Minister Lackin: Tigri is Surinaams grondgebied

50

PARAMARIBO, 9 mei – Het door Guyana bezette Tigri maakt deel uit van Suriname’s grondgebied. Dit zei minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken in het parlement. Hij verschafte duidelijkheid over het standpunt van de regering op aandringen van de oppositie. Die vindt de regering vaag over recente ontwikkelingen.

Het gaat dan onder meer om economische activiteiten in het sinds 1967 bezette gebied. “Tigri behoort tot het Surinaams grondgebied. Er is wel een geschil”, zei Lackin. Het laatste zorgde weer voor wat beroering. Volgens Radjkoemar Randjitsingh (Nieuw Front/VHP) gaat het zonder meer om Surinaams territoir. “Als er een geschil is, heeft Guyana een geschil”, aldus Randjitsingh. Parlementariërs willen meer informatie over het formele standpunt van de regering.

Volgens Lackin kan daar niet in het openbaar over gesproken worden. De begrotingsdebatten zijn al helemaal geen geschikt forum. Hij stelde voor achter gesloten deuren te praten, in comité generaal. Het parlement ging akkoord. De regering Bouterse – Ameerali staat een diplomatieke oplossing voor. Onlangs nog weigerde Georgetown mee te doen aan een conferentie in Paramaribo. Documenten voor de activiteit bevatten onder meer een kaart met Tigri als deel van Suriname.

50 REACTIES

 1. Het door Guyana bezette Tigri maakt deel uit van Suriname’s grondgebied.

  Het gaat dan onder meer om economische activiteiten in het sinds 1967 bezette gebied
  =========================================================
  Geachte heer minister: Als Tigri Surinaams grondgebied is en het is nu bezet door Guyana zorg dan ervoor dat de bezetters vertrekken.

  Het voortdurend geschil ontkracht de woorden van de minister.
  ========================================================
  “Volgens Lackin kan daar niet in het openbaar over gesproken worden.”

  Een openbaar debat moet mogelijk zijn als het Tigri gebied
  inderaad van Suriname is, dan heeft het VOLK om aan het debat in het openbaar. Er val niets te verbergen. Dan is er pas sprake van een transparant beleid.

  En La Sombra Del Arbol.


  Maak melding

 2. ReddFoxx zegt ook dat Tigri bij Suriname behoord. Guyana mag wel Mongo/Albina samen met bruinswijck hebben.

  Soso lobi and have a nice weekend

  Greetings,
  ReddFoxx and Crew.


  Maak melding

 3. Lackin blijf het lang genoeg roepen, misschien komt het nog een keer terug in de boezem van Suriname, met je onzinnige praatjes.


  Maak melding

 4. 09 mei 2014

  Beste mensen,

  Srika geeft hieronder de brief weer van dhr. Den Uyl, ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname MP van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Srika heeft zich altijd op het standpunt gesteld, dat het gebied Tigri behoort tot het grondgebied van Suriname.

  Maar leest de brief van Den Uyl aandachtig!! Let ook op, dat Nederland t.a.v. de oostgrens (Fr.Guyana)mag/moet mee participeren in eventuele economische activiteiten in dat gebied.In principe, zoals Srika dat ziet, behoort dat deel van het gebied deels ook Nederland toe !! Gebruik hierbij ook een kaart van Suriname om je zo goed mogelijk te oriënteren.En waarom wil Nederland juist daar participeren? Punt van onderzoek!!!

  Brief:

  Paramaribo, 25 november 1975

  Aan:
  De Regering van de Republiek Suriname
  t.a.v. Zijne Excellentie de Heer H.A.E.Arron,
  Minister-President

  Ingevolge Uw verzoek heb ik, ervan uitgaande dat het grondgebied van een land zo duidelijk mogelijk omschreven moet zijn bij zijn onafhankelijkwording, de eer U het volgende mede te delen met betrekking tot de grenzen van Suriname.

  Het Koninkrijk der Nederlanden verklaart als territoir van de onafhankelijke staat Suriname te beschouwen het tot de datum der Surinaamse onafhankelijkheid deel van het Koninkrijk uitmakende gebied, gelegen op het vaste land van Zuid-Amerika, dat steeds bekend heeft gestaan onder de naam Suriname.

