Suriname Fashion Week eind volgende maand

27

“Crisis of geen crisis. De Suriname Fashion Week (SFW) gaat gewoon door. Van 29 september tot en met 2 oktober”. Dit zegt Warda Marica, fashion director van Suriname ‘N Style VOF organisator van het mode-evenement. Er zullen in totaal 22 modeontwerpers van onder ander gastland Suriname, Frans-Guyana, Guyana, Trinidad en St Lucia deelnemen.

De mode shows van Suriname Fashion Week 2016 zullen in De Hal aan de Grote Combéweg plaatsvinden, terwijl de openingsshow op donderdag 29 september in Courtyard Marriott wordt gehouden. “We gaan dit jaar voor Tropical Chique met de nadruk op het commerciële, een fashion week die ‘leeft’ en ‘beweegt’ “, stelt Marica.

Suriname ‘N Style is een organisatie met als doel het stimuleren van de mode industrie in Suriname. Dit doet zij in de vorm van het verzorgen van trainingen aan modellen en modellenbureaus en organiseren van lokale en internationale fashion events. De Suriname Fashion Week beleeft dit jaar haar vierde editie.

Bekijk ook:

27 REACTIES

 1. SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016
  INLEIDING
  DEEL I: ALGEMEEN
  1. OPBOUW VAN HET DOCUMENT
  2. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE
  DEEL II: HOOFDBELEIDSGEBIEDEN
  1. BESTUUR EN JUSTITIE
  1.1 INLEIDING

  1.2 BESTUUR 1.2.1 Public Sector Reform/hervorming
  1.2.2 Decentralisatie en participatie
  1.2.3 Openbaar bestuur
  1.2.4 Communicatie en Informatie
  1.2.5 Bevolkingspolitiek
  1.3 JUSTITIE
  1.3.1 Wetgeving
  1.3.2 Versterking rechtsstaat
  1.3.3 Rechtshandhaving en rechtsbescherming
  1.3.4 Mensenrechten
  2. ECONOMIE
  2.1 Inleiding
  2.2 MACRO-ECONOMISCHE UITGANGSPUNTEN
  2.3 FINANCIËLE ONTWIKKELING EN MONETAIR BELEID
  2.3.1 Financiële ontwikkeling
  2.3.2 Monetair beleid
  2.4 PRODUCTIEVE SECTOREN
  2.4.1 Industriële ontwikkeling
  2.4.2 Agrarische ontwikkeling
  2.4.2.1 Voedselzekerheid en -veiligheid
  2.4.2.2 Duurzame strategie
  2.4.2.3 Voedselproducent van de regio
  2.4.2.4 Agrarische sector en BBP
  2.4.2.5 Ruimtelijke voorwaarden voor duurzame ontwikkeling
  2.4.2.6 Randvoorwaarden en risico’s
  2.4.3 Mijnbouw
  2.4.3.1 Wetgeving
  2.4.3.2 Milieu
  2.4.3.3 Goud
  2.4.3.4 Ordening Goudsector
  2.4.3.5 Bauxiet
  2.4.3.6 Aardolie
  2.4.3.7 Ordening exploitatie bouwmaterialen
  2.4.3.8 Overige delfsto!en
  2.4.3.9 N.V. Grassalco
  2.4.3.10 Onderzoek en Internationale samenwerking
  2.4.3.11 Geologische Mijnbouwkundige Dienst
  2.5 DIENSTENSECTOREN 2.5.1 Ontwikkeling dienstensector
  2.5.2 Handel
  2.5.3 Transport
  2.5.4 Communicatie
  2.6 ONDERNEMERSKLIMAAT GERICHT OP EXPORT


  Maak melding

 2. 3. ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR
  3.1 INLEIDING
  3.2 ONDERWIJS
  3.3 WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
  3.4 CULTUUR
  4. WELZIJN
  4.1 INLEIDING
  4.2 JEUGD
  4.2.1 Inleiding
  4.2.2 Uitgangspunten
  4.2.3 Uitdagingen
  4.2.4 Beleid
  4.2.5 Bijzondere aandachtspunten
  4.3 SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL
  4.4 ARBEID
  4.5 SPORT
  4.6 ZORGGEBIEDEN
  4.6.1 Kansen voor de kansarmen
  4.6.2 Mensen met een beperking
  4.6.3 Ouderenzorg
  4.6.4 Armoedebestrijding
  4.6.5 Leefbaarheid
  4.7 GEZONDHEIDSZORG EN GEZONDHEIDSBESCHERMING
  4.8 GEZIN
  5. VEILIGHEID EN INTERNATIONAAL BELEID
  5.1 INLEIDING
  5.2 INTERNE VEILIGHEID
  5.3 EXTERNE VEILIGHEID
  5.3.1 Internationale samenwerking
  5.3.2 Nationaal defensiebeleid in relatie tot nationale veiligheid en ontwikkeling
  5.3.3 Drugsbestrijding en grensoverschrijdende criminaliteit
  5.3.4 Het nationaal leger en de kustwacht
  5.3.5 Militaire dienstplicht
  5.4 ONTWIKKELINGSDIPLOMATIE
  5.4.1 Grens- en buurlandenpolitiek
  5.4.2 Bilaterale betrekkingen
  5.4.3 Multilaterale betrekkingen
  5.5 IMMIGRATIEBELEID
  5.6 REGIONALE SAMENWERKING
  5.7 INTERNATIONALE SAMENWERKING
  6. RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
  6.1 INLEIDING
  6.2 STREEK- EN BESTEMMINGSPLANNEN
  6.3 MILIEU
  6.3.1 Afvalbeheer
  6.3.2 Chemicaliënbeheer
  6.3.3 Hernieuwbare energie
  6.3.4 Bescherming atmosfeer
  6.3.5 Duurzaam waterbeheer
  6.3.6 Natuurbeheer
  6.3.7 Duurzaam Landbeheer
  6.3.8 Cross-cutting issues
  6.4 DUURZAAM BOSBEHEER


