dit omdat ddb machtsbelust was en een daad wilde stellen. Hij heeft zich tot nu toe door list en bedrog, leugens gehandhaafd. Nu er een rechtszaak plaats vindt, veel onderzoekingen hebben plaats gevonden, valt het doek en komt het ware gezicht van de bedrieger zichtbaar. Hij is zich van bewust dat zijn laatste maanden zijn aangebroken. Laat het niet te lang duren. Er valt voor jouw geen enkele eer meer te behalen. Je rol is uitgespeeld voor Suriname en ook voor jezelf. Wat wil je nog in hemelsnaam bereiken? Wees eerlijk Suriname heeft (inter)nationaal niets aan jouw.

  ddb het Surinaamse Volk weet nu wie je bent. Het requisitoir van de auditeur-militair heeft de wereld de naakte waarheid laten zien. We weten wie je bent. Velen waaronder Ik wisten het al vanaf het begin dat je een grote vuile leugenaar was.

  A No mi, ik was daar niet aanwezig, ik had een alibi, Fred Derbie, ruben lie Pauw Sam, enz, Jouw leugens hebben geen stand gehouden.

  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel!

  Door middel van kunst- en vliegwerk probeer je je nog te handhaven, maar vroeg of laat zal je toch aan het kortste eind trekken. Je houdt het niet vol. Velen van jouw soort hebben ook het onderspit gedolven, waarom jij ook niet?

  Als je nog een klein beetje verstand hebt, maak je het het Surinaamse Volk niet nog moeilijker. Je hebt gegokt en verloren. Gooi nu de handdoek in de ring, je wordt omringt door allerlei criminelen die niet het landsbelang bezig zijn, maar hun eigen belang dienen ten kosten van jouw 8 december 1982 moordenplan en moorden.

  Stop, Stop. Stop Nu!. Het is over en uit. Laat Suriname een andere koers varen zonder jouw en de gangsters om je heen. Wees eerlijk schaam je je niet voor jezelf? en zie die awariedomrie van je. Een schaamteloze vertoning van iedereen in je inner cirkel. Mannen zonder ballen. Stuk voor stuk lafaards.

  Hoe zullen jij en deze lafaard in de geschiedenis gezien worden? Voor jouw een vraag, voor mij een weet.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 51. @Ira

  Misschien luister ik juist wel naar de juiste advocaten en mischien zefs wel naar rechters………..
  En misschien is er wel een groep die door continue de media te bespelen (omdat deze zich heel gemakkelijk door hun laat bespelen omdat ze zoooo “onafhankelijk” zijn) die iedereen in Su graag doet wllen geloven dat de rechterlijke macht het bij het juiste eind heeft…………….

  En dat over dat kritiek……roep 1 keer hier ik ben het met het beleid eens en je wordt gelijk van alle kanten uitgemaakt voor paarse rat…aap enz enz…dus bespaar me dat hoofdstuk.

  Mensen lezen niet…en roepen zo maar wat….het staat toch op facebook…..en op Twitter dus dan moet het wel waar zijn….meningen van auteurs worden op google opgezocht en als feiten/voor waar aangenomen……kuddevolk dat achter zomaar iemand aanrent omdat die dat verteld wat men graag wil horen….

  Daar tegen moet jij je gezin beschermen….van een dief weet je dat ie steelt…..van diegene die “het beste” met jou voorheeft valt het dubbel zo hard tegen als dat “beste” vooral zijn eigen achterzak betreft en blijkt dat er sprake is van dubbele bodems en dubbele agenda’s


  Maak melding

 52. Ddb is gewoon een mordenaar die nie vervolg wil. Ndp regering Volga ddb ze zijn bangvan hem dus doen en zegt wat ddb wil. Zelf simons buigt voor hem.
  Er is een stille diktatur in SU.


  Maak melding

 53. MORO LAW NO DE !!!!!

  Gezien de idiote verklaringen en bedreigingen vanuit de Paarse politieke partij, zal ik er niet van opkijken als binnenkort de NDP met een verklaring komt, waarin de Krijgsraad en het Openbaar Ministerie ervan beschuldigd worden de Decembermoorden te hebben gepleegd !

  De A-NO-MI-doctrine van de NDP in optima forma !

  Naast bedreiging en beschadigen van de RECHTSSTAAT, hebben deze Paarse Anti-democraten, helaas, ook onze Staat totaal FAILLIET gemaakt !

  PS : Het terugplaatsen van de zwaar falende directeur van het kabinet vd President op zijn post, zegt genoeg over de armoedige kwaliteit van de huidige bestuurs-clan in Sranan!