  De Koninkrijksregering verklaart de tot de datum der Surinaamse onafhankelijkheid terzake van de begrenzing van vorenbedoeld gebied gehuldigde koninkrijksstandpunten te zullen blijven ondersteunen en zulks uiteraard voor zover en ter plaatse waar de regering van Suriname dit wenst.

  De oostgrens van dit gebied wordt gevormd vanaf de samenvloeiing van de Marowijnekreek en de Litani in noordelijke richting door een lijn lopende tussen de beide oevers van de Lawa en de Marowijnerivier tot een punt op de nader te bepalen sluitlijn van de monding der Marowijnerivier en vanaf dit laatste punt door de zogenaamde equidistantielijn tussen de kusten van Suriname en Frans Guyana door de territoriale zee, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat toekomen in het door de voortzetting van deze lijn begrensde gedeelte van het zeegebied.

  Omtrent de grens ten zuiden van de samenvloeiing van de Marowijnekreek en de Litani geldt het, blijkens het op 14 november 1975 door de delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek ondertekende protocol, door de bepleite koninkrijksstandpunt, onverminderd hetgeen blijkens dit protocol gemeenschappelijk wordt aanbevolen als leidraad voor een te sluiten grensverdrag en een verdrag betreffende economische samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek.

  De zuidgrens wordt gevormd door de lijn der waterscheiding tussen het stroomgebied der Amazone in het zuiden en de bekkens der waterstromen die zich noordwaarts in de Atlantische Oceaan storten.

  De westgrens wordt gevormd door de laagwaterlijn op de linkeroever van de Corantijn, van oorsprong tot monding. De grens loopt daardoor vanaf een nader te bepalen punt op de zuid-grens naar de oorsprong van de Boven-Corantijn, vervolgens vanaf deze oorsprong langs de laagwaterlijn op de linkeroever van de Boven-Corantijn en de Corantijn tot het punt waar de oeverlijn in de kustlijn overgaat en vanaf dit punt langs een lijn met een richting 10 graden oost van het Ware Noorden door de territoriale zee, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat toekomen in het door de voortzetting van deze lijn begrensde gedeelte van het zeegebied.

  De noordgrens wordt bepaald door de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van het internationale recht, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat in het zeegebied daarbuiten toekomen.

  Het Koninkrijk beschouwt de bij de onafhankelijkwording van Suriname geldende verdragen, welke deze grenzen vastleggen, als geldige vaststelling van de daarbij geregelde grenzen.

  Volgens algemeen aanvaarde regels van het volkenrecht verkrijgt de Republiek Suriname de rechten die het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot deze grenzen aan deze verdragen kan ontlenen en gaan de terzake geldende verplichtingen over op de Republiek Suriname.

  Het Koninkrijk zal de documenten en bescheiden die betrekking hebben op de grenskwestie van Suriname ter beschikking blijven stellen van de Republiek Suriname, en aan elk verzoek om andere terzake doende documenten en bescheiden te ontvangen naar beste vermogen blijven voldoen.

  De Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden,

  (J.M. den Uyl)

  Srika denkt jullie hiermee voldoende info te hebben gegeven voor het vormen van de eigen mening.
  Srika.


  Maak melding

 5. Waarom niet de Guyanese ambassade dit doorgeven?!
  En dan wachten we rustig op de reaktie vanuit Guyana.
  Bouta en lackin zeggen het is van ons,maar ze zorgen wel ervoor dat Guyana ze niet kan horen !!


  Maak melding

 6. Lackin zijn informatie loopt achter.De Guyanezen hebben in Tigri jaren geleden een referendum gehouden en het gebied ge-annexeerd.
  In het vliegtuig is de pres.daarvan op de hoogte gesteld en was er roerend mee eens.Daarom moest alles achter gesloten deuren besproken worden.


  Maak melding

 7. Ai boi , Guyana houdt het gebied sinds 1967 bezet,doet daar van alles en nog wat en wij durven deze kwestie niet eens in het openbaar te bespreken. Een clubje politici gaat deze kwestie binnenkamers bespreken. Waarom niet openbaar? Opeenvolgende regeringen bespreken deze kwestie al 47 jaar binnenkamers en daar is het bij gebleven. Er is tot nu toe niets ondernomen om het gebied terug te krijgen.