  Maak melding

 3. DEEL III: KERNTHEMA’S
  III.1 INFRASTRUCTUUR
  III.2 ENERGIE
  III.2.1 UITBREIDEN VAN OPWEKCAPACITEIT
  III.2.2 REGULERING ENERGIESECTOR
  III.2.3 ALTERNATIEVE (HERNIEUWBARE) ENERGIEBRONNEN
  III.3 DRINKWATER
  III.4 HUISVESTING
  III.5 MIJNBOUW
  III.5.1 GOUD EN ORDENING GOUDSECTOR
  III.5.2 AARDOLIE
  III.5.3 DE BAUXIETSECTOR
  III.5.4 PRODUCTIE EN EXPORT VAN WATER
  III.5.5 NATUURSTEEN
  III.5.6 INDUSTRIËLE VERWERKING VAN BOUWMATERIALEN
  III.6 AGRARISCHE SECTOR
  III.6.1 LANDBOUWSECTOR
  III.6.1.1 Palmolie
  III.6.1.2 Rijst
  III.6.1.3 Groente en fruit
  III.6.1.4 Sierteelt
  III.6.2 VEETEELT
  III.6.2 VISSERIJ EN AQUACULTUUR
  III.7 TOERISME
  III.8 GRONDENRECHTEN- EN BOEDELVRAAGSTUK
  III.8.1 HET GRONDENRECHTENVRAAGSTUK
  III.8.2 BOEDELPROBLEMATIEK EN ONBEHEERDE EN KENNELIJK VERLATEN GRONDEN
  III.9 NATIE-ORIËNTATIE
  III.10 NATIONALE RAAD VOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
  III.11 NATIONAAL INSTITUUT VOOR GESCHIEDENIS EN CULTUUR
  III.12 KINDER- EN JEUGDBELEID
  III.13 ONDERWIJS EN OPLEIDING
  III.14 INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE
  IN OVERHEIDSBELEID
  III.15 GENDER
  DEEL IV: FINANCIEEL KADER EN INVESTERINGSKADER


  Maak melding

 4. DEEL V: TAAKGERICHT ACTIEPROGRAMMA
  V.1 BESTUUR EN JUSTITIE
  V.1.1 PUBLIC SECTOR REFORM
  V.1.2 DECENTRALISATIE EN PARTICIPATIE
  V.1.3 OPENBAAR BESTUUR
  V.1.4 RECHTSZEKERHEID
  V.1.5 COMMUNICATIE EN INFORMATIE
  V.1.6 EMANCIPATIE
  V.2 ECONOMIE
  V.2.1 FINANCIËLE ONTWIKKELING
  V.2.2 MONETAIR BELEID
  V.2.3 HANDELSBEVORDERING
  V.2.4 INDUSTRIËLE ONTWIKKELING
  V.2.5 ONTWIKKELING DIENSTENSECTOR
  V.2.6 TRANSPORT
  V.2.7 COMMUNICATIE
  V.2.8 ONDERNEMERSKLIMAAT
  V.3 ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR
  V.3.1 ONDERWIJS
  V.3.2 CULTUUR
  V.3.3 JEUGD
  V.3.4 SPORT
  V.4 WELZIJN
  V.4.1 GEZONDHEIDSZORG EN GEZONDHEIDSBESCHERMING
  V.4.2 SOCIALE ZEKERHEID EN WELZIJN
  V.5 VEILIGHEID EN INTERNATIONAAL BELEID
  V.5.1 INTERNE VEILIGHEID
  V.5.2 EXTERNE VEILIGHEID
  V.5.3 ONTWIKKELINGSDIPLOMATIE
  V.5.4 IMMIGRATIEBELEID
  V.5.5 REGIONALE SAMENWERKING
  V.5.6 INTERNATIONALE SAMENWERKING
  V.6 RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
  V.6.1 MILIEU
  V.6.2 INFRASTRUCTUUR
  V.6.3 ENERGIE
  V.6.4 DRINKWATER
  V.6.5 HUISVESTING
  V.6.6 MIJNBOUW
  V.6.7 AGRARISCH
  V.6.8 TOERISME
  V.6.9 GRONDENRECHTEN
  V.6.10 ICT IN OVERHEIDSBELEID


