‘Suriname debat is familie debat’

8

[INGEZONDEN] – Het a.s. Surinamedebat dat als “historisch” gekwalificeerd mag worden, zal recht moeten doen aan het actuele gedrag van Nederland en Suriname. Het past niet om er nog langer een ‘cosmetisch’ en ‘routinematig’ gesprek van te maken, maar verdient een fundamenteel debat te worden dat onze regering opdraagt om nooit meer te volstaan met een brief aan de kamer van de minister van Buitenlandse zaken over haar activiteiten in Suriname. Waar de onderdanen van beide landen – na vele eeuwen van verbondenheid die inmiddels in een familiare band is overgegaan – naar uitkijken is een samenhangend beleid inzake de relatie welk moet voortvloeien uit de notitie van ex-minister Agnes van Ardenne “een belaste relatie” later mede op voorspraak van het 30juni\1juli comité Nederland is omgedoopt in “een rijke relatie”.

De actuele realiteit in de relatie van beide landen is dat er dagelijks sprake is van intensief familie-en vriendschapsverkeer via de lucht, de telefoon en social-media. Dit heeft zich ondanks ons overheidsbeleid de afgelopen 20 jaar welhaast verhonderdvoudigd. Van jongeren tot senioren, van stagiaires, gepensioneerden, ondernemers (groot & klein) tot diverse professionals en organisaties. Zelfs werklozen uit Nederland zoeken hun heil in Suriname; van ongeschoolden tot aan zeer goed opgeleide vaklieden.

Meer dan ooit vestigen (autochtone) Nederlanders zich in Suriname en verbinden daarmee hun toekomst met dat land. Eerder is dat omgekeerd ook al het geval. Meer dan ooit is er in alle opzichten samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse instituten zoals op het gebied van onderwijs, maar ook op het sociaal-economisch en cultureel vlak.

Wat nu

Het lijkt me zaak dat het Koninkrijk der Nederlanden wordt opgeroepen om alles te doen wat in haar vermogen ligt om de onderstreepte aspiraties – van in deze een substantieel deel van haar bevolking richting Suriname – te vergemakkelijken.

Het zou onze volksvertegenwoordiging passen om te regering op te roepen binnen afzienbare tijd met een taakstellend programma met een daarbij behorend budget naar de kamer te komen om ons beleid t.a.v. een onbelaste toekomst vorm en inhoud te geven op korte de en lange termijn.

De vrijblijvendheid van beleid t.a.v. Suriname moet vervangen worden door een in overleg en in overeenstemming met de Surinaamse overheid vast te stellen beleid met in acht neming van de belangen van de NEDSUR familie – zijnde onderdanen van wederzijdse landen. Een beleid dat in de wereld respect afdwingt. Een beleid dat alsnog en daadwerkelijk dékolonisatie op een voorbeeldige en waardige wijze vorm en inhoud geeft.

Overwegingen

Suriname is de afgelopen 300 jaar door Nederland zodanig ingericht dat zij op Nederland aangewezen was voor haar ontwikkeling. Vanaf de voertaal (het Nederlands), het onderwijs, en bijvoorbeeld het ondernemerschap was en is alles nog steeds op Nederland georiënteerd.

Voortschrijdend inzicht heeft Suriname doen inzien dat zij voor haar verdere ontwikkeling echter ook belang heeft bij regionale integratie. Dit vergt tijd en kost veel geld. Ombuiging van het Nederlands beleid van een paar eeuwen vereist dat Nederland middels al haar mogelijkheden deze ontwikkeli9ng nadrukkelijk gaat ondersteunen. In de huidige Nederlandse visie wordt ervan uit gegaan dat Suriname dat in haar ééntje kan en moet doen en wel binnen een sociaal-economisch verantwoordt tijdsbestek. Dit is niet realistisch.

Bovenstaande overwegingen sluiten indachtig aan op het 30jun/1juli Comité Nederland uitgebrachte manifest op 30 juni 2002. Hierna volgde er verscheidene gesprekken met bereidwillige 2e kamerfracties. Er was toen nog geen meerderheid te vinden voor o.a. de volgende concrete voorstellen uit het manifest

• Intensivering en uitbreiding van de functionele contacten met de Surinaamse overheid en instituten en wel op o.a. onderstaande geïdentificeerde beleidsgebieden. Het beleid moet transparant zijn; vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering.

• Het in casu wegnemen van onnodige drempels in het sociaal-economisch verkeer tussen de landen. Mensen moeten met behoud van hun Sociale Zekerheids-rechten van de beide landen kunnen (re)migreren van en naar deze landen.

• Geen dwang tot gedwongen naturalisatie in Suriname. Dwang in deze is het Koninkrijk der Nederlanden onwaardig, dat eis je niet van landgenoten.