  Het Surinaamse volk wil onderhand weten hoe de politiek deze zaak gaat aanpakken. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat we direct het leger er op af sturen, maar gaan ze nu eindelijk de mogelijkheden tot internationale arbitrage onderzoeken en alle voorbereidingen treffen voor een gunstige afloop.

  Opeenvolgende regeringen hebben niets gedaan en waarschijnlijk is het binnenkamers bespreken bedoelt om de zaak weer te laten rusten zodat ze niets hoeven te doen.

  Guyana lacht zich ondertussen een deuk en gaat rustig door met het uitgeven van concessies in dat gebied.

  Kortom, de “laat maat waaien politiek” wordt voortgezet


  Maak melding

 8. Forumers, odi odi.

  Wat is het verschil met de vorige uitspraak van minister Lackin d.d. 13/07/2011 en wat wij vandaag op 09/05/2014 weer te lezen krijgen?

  Raadpleeg (Gerelateerde berichten):
  Minister Lackin: “Tigri is Surinaams grondgebied”
  Wednesday 13 July 2011

  Maar binnenkort krijgt SU. eindelijk (3) Heli’s en die zullen misschien worden ingezet in het Tigri gebied.


  Maak melding

 9. Mijn buurman zit te wroeten in mijn achtertuin maar ik ben bang om er in het openbaar over te praten want anders wordt mijn buurman misschien boos op mij.
  Als het feest is wordt mijn buurman door mij met groot bravoure onthaald, overal hangt zijn foto met naam en toenaam op grote billboards en posters. Hij heet Ramotar!
  Ooit heb ik hem toestemming gegeven om te wroeten in mijn achtertuin in ruil voor iets dat het daglicht niet kan verdragen.
  Daarom doe ik er niets aan. Maar het is míjn achtertuin.


  Maak melding

 10. lack,,

  heb je koen-koen in je kop..

  nergens op geen enkele kaart van over sme ergens op de wereld is het betwist gebied links onder die aan sme zou toebehoren afgebeeld dat het surinams gebied is die tigri wordt genoemd..

  ook aan de rechter kant niet die is gewoon door de fransen in gepikt..

  alleen in sme is een valse kaart in omloop met de bijde betwiste gebieden..

  zelfs de s.l.m. in zijn vliegtuig geeft die gebieden niet aan,laat staan de k.l.m.

  waarover praten we nog..


  Maak melding

 11. Dit is een zeer lastig kwestie. Een Hollandse kapitein was misschien door gebrek aan kennis of met zijn dronken kop de Coeroenie opgevaren, in de veronderstelling dat de Coeroenie de bovenloop van de Corantijn was. Dit werd ook opgetekend als de grens met Guyana. Pas veel later ontdekten de Engelsen dat de echte Bovenloop van de Corantijn (New river) veel westelijker was. Van het Tigri-gebied een natuurreservaat maken lijkt mij de beste oplossing.


  Maak melding

 12. Bouta, Lackin en al die andere rovers en leugenaars houden zich alleen maar bezig met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

  Hoezo…achter gesloten deuren?
  Wat mag het volk niet weten?
  Dit PLOPSA-landje zit in de wurggreep van Guyana.


  Maak melding

 13. Pres is een “lame duck” in de Tigri-kwestie. Guyana weet al lang TEVEEL van deze Pres.

  Roger Khan treedt op als getuige in de Dino-strafcase in de USA. Zal verklaringen afleggen over drugshandel van Dino en anderen in Suriname ! (Zie artikel in Dagblad Suriname van 09-05-2014)

  Daarom wordt alles over Tigri stil gehouden, Suriname mag zich vanwege mega-prive-belangen niet roeren !

  De getuigenis van Guyanese topcrimineel Roger Khan, uitgezet door toenmalig minister Santokhi,zal vergaande gevolgen hebben voor de staat Suriname !