  Maak melding

 5. Voorwoord
  De grondwetgever heeft in artikel 40 van
  de Grondwet aangegeven dat bij wet een
  Ontwikkelingsplan moet worden vastge-
  steld, met inachtneming van de nationale
  en sociaal-economische doelstellingen. Dit
  artikel 40 luidt als volgt: “Ter bevordering
  van de sociaal-economische ontwikkeling naar een sociaal-rechtvaardige
  samenleving wordt bij wet een Ontwikkelingsplan vastgesteld, met in-
  achtneming van de sociale en economische doelstellingen van de Staat”.
  Deze doelstellingen zijn verwoord in de artikelen 5 en 6 van de Grondwet,
  welke in acht moeten worden genomen bij de samenstelling van het Ont-
  wikkelingsplan. Er kan dus niet van deze duidelijk geformuleerde doelstel-
  lingen worden afgeweken.
  Wat wij ons ten aanzien van een Ontwikkelingsplan moeten realiseren, is,
  dat de werkelijke gang van zaken over enkele jaren altijd anders kan zijn
  dan in het plan is voorzien. Het plan beoogt derhalve niet meer te zijn
  dan een richtlijn voor het beleid. In het plan kunnen de inzichten over
  de ontwikkeling in de eerstkomende jaren worden geordend en systema-
  tisch met elkaar in verband worden gebracht. Daaruit kunnen slechts ge-
  volgtrekkingen worden afgeleid met het oog op in de toekomst te nemen
  maatregelen. Het hoopgevende is, dat de kans groter is dat de genomen
  maatregelen op grond van een bestaand Ontwikkelingsplan juist zijn, dan
  wanneer er geen plan bestond. Er is daarom een zekere mate van !exibili-
  teit ingebouwd in dit Ontwikkelingsplan.
  De inhoud van het Ontwikkelingsplan 2012-2016 dat voor u ligt, richt zich
  op een uitgebalanceerd en uitvoerbaar beleid voor de komende jaren. Het
  is functioneel van aard, heeft een meer nationaal, regionaal en internati-
  onaal georiënteerde werking en is daarom niet primair donorgericht. De
  slagingskans van de uit dit Ontwikkelingsplan voortvloeiende operatio-
  nele programma’s is afhankelijk van het vinden van een zo breed mogelijk
  draagvlak.
  Met het oog hierop is een intensieve en continue dialoog een wezenlijk
  onderdeel van de implementatie van dit Ontwikkelingsplan. Hierbij moet
  voorkomen worden dat ongefundeerde verwachtingen gewekt worden
  bij de bevolking, alsof er voor alle problemen een direct antwoord zou zijn
  en dat alles tegelijk aangepakt kan worden, of dat het ‘karwei’ wel even
  geklaard kan worden, als er maar een allesomvattend plan komt.


  Maak melding

 6. Als we serieus menen ons land voor ons zelf, voor onze kinderen en voor
  onze kindskinderen te willen opbouwen en wij onze nationale waardig-
  heid, identiteit en nationale trots willen veiligstellen, dan moeten wij meer
  dan ooit bese”en dat wij op elkaar zijn aangewezen. Dit betekent dat wij
  zowel individueel als in groepsverband elkaar ondersteunend, hard zullen
  moeten werken om dit doel te bereiken. Dat de Overheid een belangrijke
  rol bij dit streven is toebedeeld, is vanzelfsprekend. Het zal echter afhan-
  gen van de mate, waarin en de wijze waarop wij als burger bereid en in
  staat zijn medeverantwoordelijkheid op ons te nemen, om dit nobele doel
  voor ons geliefd land te bereiken.
  Laten wij dit Ontwikkelingsplan aangrijpen om de aan ons geboden kan-
  sen te benutten op een wijze die garantie voor een goede toekomst in
  zich draagt.
  Om de realisatie van het beleid, zoals aangegeven in dit Ontwikkelings-
  plan, een kans van slagen te geven, geldt als voorwaarde een grote mate
  van daadwerkelijke solidariteit tussen alle maatschappelijke krachten,
  organisaties, groepen en individuen. Andere noodzakelijke voorwaarden
  zijn goede nationale communicatie en wederzijdse verstandhouding –
  kortom: een maatschappelijk akkoord.
  De Regering verwacht dat sociale partners en alle politieke groeperingen
  en andere relevante maatschappelijke groepen vanuit hun mogelijkhe-
  den de uitvoering van dit Ontwikkelingsplan in het belang van de natie
  ondersteunen.
  Het Ontwikkelingsplan dat voor U ligt, heeft niet de pretentie uitputtend
  te zijn, doch dient onder meer als leidraad en toetsingskader voor de in
  uitvoering zijnde programma’s en uit te voeren programma’s. Het is te-
  vens een instrument voor het realiseren van overheidsopdrachten in de
  komende jaren.


  Maak melding

 7. SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN
  2012-2016
  Het Ontwikkelingsplan 2012-2016 moet gezien worden als de beschrijving
  van het transformatieproces dat Suriname moet doormaken teneinde een
  zodanige inrichting van de samenleving te bewerkstelligen dat elke Su-
  rinamer: jong en oud, klein en groot, vrouw en man van welke religieuze
  overtuiging dan ook, zonder onderscheid in ras en kleur, een kans heeft,
  indien daar uit eigener beweging voor gekozen wordt, zich te ontplooien
  ter verbetering van de eigen toekomst en daarmee van de toekomst van
  Suriname. Het oogmerk van dit ontwikkelingsplan is, het welzijn van alle
  Surinamers in de ruimste zin des woords, te bevorderen, zodat iedereen
  op eigen kracht optimaal kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
  Hoewel dit plan niet uitputtend is, bestaat de overtuiging dat bij het cre-
  eren van een nieuwe Surinaamse samenleving dit Ontwikkelingsplan een
  veelomvattende basis legt voor het aandragen van bouwstenen voor:
  !” het rationaliseren van het overheidsapparaat dat daadwerkelijk faci-
  literend moet zijn naar de door de overheid en de private sector te
  initiëren en te ontwikkelen projecten waarbij onze verdiencapaciteit
  ten volle benut kan worden. Hierbij zijn van het allergrootste belang:
  $” het institutioneel versterken van het overheidsapparaat, wat moet
  leiden tot de verhoging van de performance en het e#ciënter ma-
  ken van het apparaat,
  %” het trainen, opleiden en begeleiden van overheidsmedewerkers,
  onder andere ter verbetering van de dienstverlening met een
  sterke focus op alle afnemers van overheidsdiensten.
  &” het decentraliseren van het overheidsapparaat waarbij belangenbehar-
  tiging van de districten onafhankelijk van Paramaribo kan geschieden
  via de eigen, plaatselijk benoemde en/of gekozen vertegenwoordigers;
  ‘” het implementeren van een organisatievorm van ons openbaar be-
  stuur die ruimte biedt voor het regeren volgens een nieuwe stijl die
  voldoet aan de veranderde en veranderende eisen van Suriname en
  de wereld om ons heen;
  (” het kunnen zorg dragen voor een systeem waarbij rechtshandhaving
  en rechtsbescherming voor een ieder gewaarborgd zijn en gewaar-
  borgd zullen blijven. Hierbij zullen de rechten van de mens zonder
  aanzien des persoons de hoogste prioriteit hebben;
  )” het vergroten van onze verdiencapaciteit door middel van het sluiten
  van voordelige contracten in de mijnbouwsfeer met zowel lokale als
  internationale investeerders;