• Gemigreerde landgenoten moeten op basis van inkomen hun AOW rechten verder kunnen opbouwen. Beslaglegging op uitkeringen door deurwaarders moet een helt worden toegeroepen en zullen betalingsregelingen kunnen worden getroffen zoals wij hier in Nederland respecteren. Gemigreerden mogen niet in armoede gestort worden en ten laste komen van de schaarse middelen van Suriname. De bedrijfsverenigingen moeten door onze overheid in deze aangestuurd worden.

• Ondernemerschap van gemigreerden moet gestimuleerd en ondersteund worden in Suriname.

• Het entameren van een Heren/Dames-akkoord met Nederlandse Multinationals om te komen tot gerichte investeringen in kansrijke Surinaamse sectoren zoals landbouw en visserij etc. In ieder geval bedrijven waar de Nederlandse overheid aandelen in heeft en of binnen haar invloedssfeer vallen.

• Intensivering van de Surinaamse overheid door de Nederlandse regering en wel op alle niveaus opdat de belangen van de onderdanen in de familiare relatie die de landen met elkaar hebben optimaal gediend worden.

• In het kader van de viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden waar Suriname ook voor het grootste deel van haar bestaan deel van uitgemaakt zou de Koninkrijksregering de mogelijkheid moeten aangrijpen om een bijzondere status aan Suriname te bieden. Dit in overleg en overeenstemming met de Surinaamse overheid.

Nederland zal haar haar verantwoordelijkheid in het kader van de Regionale Integratie van Suriname nemen volgens de aanbevelingen in de eerder genoemde notitie van Agnes van Ardenne om deze mede handen en voeten te geven, hetgeen in nauw overleg en instemming van de Surinaamse regering zal moet geschieden.

Tenslotte: In een sfeer van goede wil, erkenning van meer dan wat nu een betrokken relatie wordt genoemd en concrete maatregelen zoals hierboven voorgesteld kan Nederland nu de kans pakken om te komen tot bestendiging van een gezonde relatie met Suriname zoals 40 jaar geleden beoogd werd maar een andere dynamiek kreeg vanwege de zaken zoals die bij de afwikkeling van de Onafhankelijkheid van de voormalige kolonie zijn verlopen. Met de historisch debat in de 2e kamer zijn we aan zet om middels daadwerkelijk Dekolonisatie beleid de juiste toon te zetten en hiermee inhoud helpen geven aan wat tot op heden door onze overheid een “Historische band” wordt genoemd en gaan over tot de orde van de dag.

Namens het 30juni/1juli Comite Nederland

Roy Ristie
Voorzitter

8 REACTIES

 1. Die man heeft zoveel gesproken en weinig gezegd!
  het is onbegrijpelijk dat er nog mensen zijn die van twee wallen willen eten. Je bent een landgenoot of je blijft een allochtoon. Makkelijk kan het niet zijn. Maar ja van een Neger moet je alles verwachten. Principeloze mensen zijn dat. Heb je ooit een Hindoestaan; Javaan; Chinees of een Indiaan op deze manier horen praten.

  Wij SURINAMERS ZIJN NIET GEK.
  de achterblijvers zijn de ras echte SRANANMAN
  We weigeren om gekopieerde Hollanders een aparte status te verlenen boven dat van de ingezetenen.

  van allochtoon in Nederland en tot autochtoon in Suriname.
  gr, aan Alexander


  Maak melding

 2. alle banden en navelstrengen verbreken met een corrupt, crimineel narcostaatje dat geleid wordt door een moordlustige schurk. Opzouten met die ranzige kliek daar in Zuid- Amerika.


  Maak melding

 3. Beste heer Ristie,
  Het is mij niet duidelijk waarmee u nou precies bezig bent.
  Laten we de zaken op een rijtje zetten
  *Suriname is onafhankelijk geworden in 1975.
  *Ontwikkelingshulp van 1,7 miljard € (let op geen SRD’s) om op eigen benen te staan en te de-koloniseren in een periode van 15 jaren.
  *Militaire coup in 1980 in beginsel positief ontvangen ook door Nederland met een injectie van 225 miljoen € (500 miljoen gulden)
  *1982 de coup verstevigd door eliminering van de brain power van Suriname.
  *De binnenlandse oorlog met een paar honderd doden
  *Regeringen van o.a. Jules Wijdenbosch en Bouterse hebben het land veranderd in Sicilie.
  *Regering van DDB legt geen enkele verantwoording af aan de vertegenwoordiging van de samenleving (Parlement).
  *Tientallen justitiele en andere onderzoeken opgestart door de regering (ministeries) waarvan de uitslagen nooit zijn bekend gemaakt.
  *Corruptie, List, Bedrog, Verraad, Verzet, Samenzweringen en meer zijn aan de orde van de dag hier in Suriname.