  Maak melding

 14. Tigri is van de Guyanezen !!!
  Laten we daar in hemelsnaam niet moeilijk over doen.
  Het Guyanese leger patrouilleert in Tigri, er wonen Guyanesen in Tigri, er wordt door Guyanesen goud gewonnen in Tigri en de Surinaamse regering kijkt er naar en doet helemaal niets !!!
  Volgens Lackin wordt de weg van de stille diplomatie gevolgd om dit probleem op te lossen.
  In Guyana wordt alles wat er in Tigri gebeurt in de kranten openbaar gemaakt en uitgebreid uit de doeken gedaan.
  Dat mag in Suriname niet, want je kunt nooit toegeven, dat Tigri geen Surinaams grondgebied (meer) is en daar heeft het zo langzamerhand alle schijn van.
  Ons land is echt een bananenrepubliek van het ergste soort aan het worden.


  Maak melding

 15. @Srika.

  Het is bekend dat je op het info buro van de NDP werkt maar wat wil je zeggen met de brief van Den Uyl???
  De brief is immers niet meer dan een herhaling van wat er in historische verdragen staat en de issue Tigri gaat over de interpretatie er van.


  Maak melding

 16. Lackin je baas en zijn zoon hebben Tigri al aan de Guyanezen verkocht, idioot dat je bent.

  Tijdens regering Vene moet je zien wat je grote bek je baas had jegens Vene. Dat Vene te laks was in zijn optreden tegen de Guyanezen. Idioot, wij vergeten echt niet wat grote bek je baas had. En nu waar is zijn grote bek???


  Maak melding

 17. in 1969 heeft het guyanees leger het gebied dat bekend staat als TIGRI ingelijf en houdt het sinsdien bezet. 1969 toen was suriname een kolonie van …., juist ja. en ze hebben nooit ingegrepen ondanks ze zo’n een geweldig arsenaal aan materieel hebben. het kleine guyane heeft het grote Nederland in bedwang gehouden.


  Maak melding

 18. 10 mei 2014

  Srika is niet tevreden met zo weinig minpunten, van diegenen die een posting niet kunnen uitwerken en zeker ook geen weet hebben van de ontstaansgeschiedenis van de Surinaamse grenzen.

  Maar voor diegenen die wel interesse hebben in bedoeld problematiek raadt Srika aan informatie te zoeken van de overeenkomst van 1936 tussen Brazilië, Koninkrijk der Nederlanden en Engeland. En zoek dan ook naar info van de beraadslagingen t.a.v. de vastlegging van de westgrens van Suriname, in 1953, door de regering van Nederland.

  Hierna nog naar informatie over “Oparation Kingfish” bekeken vanuit de ogen van Guyana. En trekt dan de conclusie!!

  Sommigen van jullie “l*%%len” maar over zaken die niet beheerst of begrepen worden.Terwijl dit een ernstige zaak voor alle Surinamers is!!

  Bombardeer Srika nu maar gerust met grensoverschrijdende minpunten.Maar wees feitelijk en ga ook inhoudelijk in op mijn posting.

  Een politieke gezegde van Kofi Annan:
  Diplomacy only works by fairness and force!!
  Srika


  Maak melding

 19. TEN EERSTE
  Volgens welke geschriften is het Surinaams gebied. Volgens Nederlandse aanduidingen.

  Om een conflict of oorlog situatie te forceren en mogelijke oorlog. Dat hebben de blanken nu al jaren gedaan in Afrika en zijn er bedreven in. De oppositie wordt gebruikt om dit standpunt naar voren te brengen.

  Zie hier door heen mannen.

  Alla grong naf GADO


  Maak melding

 20. @ Srika

  Wacht op de onthullingen van de veroordeelde Guyanese TOPcrimineel Roger Khan in de DINO-zaak, over drugs- en wapenhandel vanuit Suriname !

  Dan zal u de de non-reactie (zg stile diplomatie) van regering Bouta in de Tigri-kwestie beter begrjpen !

  Moro hebi o doro !!


  Maak melding

 21. Er wordt roulette gespeeld met surinaams territoir. Deze manier van verkwanselen van ons grondgebied zal in geschiedkundige annalen vermeld worden. Het nageslacht zal weten wie hiervoor verantwoordelijk is.


  Maak melding

 22. als ik ddb was,zou ik een enkele reis obiangoo kopen richting afrika gunee bissau met de grootste spoed nu het nog kan, voordat de jankees met een heli komen op Leonsberg..