  Maak melding

 8. De mijnbouwsector en aanverwante bedrijven
  dragen in zeer grote mate bij aan de economie
  van ons land, onder andere, door het genereren
  van deviezen en creëren van werkgelegenheid.
  Een goed beheer van deze sector vereist een ge-
  degen beleid. Daarbij is het van belang dat de
  huidige situatie van de genoemde sector en de
  potenties daarvan in kaart worden gebracht.
  Behalve met behulp van de beleidsinstrumenten
  wordt er ook per delfstof ingegaan op de belang-
  rijkste strategieën ter ontwikkeling van de sector.
  Hierbij moet worden benadrukt, dat het zich con-
  centreren op uitsluitend mijnbouw – de niet-her-
  nieuw-bare sectoren –, enorme risico’s met zich
  meebrengt als gevolg van mogelijke plotselinge
  prijsdalingen, dus verminderde inkomsten, en
  het kunnen opraken van deze hulpbronnen.
  Het is de regering ernst revenuen vanuit de mijn-
  bouwsector, zeker nu de verdiensten hoog zijn,
  te kanaliseren naar de hernieuwbare sectoren,
  die duurzame ontwikkeling kunnen garanderen.
  Diversi$catie van onze economie staat hoog op
  de agenda van de Regering. Bij het diversi$ëren
  moet onder andere gedacht worden aan de agra-
  rische sector, het toerisme en de industrie. Voorts
  zal met de extra revenuen een stabilisatiefonds in
  het leven worden geroepen als belangrijk instru-
  ment voor het $nancieren van het onderwijs, de
  gezondheidszorg en andere aspecten verband
  houdende met het welzijn van de Surinamer.

  *” het reorganiseren van ons onderwijssysteem waarbij als uitdaging
  aangemerkt kan worden het dichten van de steeds groter wordende
  kloof tussen het onderwijsaanbod en de behoeften van onze arbeids-
  markt. De aspecten die hierbij onverdeelde aandacht verdienen, zijn:
  $” versterking van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling;
  %” professionalisering van leerkrachten;
  +” continue bewaking van de kwaliteit van ons onderwijs;
  ,” verbetering van de wet- en regelgeving in ons onderwijs;
  -” formulering van een wetenschapsbeleid en een technologiebeleid;
  .” het identi$ceren en overzichtelijk in kaart brengen van alle bestaande
  vormen van cultuuruitingen waarbij er geen sprake is van een enge
  opvatting van cultuur als zijnde kunstuitingen sec, maar van een bre-
  de oriëntatie met onder meer elementen als cultureel erfgoed, de me-
  dia, letteren en bibliotheken als zijnde zeer belangrijke ingrediënten;


  Maak melding

 9. /” het scheppen van een jeugd- en kindvriendelijke samenleving waarin
  onze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kun-
  nen ontwikkelen en actief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
  zichzelf en de Surinaamse maatschappij;
  0″ het vergroten van de arbeidskansen waarbij duurzame werkgelegen-
  heid als zeer essentieel wordt beschouwd. Aangezien te verwachten
  is dat de groei van de Surinaamse economie zal toenemen waardoor
  er dringend behoefte zal zijn aan goed geschoolde en goed getrainde
  employees, zullen de beleidsmakers met medewerking van en in sa-
  menspraak met terzake deskundigen ondersteunende opleidings- en
  trainingssystemen moeten verbeteren dan wel initiëren waarbij ade-
  quate a!evering van productie georiënteerde en productiviteitsbe-
  wuste Surinamers gegarandeerd wordt;
  !1″ het mede helpen vormen van een sportieve maatschappij en het be-
  vorderen van een gezond lichaam en een gezonde geest bij alle Suri-
  namers door middel van het uitzetten van een duidelijk geformuleerd
  sportontwikkelingstraject met als uiteindelijk streven het bevorderen
  van het bewegen in het algemeen en van de wedstrijdsport en top-
  sport in het bijzonder op het gebied van de individuele sportbeoefe-
  ning en op dat van sportbeoefening in groepsverband;
  !!” het bevorderen en het verbeteren van de veiligheid van en het veilig-
  heidsgevoel bij alle Surinaamse onderdanen en bij degenen die zich
  op het Surinaamse grondgebied bevinden. Er zullen noodzakelijke
  maatregelen getro”en worden voor zowel de interne als de externe
  veiligheid van de staat. Relevante nationale organisaties, zoals het Na-
  tionaal Leger en het Korps Politie Suriname, zullen bij het formuleren
  en het uitvoeren van het veiligheidsbeleid nauw betrokken worden.
  Internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van defensie
  en dat van politie, zullen voorts zodanig in stelling gebracht worden,
  dat de handhaving van de territoriale integriteit en de bescherming
  van de soevereiniteit van Suriname ter ondersteuning van de nationa-
  le veiligheid op het grondgebied van Suriname, gewaarborgd blijven;
  !&” het benutten van de mogelijkheden voor toerisme-ontwikkeling. Het
  te ontwikkelen toerismebeleid zal economisch een grote bijdrage le-
  veren: steeds meer buitenlanders als- ook in Suriname geborenen die
  in het buitenland wonen, hebben belangstelling voor Suriname als va-
  kantieland. De regering is vast van plan de toerismesector verder te
  ontwikkelen tot een van de strategische, hernieuwbare sectoren bin-
  nen de nationale economie;
  !'” Het stimuleren en helpen ontwikkelen van het ondernemerschap ge-
  richt op export, waarbij het Suriname Business Forum en haar werk-
  arm het Suriname Business Centre versterkt zullen worden, zodat zij in
  steeds toenemende mate ondersteunend kunnen zijn naar de regering
  toe. De regering is namelijk ondubbelzinnig de mening toegedaan dat
  innovatieve ontwikkeling van de private sector als motor van econo-
  mische bedrijvigheid onontbeerlijk is in het transformatieproces;
  Ont