  Maak melding

 54. als ” ga do ‘ jou daar heeft gezet, vraag dan aan die zelfde ” ga do ” laat hij jou bevrijden van santo boma..

  je moet ook zeggen, dat je al 35 jaren gelogen hebt bedrogen, want de mensen zijn niet ” op de vlucht dood geschoten ” , maar door jou persoon en je zat niet bij de familie lie po sam thee te drinken..

  dus je liegt..


  Maak melding

 55. A DE KEBA,

  Meneer MISIEKABA, fractievoorzitter van de Paarse NDP, wenst INVLOED van Regering en de DNA op het VERVOLGINGSBELEID van de PG, ook en vooral in individuele zaken !

  NDP wil gewoon POLITIEKE INMENGING in de Onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie !

  Politieke meerderheden in het land zouden steeds de vervolging van strafbare feiten gaan bepalen, totale onzin dus !

  Ik kan mij voorstelen dat PG en regering regelmatig overleggen en dat de regering (minister van justitie) beleidswenselijkheden aan de PG aangeeft !

  Verdere invloed, laat staan beslissingsrecht over al dan niet VERVOLGINGEN, tast de RECHTSSTAAT aan en is TOTAAL ONWENSELIJK !

  Hr MISIEKABA bereid u alvast een totale en grondige GRONDSWETSWIJZIGING voor of komt u met een nieuwe Paarse grondwet, tevens inhoudende de opheffing van de Rechtsstaat Suriname !

  PS : uit uw voorstel blijkt dat u weinig kennis bezit van het staatsrecht, de trias politica, het strafrecht, de strafvordering of het vervolgingsbeleid !
  Succes met het voorbereiden van uw politieke machtsstaat, een paarse dictatuur !


  Maak melding

 56. Alleen maar wannabe juristen op deze site. Als jullie beter je best hadden gedaan op school hadden jullie je baas kunnen uileggen dat het beter voor hem is om naar de rechtspraak te luisteren.


  Maak melding

 57. Srafu
  A DE KEBA,

  Meneer MISIEKABA, fractievoorzitter van de Paarse NDP, wenst INVLOED van Regering en de DNA op het VERVOLGINGSBELEID van de PG, ook en vooral in individuele zaken !
  *********************************************************************
  @ Misiekaba ….. denkt politiek eeuwig leven te hebben …. daarom koerst meneer richting Grondwetswijziging …. alleen maar om zijn eigen hachje te redden.

  @ Misiekaba …. zit in de kopgroep …. CORRUPTELINGEN …. Naschoolseopvang …. miljoenen van de Staat …. Verdampt … in de zakken van Misiekaba, Bouva, Panka.


  Maak melding

 58. Deze NDP-ers zijn te stom, te arrogant, te achterlijk en/of te gedrogeerd om maar te kunnen begrijpen wat alle experts en anderen al vele malen hebben aangegeven.Namenlijk:

  Dat ze onzin praten en beter hun domme, leugenachtige b.. kunnen houden want er komt alleen maar K. uit.

  Het is toch werkelijk schaamteloos dat een president eerst zijn schaamteloze uitspraken publiekelijk terug neemt en vervolgens via de achter deur van zijn verdwaasde aanhang de schaamteloze uitspraken die hij heeft terug genomen gewoon weer laat uitspreken.
  In een normaal land zouden deze idioten weggejaagd zijn en een veroordeling wegens “minachting van het Hof” krijgen.
  Deze president en maties doen werkelijk heel hard hun best om alles te stelen en werkelijk alles wat niet gestolen kan worden te vernietigen. Blijkbaar haten ze het land en het volk zo diep dat ze dit doen.


  Maak melding

 59. Ik hoorde Bouterse op de massameeting van NDP zingen komt uit de kast. Hij is een regel vergeten re zingen. En dat luidt zo. Kom uit de kast en vertel de waarheid.


  Maak melding

 60. als deze opa s’avonds thuis zit met zijn 13 klein kinderen op zijn schoot, dan verteld hij dood leuk hoe goed hij als pikin indji boy van het land waarvan hij opperhoofd is bestuurt..

  de kinderen zullen appe trots zijn en vol goede moed samen een stik ie roken van de in beslag genomen spul dat coke heet..

  de hele familie is trouwens verslaafd aan dat spul, zie maar de gevolgen , vader opa is beoordeeld voor 11 jaar in Holland zoon zit in Amerika voor 16 jaar en andere zoon zit in sme voor 10 jaar.., alleen de dochter rond nog vrij rond..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.