dinsdag, april 23, 2024
HomeColumnsNederland en herstelbetalingen

Nederland en herstelbetalingen [COLUMN]

-

Does Travel - naar Suriname

Door Usha Marhé – Herstelbetalingen. Reparatiecommissie. Woorden die we steeds vaker in en via mediaberichten lezen en horen. Het heeft allemaal met het groeiend besef over ons koloniale verleden te maken, met als centrale vraag: hoeveel geld is Nederland Suriname schuldig als herstelbetaling voor het geleden leed dat vooral te maken heeft met de slavernij en alles daaromheen?

Ook andere Caraïbische landen zijn bezig zich te beraden op herstelbetalingen door voormalige kolonisatoren. Zij hebben zich verenigd in de Caricom Reparatie Commissie, die zich met input vanuit de diverse landen over dit vraagstuk buigt. Tot nu toe hebben de voormalige kolonisatoren zich afzijdig gehouden van dit debat.

Omdat het in het geval van Suriname gaat het om herstelbetalingen door Nederland, is het interessant om te bekijken hoe Nederland tot nu toe met dit soort betalingen is omgegaan. Suriname was immers niet de enige kolonie van dit land. Wat blijkt: Nederland heeft tot nu toe geen herstelbetalingen betaald, maar als voormalige kolonisator juist compensaties ontvangen. Al deze betalingen hebben met gebeurtenissen rondom de voormalige kolonie Nederlands-Indië te maken.

De Nederlandse bevolking weet vrij weinig over de toedracht van deze compensaties. Ook de mensen voor wie het geld is bestemd weten er weinig van. Journalist en schrijfster Griselda Molemans wilde weten hoe het met een aantal onopgeloste zaken zit en ging op zoek naar antwoorden. Zij schrijft uitgebreid over haar bevindingen in haar onlangs gepubliceerde boek ‘Opgevangen in andijvielucht – de opvang van ontheemden uit Indonesië in kampen en contractpensions en de financiële claims op basis van uitgebleven rechtsherstel’. Dit boek zorgt momenteel voor veel beroering in de Indische gemeenschap.

De achtergrond, in het kort: Nederlands-Indië was langer dan drie eeuwen een kolonie van Nederland, vooral de Verenigde Oostindische Compagnie had het daar lange tijd voor het zeggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) bezette Japan Nederlands-Indië vanaf 1942. Nadat de Japanners op 15 augustus 1945 capituleerden, verklaarde Nederlands-Indië zich op 17 augustus 1945 onafhankelijk van Nederland. Hierna barstte een bloedige strijd los, want Nederland wilde deze ‘kroonkolonie’ – waar het heel veel geld aan heeft verdiend – niet kwijt.

De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd duurde van 1945 tot 1948. Er kwamen ongeveer 5000 Nederlandse militairen om, en naar schatting sneuvelden er 100.000 Indonesische vrijheidsstrijders. Nederland werd uiteindelijk onder druk gezet door de Verenigde Staten van Amerika: als de onafhankelijkheid niet zou worden geaccepteerd, zou de VS de beloofde Marshallhulp stopzetten. Zo kwam het dat Nederland de Indonesische onafhankelijkheid pas op 27 december 1949 erkende.

Volgens Molemans heeft Nederland zich altijd op het standpunt gesteld dat Indonesië als nieuwe republiek herstelbetalingen schuldig was aan haar kolonisator vanwege de investeringen die Nederland door de eeuwen had gedaan. (Ja, dat leest u goed.) Tijdens de onderhandelingen over de onafhankelijkheid eiste Nederland 4,2 miljard gulden van Indonesië. (Ja, ook dat leest u goed.) Tijdens de onderhandelingen voor de herstelbetalingen vanwege de nationalisatie van Nederlandse bedrijven door Indonesië werd dat bedrag teruggebracht tot 600 miljoen gulden. Joseph Luns, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, beschouwde dit bedrag als ‘grootmoedigheid van Nederland’.

Indonesië heeft – voor zover mij bekend is – tot nu toe geen herstelbetalingen van Nederland geëist. De staat Nederland ontving uiteindelijk compensaties die bekend staan als de ‘Thaise herstelbetalingen’, de ‘Japanse herstelbetalingen’ en de ‘Indonesische herstelbetalingen’.

Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië liet Japan tussen Birma (nu Myanmar) en Thailand de Birma-spoorweg bouwen door bijna 225.000 dwangarbeiders en krijgsgevangenen, onder wie zich volgens de journalist circa 17.399 krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië bevonden. Deze spoorlijn is 415 kilometer lang en wordt ook wel de ‘Dodenspoorlijn’ genoemd: tijdens de aanleg stierven per dag gemiddeld 200 arbeiders. De Japanse overheid was de eigenaar van die spoorweg. Na de capitulatie van Japan werd het Geallieerde Opperbevel eigenaar van de spoorlijn, die dit belangrijke spoornetwerk en het materiaal vervolgens aan Thailand verkocht. Volgens Molemans ontving de Nederlandse staat in 1955 een tot nu toe geheim gehouden bedrag als compensatie voor geroofd materieel, alsmede een bedrag van 750.000 Nederlandse gulden, bestemd voor de 17.399 Nederlandse dwangarbeiders.

De Nederlandse overheid deed erg weinig moeite om de rechthebbenden van deze ‘Thaise herstelbetalingen’ op te sporen: via twee krantenadvertenties in juni en december 1954 werd gemeld dat rechthebbenden zich per briefkaart bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken konden aanmelden voor de compensatie. Veel voormalige dwangarbeiders hebben deze oproep nooit gelezen of woonden op dat moment in Indonesië of Nieuw-Guinea of waren geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Van de rechthebbenden zijn er reeds duizenden personen gestorven. Maar sinds zij met haar onderzoek bezig is, hebben zich tot nu toe 135 rechthebbenden en hun erfgenamen bij Molemans aangemeld, onder wie 15 hoogbejaarde overlevenden (van rond de 91 jaar) van de ‘Dodenspoorlijn’.

Ook Surinaamse KNIL militairen waren tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië gestationeerd. En er waren echtparen van Nederlandse mannen en Surinaamse vrouwen in Nederlands-Indië. Hoogstwaarschijnlijk hebben de meesten van hen ook als krijgsgevangene aan de spoorlijn moeten werken en kwamen zij dus in aanmerking voor compensatie, maar hebben ze dat nooit geweten. Molemans is op zoek naar deze Surinamers, en indien zij niet meer leven zou ze graag met hun erfgenamen in contact willen komen. Volgens de bevindingen van de journalist is het tot op heden niet duidelijk wat de Nederlandse overheid met de ‘Thaise herstelbetalingen’ heeft gedaan, elke transparantie ontbreekt.

Na de Tweede Wereldoorlog vonden de geallieerden dat Japan moest betalen voor oorlogsschade. Japan sloot met alle betrokken landen overeenkomsten voor compensatie. Vanwege de handelsbelangen met Japan wilde Nederland in beginsel afzien van compensatie voor haar militairen en burgers. Maar de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Dirk Stikker, was het daar niet mee eens. Hij zorgde ervoor dat er 38 miljoen gulden aan de Nederlandse overheid werd betaald. Dit bedrag, ook wel de ‘Japanse herstelbetalingen’ genoemd, was bestemd voor de oorlogsslachtoffers uit de kolonie: burgers en militairen met de Nederlandse nationaliteit die in Japanse kampen gevangen hebben gezeten. Daar zaten ook Surinaamse burgers tussen die toen ook de Nederlandse nationaliteit hadden omdat Suriname nog een kolonie van Nederland was. Over de uitbetaling van dit bedrag bestaat evenmin transparantie: ook hiervan wisten de meeste rechthebbenden niet dat ze voor deze compensatie in aanmerking kwamen.

De ‘Indonesische herstelbetalingen’ betreffen de eerder genoemde 600 miljoen gulden als compensatie voor het nationaliseren van Nederlandse bedrijven en het uit het land zetten van Nederlandse burgers in 1958. Het Historisch Nieuwsblad schrijft over dit bedrag: ‘Daarvan was in 1965 al een voorschot van 36 miljoen overgemaakt. De rest zou met een jaarlijkse rente van 1 procent vanaf 1973 in dertig jaarlijkse termijnen worden voldaan. Eind 2002 kwam de laatste betaling binnen op een rekening van Buitenlandse Zaken bij De Nederlandse Bank. Elk jaar heeft Jakarta keurig op tijd aan zijn verplichting voldaan. Zowel in Nederland als Indonesië was slechts een enkeling nog op de hoogte van de jaarlijkse betaling.’

Ook voor deze regeling dienden burgers zich via een briefkaart tussen 19 mei en 19 augustus 1969 als rechthebbende aan te melden bij Buitenlandse Zaken. Na deze drie maanden was het indienen van een schadeformulier niet meer mogelijk. De meeste betrokkenen wisten niets over de aanmeldingsprocedure, waardoor slechts een handjevol particulieren en ondernemers deels schadeloos gesteld is door de Nederlandse staat. Wat is er met de rest van het geld gebeurd? Dat er in de toekomst in genoemde kwesties rechtszaken tegen de Nederlandse staat zullen worden gevoerd, staat volgens de auteur als een paal boven water.