  Maak melding

 10. het door middel van een verantwoord beleid de beschikbare ruimte
  zodanig ordenen, dat de ontwikkelingsdoelen bereikt worden. Cruci-
  aal bij onder andere het formuleren van streek- en bestemmingsplan-
  nen en andere ruimtelijke ordeningsaspecten is het milieuvraagstuk.
  Er zal een verantwoord milieubeleid worden uitgevoerd. Hierbij zal re-
  kening gehouden worden met alle risico’s die zich kunnen voordoen
  vanwege onder andere klimaatsveranderingen alsook risico’s die ten
  gevolge van het oneigenlijke gebruikmaken van de grond en de natuur
  kunnen ontstaan. De aspecten die bijzondere aandacht krijgen, zijn:
  $” afvalbeheer;
  %” chemicaliënbeheer;
  +” hernieuwbare energie;
  ,” atmosfeerbescherming;
  -” duurzaam water-, natuur-, land- en bosbeheer;
  !)” het leefbaarder maken van de maatschappij in ruime zin waarbij er
  onder meer plaats is ingeruimd voor de zorg voor landgenoten met
  een beperking, de zorg voor ouderen, de bestrijding van armoede met
  als follow-up het zorg dragen voor een duurzaam bestaan en de zorg
  voor de kansarmen. De speciale zorg zal zich uitstrekken van onder-
  wijs en gezondheidszorg tot alle overige relevante zorggebieden.
  Kernthema’s
  Voor de $nanciering van het in het Ontwikkelingsplan besproken trans-
  formatieproces moeten onze mogelijkheden ten volle benut worden. Ver-
  groting van onze verdiencapaciteit door middel van het identi$ceren van
  ontwikkelingsgebieden en het ontwikkelen van de geïdenti$ceerde ont-
  wikkelingsgebieden, heeft zowel bij de voorbereiding als bij het redige-
  ren van dit ontwikkelingsplan ruimschoots aandacht gehad. Er zijn vijftien
  kernthema’s geïdenti$ceerd in dit Ontwikkelingsplan.
  Economie en Investering
  Elk plan staat en valt met de betaalbaarheid ervan. In economisch opzicht
  is een uiteenzetting gegeven van de uitgangspunten van de Regering
  en de principes die de Regering hanteert om een economisch klimaat te
  scheppen met als doel ontwikkelingsgericht denken en handelen te be-
  vorderen. De regering houdt vast aan:
  !” sociale duurzaamheid: werkgelegenheid, inkomenskansen, levensom-
  standigheden,
  &” economische duurzaamheid: diversi$catie, continuïteit, behoud van
  natuurlijke hulpbronnen en
  ‘” bescherming en behoud van het natuurlijke milieu en heeft de hierna
  volgende uitdagingen als doorslaggevend aangemerkt:
  $” de mobilisatie van externe $nanciering (DFI en leningen), in het bij-
  zonder voor de duurzame productie (agrarisch, industrie, toerisme);
  %” het genereren van structurele overheidsbesparingen (overschot lo-
  pende rekening staats$nanciën);
  +” het vergroten van de nationale private besparingen, inclusief het
  terugvloeien van de naar het buitenland weggelekte nationale pri