  Maak melding

 23. Tigri met de hoofstad Brunswike met president voor het leven Brunswijk.

  Tigri is door de NDP van grote bek allang verkwanseld aan de Guyanezen. Tegen Vene hebben ze toentertijd fel van leer getrokken. En nu…


  Maak melding

 24. 11 mei 2014

  Beste @Neus,

  Als je op zo een delicate kwestie als het probleem Tigri wilt reageren moet de ook die informatie of kennis bezitten dat te doen.

  Het gaat hier niet om Bouterse en zijn regering, maar het gaat hier om een nationale zaak voor alle Surinamers.

  Ik woon niet in Suriname, maar heb net als velen nog familie daar wonen. Ook wonende in het westelijk deel van Suriname.En ik voel met ze mee !!

  Jammer dat op dit forum mensen rondhangen die aan de ene kant blijk geven veel aandacht te hebben voor Suriname en ook nog vele maanden in het jaar in Suriname wonen, maar zich nu ook blijkbaar manifesteren als landverraders.

  De regering van Bouterse zal dit probleem niet alleen kunnen oplossen. Pengel, Lachman, Arron, Santhoki en Venetiaan hebben hieraan niet veel aandacht besteed, omdat zij niet durfden het ook te bespreken met het volk van Suriname. En dit is de boodschap die Srika geeft aan de regering van Bouterse: Betrekt alle Surinamers bij, om zo Guyana duidelijk te maken Tigri te verlaten.Zet ook jouw wetenschappers en andere deskundigen in om te onderzoeken wat precies de ontstaansgeschiedenis van de Surinaamse grenzen zijn en welke mogelijkheden Suriname heeft voor een vreedzame oplossing. Zij het onder wat economische en diplomatieke druk.

  Srika weet, dat er Surinamers en Surineds rondlopen, ook uit de politiek en bedrijfsleven van Suriname, die, om Bouterse en zijn regering te dwarsbomen, in het buitenland roepen dat Tigri niet behoort tot het grondgebied van Suriname.Dit verschijnsel zullen de Surinamers zelf in Suriname onderling met elkaar moeten oplossen.

  Diplomatiek gezien in er wel een vredige kans voor Suriname. Maar zal de Nederlandse regering moeten meewerken met het ter beschikking stellen van belangrijke documenten.

  Twee belangrijke documenten zijn de beraadslagingen uit 1953 van de Nederlandse regering, in Den Haag, over het bepalen van de westgrens van Suriname.
  Het ander document is dat document tussen Nederland en Engeland voordat Guyana onafhankelijk werd, en waar de grens tussen Guyana en de kolonie Suriname besproken is.

  Op dit punt is de Nederlandse regering niet oprecht geweeest tegen Suriname en de Surinamers.

  Beste @Neus, Srika hoopt dat jij de postings nu beter kan plaatsen.
  Srika


  Maak melding

 25. Het Tigri-gebied is geen Surinaams grondgebied en de regering weet dat donders goed.
  Daarom wordt er niet door het leger opgetreden.
  Heel lang geleden is het Tigri-gebied door Nederlanders bestempeld als Nederlands grondgebied en in de Grote Bosatlas van vandaag staat nog steeds, dat het gebied omstreden is,
  Dikke flauwe kul.
  Op alle moderne geografische kaarten wordt het Tigri-gebied aangemerkt als Guyanees grondgebied.
  Iedere Surinaamase geograaf zal dat beamen.
  We moeten ons om dat gebied dus helemaal niet meer druk maken.


  Maak melding

 26. Zodra de verkiezingen weer aankomen is Tigri opeens weer Surinaams grondgebied…

  En altijd weer stemkoeien die weer hierin trappen…


  Maak melding

 27. hallo lackin,,
  als jij zo stellig overtuigd bent,dat tigri surinaams gebied is,,dan waarom ga jij persoonlijk niet naar toe met je vrienden/vriendinnen naar toe om je week-end door te brengen lekker in het jungle genieten van de natuur.

  bewijs het maar neem event. jou baas mee..

  vergeet jou buiten vrouwen niet..


  Maak melding

 28. Het voortdurend geschil rondom het Tigri-gebied geeft aan hoe zwak elke Surinaamse regering naar de duidelijk omschreven grenzen sedert de onafhankelijkheid is!

