Suriname ontloopt straf negeren Saamaka-vonnis

15

PARAMARIBO, 1 jun – De staat heeft nog net weten te ontkomen aan sancties voor het niet uitvoeren van het Saamakka-vonnis. Volgens ex-president en presidentieel adviseur Jules Wijdenbosch is er afdoend beargumenteerd bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens. Uitvoeren van het vonnis zoals dat op papier staat, zou de republiek in de grootste problemen brengen.

Het grondgebied van Surianem zelf zou dan ernstig worden bedreigd. Het vonnis schfrijt immers voor dat de fysieke soevereiniteit van het Saamakka-volk, de stam der Saramaccaners, moet worden vastgesteld. Dat zou per wet moeten gebeuren. Suriname wil zich wel houden aan het vonnis. “Het vonnis parkeren is niet mogelijk. We praten over uitvoeren en barrières die we tegenkomen”, zegt Wijdenbosch. Die barrières staan al ruim drie jaar.

Sinds de uitvaardiging van het vonnis is er maar weinig opgeschoten. Een fonds voor de ontwikkeling van de stam is het enige concrete. Ook bij de vorige regering was er bezwaar tegen het ‘opdelen van het nationale grondgebied.’ Wijdenbosch ziet partijen er wel uitkomen. Het hof heeft een gemeenschappelijke commissie aanbevolen, wat al iets anders is dan een veroordeling. De Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers had daar wel op aangestuurd.

15 REACTIES

 1. Het is grote onzin dat naleving van het vonnis soevereiniteit problemen veroorzaakt.

  Het vonnis bepaald het volgende:
  1) het kent het inheemse volk het recht van het gebruik van alle natuurlijke hulpbronnen binnen hun (leefgebied) toe voor zover deze noodzakelijk zijn voor hun traditionele wijze van leven. Er moet door de staat gewaarborgd worden dat de Saramaka hun traditionele levenswijze kunnen voortzetten.
  2) de staat heeft het recht de rechten op de natuurlijke hulpbronnen (hout, goud, bauxiet, ect) te beperken mits dit:
  a) eerder in de wet bepaald is,
  b) noodzakelijk is,
  c) proportioneel is,
  d) een legitiem doel nastreeft in een democratische samenleving
  3) de staat zal bij beperking van de rechten op eigendom moeten waarborgen dat de traditionele wijze van leven niet in gevaar komt.
  4) voor dat beperkingen ingaan zal onder supervisie van de staat een sociale- en milieu effect rapportage plaats moeten vinden.
  5) er zullen vooraf afspraken gemaakt moeten worden over een effectieve en eerlijke verdeling van de voordelen.
  6) vooraf zal er instemming verkregen moeten worden volgens de traditionele besluitvorming van het betreffende inheemsevolk.

  Deze regels zijn geborgd binnen de door de republiek onderschreven internationale wet en regelgeving zoals gehanteerd door het interamerikaanse hof voor de rechten van de mens en de verenigde naties.

  Niet voldoen door de Republiek Suriname resulteert automatisch in de herstel verplichting van de ondervonden schade.

  De inheemse volkeren denken ten onrechte aanspraak te hebben op alle natuurlijke hulpbronnen tussen de hoogste boomtop en het diepst bereikbare punt onder het aardoppervlak. Dit is niet waar. De regering houd deze fabel levendig waardoor er geen basis voor een redelijk vergelijk plaats kan vinden.

  D


  Maak melding

 2. Vervolg

  De opbrengsten uit beperking van eigendomsrecht (uitgifte van concessies) hebben een zo grote omvang dat een rechtvaardig deel als compensatie marginaal zal zijn.

  Indien de inheemse volkeren te veel claimen krijgen zij de deksel op hun neus. De reële vraag is wat is een correcte compensatie voor de bevolking die beperkt wordt in haar eigendomsrechten. Het gaat om een zeer beperkte groep met een uitermate bescheiden levensstandaard en een beperkt groeipotentieel.

  Men moet echter wel in staat zijn het een sociale- en milieu effectrapportage uit te voeren en dit uit te voeren zonder partij te worden.