  Maak melding

 11. vate besparingen;
  ,” het vergroten van de uitvoeringscapaciteit buiten de mijnbouw, in
  het bijzonder in de landbouw en industrie.
  De doelstellingen die hierbij worden nagestreefd zijn:
  ‡ beschermen en stabiliseren van de economie tegen frequente bud-
  get- en handelsbalans!uctuaties. Indien economieën sterk mineraal-
  afhankelijk zijn voor wat betreft de staatsinkomsten, zullen negatieve
  !uctuaties van prijzen van de delfsto”en direct navenante !uctuaties
  in de inkomsten van de staat veroorzaken met alle negatieve gevolgen
  van dien. Het is daarom van belang dat het beheer van het budgettaire
  beleid in deze economieën parallel loopt met veranderende delfstof-
  fenmarktcondities;
  ‡ diversi$ëren naar duurzame sectoren: delfsto”en zijn eindig van karak-
  ter. Mineraalafhankelijke landen staan vaker voor de uitdaging om na-
  tuurlijk kapitaal om te zetten in $nanciële en uiteindelijk in duurzame
  vormen van kapitaal, zoals menselijk kapitaal en geproduceerd kapi-
  taal (zoals instrumenten, machines, etc.);
  ‡ vergroten van besparingen voor toekomstige generaties: investeren
  in beleggingsinstru-menten met een hoog rendement, waardoor toe-
  komstige generaties, ook bij het moeten ontberen van de natuurlijke
  rijkdommen, kunnen pro$teren van eerder geaccumuleerde inkom-
  sten uit deze sectoren;
  ‡ $nancieren van sociale en economische ontwikkeling, zoals sociale zeker-
  heidsstelsels, gezondheidszorg en onderwijs. De mondiaal toenemende
  druk van vergrijzing en druk van de $nanciering van voorzieningen van
  ouderen door de jongere beroepsbevolking (afnemend besteedbaar in-
  komen) baart vele landen zorgen. Een belangrijk deel van soortgelijke
  fondsen investeert dus signi$cant in, vooral, pensioenfondsen.
  Bij de nieuwe aanpak staan enkele instituten alsook de economische sa-
  menwerking in partnerschap centraal voor vijf groepen:
  !” de centrale overheid en parastatale instellingen,
  &” internationale partners: bilateraal en multilateraal,
  ‘” commercieel gerichte staatsbedrijven,
  (” private nationale ondernemers en
  )” private buitenlandse ondernemers.
  Als terugtredende, faciliterende overheid zullen met betrekking tot ge-
  noemde elementen in het Ontwikkelingsplan 2012-2016 evaluaties plaats-
  vinden waarbij mogelijke bijstellingen doorgevoerd kunnen worden bij
  bestaande wet-en regelgeving en, waar nodig en mogelijk, nieuwe wets-
  voorstellen ter goedkeuring worden aangeboden aan De Nationale As-
  semblee.
  Tot slot van het $nancierings- en investeringsplaatje is als uitgangspunt
  gehanteerd een gemiddelde economische groei op jaarbasis van 6%, ter-
  wijl een werkgelegenheidsgroei van +/- 5000 arbeidsplaatsen per jaar na-
  gestreefd wordt.
  Ontwikkelingsplan 2012 – 2016 XXIII


  Maak melding

 12. Er is aandacht besteed aan de bedragen die in de verschillende sectoren
  en vanuit de verschillende instanties in de economie besteed moeten wor-
  den teneinde een bepaald resultaat te kunnen boeken.
  Samenvattend kan worden aangegeven dat met een investering van SRD.
  23.082 miljoen (U$ 6.890 miljoen) in de komende vijf jaren een economi-
  sche groei van SRD. 12.757 miljoen (U$ 3.808 miljoen) in 2012 naar circa
  SRD. 17.072 miljoen (U$ 5.096 miljoen) in 2016 bij een koers van SRD : USD
  = 3.35 : 1 kan worden gerealiseerd.
  Samenvatting


  Maak melding

 13. Dit Ontwikkelingsplan geeft het kader aan voor een te realiseren opera-
  tioneel beleid, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het beleid
  voor de komende periode geënt moet zijn op de politiek-economische en
  maatschappelijke realiteit van Suriname.
  In dit plan is bijzondere aandacht besteed aan de volgende $nancieel-eco-
  nomische hoofddoelstellingen:
  ‡ het bereiken van reële en fundamentele stabiliteit op de betalingsba-
  lans en de overheidsbegroting;
  ‡ een reële en structurele groei van het bruto binnenlandsproduct en
  het per capita inkomen.
  Verder zal de commerciële inzet van de natuurlijke hulpbronnen een be-
  langrijke voorwaarde zijn voor de nationale ontwikkeling.
  Voor wat betreft de inzet van onze natuurlijke hulpbronnen zal de focus
  gericht zijn op drie nationale issues, die de potentie hebben om:
  ‡ ontwikkelingsmogelijkheden te garanderen;
  ‡ werkgelegenheid in ruime zin te verscha”en;
  ‡ structurele deviezenverdieners te zijn.
  Tot de hoekstenen van het nationaal ontwikkelingsbeleid welke gebaseerd
  zijn op een gediversi$eerde economie, behoren:
  !” de landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw als basis voor welvaart en
  welzijn en
  &” de mijnbouw, en wel de sub-sectoren bauxiet, aardolie en goud, als de
  grote en snelle verdieners ter verdere $nanciering van voornamelijk de
  primaire en de sociale sectoren.
  Hiernaast dienen de opkomende potenties voor onze dienstensector in de
  moderne wereld, onder andere het bankwezen, het toerisme, het lucht-
  verkeer en de telecommunicatie, nauwgezet gevolgd en gestimuleerd te
  worden.
  Het spreekt haast voor zich dat met deze nationale aanpak wij gezamenlijk
  successen zullen kunnen blijven boeken ten behoeve van niet alleen onze
  huidige generatie, doch ook voor de vele generaties na ons.
  Verder gaat dit plan ervan uit dat de staatszorg één en ondeelbaar is
  en om redenen van doelmatigheid is onderverdeeld in hoofdbeleids-
  gebieden.
  Een bijzonderheid in deze inleiding is, dat het gendervraagstuk dat in
  het Ontwikkelingsplan is neergelegd als hoofdbeleidsgebied een over-
  stijgend karakter heeft en dus door alle hoofdbeleidsgebieden heen
  een leidende rol vervult. Het is hierom dat het is ondergebracht bij de