Het is duidelijk: herstelbetalingen van Nederland eisen zal een langdurig proces worden. Dat er een bepaalde vorm van compensatie moet komen is evident. Maar welke? Daarover moet nog een belangrijke nationale discussie door de Surinamers zelf worden gevoerd. Is het voor de eenheid onder Surinamers en voor de natievorming van Suriname wenselijk om herstelbetalingen op basis van afkomst te eisen en daarmee een scherpe op afkomst gebaseerde lijn te trekken tussen enerzijds nakomelingen van Afrikanen en Inheemsen en anderzijds de nazaten van contractarbeiders en de rest van de Surinaamse bevolking? Of is het wenselijk om met de voormalige kolonisator een substantiële bijdrage aan de nationale opbouw van het land af te spreken die elke Surinamer in de huidige Republiek Suriname ten goede komt? Aan beide kanten van de oceaan is er heel veel denkwerk en introspectie te verrichten.

Usha Marhé

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

84 REACTIES
 1. Klinkklare onzin! Zwart Afrika is net zo schuldig aan de slavernij als Europa. Misschien kan mevrouw Marhe een schadebedrag voor Israel vaststellen. Immers, in het tijdperk voorafgaand aan Mozes waren de Joden slaven in Egypte. Juridisch gezien zullen de dertigste generatie afstammelingen van de slaven moeten aantonen slachtoffer te zijn. Een onmogelijke opgave. Ook kan men inbrengen, dat de nazaten van de slaven in materiele zin het veel beter hebben dan de meeste Afrikanen vandaag de dag en zo betogen, dat de slavernij tot een hogere welvaart onder hen geleid heeft. De uittocht van economische vluchtelingen uit Afrika onder het mom van politieke onderdrukking accentueert dit argument. En als laatste reden, ik en een hele hoop nazaten van de slaven zijn opgegaan in de Westerse beschaving, die vele malen superieur is dan de culturen op het Afrikaanse continent. Onder de nazaten bestaat er geen eensgezindheid voor een eventuele claim richting de voormalige koloniale mogendheden. Het zijn de ‘loosers’, die de indruk wekken nog steeds elke dag door de slavernij gekastijd te worden. Misschien zouden deze nietsnutten een tijdje hun handen als slaaf uit de mouwen moeten steken om te ervaren, dat zij het met hun uitkering vandaag de dag nog niet zo slecht hebben.

  PS: Dan heb ik het niet eens gehad over de Westerse miljarden aan ontwikkelingshulp, die in de Afrikaanse bodemloze put verdwenen zijn.


  Maak melding
 2. De vergelijking met de betalingen aan Nederland uit hoofde van de soevereiniteitsoverdracht lopen mank, omdat het schadeloosstellingen betrof voor in Indonesie geinvesteerd kapitaal door Nederlandse kapitaalverstrekkers. Als ik mij de auto van mevrouw Marhe wederrechtelijk toeeigen, dan zal zijn niet zeggen: “Alsjeblieft”. Toen de schadeloosstellingen werden betaald, waren de rechthebbenden – kapitaalverstrekkers en slachtoffers van de Japanse bezetting – in leven. Mevrouw Mahe vindt het vanzelfsprekend een Jamaicaaan, die de hele dag niets anders doet dan joints roken, schadeloos te stellen, omdat zijn voorouders dertig generaties geleden als slaven naar Jamaica werden vervoerd.


  Maak melding
 3. Usha heeft door onderzoek te verrichten aangetoond hoe de Nederlandse staat haar eigen bakra onderdanen, die geleden hebben als dwangarbeiders/slaven, bestolen heeft en voor zover ze nog leven nog steeds besteelt. Zij heeft verder aangetoond hoe het rijke Nederland er niet voor schroomde om van het land Indonesië, dat ze 300 (driehonderd) jaar uitgebuit heeft, schadeloosstelling te eisen en te accepteren en jij, Paulus de Boskabouter, doet dat af met ‘klinkklare onzin’.

  Paulus, waarom pleeg je geen zelfmoord? Met zoveel minachting voor je eigen mensen en voor jezelf zou dat voor iedereen, jezelf inbegrepen, een verbetering en uitkomst zijn. Als de nakomelingen van de Afrikaanse slaven het nu beter hebben dan de mensen in Afrika, dan is dat niet dankzij de Nederlanders en de slavernij, maar ondanks de Nederlanders en de slavernij, wij zijn Nederlanders geen enkel dank verschuldigd, als wij iemand dank verschuldigd zijn dan is dat aan onze voorouders, die ondanks alle vernederingen en onrecht hen aangedaan door de Nederlanders, niet opgegeven hebben en het leven aan ons hebben doorgegeven en er samen met de andere bevolkingsgroepen in Suriname voor gezorgd hebben dat het in Suriname aardig toeven is. Leeghoofden als jij die de Nederlanders dankbaar zijn dat ze hun voorouders tot slaaf gemaakt hebben, zullen, ondanks dat ze van zichzelf denken dat ze het gemaakt hebben in materieel opzicht, in geestelijk opzicht, niet boven het niveau van een trouwe hond uitstijgen, die de bakra’s hun gat likt net als de eerste beste straathond dat doet met zijn soortgenoten waar hij zich de mindere bij voelt. .


  Maak melding
 4. Een verrassend stuk! Met dank aan Usha!
  Het grenst aan het ongelooflijke.
  Dat de bevrijder van Indonesie Boen Soekarno, de onderdrukkers, bedriegers, uitbuiters eerst het land laat uit zetten om daarna om de tafel te gaan zitten met deze zelfde -van-God-los-gekomen-Hollanders om over herstelbetalingen te praten.
  De omgekeerde wereld, netjes gezegd.
  Ongelooflijk en onvoorstelbaar dom.
  Opnieuw een goed staaltje van vervalsing en verzwijging van de geschiedenis door de Hollanders.

  Nu wil ik nog meer dan ooit, juist wel strijden voor herstelbetalingen. Die komen ons toe. En wel zodanig dat wij er als volk, met z’n allen beter van worden.
  De tijd zal het leren en de strijd natuurlijk.

  Goed stuk Usha, ik ben er in ieder geval wijzer van geworden en ook strijdvaardiger.


  Maak melding
 5. @Paulus de boskabouter

  Wat doe eigenlijk hier op deze site? Je bent een bakra en je maakt je druk om Surinaamse zaken waar je helemaal niets van weet. Zoek een hoog punt uit en spring.


  Maak melding
 6. waterkant
  israel bombadeerd palestina
  Nederland bombadeerd panama
  wat is het verschil tussen deze twee
  bijde zijn joden slaven drijvers die mensen bang maken om geen herstel betalingen te vragen bedelen


  Maak melding
 7. Mensen,

  Nederland heeft allang Suriname herstelbetaling betaald.
  De onafhankelijkheid is herstelbetaling een bedrag van 5 miljard NF.

  Snappen jullie dat niet?


  Maak melding
 8. Over de vraag of het terecht is of niet doe ik geen uitspraak, maar van herstelbetalingen komt het naar mijn mening nooit.
  Deze betalingen kunnen namelijk door geen enkel internationaal Hof worden afgedwongen.


  Maak melding
 9. Ga liever de nabestaanden van de door de huidige president van Suriname, verminkte, gemartelde, vernederde en standrechterlijk vermoorde 15 onschuldige landgenoten schadeloos te stellen.
  Deze nabestaanden zijn nog in leven, terwijl we maar door lopen te zeiken over zaken van 300 jaar geleden.

  Altijd maar weer wegkijken van je eigen problemen en met het vingertje naar anderen wijzen.
  Stop eindelijk eens met klagen, vragen en bedelen en steek de handen uit de mouwen om iets van dat Mickey Mouseland te maken.


  Maak melding
 10. Beste mensen.
  Indonesie en Nederland hebben een PUNT gezet achter hun verleden. Daar is een vergoeding uitgekomen voor eigendommen van Nederland, Nederlanders en Nederlandse ondernemingen.

  Soekarno en Hatto waren geen randdebielen (ze hadden een redelijke opleiding en ervaring). Ik wil hier mee zeggen dat de toenmalige regering van een soevereine staat Indonesië de achter gelaten goederen en bezittingen meer waard vond dat alle aangerichte schade. Einde verhaal. De misdrijven van Jan Pieterzn Coen zijn vereffend.

  Indonesie heeft dankbaar gebruik gemaakt van wat achter gelaten (gekocht) is en heeft het onderhouden. 3 jaar gelden zag ik op Lombok een nog steeds goed onderhouden en functioneel Politie bureau en bruggen vanuit de Koloniale tijd.

  Indonesie heeft (na wat gedoe en ondanks Irian Yaya) een volwaardige relatie met Nederland opgebouwd (hulp en zakelijk).
  een deel van Suriname is na alle bruidsschatten nog steeds ontevreden en wil meer gratis. Met giften ontwikkeld men zich niet en blijft men altijd achter de meester (gever) aanlopen.
  Noem het een soort Pavlov effect.
  Om vooruit te komen moet de slachtoffer rol ingeruild worden voor gelijkwaardigheid. Iemand die vraagt en op niet reeele gronden compensatie claimt wordt niet meer als gelijkwaardig gezien.
  Iemand die gelijkwaardig is haalt zijn gelijk met steekhoudende argumenten. Ga naar de VN op basis van alle internationale grondslagen en verdragen die er zijn. Neem u zelf serieus.