  Maak melding

 3. Inheemsen ? Die geimporteerde bosnegers zijn geen inheemsen. De enige inheemsen die suriname kent zijn de ingi’s.

  Groot gelijk dat het vonnis niet wordt uitgevoerd.


  Maak melding

 4. 02 juni 2013

  Beste JoJo,

  Even een verwarring weghalen.

  Het Saamakka-volk behoort niet tot de Inheemsen van Suriname. Dat zijn de ‘indianen’.

  Nu naar het onderwerp.

  Door nu juist een gemeenschappelijke commissie in het leven te roepen ontwijkt het hof de juridische confrontatie met de regering van Suriname. Die vindt dat enkele punten uit het vonnis de legitimiteit en de veiligheid van de republiek Suriname in gevaar brengen.Mogelijk heeft de regering van Suriname hier een punt.

  Dat de marrons en inheemsen ook rechten moeten krijgen op de gronden waar zij al eeuwen wonen, is ook het standpunt van Srika.

  Maar dan wel binnen de Surinaamse wetgeving met respect voor de soevereiniteit van het land.

  En juist hier zit de dwaling en de mogelijke onuitvoerbaarheid van enkele delen van dit vonnis.

  Een conflict wegens onuitvoerbaarheid van het volledige vonnis door de regering van Suriname met tenminste het hof, kan de verder uitvoering hiervan met tientallen jaren doen toenenem. Het Saamakka-volk zit hierop niet te wachten.

  Advies van Srika aan alle partijen in dit conflict: ‘Wees wijs!’

  Opmerking: Opvallend dat de inheemse leiders in dezen erg stil blijven.
  Srika


  Maak melding

 5. Om enige evenwicht in de zaak te houden,lijkt het mij dan raadzaam om de occupanten dan wel de bezetters van gronden in Par’bo aan te klagen wegens het beletten van anderen[de eigenaren] om hun levenswijze voort te zetten.De blauwtjies hebben hun de mogelijkheid immers ontnomen door hun grond af te pakken.Deze gronden hebben naast een economische waarde ook een spirituele waarde voor de eigenaren.Ze aanbidden het gras,de bomen die erop groeien,ze leven in vrede met[respecteren] de insecten en andere levens vormen.Voor hun is de occupatie haast heiligschennis.


  Maak melding

 6. Het is trouwens niet de grootte van je grondgebied die bepaalt hoe rijk je als natie bent.San Marino,Liechtenstein, Monacco,Hong Kong,Singapore enz.zijn maar piep kleine dingen maar toch hebben de mensen daar hoge levens standaard.


  Maak melding

 7. @Srika
  Wij zijn het redelijk eens met elkaar.
  Het is echter niet meer relevant of Marrons, Saramaka of anderen geen echte inheemsen zijn. Het vonnis dat niet betwist is geeft deze bewoners van het binnenland de status van inheemsvolk.

  Het instellen van commissies is in de regel een zwakte bod van rechters. Veel rechters sturen in civiele zaken na een vrijblijvende analyse van de rechter de partijen nog even naar de gang om te overleggen op basis van de inzichten van de rechter.
  Het is nu een zwakte bod omdat zoals we al zien de regering niet anders doet dan tweespalt organiseren binnen de binnenland bewoners. Eerst wordt Jozefzoon los geweekt, nu een kaptein met zijn Lo etc. Hierna zal meneer Jabini aan de beurt zijn om bakzeil te halen. Het eind resultaat is dat allerlei precedenten geschappen worden zonder orde of structuur waardoor aan commerciële initiatieven zoveel ruimte geboden wordt dat het milieu/ de ecologie het slachtoffer wordt.