  Maak melding

 14. Met het ten uitvoer brengen van dit Ontwikkelingsplan zal uiteindelijk een
  zelfstandige, nationale samenleving – opgebouwd uit eigen nationale rijk-
  dommen – tot stand worden gebracht, waardoor de politiek-staatkundige
  onafhankelijkheid met een stabiele en bloeiende economische basis, ge-
  stadig verduurzaamd zal worden. Verder zullen de mogelijkheden worden
  aangegeven die ons in staat stellen om het prijskaartje van de oplossingen
  van de problemen te presenteren. Hiertoe zijn in dit Ontwikkelingsplan al-
  ternatieven aangegeven.
  Het is belangrijk om na diepgaande beraadslagingen met elkaar na te gaan
  wat ons te doen staat. De meest belangrijke aandacht vragende factoren die
  een voorwaarde zijn voor het succesvol operationaliseren van het plan, zijn:
  !” de uitvoeringscapaciteit van de Overheid en het ter beschikking zijnde
  ambtenarenap-paraat met haar sleutelposities;
  &” het kwalitatief, daadkrachtig en besluitvaardig leidinggeven aan het
  beleids- en bestuursproces waarbij vóór alles bijzondere aandacht
  dient te worden besteed aan de criteria die moeten gelden bij de rekru-
  tering van kaders voor de bezetting van de respectieve posities binnen
  de politieke en ambtelijke leiding bij de Overheid.
  Een belangrijke voorwaarde voor het optimaal kunnen uitvoeren van
  dit plan is het volgende. Er moet op worden gewezen dat in vele geval-
  len, waar het vaak zeer wenselijk en zelfs vereist is, er nauwelijks of zelfs
  geen gebruik gemaakt is van statistieken die de ruimte bieden voor het
  vaststellen van duidelijke targets die bereikt moeten worden in de jaren
  die voor ons liggen. De reden die hieraan ten grondslag ligt, is het vaak
  niet beschikbaar zijn van de noodzakelijke statistieken. Er zal door de
  Regering op korte termijn een Commissie worden ingesteld om haar
  te adviseren op welke wijze instituten belast met onderzoek en data-
  verzameling, zoals de Stichting Planbureau Suriname, het Algemeen
  Bureau voor de Statistiek, de Universiteit met haar onderzoeksfunctie,
  zodanig versterkt worden, dat deze instituten hun positie kunnen ver-
  beteren door onder andere verruiming van de mogelijkheden om goed
  betaalde deskundigen van alle nodige beleids- en wetenschappelijke
  richtingen aan te trekken. De deskundigen in ons land zullen dan kun-
  nen beschikken over meetbare indicatoren teneinde nauwkeuriger te
  kunnen plannen. Bovendien zal nagegaan worden hoe deze instituten
  relatief verzelfstandigd kunnen worden om ook alle geledingen en sec-
  toren van de samenleving te kunnen voorzien van de meest uiteenlo-
  pende data waar behoefte aan is. Tevens zal het nationaal planorgaan
  (Stichting Planbureau Suriname) versterkt worden op het vlak van syste-
  matische kwanti$cering van sociaal-culturele en educatieve parameters
  en data, de zogenoemde sociale indicatoren, en op het vlak van opma-
  ken van het jaarlijkse sociale budget voor een beeld te krijgen van de


  Maak melding

 15. Politiek Suriname heeft als taak alle, althans zoveel als mogelijk, stakehol-
  ders bij elkaar te brengen om over maatschappelijke vraagstukken van ge-
  dachten te wisselen. Het mee helpen van iedereen aan de uitvoering van
  het voorgelegde plan is van groot belang. Hierbij is het belangrijk aan te
  geven dat er dwingend een plaats moet worden ingeruimd voor de con-
  sensuseconomie welke operationeel vorm kan krijgen door middel van de
  formeel in te stellen (intensieve) samenspraak tussen de sociale partners
  en eventueel andere organismen en actoren, als één van de drijfkrachten


  Maak melding

 16. 1. OPBOUW VAN HET DOCUMENT
  Het voor u liggende document, het Ontwikkelingsplan 2012 tot en met
  2016, bestaat uit vijf delen en een bijlage.
  Het eerste deel heeft een algemeen karakter. Het bevat, naast de inleiding,
  een uiteen-zetting van de voorgestane ontwikkelingsstrategie van de Re-
  gering. Het is wellicht ten overvloede goed om erop te wijzen dat het Ont-
  wikkelingsplan het resultaat is van een opdracht van de Regering, welke
  zich uitstrekt over haar regeerperiode. Dit deel wordt afgesloten met een
  overzicht van de hoofdbeleidsdoelen van de Regering met de hiermee sa-
  menhangende hoofdbeleidsgebieden.
  In het tweede deel staan de zes geïdenti$ceerde hoofdbeleidsgebieden
  centraal: bestuur en justitie, economie, onderwijs, wetenschap en cultuur,
  welzijn, veiligheid en internationaal beleid en ruimtelijke ordening en mi-
  lieu. Elk hoofdbeleidsgebied bevat de inhoudelijke informatie die nodig is
  voor het maken van jaarplannen.
  In het derde deel staan onderwerpen centraal die in hun uitwerking een
  hoofdbeleidsgebied overstijgend karakter hebben en die in de opvatting
  van de Regering speci$ek moeten worden benaderd. Het gaat om vijftien
  kernthema’s of probleemgebieden met bijzondere uitdagingen. De kern-
  thema’s zijn niet in volgorde van prioriteit of belangrijkheid opgenomen.
  In het vierde deel worden een $nancieel kader en een investeringskader
  van het Ontwikkelingsplan weergegeven. Het gaat hierbij om een raming
  van de kosten van dit plan.
  In het vijfde deel worden in meer operationele termen diverse hoofdbe-
  leidsgebieden geformuleerd in taakgerichte activiteiten. Deze activiteiten
  zijn gegroepeerd weergegeven en zullen een belangrijke functie vervullen
  bij de jaarlijkse operationalisering van het Ontwikkelingsplan in jaarplan-
  nen. Deze jaarplannen vormen de basis voor de op te stellen jaarbegrotin-
  gen en zijn ook bedoeld voor de sturing van de uitvoering van dit Ontwik-
  kelingsplan.
  Het geheel wordt afgesloten met een bijlage, aangaande ontbrekende en