  Maak melding
 11. Het beste bewijs dat er ondanks alle misdrijven uit het verleden (slavernij reken ik Nu als een misdrijf tegen de menselijkheid) vast gesteld kan worden dat de zwarte mensen in Amerika(noord en zuid) het aanzienlijk beter hebben dan de Zwarte mensen in Afrika.

  Er is onderweg naar het heden dus ook nog wel eens iets goed gegaan.

  lees het boek “Congo” van van Reijbrouck maar eens en besef dat Suriname een hemel op aarde is vergeleken bij Congo of Zaire


  Maak melding
 12. Paulus de boskabouter lijd aan het stockholm syndroom… Als je deze persoon ontmoet,sla deze koloniale onderdanigheid uit hem/haar net zo hard als dat t erin geslagen is…


  Maak melding
 13. De Nederlanders hadden in Indonesie zeker geinvesteerd voor de welvaart van de Indonesiers en niet voor hun eigen welvaart. Dus ze moesten een fikse oprotpremie innen.
  De reden dat Indonesie akkoord is gegaan met de betalingen is – het meest voor de hand liggend – om sabotage door de Nederlanders van de draaiende bedrijven tegen te gaan en dus de economische infrastructuur intact te houden.
  Zo waren de Nederlanders dus naast zielloze uitbuiters ook nog eens schaamteloze blackmailers van de eerste orde! Wist men dat al niet? Een land dat een criminele lockheedprins vereert, heeft toch een geschifte politieke cultuur?


  Maak melding
 14. Al die luitjes die met studiebeurs de Hollandse scholen hebben doorlopen, betalen nu de beurs terug in de vorm van goed praten wat krom is. Wiens brood men eet, diens lof men zingt, natuurlijk.

  Waarom bouwen we niet een groot Dank-je-wel paleis aan de Waterkant in Suriname voor Bolle Willem, Tango Tina en de 3 uilskuikens? We zijn ze toch zo ontzettend veel dank verschuldigd voor de miljarden en miljarden investeringen in de plantages van koloniaal Suriname? Zoveel ontwikkelingshulp destijds en we zijn nog steeds ondankbaar en hebben geen nationale gift geschonken? Mensen toch! Foei!


  Maak melding
 15. JoJo,

  Je komt wederom met kletsverhalen.
  Dus een vogeltje in een gouden kooi dat altijd voorzien is van zaad en water is veel beter af dan een vogel in de vrije natuur?
  Als dat zo is, waarom ga jij dan niet vrijwillig de gevangenis in? Dan ben je je hele leven voorzien van brood en sap. Gratis!


  Maak melding
 16. NEKS UITBETALEN !!

  Degenen die recht erop maakten zijn al eeuwen niet meer in ons midden !!!
  Waarom de LUIE nazaten uitbetalen ?!
  Waaraan hebben zij dit verdiend !!!?
  De nazaten moeten juist dankbaar zijn aan hun voorouderen dat zij niet temidden van de hutu’s en de tutu’s hoeven te leven en ook niet het slachtoffer kunnen worden van de Boko Haram !
  Ondankbare nazaten !!!


  Maak melding
 17. De Raad van Europa rapporteert over de immigratie uit Afrika ten zuiden van de Sahara, en geeft het aantal Afrikaanse migranten in Europa als tussen de 3,5 en 8 miljoen, vooral geconcentreerd in België, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.[1] Het rapport merkt ook op dat deze cijfers van de Afrikaanse migrantenpopulatie waarschijnlijk te laag geschat zijn ten gevolge van factoren als illegale immigratie..Gedurende de periode van 2000-2005, emigreerden naar schatting 440.000 mensen per jaar uit Afrika, de meeste van hen naar Europa.

  Hmmmmm…vreemd hoor waarom de afrikanen alleen naar de westerse landen vluchten,je zou denken waarom kiezen ze niet voor 1 van de arme caricom,unasur – of Acp land of gewoon Suriname ?!
  Zo te zien is NEDERLAND geen vijand van de afrikanen maar gewoon een VRIEND !
  Dus volgens de nazaten in Suriname is Nederland hun vijand ,maar voor de nazaten in de afrikaanse landen is Nederland gewoon hun REDDING,HUN VRIEND !!!!


  Maak melding
 18. Ray,

  Wat doet de Nederlandse overheid? Ze bestraft mensen het liefst met een geldboete. Want, is de redenering, als je het voelt in je portemonnee, dan pas voel je het echt.

  Zo ook de bestraffing van slavenhandel en andere mensenrechtenschendingen door het land. Laat de overheid het voelen in de portemonnee. Laat ook een lering uitgaan, dat welke generatie ook misdaden pleegt, andere generaties ervoor zullen moeten boeten. Goed toch dat er dan geen ontsnappingsclausule meer is?


  Maak melding
 19. Ray,

  Jij legt de nadruk op diegenen die geld willen ontvangen. Ik leg de nadruk op diegenen die geld zullen moeten betalen (omdat hun infrastructuur heel fout was). Waarom kies jij voor de daders en niet voor de slachtoffers?


  Maak melding
 20. Ik wil herstelbetaling ben beroofd door nazaten van een slaaf.
  Hij wilde zelf niet werken maar vond roven lucratiever.

  Herstelbetaling voor:

  Mijn gouden sieraden, cellulair, geld, televisie, cd speler, hengels, auto, fiets, brommer, kleding aan de waslijn, horloge, tuingereedschap, vuilnisbak, koelkast, magnetron, diefijzer, hydrofoor, electrameter, tablet (geen paracetamol) mijn xxx flims, computer, laptop,fietspomp, bloedrukmeter, wifi modem, decoder, tuinmeubels, planten, gieter, schoenen, buitenboordmotor, decoupeerzaag, motorolie, scooter, enzzz.


  Maak melding
 21. Mbwaye,

  Uit welk hol van de aarde kom jij binnenstrompelen? Weet je niet dat er zoiets bestaat als diefstalverzekering en andere verzekeringen? Richt je tot de verzekringsmaatschappij, jij domlander!


  Maak melding
 22. @M…

  als je in jouw corrupte narcostaat Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegt, en een meervoudig moordenaar en drugsveroordeelde bent, wordt je beloond met het presidenschap.

  Hypocriete, geindoctrineerde, paarse mafkees.


  Maak melding
 23. Aan jesse,

  Mijn paperassen zijn ook gestolen inclusief mijn diestalverzekering.

  Maar wat ik wil aangeven waarom stelen in plaats van eerlijk werken. Volgens mij ben je een broer van brunswijk.


  Maak melding
 24. Mbwaye,

  Je hebt vast wel een contractnr ergens, dan kun je de verzekeringsmaatschappij om een kopie van het contract vragen.

  Waarom stelen ipv eerlijk werken? Dat zou ik nog eens van de kolonialen willen weten. Waarom konden ze de slaven niet normaal betalen? Omdat ze hen niet als volwaardige mensen zagen!

  Ik een broer van Brunswijk? Wie weet, misschien ben ik wel een neef van Bolle Willem!


  Maak melding
 25. Achter het pseudoniem van Java Post gaat Bert Immerzeel schuil, een gepensioneerd overheidsdienaar die er zijn dagtaak van heeft gemaakt om het handelen van de Nederlandse Staat inzake het uitgebeleven Indisch rechtsherstel goed te praten, ook al ontbreekt er iedere vorm van transparantie bij de onderhavige drie vormen van buitenlandse compensatie. En wat het helemaal droevig maakt is dat de kern van de column hem volledig is ontgaan.


  Maak melding
 26. @M.

  De slachtoffers zijn geweest de Voorvaderen. Aan wie wil je heden geld uit betalen ?
  Aan de nazaten die gelijke kansen hebben om te werken netals de rest van ons na 400 jaren ?
  Zie jij de nazaten als slachtoffers ?!
  In welke eeuw leef jij,of beter nog uit welke tijdperk kom jij ?
  Wie moeten dan uitbetalen,de nazaten van de blanken die niet in die eeuw geleefd hebben ,helemaal niet schuldig zijn en al hun verdiensten moeten afstaan aan de nazaten van de afrikaanse voorvaderen die in deze eeuw nog altijd weigeren te werken?


  Maak melding
 27. @Jesse
  U vergiftigd u zelf met complot theorieën en ziet achter elke boom wel iemand die misbruik wil maken van een zwarte mens.
  Jesse ik heb bijna 100 landen bezocht en in 7 verschillende landen gewerkt en weet een beetje van hoe de wereld in elkaar zit.

  U hebt een redelijke intelligentie maar misbruikt die door waanbeelden te schilderen en u afhankelijk te maken van HAAT. U schiet daar niets mee op. Suriname zit op haar handen en vernietigd haar gouden toekomst met claim gedrag. Velen in Suriname denken dat er in Holland geldboompjes staan die gestolen zijn uit Suriname.