  Denk bij het laatste aan de implementatie van de milieu paragrafen van de mijnconcessies. Deze verplichten herstel van alle milieuschade. Echter het herstel van een dagbouwmijn in de jungle kost minimaal 60 jaar voor dat planmatig alle lagen weer een beetje op orde zijn.
  Neem dan de aansprakelijkheidsclausules in ogenschouw en besef dat Surgold/Newmont uiteindelijk nergens voor aangesproken kan worden tenzij voor grove nalatigheid. Met deze paragraaf kunnen ze alle milieuschade afkopen door een lokale stroman organisatie tegen een redelijke vergoeding doch maar een fractie van de echte kosten opdracht te geven de natuur na sluiten van de mijn te herstellen. Indien de lokale partij haar verplichting niet na komt (wordt pas zichtbaar na jaren en jaren) zal Suriname moeten aantonen dat Surgold/ Newmont dit had kunnen weten etc. Het is dus zaak dat een plaatselijke belanghebbende haar eigen belangen bewaakt. De staat kan het niet omdst zij hier toe niet over de juiste instrumenten beschikt en op het moment dat het echt fout gaat geen belang meer heeft (het gaat immers maar om een paar marrons en indianen).

  Jacobus
  Wilde occupanten in Paramaribo moet men ook gewoon met de wet bestrijden en verwijderen. Het over een kam scheren van verschillende leefstijlen en mensen heeft geen zin. Het vervellende is dat er niemand schijnbaar zo schoon is dat deze zonder problemen de wet kan handhaven.


  Maak melding

 8. Lastig vraagstuk maar uitgangspunt is dat het volledige eigendom van de grond en de grondstoffen de Staat toekomt. Het ‘Soevereiniteitsvraagstuk’ is van andere orde: het ziet erop toe dat de marrons het recht hebben op dat stuk grond te wonen. Beetje vergelijkbaar met erfpacht of opstal. De vruchten van de grond en de grondstoffen komen primair de Staat toe. Bij de ontginning daarvan moeten de binnelandbewoners wel gehoord worden. Een soort openbare voorbereidingsprocedure zoals we die kennen in de AWB van Nederland. Feit is dat er in Suriname geen deskundigen zijn die dit op de juiste wijze kunnen uitvoeren. Het binnenlands volk moet dus niet denken dat alle grond en de grondstoffen hen toekomt. Alsdan moeten ze dan maar terug naar het Hof om uitleg te vragen. Tot die tijd moet de regering het vonnis uitvoeren zonder dat deze in strijd komt met het Surinaams burgerlijk wetboek en de Grondwet. Punt uit!!


  Maak melding

 9. @Plato
  Je brengt de kern onder worden. Het ontbreekt aan “onafhankelijke” deskundigheid om dit probleem goed te kunnen uitwerken tot ieders voordeel.


  Maak melding

 10. @Jojo dat had ik al in de gaten. Ook speelt de politiek ook een belangrijke rol. Men denkt nu al aan de verkiezingen van 2015. Dus men tracht tijd te winnen.

  Groet

  Plato.


  Maak melding

 11. En om de verwarring nog groter te maken, dit onderstaand bericht in Starnieuws van vandaag.

  Jabini ziet geen strijdigheid goedkeuring goudovereenkomst

  03 Jun, 2013

  Hugo Jabini, assembleelid Mega Combinatie/NDP en woordvoerder VSG. Assembleelid Hugo Jabini (Mega Combinatie/NDP) vindt niet dat hij een tegenstrijdige houding heeft aangenomen door vóór de overeenkomst tussen de Staat Suriname en Iamgold/Rosebel Gold Mines te stemmen. Hij is ook de woordvoerder van de Vereniging Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG). De advocaat van de Saramaccaanse gemeenschap, Fergus Mackay, vindt dat de overeenkomst met de Canadese goudmaatschappij in strijd is met het Saamaka-vonnis.

  Jabini hiermee geconfronteerd, zegt aan Starnieuws dat nagenoeg alle assembleeleden – van de coalitie én de oppositie – tegen de area of interest zijn. Er is veel over gezegd in De Nationale Assemblee dat aan Iamgold en Surgold geen exclusieve rechten kunnen worden gegeven. “Uiteindelijk is bij mondelinge akte van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen bepaald dat de dorpen, waar volkeren in stamverband leven, uitgezonderd zijn”, brengt het assembleelid in herinnering. Ruim dertig Saramaccaanse dorpen vallen in de uitbreiding van de concessie aan Iamgold. In het vonnis staat dat het gebied eerst afgebakend moet worden, voordat er concessies in overleg mogen worden uitgegeven.