  Geen enkel duidelijk beleid naar haar grenzen toe, vage uitspraken en handelingen, woorden in de mond gestopt krijgen door het parlement om vervolgens loze uitspraken te doen die in dat kader passen. Geen kennis van zaken hebben betreffende het Tigri-gebied, geen duidelijke informatie van wat Guyana uitvoert in het Tigri-gebied. Geen leger eenheden of militaire basissen in de nabijheid van het omstreden gebeid terwijl Guyana een volledig legereenheid plus basis ter plaatste heeft. De Surinaamse strijdkrachten zijn verder slecht uitgerust, slecht getraind, slecht bewapend, slecht betaald, geen motivatie, leger basis zijn verkeerd gesitueerd, kortom in alle gelederen van het leger ontbreekt van alles en nog wat voor een eventuele conflict met het buurland.

  Guyana is voorlopig heer en meester in het Tigri-gebied, omdat het simpelweg niks hoeft te doen. Suriname voert door totale chaos, mismanagement in haar eigen gelederen een zwak, onduidelijk en knullig beleid naar haar grenzen toe. En dat heeft niks met de huidige administratie perse van doen. Het is al jaar en dag knudde op dit vlak!

  Daarnaast kampt Suriname voor een strakke aanpak van het geschil met een aloude typisch Surinaams probleem dat het in alle gelederen van de maatschappij heeft, een zwakke tot zeer zwakke organisatiegraad! Als Suriname het gebied weer in handen wil krijgen zal het moeten werken naar een militair en economisch overwicht, dit vergt tijd, zorgvuldige planning en nauwkeurige uitvoering.


  Maak melding

 29. Suriname/Surinamers gaan vanuit het Tigri-gebied van Su is op grond van:
  1.- de Corantijnrivier over de volle brede van Suriname is bij de laagwaterlijn. OK!

  De vraag is, waar begint de Corantijnrivier?

  Volgens Suriname bij de Boven-Corantijn.
  Volgens Guyana begint de Corantijnrivier bij de Coroenivier en de New River.

  In de koloniale periode/het verleden is door foute vaststelling van Nederlanders aangenomen dat de Coeroeni de voortzetting was van de Corantijn, terwijl de Boven-Corantijn per saldo meer water in de Corantijnrivier brengt. Een opmerking. De oorsprong van de Corantijnrivier was dus verkeerd vastgesteld door Nederlanders.

  De Nederlanders hebben in aan de oorsprong van de Coeroenirivier een stenen paal geplaatst als de grens van Suriname, Guyana en Suriname.

  Suriname kwam pas later achter dat de oorsprong van de Corantijnrivier verkeerd was gekozen en Guyana had toen dit gebied als al haar eigendom gezien. Bovendien wordt de drielandenpunt ook door Brazilie als de zuidwestgrens en dus behoort het in wezen tot Guyana.

  Suriname gaat ook vanuit dat het tigrigebied van Suriname is, omdat bij de onafhankelijkheid op 25 november 1975 bij de onafhankelijkheid dit gebied ook door Nederland aan Suriname is gegeven.

  Verder is ook een andere argument waarop Suriname vindt dat Trigi van Suriname is, omdat er geen sprake is van Boven-Corantijn, maar dat het gewoon Corantijnrivier is. Dus Suriname spreekt niet van Boven -Corantijn of zoals hoe de Guyanezen het noemen New -River, maar van Corantijn.

  Suriname heeft wel punten om vanuit te gaan dat het Tigrigebied/(post Jaguar volgens Guyana) van ons is, maar Guyana heeft ook argumenten om het als hun grondgebied te zien.

  Het zal een harde dobber worden en meestal geldt de recht van de sterksten. Wie heeft de beste vrienden internationaal, dat telt.Zelf internationale rechtbanken waar dit soort zaken kunnen worden aangevochten zou ook in het nadeel van Suriname kunnen worden gezien. Zie het drielandenpunt in het zuiden bij de Coeroenirivier, waarvan men toen uitging dat daar de oorsprong was van de grens van Su en Guyana.