  Ik ga uit van het verstand van de mensen die mogen en kunnen beslissen. Soekarno had alle mogelijkheden om te weigeren Nederland te vergoeden. Hij heeft een verstandige deal gemaakt en had daarmee een werkende relatie met de rest van de wereld en kon zijn land gaan ontwikkelen. Langzaam maar zeker.

  Veel Surinamers denken dat het werk van de 34.000 per 1 juni 1863 bevrijde slaven instaat was de welvaart van Nederland toen en nu te bepalen.
  Hoe ik het overheersen van andere mensen van welke kleur dan ook verafschuw en hoe erg ik de individuele drama’s ook vind. Het is heel grote onzin dat de welvaart van Nederland gebouwd is op deze zwarte pagina in de geschiedenis. Om de welvaart van een land te verbeteren moet iedereen mee doen.

  Nederland had na Wereldoorlog II alleen maar schulden en problemen. De huidige welvaart is ontstaan door werken, door AARDGAS en onze verbinding met de Duitse economie.
  Ook Suriname kan zich tot een zeer welvarend land ontwikkelen als men wat minder Gratis wil en wat meer Zweet.

  Nu ten aanzien van de vogeltjes de een is niet beter af dan de ander. Alleen ik ben liever het vrije vogelt in de Jungel dan het vogelte dat elke dag gevoerd wordt in het gouden kooitje.


  Maak melding
 28. @Ray,

  Een staat bestaat continu en regeringen komen en gaan. Die regeringen nemen altijd de verliezen en winsten van de vorige regeringen over. Zo ook de huidige regering. Het is niet verantwoordelijk voor wat er toen gebeurd is, maar heeft wel zaken uit het verleden ge-erfd.
  Wanneer dan mensen een aanspraak maken op gebeurtenissen uit het verleden, dan is het de huidige regering bij wie ze moeten zijn en wie daarover wordt belast door een rechter.
  Dus die kant is helder.
  Nou de kant van de eisers. Die partij die eist, is gerechtigd. Tenzij andere partijen ook een claim leggen. Dan zal een rechter bepalen welke eisende partijen allemaal gerechtigd zijn. Dus die kant wordt ook duidelijk.
  Rest alleen nog de aard van de claims, de geldigheid ervan, de bevoegdheid van de rechter e.d. Ook daarover kan duidelijkheid ontstaan.
  Dus mijns inziens is het heel goed te doen om een uitspraak te krijgen over deze zaak. Of iemand iets krijgt en wat, moet dan maar worden afgewacht.
  Bovendien, jij bent de eisende partij niet, dus waarom zeg je maar steeds dat niemand wat mag eisen? Iedreeen mag iets eisen. De eis kan worden afgewezen of toegekend. Maar iedereen mag eisen. Ook jij mag namens de contractarbeiders iets eisen. Dat jij dat niet wil doen is jouw zaak, dat een ander het wel wil doen is diens zaak, waar jij niks over te zeggen hebt.


  Maak melding
 29. @JoJo,

  Ik haat echt iedereen (dwz de slechte kanten van hun) en ook hou ik echt van iedereen (van nhun goede kanten).

  Echter, ik constateer dat sommige mensen hardnekkig weigeren hun excuses aan te bieden voor foute zaken uit het verleden en niet eens bereid zijn een symbolisch bedrag van 1 Euro daarvoor te betalen.
  Het is niet meer een zaak van recht en onrecht, maar het is een zaak van ego’s geworden. De ego van sommigen kan het gewoon niet hebben dat hun voorvaderen misdadig zijn geweest en daarvoor veroordeeld moeten worden. Dat is het hele punt. Het komt neer op: wij zijn superieur, dus geen veroordeling van ons door ons. En dat haat ik nou.


  Maak melding
 30. @Jesse
  Ik vind het heel jammer dat U een niet zelf ondergaan verleden niet kunt verwerken en daar zelfs haat gevoelens (ultiem negatief) aan verbindt.
  Ik heb ooit in Nigeria gewerkt, ongeveer, 10 jaar na Biafra. Dan weet je pas wat haat is en dat was Zwart jegens een beetje anders Zwart.

  Alles verjaard en ik ken niemand die op welke wijze dan ook, direct of indirect, iets te maken gehad heeft met de slavernij van 151 jaar geleden. Dat was toen. Hoe kan iemand nu daar verontschuldigen of zelfs maar 1 euro schadeloosstelling tegen overzetten. Het is geen ego discussie, het is pure ratio en logica. De welvaart van nu is niet meer gebaseerd op misdrijven van meer dan 151 jaar gelden. Inflatie en blunders hebben die winsten allang laten smelten als sneeuw voor de zon.

  Kijk aub naar de DVD waarin Roue Verveer een nazaat van de eigenaren van de plantage waar zijn voorouders slaven waren bezoekt. Het zijn allemaal mensen.
  Zie ook dat Roue de reis maakt door Afrika langs voormalige slavenstations en daar Zwarte mensen spreekt die het betreuren dat de slaven tijd voorbij is.

  Beste Jesse beseft u wel dat uw computer en cellulair aardmetalen bevat die alleen maar middels slavenarbeid gewonnen worden. Beseft u wel dat heel veel electronica en goedkope textiel het resultaat zijn van iets wat wij slaven arbeid vinden. In een swetshop in een steegje in Bombay werkt men 12 tot 14 uur perdag, slaapt men onder de naaimachine naast openriolering.
  Het lijkt mij zinvoller na te denken over die slaven en het onrecht dat wij deze mensen NU aandoen.


  Maak melding
 31. Laat de zwarte nazaten zich gaan bewijzen als persoon, en in de maatschappij. Dan alsmaar hangen in het verleden.
  Geld in vorm van herstelbetaling heeft geen zin.
  Geld is pas spannend als je verstand groter is dan een doperwt. En dat is bij de zwarte nazaten ver te zoeken.


  Maak melding
 32. @Carcamel

  Als jouw mentale gesteldheid al onderste boven raakt van hetgeen personen – niet alleen door de blanken maar ook door de zwarten – is aangedaan, die jij in de verste verten niet gekend hebt, dan maak jij eerder een eind aan jouw leven, dan ik.

  @She-Suri,@kotkotti, Far I Broederschap

  Slechts idioten denken in 2014 als slaven in Nederland gekastijd te worden. Ik raad jullie aan bij de politie aangifte hiervan te doen, zodat degenen, die jullie als slaaf behandelen door de rechter veroordeeld kan worden. Zoniet, ga dan met jullie wanen naar de dichtbijzijnde psychiatrische inrichting.


  Maak melding
 33. @Griselda
  Griselda, Accepteer eens een keer dat je ook wel eens géén gelijk kunt hebben! Ga eens in op inhoudelijke kritiek zonder meteen te schelden! Lach eens een keer!


  Maak melding
 34. @hans,

  Haat voor het slechte is de eerste stap naar een betere wereld. Ik wens dat ook jij een haat ontwikkeld voor alles wat slecht en onrechtvaardig is. Zoals voor het dom gelul van Henk Molenaar en Koos de Jong. Geenszins ben ik verblind. Integendeel, ik zie beter dan ooit tevoren.
  In Henk Molenaar en Koos de Jong zie ik hoe ze als honden vechten voor de eer van blankmans: blanken hebben nooit iets fouts gedaan, het is allemaal de schuld van de luie neger, is zowat hun motto. Het is hun eigen schuld dat ze slaaf werden in Suriname, is hun mening. De zwarten mogen nog dankbaar zijn dat ze te eten kregen in Suriname, want in Afrika zouden ze van de honger zijn omgekomen, is de denktrant van dit misselijke duo. Nochthans gaan ze regelmatig naar dit land. Vraag me af waarom. Ze kunnen hun brood niet verdienen in kikkerland?


  Maak melding
 35. @hans,

  Je geeft heel goed weer wat ik zeg. Dat n.l. de blankmansvereerders steeds gemakshalve dingen verzwijgen.

  Een voorbeeld: ik zeg in een eerder commentaar ‘ook hou ik echt van iedereen (van nhun goede kanten)’.
  Wat vind ik terug? Dat ik verblind ben door haat. M.a.w., dat ik het redelijk denken van iedereen kan waarderen, doet er niet toe, nee, ik moet en zal als een haatzaailing neergezet worden.
  Dat is precies wat de blanken ontberen: geen nuance, geen tegengeluid, alleen hun geluid moet gehoord en gewaardeerd worden. Mie mars!


  Maak melding
 36. @Jesse
  “De zwarten mogen nog dankbaar zijn dat ze te eten kregen in Suriname, want in Afrika zouden ze van de honger zijn omgekomen,”

  Jesse u zit dichter bij de waarheid dan u denkt. Als er geen kopers geweest zouden zijn dan waren ze van de honger omgekomen. Want de slavenjagers waren wreder dan de slavenhandelaren (zie de tocht van Roue Verveer door Ghana in de voetsporen van zijn voorouders). De handelaar had betaald en had geen belang bij verlies van handelswaar. Vandaar dat tussen Fort Almina en Curacao de snelste oversteek gemaakt kon worden. Korte afstand en stroming mee.