  Maak melding

 17. 2. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE
  Nu de schenkingsmiddelen, 35 jaar na de staatkundige onafhankelijkheid
  in 1975, zijn opgedroogd, is de uitdaging van het op gang brengen van
  een zelfstandig gedragen nationale ontwikkeling voor de creatie van een
  eigen nationale samenleving voor de behartiging van het nationale be-
  lang, onwrikbaar geplaatst op de schouders van de Surinaamse bevolking.
  Deze uitdaging heeft nimmer ergens anders thuisgehoord: het koloniaal
  bestuur heeft evenwel gedurende meer dan drie eeuwen ten onrechte de
  verantwoordelijkheid voortvloeiende uit deze uitdaging, onthouden aan
  de Surinaamse bevolking.
  Het Surinaams leiderschap op elk niveau is thans gehouden, bij de vorm-
  geving van de nieuwe Surinaamse samenleving, zich te verbinden met
  duidelijke maatschappelijke fundamenten, eensluidende oriëntaties, een-
  duidige basisvoorwaarden en met e”ectieve instrumenten van politiek,
  bestuur en beleid.
  Dit geheel van fundamenten, oriëntaties, basisvoorwaarden en instrumen-
  ten ter transfor-matie van onze samenleving i.c. ter realisatie van gestelde
  samenlevingsdoelen c.q. ontwik-kelingsdoelen, valt onder de noemer van
  datgene wat wij in dit bestek ontwikkelingsstrategie noemen.
  Maatschappelijke fundamenten
  Allereerst is het van fundamenteel belang eenheid en eensgezindheid on-
  der de bevolking te versterken, omdat zonder hechte eenheid een sterke
  democratische eenheidsstaat alsmede integrale ontwikkeling moeilijk
  denkbaar zijn.
  Onze bevolking is samengesteld uit een veelheid van etnische groepen,
  die bezitters zijn van grote en rijke culturen en die aldus met een enorme
  dosis aan gecombineerde wijsheid, ons de mogelijkheid geven te putten
  uit een hoogontwikkeld collectief sociaal, geestelijk en spiritueel vermo-
  gen. Een schat aan vermogens – die bij wederzijds respect en bij vrijheid
  van expressie en ontwikkeling -, garant staat voor vooruitgang, welvaart,
  welzijn, geluk en vrede.
  Voorts is het van groot belang om de collectieve wil en gemotiveerdheid
  van alle burgers onophoudelijk te organiseren en te mobiliseren voor de
  transformatie tot het bereiken van de gestelde ontwikkelingsdoelen in casu
  voor het scheppen van een nieuwe samenleving. Hiertoe zal de bevolking
  continu aangespoord worden actief te participeren in het ontwikkelings-
  gebeuren op zowel bestuurlijk als sociaal-economisch gebied door middel
  van het hanteren van het instrument van permanente communicatie van-
  uit de Overheid naar de bevolking toe.
  De algehele mentale doorbraak bij ons volk, van omzetting van geloof in
  het buitenland naar een vast geloof in onze eigen natuurlijke mogelijk-
  heden, in onze eigen sociale en geestelijke vermogens en in onze eigen
  inzet en daadkracht; de doorbraak naar respect voor en vooral ook kennis


  Maak melding

 18. Water naar zee, je bent wel lekker bezig met die literaire diaree van je, wat een monoloog, verkeeer je nu echt in de veronderstelling dat er veel mensen zullen zijn die de moeite nemen die epistels van jouw door te willen worstelen?, je schiet je doel voorbij


  Maak melding

 19. Had niet Anders verwacht bedankt voor de tijd en de reactie en de 50 waar de mond van volloop is dus letterlijk diaree NIET ZEUREN HE HIHI OVER HET PAARS GEDRAG BOBBEJAANTJE LAND IS EEN ATRACTIE PARK ken jE WEL HE (echte man mijn complimenten) goed salaris is wat je verdient op je leeftijd het misstaat je niet je weet ook niet beter ik heb geen griep maar Ben Beetje verkouden en pas me even aan aan jullie hobby moment opname..goed kleden geen eten??JE BENT DUILIJK NIET VAN MIJN KALIBER echte mannetje hihi


  Maak melding

 20. Hans het zegt meer over je zelf dan over mij. .positief blijven geen reactie is toch een antwoord ik heb schik ik ken mijn volk onderhands wel(er zijn uiteraad uitzonderingen)


  Maak melding

 21. Water naar zee, natuurlijk zegt een reactie wat van de reageerder, net zoals dat geouwehoer van jou wat over jou zegt, maar ik vraag me inderdaad ook af of anderen ook de moeite nemen door al je berichten heen te scrollen


  Maak melding

 22. Volgens de enquete recentelijk genomen vond 17% van de stad dat ze goed hadden onder deze regering. A no mi e pina.
  Monie de. Laat mij genieten van mijn mode. Zo daar gaan ze dan.

  Als er armen zijn dan mogen ze op het nieuws kijken.


  Maak melding

 23. Hans bedankt voor je moeite de pot verwijt de ketel.. kijk en denk goed wie de geouwe hier is wees slim er is een rede van opzet HIHI en de oplossing zit in de puzzel


  Maak melding

 24. Hans, ik in ieder geval niet. Ik vind een reactie leuk maar die ellenlange verhandelingen, die onanie van woorden, laat ik aan mij voorbij gaan.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.