  En U heeft de brutaliteit om van Nederland te verlangen (te eisen) dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt.
  Nederland kan en wil niet veel meer doen voor Suriname.
  Suriname is een onafhankelijk land en heeft gekozen voor een andere route. dit komt tot uiting in kreten zoals:
  1- De Revolutie voltooien
  2- Verder gaan op eigen kracht
  3- Alles doen met andere partners (Cuba, China, Venezuela, Guinee en nog enkele). De meeste van deze landen hebben geen focus op Suriname gezien hun eigen perikelen.
  4-Alles doen met eigen inzichten en scenarioplanning.
  5-Zodra Nederland nog maar 1 goed bedoelde actie onderneemt roepen bepaalde mensen die nu in het centrum van de macht zitten “Moord & Brand” en worden begrippen van her-kolonisatie gelanceerd.
  6-U wijst Nederland op haar verantwoordelijkheid maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van Surinaamse zijde?. de Liefde moet wel van beide kanten komen toch? of Niet.
  7-U wilt de pensioenen die zijn geent op een Nederlandse situatie (Economic Standard) exporteren naar een land waar er een enorme scheefgroei gaat ontstaan. Dit is niet bepaald slim en handig. Het land wordt dan een soort gated community voor gepensioneerden. Dit is in strijd met diverse wetten en regels.
  Meneer Ristie, U slaat de plank volledig mis. Als D66-topper had ik meer en beter van u verwacht dan wat u nu hebt geproduceerd.
  Hieronder enkele stukken uit uw tekst.
  Lees ze hard op en probeer zelf te begrijpen wat u allemaal uitkraamt. U gebruikt voor Nederland woorden als taakstellend, vrijblijvendhied, belangen van NEDSUR, met instemming van Suriname, De-kolonisatie en meer.
  Shame on you Meneer Ristie. U bent een marketeer en geen econoom en of politicus. Al probeert u met dit schrijven wel de indruk te wekken als of u deskundig bent.
  * taakstellend programma
  * De vrijblijvendheid van beleid t.a.v. Suriname moet vervangen worden door een in overleg en in overeenstemming met de Surinaamse overheid vast te stellen beleid met in acht neming van de belangen van de NEDSUR familie – zijnde onderdanen van wederzijdse landen. Een beleid dat in de wereld respect afdwingt. Een beleid dat alsnog en daadwerkelijk dékolonisatie op een voorbeeldige en waardige wijze vorm en inhoud geeft.
  * Suriname is de afgelopen 300 jaar door Nederland zodanig ingericht dat zij op Nederland aangewezen was voor haar ontwikkeling.
  *


  Maak melding

 4. Die idioot die nu boven mij staat, met dezelfde naam als degenen die bouterse en brunswijk willwn hebben,: ik weet het, voor jullie bestaat vroeger niet omdat jullie niet geboren waren. Nou, ik werd vroeger geboren en ik had de nederlandse nationalitei mijn vader was nederlander mijn moeder was nederlandse mijn grootmoeder van vaders kant mijn grootmoeder van moedes Kant. Ik schaam me verder niet voor mijn nederlandse paspoort. ik schaam me nu wel voor mijn surinaamse afkomst.
  Idioten als jij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van suriname, en met verantwoordelijk bedoel ik natuurlijk op belangrijke posten gezet terwijl jullie holle vaten zijn. Dat is schandelijk. Haal die poep uit je ogen en kijk en laat wat je ziet naar je pindabrein gaan, arm suriname.


  Maak melding

 5. @misabitoch
  Mijn tekst is onder die van jou terecht gekomen. Ik hoop dat je begrijpt dat ik niet tegen jou tekeer ging. Integendeel wil ik tegen jou zeggen: kudos dat je de tekst van meneer ristie hebt willen lezen en becommentarieren. Ik trok dat niet omdat ik dacht nog een die zich vrijblijvend alle aantrekt net als owen venlo.


  Maak melding

 6. Meneer of mevrouw MISABITOCH,

  Dank voor de genomen moeite om op mijn stuk te reageren. Ik pretendeer geen deskundigheid te hebben op alle gebieden die betrekking hebben op zaken die ik in mijn hoedanigheid aan de orde stel. Uw vraag is duidelijk. Waarmee ik bezig ben. Niet anders dan zeker vanaf 1993 algemeen bekend van mij en het 30 juni/1juli Comite Nederland is. Bruggen te slaan voor een vreedzame en onbelaste toekomst voor al die genen die het product zijn van een geschiedenis die niet in 1975 begon. In die context pleit ik voor voor een fatsoenlijke dialoog die ruimte biedt aan onze volgende generaties om aan een onbelaste toekomst te werken.

  Vanuit een gedrocht is er een kunu ontstaan waarvoor ik in elk geval niet verantwoordelijk wil zijn om te te laten verworden tot een mekunu. Als dit allemaal zo voortsuddert en iedereen maar wegkijkt en/of legitimiteit daarbij zoekt in excessen ten gevolge van de kunu, zullen er alleen maar verliezers zijn. Waarmee ik bezig ben is om vast te leggen dat ik – op het moment dat we nog recht konden krijgen wat krom is gegaan – geen lafheid aan de dag heb gelegd.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.