  Maak melding
 37. niet nodig herstel betalingen ,suriname heeft het echt niet nodig .wij gaan op eigen kracht dingen doen en dat doen wij .niet front heeft dingen gerealiseert maar de ndp op de voorgrond heeft dingen gerealiseert .grote werken kleine werken dat realioseert de ndp .
  laat front een grote project zien dat zij voort hebben gebracht .ze kunnen niet ze zijn jaloers op de mc .voor vooruitgang moet je op de ndp stemmen .de hoop van zelfstandigheid .


  Maak melding
 38. Ben 66, het is 151 jaar geleden en niet 300 jaar dat de slavernij werd afgeschaft, mijn grootvader was toen al geboren, het is dus helemaal niet zo lang geleden. (de slavernij heeft 300 zoveel jaar geduurd).

  Jojo, Nederland had helemaal geen recht op vergoeding van eigendommen die ze in Indonesië hadden gevestigd en uiteindelijk moesten achterlaten, als iemand ongevraagd met geweld jouw perceel bezet en er een woonhuis of fabriek op neerzet, dan heeft die geweldenaar helemaal geen recht op vergoeding als je hem weer van je land aftrapt, vooral als hij met behulp van de arbeidskracht van jouw kinderen en de grondstoffen afkomstig van jouw land eeuwenlang grote winsten gemaakt heeft en die naar het buitenland heeft overgemaakt.

  Het argument dat Suriname in vergelijking met Congo of Zaire een hemel op aarde is, slaat nergens op, als morgen Congo en Zaire er beter aan toe zijn dan Suriname dan hebben we in Suriname dan wel recht van spreken? Zeg niet dat dat niet mogelijk is, want een generatie geleden waren er ook geen uitzichten dat India en Brazilië zulke sterk groeiende economieën zouden hebben, Indiase bedrijven kopen nu hele fabrieken op in Engeland en Nederland en Brazilië geeft Portugal ontwikkelingshulp.

  Nederland wilde Indonesië helemaal niet opgeven, maar moest dat onder druk van de V.S. wel doen, zo zullen Soekarno en Hatta, die geen randdebielen zijn, door iets of iemand gedwongen zijn om de herstelbetalingen, die ze vast niet wilden betalen, toch te voldoen.

  Ray, de wereld economie is vorm gegeven door de Westerse landen, ze hebben de wereldeconomie zo ingericht dat zij er vooral beter van worden, b.v. Afrikaanse landen krijgen geen eerlijke kans om hun economieën te verbeteren, daarom komen er duizenden en duizenden Afrikanen met gammele bootjes naar Europa, niet omdat ze zo graag uit hun eigen land willen, maar omdat hun in eigen land een menswaardig leven onmogelijk wordt gemaakt. Zolang Europa en de andere Westerse landen zich egoïstisch blijven opstellen zullen er Afrikanen naar Europa blijven komen en Zuid Amerikanen naar de V.S. Niemand die in eigen land een menswaardig bestaan kan leiden wil naar een ander vreemd land met vreemde gebruiken en vreemd eten gaan. Het is dus in jullie eigen belang de verhoudingen in de wereld een beetje eerlijker te maken. Heel hard werken levert in arme landen vaak niet genoeg op om een menswaardig bestaan te kunnen leiden, en dat komt mede door Westerse bedrijven, of wil je beweren dat de gemiddelde Nederlander harder werkt dan de gemiddelde arbeider in Bangladesh die in een (Westers) bedrijf kleding en schoeisel maakt bestemd voor de Europese markt waardoor jij die spullen kan kopen tegen een prijs waar die mensen in Bangladesh een half jaar voor moeten zwoegen. Om nieuwe schoenen of kleding te kopen hoef jij niet je salaris van een half jaar op te offeren, je koopt die spullen zonder er bij na te denken, maar je gunt die mensen in Bangladesh die ze produceren geen menswaardig bestaan in eigen land (misschien niet bewust, maar toch), als ze erin slagen om Europa te bereiken en een verblijfsvergunning te krijgen, of zelfs al worden ze in de gevangenis gesmeten, gaan ze er enorm op vooruit, waarom zouden ze het volgens jou dan niet moeten proberen om Europa te bereiken?


  Maak melding
 39. @JoJo,

  Staat JoJo soms voor Joodse Joker?

  Ook vandaag kun je in Afrika slaven kopen. Waarom koop jij er dan geen? Presies, omdat de ethiek van nu is dat dat slecht is.

  De ethiek van toen was dat slaven kopen heel goed was. Ze waren de tractor, de vaatmachine, de wasmachine, de bordeel, de wc-closet, de geiser e.d. van toen. Zo werden ze gezien, als levende gebruiksvoorwerpen. Dat had de slavenhandelaar natuurlijk niet vermeld in z’n brochure. Dat kwam zelf af van de slavenkoper.
  Jullie proberen met man en macht de schuld uitsluitend bij de slavenverkopers en de slaven te leggen. Verblind door je Westerse opvoeding natuurlijk, waarin hersenspoeling de hoofdelement is. Wel, ik constateer dat die spoelmiddel heel goed heeft gewerkt op jou, op Hans, op Koos de Jong, op Henk Molenaar en enkele anderen.
  Jullie zijn de echte nazaten van de slavenhouders. De bewakers van hun zieke mentaliteit. Dat blijkt weer uit elke posting van jullie. Ik vraag me af wat voor een soort vrouwen jullie hebben die met zulke verstandelijk gehandicapte mannen als jullie door het leven willen. Zijn ze misschien golddiggers? Of zelf gehandicapt? Of hebben jullie ze stevig aan de dikke ketenen? Van Henkie Molenhaar is bekend dat hij een pakslaag geeft wanneer z’n roti niet op tijd klaar is. Wat voor lelijks doe jij?


  Maak melding
 40. @hans,

  Mag jij zomaar antwoorden dan? Moet je niet eerst met je Gilde (bestaande uit JoJo, jijzelf, Koos de Jong, Henk Molenaar, Ray Papegaai e.d.) overleggen? Pas op, anders wordt je uit de Gilde gegooid! Die blankmans is keihard!


  Maak melding
 41. @Henkes
  Ik raad u echt aan “Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm”( why nations fail) te lezen. Het geeft een duidelijk beeld hoe de welvaart zich gevormd en verplaatst heeft over de wereld.
  Ja het westen heeft daar een belangrijke en vaak niet correcte rol in gespeeld. Althans naar de maatstaven van NU. Het leven in Noordelijke landen maakt nu eenmaal een andere wijze van plannen en omgaan met de natuur noodzakelijk. Het christendom gaaf veel mensen, geheel ten onrechte, een superioriteitsgevoel. De wereld veranderd langzaam naar beter of wellicht slechter.

  Het is belangrijk je roots te kennen zodat men weet waar men vandaan komt en hoe men zich kan voorbereiden op de toekomst. Negatief achterom kijken heeft geen zin en lost niets op. Het versterkt de tegenstellingen. Ik heb het woord luie neger niet gebruikt, het wordt wel zelf stigmatiserend doorJesse gebruikt.

  Nuanceren leidt echter bij velen tot het uit het oog verliezen van elk vorm van realiteitszin en ongehoorde beschuldigingen. Zoals Jesse die JoJo nu associeert met Joodse Joker. Men zou dit ook als etnisch gedrag of het weg zetten van een aantal medemensen kunnen zien.

  @Jesse
  JoJo is een metafoor die verwerkt zit in de naam van mijn Holding. De oorsprong zit het nummer “Spinninnnn Wheel” van Blood Sweet and Tears (zonder moeite geen resultaat). In dit nummer is een deel tekst “What goes down Must come up again” ofwel een JoJo die komt ook weer omhoog na het invoeren van wat energie (moeite).
  Op het allerdiepste punt van mijn leven heb ik met mijn laatste geld mijn bedrijfje gestart op basis van die gedachte. Een tweede basis is “zonder een goede vraag is het krijgen van een goed antwoord niet meer dan geluk”. Beste Jesse laat dat aub op uw inwerken.

  Mijn overgroot vader is ooit gedwongen een stem uit te brengen die tegen zijn geweten inging. Hij wist als hij het niet deed dat hij zijn huis zou verliezen en zijn gezin dakloos zou zijn. Naast mijn eigen ervaringen weet ik dus heel goed wat VRIJHEID waard is.
  Vrijheid is meer dan ge Ouwehoer over ONRECHT dat generaties geleden aangedaan is. Vrijheid is zelf je pad kiezen op basis van eigen keuzen.

  Ik heb slechts duidelijk willen maken dat naar inzicht van NU men vroeger allemaal fout was en elkaar onrecht aan deed. Alle winsten van al die foute daden zijn allang verdampt.

  Echter wees aub eerlijk en weest u er zich bewust van of u nu in Afrika, Azie, Zuid, Midden of Noord Amerika of Europa woont, Blank, Geel, Rood, Zwart of allerlei meng vormen als kleur heeft ook NU maakt u ook NU gebruik van Slavenarbeid, te beginnen bij uw computer en uw cellulair.
  WEES AUB EERLIJK TEGEN OVER U ZELF. Ik onderken dat onze maatschappij niet perfect is, maar probeer wel eerlijk zaken te doen en vooral eerlijk te leven.