  Su mag haar borst flink nat maken om aan te tonen dat de Corantijnrivier van haar is, dusook het gedeelte dat Guyana New River noemt. Su heeft wel gelijk, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee eigenaar bent. Guyana kan ook zeggen oudste recht geldt. Su kan ook zeggen de hele rivier vanaf de monding tot de oorspronng, dus met New River is van ons.

  De huidige (Ned)Sur en hun kleinkids zullen het niet meer mee maken van wie dit gebied is in die periode liggen ze al in hun graf.


  Maak melding

 30. volgens ronny,bestaat santo boma uit 90 % van zijn soort genoten in de gevangenis..

  dagelijks ondervind het land last van deze mensen die het land plat rover,bestelen,moorden.

  wel nu probleem is snel opgelost,als je de zelfde ronny maakt tot opperhoofd van het gebied tigrie en al deze lieden van santo boma al daar zet om het gebied tot ontwikkeling te brengen..

  gevolg minder krimienaliteit in het stads gebied en districten..

  iedereen tevreden en laat de verkiezingen komen..


  Maak melding

 31. Surinamers houden van om te dromen met hun oude Surinaamse kaart.. In 1992 ging ik naar Suriname en zag in de vliegtuig op de kaart van Suriname dat het Tigri gebied in westen en een gebied bij de Litanirivier in het oosten waren afgescheiden van Suriname. Ik ging hieromtrent verhaal halen bij de Staatkundige afdeling aan de Dr. Sophie Redmondstraat.
  Daar werd beweerd dat die gebieden nog steeds bij Suriname hoort. Ik zei dat het internationaal niet zo was, en overal het anders was.
  Dat is typisch Surinaamse droom! Zelf heeft Surinaamse regering nooit aandacht geschonken aan zo’n belangrijke zaak. Zelfs bij de VN is er nooit voor een oplossing gezocht.. Bouterse heeft alleen Big Talks om de de Domme massa te aaien. Hij ging slijmen bij Bharrat Jagdeo van Guyana zonder resultaat. Nederland is ook een grote lafaard om geen vinger uit te steken toen Suriname in 1969 werd aangevallen, indertijd was Suriname in de koninkrijk der Nederlanden. Die Hollandse militairen waren in Suriname om alleen aanwezigheid te tonen en verder niets!! Tegenwoordig worden wel oorlogschepen gezonden naar de Antillen voor wat drugszaken.


  Maak melding

 32. Ten tijde van de bezetting was Suriname in het Koninkrijk der Nederlander. En Nederland was zo laf om geen poot uit te steken, die Nederlandse militairen hier in Suriname waren vakantiegangers. Nu sturen ze wel oorlogschepen naar de Antillen voor een paar drugkoeriers, Minister Lackin niet praten maar doen. Hebben jullie ooit geklaagd bij de Verenigde Naties dat Guyana en Frans Guyana jullie gebieden hebben bezet. Denk het niet!! Slijmen met de Guyanese president Donald Ramotar helpt niet. Beter had je de troepen naar Tigri gezonden dan in Marowijne je eigen mensen te slachten.


  Maak melding

 33. De west-grens van Suriname werd in opdracht van het Britse Rijk door de Brit Robert Schomburgk in 1843 na een veldtocht ontdekt dat de Nieuwe rivier (Boven Corantijn) de grensrivier was.
  Dus heel Tigri gebied is Surinaams!!
  In 1861 werd door een Frans-Nederlandse commissie overeen gekomen dat de Oost grens Lawa rivier de grens was.
  In 1888 trad de Tsjaar van Rusland Alexander lll als scheidsrechter en overeen gekomen dat de Lawa rivier de grens rivier was, Dus automatisch de Marowinirivier ook de grensrivier is.
  De Fransen wilde de Tapanahoni als grensrivier.
  Dus ook de Fransen moeten ook opkrassen.
  Surinaamse regering ophouden met slapen en kom in actie!

  passant en anderen, ken de geschiedenis voordat je domme reacties plaats.


  Maak melding

 34. Suriname heeft ook nog een amba bij de United Nations wat doet die man? Onze leger en hun heldhaftige leider heeft zich uitstekend kan kijken over zijn kabouter padvinders wanneer ze marcheren en lintjes opgespeld krijgen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.