  In het Saamaka-vonnis is bepaald dat de grondenrechten, niet alleen van de Saramaccaanse gemeenschap, maar van alle in stam verband levende volkeren, gerespecteerd dienen te worden. Daarom is er met diverse groepen gesproken door de VSG. Er is onlangs overeenstemming bereikt met de Aucaners over het grondgebied, zegt Jabini. Hij merkt op dat de Saramaccaanse gemeenschap niet gehoord is bij het sluiten van de overeenkomst met Iamgold. “Wij van de commissie van rapporteurs hebben dat wel gedaan”, zegt Jabini. Hij vindt dat alsnog uitleg moet worden gegeven aan de verschillende stammen die te maken hebben met de overeenkomsten van Iamgold en Surgold.


  Maak melding

 12. Wat verstaat met onder ´grondrechten´? Zijn dat de rechten die de burgers beschermen tegen de overheid of de rechten op de gronden? Hier hebben we dus te maken met een bestuursrechtelijke en civielrechtelijk onderscheid. In mijn eerder betoog heb ik aangegeven dat de inheemsen volkeren geen eigendomsrechten kunnen en mogen claimen op de gronden. Ze kunnen hooguit een opstalrecht of erfpachtrecht verkregen hebben o.b.v. het gewoonterecht. Meer hebben ze niet! Bij de ontginning van de gronden, moet de overheid deze stammen wel horen via een openbare voorbereidingsprocedure waarbij een ieder zijn zienswijze indient. Het Samaaka vonnis biedt geen eigendomsrechten op de gronden. Dat is een fundamentele misvatting onder de aldaar woonachtigen.


  Maak melding

 13. De Marrons weten in elk geval hoe een koe een haas vangt. En dit alles hebben te danken aan onze heren Arron en Bruma. Lang leve de Republiek. Driemaal HOERA !


  Maak melding

 14. In Tanzania op het oer-continent van de stammen,heeft de regering de Masai al verboden om een groot deel van het land met hun vee te begrazen.De regering heeft het land voor andere doeleinden nodig.
  Masai’s zijn rondtrekkende veehouders en ik heb ze niet naar de VN horen gaan om zich te beklagen.Hun leefwijze is pas echt tribaal.


  Maak melding

 15. @ Plato.
  Het vonnis kent aan het inheemse volk het collectieve eigendom toe van het gebied dat zij traditioneel gebruiken om op een traditionele levenswijze in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Op kaarten moet op basis van overlevering (die kreek, die boom, die rots, die heuvel, dat pad) aangegeven worden wat het traditionele leefgebied is. Het voorgaande zonder de soevereiniteit van de Republiek Suriname aan te tasten.

  De inheemse volkeren hebben recht op alles wat zij traditioneel als natuurlijke hulpbron nodig hebben voor hun overleven op traditionele wijze. Goud, bauxiet of welke delfstof dan ook behoort niet tot het traditionele gebruik van natuurlijke Hulpbronnen.
  De staat mag het eigendomsrecht onder voorwaarden beperken mits: vooraf bij wet geregeld, er een algemeen belang mee gediend wordt, het proportioneel is, een in een democratische samenleving legitiem doel na gestreefd wordt.

  Het volk is collectief eigenaar van een beperkt gebruiksrecht. Er is geen notariële akte en niemand kan individuele rechten claimen of deze verkopen. Het is dus alleen van belang indien men traditioneel wil blijven functioneren en hangmatteren, jagen en verzamelen als hoogste levensdoel beschouwd.

  Die traditionele levensvorm zal over een paar generaties wel uit gestorven zijn waarna de republiek Suriname na afspraak met de Granman stukjes grond kan gaan verkopen aan serieus rijke toeristen die van hun rust willen genieten. Zoiets als African Parks van de familie Fentener van Vlissingen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.