  Maak melding
 42. @JoJo,

  Helaas leven wij in een wereld waarin eerlijk en oprecht zijn alleen op individuele basis mogelijk lijkt.

  De Gita: Brahmabhootah, prasannaatma, na sochati, na kaangchati.

  Brahmabhootah = hij die een Universeel wezen is geworden (iemand die nooit meer is gescheiden van Brahm=God)
  prasannaatma = hij die immer en altijd blij van hart is
  na sochati = hij rouwt niet om alles wat hij niet gekregen heeft of wat niet gebeurd is
  na kaangchati = hij verblijdt zich niet om alles wat hij zou kunnen krijgen of alles wat zou moeten gebeuren

  Oftewel: de meest vrije mens is die mens die elk seconde van z’n leven met Brahm (God) is verbonden en de hele wereld (alle dingen en wezens) en alle gebeurtenissen als Zijn weerspiegeling ziet. Hij veroordeelt niemand en maalt niet om het goede of slechte dat hem overkomt. Hij verkeert in constante Verbondenheid (extase). Hij is permanent VRIJ.


  Maak melding
 43. ik ben heel benieuwd hoe dit zich allemaal zal ontpoppen. want wie komt er nu in aanmerking voor herstelbetalingen? de afrikanen uit afrika die hun familieleden moesten missen? de indianen alhier, of in suriname, die hun lang zagen ingenomen door de verschillende europeanen? de nazaten van de slaven, die inmiddels een ruime toelage aan ontwikkelingshulp hebben ontvangen? of de nazaten die een bloeiend en goed land hebben ontvangen waar zij alleen nog maar voor hoeven te werken om dat naar hun eigen idee te laten produceren?

  ik kan niet wachten. misschien krijgen wij als totaal onverwacht toetje opening van de dossiers die 60 jaar moeten brommen.


  Maak melding
 44. JoJo,

  Helaas leven wij in een wereld waarin eerlijk en oprecht zijn alleen op individuele basis mogelijk lijkt.

  De Gita: Brahmabhootah, prasannaatma, na sochati, na kaangchati.

  Brahmabhootah = hij die een Universeel wezen is geworden (iemand die nooit meer is gescheiden van Brahm=God)
  prasannaatma = hij die immer en altijd blij van hart is
  na sochati = hij rouwt niet om alles wat hij niet gekregen heeft of wat niet gebeurd is
  na kaangchati = hij verblijdt zich niet om alles wat hij zou kunnen krijgen of alles wat zou moeten gebeuren

  Oftewel: de meest vrije mens is die mens die elk seconde van z’n leven met Brahm (God) is verbonden en de hele wereld (alle dingen en wezens) en alle gebeurtenissen als Zijn weerspiegeling ziet. Hij veroordeelt niemand en maalt niet om het goede of slechte dat hem overkomt. Hij verkeert in constante Verbondenheid (extase). Hij is permanent VRIJ.


  Maak melding
 45. Welke herstelbetalingen wensen de regeringen van het Caribisch gebied dan van hun vroegere kolonisator?

  De enige groepering die herstelbetalingen kan eisen van de kolonisator zijn de oorspronkelijke bewoners van die gebieden, niet de slaven die zijn gebruikt om de plantages mee te bewerken.

  Dan kom je bij meerdere partijen uit.

  De slavenhandelaars in Afrika waren zwarte warlords die op oorlogspad gingen om dorpen te plunderen en de bewoners, tot de baby’s aan toe, tot slaaf te maken.

  Deze warlords hebben hun eigen bevolking uitgeroeid en tot slavernij gedwongen, door ze voor een paar kralen en spiegels te verkopen aan de blanken.

  De kolonisten/plantage-eigenaren hebben betaald voor de slaven en die investering moest terug verdiend worden. Natuurlijk zijn er misstanden geweest en zijn slaven op een mensonterende manier aan hun einde gekomen. Maar dat zien wij anno 2014 nog steeds gebeuren in onze moderne geciviliseerde wereld.

  De motivatie die ten grondslag ligt aan deze aanklacht is heel slecht onderbouwd. Nakomelingen van slaven dienen niet alleen de kolonisator, maar ook het land van oorsprong van hun voorouders voor het tribunaal te slepen. Alleen dan is er sprake van een rechtvaardige zaak, anders is het een machtsspelletje om hun eigen bankrekening te spekken.

  Laten we eerlijk zijn: de wereld van nu is een andere wereld van 300 jaar geleden. Hoe lang moeten wij doorgaan met steeds achterom kijken?


  Maak melding
 46. @dre, @michael,

  Zie commentaar van M. van donderdag 3 juli 2014 om 16:45 uur.
  Als dat een beetje gaat zoals M. daar zegt, dan is een deel van je vraag beantwoord.


  Maak melding
 47. Luister noh mense, jullie hebbe gezien wat is gebeurt met shwarte piet ondangs jullie gesputter, uitschelderij, afgunsterij en onderbuikbrakerij. Het heeft allemaal niets geholpen. Jullie stem heeft niet meegetelt. Duzzz… Laat het over aan het internationaal gerechtshof. Zij zulle beslisse, niet jullie! Make jullie je borstjes maar nat.


  Maak melding
 48. @ klootmans

  M schrijft een warrig verhaal.

  En mijn standpunt heeft geen raakvlakken met het verhaal van M.

  Overal in de wereld roeren mensen met Afrikaanse roots zich, gaat veelal om macht en geld en weinig met psychische schade.

  Hard werken is nog altijd de beste manier om vooruitgang te krijgen. Maar het gras bij de buurman is altijd groener en bij een bepaalde ras zijn zielig doen en bedelen in het DNA gebakken.


  Maak melding
 49. Tsja beste mensen je kunt de huidige inwoners van NL niet verantwoordelijk stellen voor de gebeurtenissen van 300 jaar geleden dus gewoon hard gaan werken en zelf je problemen oplossen.
  M.Vr.Gr.
  Zwarte Piet.


  Maak melding
 50. Beste usha,
  Als ik mijn mening mag geven dan moet u in mijn commentaar de waarheid zoeken in het realistich wereld. Keti koti recentelijk in amsterdam oosterpark . De hindostanen en de indonesch afkomst kon je op je vingers tellen. Emigratie viering van d hindostanen is een hindoe aangelegenheid. De javanen daar gelaten. Of er ooit een power komt om te gaan vechten voor herstel betalingen zie ik niet zitten vanwege het feit dat er tussen de verschillend volkeren in su haat en nijd geprofileerd wordt.
  Dus jou stuk prachtig maar heeft geen toe gevoegde waarde.

  Khan


  Maak melding
 51. @ pero
  niet nodig herstel betalingen ,suriname heeft het echt niet nodig .wij gaan op eigen kracht dingen doen en dat doen wij .niet front

  Pero erg royaal van u. Afgelopen dagen zag ik een foto van de zo bejubelde Bosje Brug. Er was een afdekplaat van een dilatatie voeg verdwenen. Kan gebeuren. Het levert wat overlast op.
  Minimale reparatie en alles is weer tip top in orde. Hellaas niet in Suriname. In het zo succesvolle MC Suriname wordt het betreffende probleem voor gelegd aan de onder aanbestedingen raad van de raad van ministers om tot een herstel opdracht te komen.

  Dat gebeurt omdat men zo succesvol is en omdat er genoeg geld is voor allerlei MEGA projecten. Er is geen eens geld vrij besteedbaar voor een metalen strip. Een echte voegvuller (Waboflex) kost niet meer dan SRD 20.000 op die plaats. Toch moet het probleem op ministerraad niveau opgelost worden.

  Het gaat goed.


  Maak melding
 52. Bericht van 5 juli 2014

  http://www.nu.nl/binnenland/3820173/nederland-krijgt-uitnodiging-slavernijclaim.html

  Nederland krijgt uitnodiging slavernijclaim

  Ruim 150 jaar na de afschaffing van de slavernij wordt Nederland gevraagd om te komen praten over herstelbetalingen.
  Nederland krijgt uitnodiging slavernijclaim

  Het samenwerkingsverband van Caribische landen Caricom stuurt Nederland als oud-kolonisator van Suriname binnenkort een aanklacht voor zijn rol in de slavernijperiode.
  Tegelijkertijd nodigt de organisatie Nederland uit om daar in een conferentie met andere betrokken landen over te komen praten. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Portugal zullen zo’n uitnodiging ontvangen.

  De conferentie zal eind 2014 of begin 2015 worden gehouden. Als de Europese landen niet ingaan op het onderhandelingsverzoek, zullen de voormalige koloniën naar de rechter stappen.

  Verantwoordelijk
  Het besluit om de regeringen formeel aan te schrijven is genomen door de leiders van de Caribische Gemeenschap (Caricom) die afgelopen week bijeen waren in Antigua en Barbuda. Zij hebben ook afgesproken om op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het onderwerp van de herstelbetalingen aan te kaarten.

  In maart van dit jaar maakten de Caribische staatshoofden al bekend, dat ze de Europese landen verantwoordelijk houden voor slavernij en genocide op de inheemse bevolking.

  Achterstanden
  De Caribische bevolking heeft volgens hen nog steeds last van de gevolgen. Het gaat onder meer om achterstanden op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De herstelbetalingen zijn bedoeld om hier verbetering in te brengen.

  Voor de zaak heeft Caricom het Britse advocatenkantoor Leigh Day ingehuurd. Dit kantoor heeft in 2012 succes geboekt in een schadevergoedingszaak van slachtoffers van de Britse onderdrukking van de Mau Mau-opstand in de jaren 50 in Kenia.

  Door: ANP


  Maak melding
 53. Interessant onderzoek van Molemans. Persoonlijk geloof ik niet dat het Westen ooit nog herstelbetalingen zal verrichten, maar de discussies die deze kwestie voortbrengt zijn wel bijzonder. Dat van die Indonesische herstelbetalingen wist ik niet; zo leer je nog eens wat. Nederland heeft wel een heleboel vuile was, mang. In 6 jaren geschiedenisles op het vwo in de randstad heb ik welgeteld 1 hoofdstuk over indonesie moeten leren ( en 1 paragraaf over suriname…)en daar stond deze informatie over de betalingen echt niet bij… Bedankt Griselda, en thanks Usha, voor het delen van deze kennis.


  Maak melding
 54. Suriname is van de Inheemse bevolking.
  Zij zijn hun land kwijtgeraakt aan mensen die met de rovers uit de Noordzee hebben samengespannen.
  Dat de Aziaten hand en spandiensten hebben verleend aan rovers uit de Noordzee is overbekend. Zelfs de Afrikanen hebben samengewerkt met de rovers; ze spreken de taal van de rovers, dragen de naam van de rovers en schamen zich voor hun Afrikaanse namen.
  De Aziaten hebben er bewust voor gekozen om in ruil voor financiële goederen samen met de rovers Suriname te plunderen.
  Willen deze mensen nog geld vragen?
  De Inheemsen moeten het geld krijgen! Ze zijn hun land kwijt, ze zijn hun identiteit kwijt, ze zijn zichzelf kwijt. Hun geliefde moederaarde wordt dagelijks verkracht.
  Sharwa sharwa


  Maak melding
 55. Zelf je eigen boontjes doppen.

  De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.

  en verder,

  Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.

  Succes!!!!!!


  Maak melding
 56. “Dat er een bepaalde vorm van compensatie moet komen is evident.” Aldus juffrouw Marhé. Hoezo evident?

  Alleen al het woord herstelbetalingen. Toen Nederland Suriname in bezit kreeg was het voornamelijk woest en ledig. 300 jaar later, bij de onafhankelijkheid, was er een functionerende staat met alles wat daarvoor nodig is. Er is opgebouwd, niet vernield! Hooguit kan men spreken van smartengeld, niet van herstelbetalingen.

  Voordat men in Suriname weer om geld komt vragen voor aangedaan leed moet men eens goed duidelijk maken waarom men meent recht op Nederlands geld te hebben en graag met een specificatie van hoeveel dat moet zijn en waarvoor dat een compensatie is. Dan kan Nederland komen met een tegenbegroting waarin opgenomen het aan Suriname besteedde geld + de waarde van het grondgebied. Misschien dat er dan voor de Surinamers een schuld overblijft.
  Zomaar roepen dat Nederland schuldig is aan slavernij en DUS moet betalen is inhoudsloze platte demagogie.

  Laat men bijvoorbeeld eens gaan kijken naar wie de slaven waren en hoe ze op de slavenmarkt zijn beland. In Afrika was het de gewoonte dat iemand die zijn schulden niet kon betalen slaaf werd. Krijgsgevangenen in de talloze oorlogen werden zonder pardon afgemaakt. Kijk maar hoe het vandaag de dag nog steeds gaat in Nigeria, in de Sudan, in Congo, in Mali, in de CAR, noem maar op.Toen men in de gaten kreeg dat er handel zat in slaven werden die mensen, de verliezers van die tijd, doorverkocht aan de Europeanen.

  Wat Nederland en de andere slavenhouders kan worden verweten is dat men mensen als vee behandelde. Dat is schandalig, voor deze tijd en voor een beschaafde samenleving. In grote delen van de wereld doet men dat nog steeds, maar daar bemoeit mevrouw Shepherd zich niet mee, dat zijn geen blanken die dat doen, dus ach, dan is het niet erg.

  Als men een rechtszaak wil gaan aanspannen, ik moet dat nog zien, dan dient recht gesproken te worden naar de normen van toen, niet naar de normen van nu. Het gaat namelijk om de mensen en de gebruiken van toen, niet die van nu. Misschien dat men dan tot de conclusie komt dat er heel wat Afrikanen gered zijn van de dood en dat hun nakomelingen dankbaar moeten zijn met de komst van de slavenschepen. Anders zouden ze er namelijk helemaal niet zijn.

  De laatste allinea van het artikel is aardig. Moet uitbetaald worden naar ethnische afkomst? Ik zie de opwinding al voor me. Sommige Afro Surinamers zien zich nu al wentelen in het geld. Die willen natuurlijk niet dat het gelijkelijk verdeeld wordt, of nog erger, in de schatkist van de staat verdwijnt voor “nuttige dingen”.
  De realiteit van het huidige Suriname is namelijk dat de ethnisch meest Afrikaanse Surinamers meestal ook de armsten zijn. Dus die laten zich dat voordeeltje niet ontgaan.
  Moeten mensen dan gaan aantonen voor hoeveel procent ze Afrikaans en hoeveel procent ze Europees of bijvoorbeeld Chinees zijn? Europees bloed? Medeschuldig want ook afstammeling van slavenhouders dus minpunten! Verder, hoe meer Afrikaans hoe meer geld, behalve natuurlijk de Marrons want die zijn weggelopen, dus die hebben geen recht op geld.
  Hindoestanen krijgen ook niets want geen slaaf geweest dus die worden heel erg boos omdat ze wel zijn uitgebuit maar hun lijden niet telt. De Javanen idem dito.
  Dat kan nog leuk worden en uitermate onsmakelijk om mee te maken.

  Ik denk dat het voor de Surinaamse samenleving maar het beste is dat er niets komt. Als je een samenleving kapot wil maken dan moet je geld gaan uitstrooien waarbij een ieder denkt recht op meer te hebben dan hij krijgt. Iedereen die denkt dat uit dit gedoe iets positiefs kan voortkomen is een idioot.


  Maak melding
 57. @hans vd broek
  Er komen nu al goede dingen uit deze discussie. Kijk maar naar jezelf. De lengte van jouw commentaar toont aan dat het onderwerp je bijzonder bezighoudt, en dat je er lang over hebt nagedacht. Je bent er nog niet, maar dat geeft niet. Dit is al een goed begin. Hier gaat het om. Dat er over het verleden wordt gepraat. Want dat is nog nooit eerder gedaan. Proficiat !


  Maak melding
 58. Ik wens de schrijfster van dit uitstekend artikel heel veel succes toe.
  helaas denk ik dat van de huidige Nederlandse regering niet veel te verwachten valt.Ze hebben het te druk met de duizende vluchtingen
  per dag op te vangen in leegstaande gevangenissen ,kazernes,enz
  Ook heeft men de handen vol met bezuinigingen zoals pensioenroof,en het onbetaalbaar maken van de ziekenfondsen,en eigen rissico.Ik hoop van harte dat onze Surinaamse broeders die gevochten hebben voor Nederland als nog krijgen waar ze recht op hebben.Tenslotte Nederland moet eens eerst officieel hun excusses aanbieden aan Surinamers en de president.!
  Leo Snel.


  Maak melding
 59. Met het weer de hand ophouden, geef je jezelf wel weer een brevet van onvermogen, het onvermogen om emotioneel af te rekenen met het verleden, het onvermogen iets op te bouwen zonder gebruik te maken van externe (financieele) hulp, of zijn bepaalde Surinamers de schaamte voorbij, gelijk de bedelaar op straat


  Maak melding
 60. @ Leo Snel: Beste Leo, je wilt dat Nederland haar excuses aanbied aan Suriname en haar president, dus zich schuldig verklaart aan de slavernij.

  In de eerste plaats, Nederland is geen persoon en alleen personen kunnen hun excuses aanbieden. Je wilt dus eigenlijk dat de Nederlanders hun excuses aanbieden via de regering. De vraag is, waarom zouden de Nederlanders van nu hun excuses aanbieden voor de slavernij?

  Laten we eens kijken naar de geschiedenis en de feiten. Er waren slavenhandelaars en er waren slavenhouders.

  Eerst de slavenhandelaars. Er was een fort in Ghana, Fort Goeree, waarvandaan de slaven ongeveer drie maal per jaar naar de West vertrokken. Hoeveel Nederlanders zouden daar bij betrokken zijn? Enige honderden wellicht waarvan de meesten gewone mensen waren, zeelui bijvoorbeeld en soldaten, die deden wat ze opgedragen werd omdat ze ook hun brood moesten verdienen. De echte schuldigen, de handelaren en hun opdrachtgevers, dat waren er misschien enkele tientallen.

  Dan de slavenhouders. In Suriname waren er op het hoogtepunt enkele honderden plantages die lang niet allemaal van Nederlanders waren. Tout Lui Faut, Ma Retraite, Tourtonne, dat zijn Franse namen, Duisburg ligt in Duitsland, om er maar enkele te noemen. Waarschijnlijk minder dan een paar duizend mensen die daar direct bij de slavenhouderij betrokken waren.

  Dat was alles bij elkaar minder dan 0,1% van de Nederlandse bevolking die zich bezig hield met de slavernij! Op grond van die feiten wil je dus een heel volk schuldig verklaren aan zaken waar zij, noch hun ouders, noch hun grootouders, noch hun overgrootouders noch 99,9% van hun verre voorouders part of deel aan hebben gehad. Zaken die men vandaag de dag in Nederland algemeen een verwerpelijke en verachtelijke bezigheid vindt!

  Wie kunnen we nu nog wel als zekere schuldige aanwijzen? De familie van Oranje Nassau. Zij hadden het al die jaren voor het zeggen, zij hebben het goed gevonden. Het gewone volk had niets te vertellen.

  Beste Leo, graag zou ik willen dat je mij duidelijk maakt, alsof je als aanklager voor de civiele rechter staat, waarom ik als Nederlander van nu toch schuldig ben aan de slavernij van toen en excuses moet maken (en betalen natuurlijk). Misschien doe ik het dan wel.

  Ps. Je weet toch Leo, als een Surinamer ja zegt bedoelt hij misschien en als hij misschien zegt bedoelt hij nee 😉 .


  Maak melding
 61. Minder dan 1 % van de duitsers werkte als nazi. Toch geven die lui nog steeds geld aan Israel voor wat Hitler en zijn kornuiten de joden hebben aangedaan. De rechtbank heeft dat zo besloten.

  Het staat een ieder vrij om rechtszaken te beginnen tegen vermeende of werkelijke schade. Het is aan de rechtbank om daarover te oordelen.

  . Ik geloof wel dat die rechtzaak tegen het Westen er komt. Ik geloof echter niet dat er contant geld zal worden geschonken – zou ook niet goed zijn, want dat geld verdwijnt toch in verkeerde zakken.

  Ik hoop dat de rechter het Westen veroordeeld tot het verlenen van handelsprivileges aan voormalige slavenkolonies, bv lagere invoerbelasting op producten afkomstig uit Suriname, etc. en misschien een meerjarige overheidscampagne in nederland en andere europese landen om de beeldvorming ten aanzien van niet-witte mensen te verbeteren, bv reclame, films en tv series waar niet-witten als positieve rolmodellen worden neergezet – om negatieve stereotypering , en aanverwante racisme en discriminatie, tegen te gaan.


  Maak melding
 62. Nederland betaalde vier miljard euro voor ontwikkeling van Suriname na de onafhankelijkheid in 1975. Dat was goodwill. Guyana bijvoorbeeld heeft nooit geld gehad van voormalige kolonisator Engeland.
  Als je vandaag in Suriname om je heen kijkt, kun je niet één ding aanwijzen dat met die vier miljard harde euro’s is opgebouwd.
  Zullen we daar een les uit trekken voordat we een nieuwe zinloze discussie beginnen over nog meer gratis geld?
  Vertrouwen in eigen kunnen, dus niet bedelen.


  Maak melding
 63. Goede en interessante column van Usha Marhé die een licht werpt op de afwikkeling van de koloniale periode in Indonesië die Nederland ook nog eens oneerlijk veel geld heeft opgeleverd. Gelukkig is Suriname die ellende bespaard gebleven en kreeg het bij de onafhankelijkheid van Ome Joop de Uyl een grote zak geld mee. Wie (terecht) kritisch op anderen is, moet dat ook op zichzelf zijn. Waar is al dat geld gebleven?


  Maak melding
 64. De herstelbetaling van Nederland is al lang op.Wie praat nog erover.
  Die zakkenvullers in Suriname hebben al alles in hun zak gestopt.
  Iedere politici in Suriname en in Nederland hebben ervan genoten.
  Dat is mijn mening.Nederland moet zich schamen om de manier waarop ze Suriname onafhankelijkheid hebben gegeven met een meerderheid van 1 stem meer.Dat is de grote fout die Nederland heeft gemaakt.Het was een ramp voor Suriname om op zo een manier onafhankelijk te worden en daarom is alles verkeerd gegaan.
  Ik heb het vanaf het begin al geschreven maar niemand nam mij serieus. Het volk van Suriname is gewoon belazerd punt uit.


  Maak melding
 65. Ben benieuwd waarom er geen claim wordt neergelegd bij landen als Ghana, (die hun eigen volk verkochten als slaaf) Marokko, Lybie, Tunesie. O wacht, daar valt niets te halen…. Misschien moet NL maar een claim neerleggen bij Spanje (Inquisitie), Frankrijk(Napoleon) Marokko, Lybie,Tunesie(het handelen in Europese blanke slaven) Rome, (Romeinse rijk) Lol, Zij zien ons al aankomen..Tip: kruip niet zo in de slachtofferrol. Bekijk het van de positieve kant: Jullie wonen in een prachtig land, het alternatief is een hutje in Ghana……Get a life….


  Maak melding
 66. Kees ,
  Vraagt het aan Henk, die hoeven er niet trots op te zijn , maar de groot schreeuwers die de Hollanders er wel uit zoude schoppen konden het zelf , je ziet wat er van terecht, ben jij een echte KEES


  Maak melding
 67. Kees
  Jaren lang de begrotings tekort van suriname aan gevuld (miljoenen) bij de onafhankelijkheid miljarden gekregen ,,plantages ontgonnen ,sluis en en kanalen aan gelegt airstrips aan gelegt, een paar duizend kilometer Bush wegen aangeleg ,SUIKERRIET fabriek, Suriname redelijk ontwikkeld onder wijs ziekenzorg, vanaf 1954 zelfbestuur , en nog veel meer was je even vergeten zeker KEES


  Maak melding
 68. Opinie/column van Ellen Deckwitz in NRC van 17 februari 2022
  ——
  WEGKOMEN

  Vandaag wordt het NIOD-rapport over de dekolonisatie-oorlog in Indonesië gepubliceerd. In mijn familie is er al weken onrust over: een deel zat (of had voorouders) bij het KNIL en is bang dat het zwaartepunt op het geweld van de Nederlandse kant komt te liggen. Een ander deel vindt dat zij niet moeten zeuren, en benadrukt de keiharde onderdrukking van de bevolking. Wat er vandaag ook naar buiten komt, de gemoederen zullen oplopen, maar er speelt ook nog iets heel anders, iets sinisters, dat straks door alle ophef dreigt te verdwijnen naar de achtergrond, waar het juist niet thuishoort.

  Onderzoeksjournalist Griselda Molemans publiceerde begin augustus een schokkend artikel op Follow the Money, waarin ze verslag deed van haar onderzoek naar de Indische geldstromen. Ze ontdekte dat de Nederlandse overheid vlak voor de Japanse invasie van Indië twee derde van de Indische goudvoorraad in het geheim liet wegsluizen van Batavia naar New York. Goud en geld dat van de Indische bevolking was, maar waarvan de Nederlandse staat na de oorlog zei dat de Japanners het hadden gestolen. In een gesprek met radioprogramma Nieuwsweekend vertelde Molemans dat ze, wanneer ze hierover navraag deed bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken, te maken kreeg met tegenwerking, traineren en ontkenning. De enige parlementariër die luisterde, was Pieter Omtzigt.

  Molemans heeft uitgerekend dat de staat nu tenminste 36,5 miljard euro verschuldigd is aan Indische Nederlanders – bijna 1,8 miljoen – op basis van openstaande, overerfbare dossiers. Het is de vraag of dit geld via politieke weg ooit nog bij de rechthebbenden belandt. Een gang naar de rechter ligt meer voor de hand, vooral omdat het hier om diefstal gaat.

  Op 15 augustus 2020 hield Mark Rutte een toespraak bij de Indiëherdenking. Na wat gemompel over hutkoffers en nasi goreng zei hij dat herdenken ook erkennen is. Dat ervaringen en trauma’s ertoe doen, en dat herdenken gaat om het doorgeven van verhalen, „van generatie op generatie”.

  Inderdaad. Maar het oorlogsverleden van de Indische Nederlanders bestaat niet alleen uit vertellingen, maar ook uit geld. Dat liet Rutte gemakshalve achterwege. Laten we dat niet vergeten als vandaag verschillende groepen elkaar in de haren vliegen en de kwestie van het verdwenen Indische goud weer eens uit het zicht verdwijnt. Laten we blijven beseffen dat het bij verdeeldheid makkelijk heersen is, net als in die goede oude VOC-tijd. Vandaag sta ik niet alleen stil bij alle slachtoffers en gruwelijkheden, maar ook bij wie keer op keer weer met van alles weet weg te komen: de Nederlandse staat. #


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES