Een jaar regering Bouterse: ‘Eerlijke en Gelijke kansen voor iedereen!’

52

INGEZONDEN – Max Sordam Sr

Het Surinaamse gevoel?
Als er gepraat wordt over het Sranangevoel, vragen sommige mensen zich af. Wat is dat eigenlijk? Het goed onder woorden valt niet mee, maar bij benadering komt het hierop neer: Het Sranangevoel is een diepgewortelde gemeenschappelijk gevoel van innerlijke beleving, een gevoel waarbij in de groei van het leven een onzichtbare harmonische verbondenheid-gevoel is ontstaan. Iets dat optreedt en soms ook uiterst ontroerend wordt beleefd, een gevoel van eigen trots en waardigheid! Dat is volgens mij het Sranangevoel, dat wij allemaal bewust en onbewust beleven!

Terugblik één jaar “regering Bouterse”:
Ik ben ervan overtuigd dat heel veel Surinamers (ook uit de diaspora) de teleurstellingen, de ontevredenheid, de protesten en het grote leed, het verdriet dat betrokkenen hebben ondergaan, absoluut begrijpen! Toch kan het niet zo zijn dat we aan de kant geparkeerd staan en alsmaar maar jammerend allerlei verwijten blijven uitroepen! Het heeft geen enkele zin en zet bovendien geen zoden aan de dijk, onderwijl gaat de politieke werkelijkheid aan ons voorbij! We kunnen niet alsmaar blijven treuren, terwijl het leven aan ons voorbijgaat, want omstandigheden bepalen toch de richting van ons leven. Dingen gaan niet altijd zoals wij dat zouden willen en toch moeten we verder en vooruit gaan en het Sranangevoel blijft ondergesneeuwd!

Omwille van de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap, zullen we verder moeten gaan en waarborgen stellen voor onze nazaten! Natuurlijk zullen en moeten wij ons aansluiten in de strijd tegen alle onrecht en onrechtvaardigheden! Het Sranangevoel. Dat betekent dat wij te allen tijde het bestaansrecht van de mens moeten blijven aanvechten, verdedigen en waarborgen, met het oog natuurlijk gericht op de erg harde realiteit!

Hink-stapsprongen van de heer Somohardjo resulteerde in drie ministersposten en de regering Bouterse heeft vorm gekregen. Turbulenties rondom het presidentschap van de heer Bouterse bleven en blijven aanhouden en velen maken begrijpelijkerwijs zich daar heel erg druk om! Zowel in Nederland als in Suriname lopen de meningen nogal uiteen, van zeer negatief/ergernis (bij de senioren) en zeer positief, (bij overwegend jongelui uit de 2de en 3de generatie). Conclusie en realiteit: de meeste jongelui hebben geen kennis of referentiekader van de geschiedenis uit het verleden, noch dragen zij de gevoelsmatige beleving daarvan. Terwijl de senioren het wel aangrijpender en dieper hebben beleefd!

Desalniettemin moeten we vaststellen, dat de Surinaamse regering op basis van haar daden zal moeten worden beoordeeld. Internationaal gezien, zijn thans ook alle ogen gericht op het beleid van de Surinaamse overheid!

Samenvattend kunnen we zeggen, dat mevrouw Jenny Geerlings-Simons (assembleevoorzitter) de teugels goed in handen schijnt te houden. Met haar kordate houding pareert en scoort ze tot dusverre goed. Haar visie m.b.t. het algemene landsbelang gericht op “opbouwen en ontwikkelen” van Suriname, is overeind gebleven.

De politieke situatie, in de eerste regeerperiode (1 jaar) na de verkiezingen, nauwgezet in oog-schouw genomen. Zien we dat “kritische beschouwingen” (van de media) zonder represaille verschijnsel wordt toegestaan. We zouden haast kunnen zeggen een goede ontwikkeling, maar het valt ook op dat de President tussen de regels toch de toon aangeeft. Ook al heeft hij gelijk toch roept het bij sommige critici weerzin op, waarbij haarden van aversie en/of vijandigheid ontstaan. De kunst is echter om de positieve elementen eruit te halen en dat ten goede aan te wenden.

Heel voorzichtig, moeten wij misschien gevoeglijk aannemen dat de verkiezingsuitslag juist de nadruk heeft gelegd op de scheve economische en maatschappelijke verhoudingen van de afgelopen jaren en dat er sprake is geweest van tweedeling binnen de Surinaamse gemeenschap (overzee en diaspora), evenals het verschil tussen rijk en arm in ons land!

Om realistisch te blijven is het misschien nodig om, economisch gezien, harde maatregelen te treffen in het belang van land en volk. Bij veel burgers ontbreekt het nog aan inzicht en begrijpen er ook niet veel van. Ze ontberen daarom de mogelijkheid om adequaat op het beleid te kunnen inspelen met als gevolg dat men zal moeten aannemen wat er van bovenaf wordt gesteld, zoals bijvoorbeeld de presidentiële regels. Dat er harde economische maatregelen getroffen moeten worden is misschien nodig als het belang van het volk daarbij is gebaat. Voor de gewone man op straat is het misschien niet altijd even duidelijk, maar wel voel- en merkbaar.

Klevend aan de realiteit en onze redelijkheidszin, moeten we vaststellen dat een niet onbelangrijk deel van de Surinaamse bevolking, ondanks alle tegenstand, voor dit beleid heeft gekozen en dat moeten we ook erkennen, accepteren en respecteren. Een democratisch gekozen staatshoofd zal overal ter wereld hoe dan ook gerespecteerd moeten worden.
Een deel van de Surinamers, zowel binnen als buiten het land (in de diaspora), vinden dat de waardigheid van een president gerespecteerd moet worden, terwijl een ander deel het niet juist en niet representatief vindt. Hoe merkwaardig het dan ook mag klinken, de heer Bouterse is de nieuwe president van Suriname en dat is de realiteit ondanks alle kritische tegenwerpingen. Om op één punt geparkeerd staan blijven hakken brengt ons geen millimeter verder. De grote afstand die ons van elkaar scheidt is nog steeds een obstakel om solidair en collectief het Sranangevoel te beleven.

De aftredende president Ronald Venetiaan heeft even zijn aversie tegen zijn rivaal en opponent terzijde gelegd, in het belang van land en volk van Suriname. De grote psychise druk verdween van de ketel en een onzichtbaar gevoel van opluchting gepolijst met een laagje tevredenheid overviel de Surinaamse gemeenschap en het Surinaamsgevoel kwam te voorschijn. Voor- en tegenstanders vroegen zich enigszins opgelucht en beduusd af, wat dit voor toekomst van Suriname zou kunnen betekenen. Het is daarom de hoogste tijd geworden om na te denken, te heroverwegen en te roeien met de riemen die de samenleving ons heeft aangeboden.

President Bouterse zegt over de Surinamers in het buitenland:”Wij dienen onze houding te wijzigen tegen een omvangrijke en bijzondere groep en laten wij alles eraan doen om te vergeten dat ze in het buitenland wonen! Ze zijn onze landgenoten door banden van bloed en bodem. (dwt 02-07-11). Landgenoten die om wat voor reden dan ook dit land verlieten en er weer willen zijn, vereist mijn inziens een beleid dat erop gericht moet zijn op de terugkeer van onze landgenoten met alle voordelen (kennis en ,kapitaal van dien).
Refererend op de naleving van de Toesch. Overeenk. Art 5, 2. zegt hij: De in lid 1 bedoelde personen die op de dag van de onafhankelijkheid zich buiten Suriname bevinden, het recht hebben te allen tijde met hun gezin onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinamer te worden behandeld. (dat zijn de Surinamers die in Suriname geboren zijn, het Surinamerschap bestond er toen nog niet). Iets dat 36 jaar nog steeds niet is geregeld.
Minister Lackin van BZ ondersteunt deze uitspraak en stelt in het vooruitzicht, snel duidelijkheid te willen geven inzake de dubbele nationaliteit voor Surinamers in de diaspora en aanstuurt op een brede maatschappelijke discussie en/of referendum hieromtrent.

We kunnen er toch niet omheen, dat het accent wordt gelegd op verbondenheid!
Zonder meer is het op dit punt een positieve ontwikkeling als we dit tot de werkelijkheid mogen gaan rekenen, vooral als hij zegt dat het beleid gericht moet zijn om van de verworven kennis van landgenoten gebruik te maken voor Suriname en haar bevolking. Dat zou kunnen betekenen dat na jaren bakkelei-en, eindelijk aandacht wordt besteed aan de circa 300.000 Surinamers in het buitenland c.q. Nederland. Dat betekent ook herstel van de collectieve eenheid in de diaspora en het averij opgelopen Sranangevoel!
Het Sranangevoel dat een nieuwe tijdperk inluidt is bijna te voelen of bijna aan te raken! Dat betekent ook positieve ontwikkelingen op alle andere terreinen met in het vizier een tijdperk van elkaar ondersteunen, waarderen en om als collectieve eenheid het Surinamerschap omlijst met liefde uit te dragen. We kunnen dus concluderen dat we onze tekortkomingen en zwakheden hebben kunnen overwinnen. Dan is, behalve een primaire aangelegenheid, ook de wens, de werkelijke waarheid van het Surinaamse volk het Surinaamsgevoel in vervulling gegaan.

Slotconclusie:
Voor- en tegenstanders moeten met elkaar kunnen samenwerken als het gaat om het landsbelang. Men moet eigenlijk bereid zijn om, onder alle omstandigheden land en volk, ergo de Surinaamse gemeenschap, te dienen! De erg harde werkelijkheid is de les die wij in de afgelopen jaren hebben geleerd en die ongetwijfeld ertoe hebben geleid om een nieuwe een andere onstuitbare weg op te gaan! De echte overwinning is, dat het Surinaamse volk duidelijk heeft aangegeven dat we van de gemaakte- en onomkeerbare fouten hebben geleerd! Dit is een voorzichtige goed begin in het eerste jaar en wij verwachten van de Surinaamse overheid, in belang van alle Surinamers waar ook ter wereld, dat de ingezette trend van ontwikkeling wordt vastgehouden en voortgezet. We de ontwikkelingen 1n elk geval kritisch blijven volgen!

Max Sordam Sr (Vz SMP Solide Multiculturele Partij)
m.sordam1@chello.nl
Tel/fax 020-7730223 of 06-43905512

52 REACTIES

 1. ik ben een geboren surinaamse.jammer genoeg heeft mijn lot mij naar ned.vervoerd.ik woon hier al ruim 32 jaar.ben hier als kind gekomen en tot op heden wordt ik aangetrokken door dat land.ik wil dolgraag terug komen maar durf de stap niet te zetten.ik heb daar niks.geen fam.geen vrienden.hoe kan ik me daar redden.krijg ik een baan,een onderdak?????ondanks mijn twijfels en onzekerheid voor sur.wil ik toch proberen om eind dit jaar terug te keren.ik weet dat ik daar erg moeilijk gaat krijgen omdat ik compleet vernederlands ben geworden.ik weet het niet beter,maar proberen doe ik wel.ned. is een mooi lux land.te lux zelf,maar ik ben hier erg ongelukkig.omdat ik me hier nooit thuis heb gevoeld.ik heb mijn land niet in de steek gelaten maar ben LETTERLIJK meegesleep door mijn ouders.ik neem mijn ouders het niet kwalijk.zij wisten het op dat moment niet beter.


  Maak melding

 2. Zo’n verhaal moet u ook schrijven over de misdaden gepleegd door de blanken tijdens de slavernij. Mannelijke slaven vermoord, vrouwelijk slavinnen verkracht en getinte kinderen verwekt. Ook hier staat de tijd niet stil. Vergeten en vergeven?????? KLAAR, PUNT UIT.

  Srananggevoel. Over welk deel van de bevolking gaat u pleidooi over? Het volkslied van Suriname bevat teksten in het Boesie Nengre/slaven dialect die door een deel van de bevolking niet eens wordt begrepen. Sranang gevoel voor de Hindustanen, Chinezen, Javanen, boeroes etc. tellen niet mee. U bent wel erg kortzichtig en zeer selectief.

  Ik ben geboren met een geweten en weet van binnenuit wat slecht en goed is. Ik kan dit geweten niet weg poetsen door diplomatiek gekrijs. Als baby’s, kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden te Moiwana verkracht , vermoord en levend verbrand zijn, dan zegt mijn geweten dat dit niet te vergeten en te vergeven is. Eerst moet recht gesproken worden. Ook de mensenrechten organisaties bepleiten dit. Waar is uw universele norm besef?

  De Ambassadeur van USA en Frankrijk zijn ook lovend over de machthebbers in Suriname. Maar een veroordeelde drugsbaron, massamoordenaar en misdadiger tegen de menselijkheid/mensheid willen ze ook niet als President in hun eigen land. Dan is de wereld te klein. Blanke gedachte???? Als zwarten elkaar uitmoorden dan is het prima?

  De tijd staat niet stil maar iemands molen maalt langzaam en zeker.

  Elk land en volk kent zijn/haar eigen volksverraders.

  U uw pleidooi en ik de mijne. So be it.
  Namaskar betekent beleefd gegroet.


  Maak melding

 3. Sorry mr max,

  Dit soort emotionele bloemlezingen zijn niet aan mij besteed.
  Ik heb geen affiniteit met een voorzitter van een partij die in 2006 op de
  Ranglijst stond van de laag- scorende politieke partijen(170 stemmen) en die
  in 2010 is weggevaagd van de aardbodem.

  Ik heb me schik met jullie, plotseling moeten alle hens aan dek!
  Hoe zit het met al die voorgaande jaren, was het niet nodig dan?
  Nee hé, toen was het land Stabiel.

  “Je kunt geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof bouwen.”
  Frans Grootjans.


  Maak melding

 4. Heerlijk en eerlijk!

  Voor al degenen die gisteravond niet hebben gekeken.
  Doe jezelf een genoegen, zoek het op, vandaag krijg je 3uur vrij van wkn.
  Bekijk zomergasten met mevr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Ned2.(uitzending gemist)

  Sordam, ook een goed idee voor u, u kunt heel veel leren van deze prachtvrouw.

  Een stukje van het toen nog echte, eerlijke, ontvankelijke, toegankelijke, suri.
  Recensie: http://www.nu.nl/column-maandag/2589695/zomergasten-deel-4-lilian-gonalves-ho-kang-you.html

  “Een college -Geschiedenis van Suriname, een stoomcursus mensenrechten, een pleidooi voor de rechtstaat, geloof in de democratie met Zuid-Amerikaanse passie en een vleugje politiek opportunisme. Door Bert Brussen.”

  “Oprechte stiltes
  Zelden kende een Zomergasten -uitzending zoveel oprechte stiltes. Stiltes waarin gastheer en gast met elkaar communiceerden via de ogen. Stiltes die thuis werden gedeeld, omdat er nagedacht moest worden over wat zo schrijnend naar voren kwam in de fragmenten. Stiltes die daarna werden doorbroken met antwoorden op vragen als: Wat is erger? Niet weten wat er met je man is gebeurd of alles weten van de marteling en zijn dood?.

  Wie zelf een man heeft verloren, gemarteld en wel, door een dictator die nog altijd aan de macht is in het vaderland dat uiteindelijk is ontvlucht en toch weloverwogen een antwoord kan geven op die vraag zonder blijk te geven van enig wantrouwen in de rechtstaat, is groots en benijdenswaardig.

  Eigenlijk is het geen wonder dat Brandt Corstius de hele uitzending lang moeite bleef houden met tutoyeren. Sommige mensen kun je niet anders dan met “u” aanspreken.”

  En als je nog steeds niet begrijpt waarom een suri-ned criticaster reageert zoals hij/zij reageert, dan is er geen hoop meer voor jou!

  Dit is nou het echte sranangevoel….niets meer en niets minder!!!


  Maak melding

 5. Max Sordam,

  Mooi stuk. Mijn complimenten!
  Met uw slotconclusie heeft u alles keurig samengevat.

  Slotconclusie:
  Voor- en tegenstanders moeten met elkaar kunnen samenwerken als het gaat om het landsbelang. Men moet eigenlijk bereid zijn om, onder alle omstandigheden land en volk, ergo de Surinaamse gemeenschap, te dienen! De erg harde werkelijkheid is de les die wij in de afgelopen jaren hebben geleerd en die ongetwijfeld ertoe hebben geleid om een nieuwe een andere onstuitbare weg op te gaan! De echte overwinning is, dat het Surinaamse volk duidelijk heeft aangegeven dat we van de gemaakte- en onomkeerbare fouten hebben geleerd! Dit is een voorzichtige goed begin in het eerste jaar en wij verwachten van de Surinaamse overheid, in belang van alle Surinamers waar ook ter wereld, dat de ingezette trend van ontwikkeling wordt vastgehouden en voortgezet
  ontwikkeling wordt vastgehouden en voortgezet. We de ontwikkelingen 1n elk geval kritisch blijven volgen!


  Maak melding

 6. Mensen, mensen, mensen……
  wees voorzichtig met het terug keren naar Suriname. De corrupte honden als rechts en advocaten worden nog steeds het hand boven het hoofd gehouden. NIEMAND doet iets voor je in Suriname als je als NL’er wordt opgelicht, beroofd of zelfs vermoord.

  De huidige minister van Justitie, het hof en het parlement is al tijden op de hoogte van de corrupte praktijken van rechter Anandkoemar Charan, advocaten Truideman en Moerahoe en wat te denken over de notaris Soerdjbalie die aan de lopende band vrij en blij, geheel ongehinderd nog steeds valse aktes aan het opmaken is??

  Ik heb het gevoel dat de deze regering met aanzien des persoons de criminelen aanpakt.

  corruptie en fraude door rechters, notarissen, politie en justitie, advocaten, dat is roofbouw op uw eigen land.

  Ga aub voorlopig NIET terug naar Suriname, wees voorzichtig…..en by the way, ik wil echt niet in een land wonen in huizen die op gevangenissen lijken.Een en al ijzerwerk en toch dringen ze je woning binnen…..


  Maak melding

 7. To whom this may concern:

  “I’ve learned that no matter what happens, or how bad it seems today, life does go on, and it will be better tomorrow. I’ve learned that you can tell a lot about a person by the way he/she handles these three things: a rainy day, lost luggage, and tangled Christmas tree lights. I’ve learned that regardless of your relationship with your parents, you’ll miss them when they’re gone from your life. I’ve learned that making a “living” is not the same thing as making a “life.” I’ve learned that life sometimes gives you a second chance. I’ve learned that you shouldn’t go through life with a catcher’s mitt on both hands; you need to be able to throw something back. I’ve learned that whenever I decide something with an open heart, I usually make the right decision. I’ve learned that even when I have pains, I don’t have to be one. I’ve learned that every day you should reach out and touch someone. People love a warm hug, or just a friendly pat on the back. I’ve learned that I still have a lot to learn. I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

  Mijnheer Sordam,
  bedankt voor uw review!
  ERN


  Maak melding

 8. Sheela,
  Een goeie mati van mij, een doorgewinterde fysiotherapeut uit het Gooi is op dit moment doende om te Saramakka/Damboentong een pand op te zetten. Zo te zien kan niets hem daarvan weerhouden om die missie te voleinden.
  Wat is uw probleem tante. Hier is uw huis, draal niet langer.

  Op deez aardkloot is niets zeker!


  Maak melding

 9. Als Max dit verhaal 10 jaar eerder had verteld was de druk waarschijnlijk ook al 10 jaar geleden van de ketel.

  Hoelang denken Suri’s, die in the end hier toch de kraaiemast willen blazen, elkaar naar de strot te staan.

  Het is allemaal verloren!

  En geloof me, geen Deen, Amerikaan of Hollander zal dit land voor ons komen opbouwen, wij zullen zelf de hand aan de ploeg moeten slaan.

  Hoe eerder, hoe beter.


  Maak melding

 10. Beste Esmerald:

  Je had het niet beter kunnen verwoorden.
  Wat een klasse vrouw met stijl en uitstraling.

  Waarom heeft Suriname geen president, politici van deze allure?

  Waarom regeren corrupte,ongeletterde en criminelen nu het land?


  Maak melding

 11. Beste Max,

  Zo zit de wereld niet in elkaar.
  Elke dictator – waar ook ter wereld – zal verantwoording moeten afleggen voor zijn daden.

  Een president die verantwoordelijk is – direct! – voor het martelen en zonder vorm van proces doodschieten van politieke tegenstanders en journalisten en weigert daar te verschijnen voor een onafhankelijke rechtbank is onacceptabel als leider van een natie. Dat kan alleen in Suriname en dat zegt heel veel over de morele gesteldheid van haar bevolking


  Maak melding

 12. Aan u, die een andere mening dan Max Sordam bent of blijft toegedaan zou ik zeggen, “blijf uw hoofd maar in het dorre zand steken ala de struisvogel. De daadwerkelijke ontwikkelingen van het land Suriname zullen aan u voorbijgaan”.


  Maak melding

 13. Meneer Sordam,

  Gelukkig bent u een van de velen die er van bewust bent dat deze regering niet de meest ideale regering is maar dat u ondanks dat wel de lichtpunten aangrijpt om toch positief te zijn over de toekomst van Suriname.
  Aan de andere kant kan ik mij heel goed voorstellen dat sommigen daar anders over denken.

  Mensen kunnen elkaar veel leed aandoen.
  Bouterse heeft anderen die leed aangedaan.
  Soms trekt die pijn die je hebt opgelopen ’n diep spoor in je leven. Dat kan leiden tot boosheid, haat, verachting en allerlei wraakgevoelens, die je als ’n last met je meedraagt.
  Je denkt dat je er recht op hebt de ander terug te pakken als die je iets heeft misdaan. Wraak nemen lijkt doodnormaal. Ik-zal-het-je-betaald-zetten! Maar ja… als de ander er net zo over denkt, blijven we met z’n allen keer op keer om ons heen slaan.
  Er wordt vaak geopperd dat Bouterse om vergeving moet vragen. Dat is mijn insziens een misvatting. Vergeving moet je namelijk geschonken worden. De slachtoffer heeft zijn tijd nodig, om z’n gevoelens onder ogen te komen en vrijwillig te beslissen wat hij daarmee doet.
  Het slachtoffer moet niet alleen z’n pijn onderkennen, maar ook de gevolgen daarvan. Vervolgens moet ie zich afvragen of hij z’n haatgevoelens wil loslaten en de dader onder ogen wil komen. Je moet er wel echt van overtuigd zijn dat je de ander wil vergeven!
  Vergeven houdt in dat je de ander de schuld niet aanrekent, maar leert leven met ’t verdriet en de pijn die je is aangedaan. De herinnering blijft. De pijn blijft. Je blijft getekend.
  wanneer je in staat bent te vergeven verandert er veel! Ik kan er over meepraten.
  Nu hoef ik m’n boosheid, woede, frustratie en haat over het leed dat mij is aangedaan niet meer op een ander te richten, maar ben ik innerlijk tot rust komen.
  Het bovenstaande komt recht uit mijn hart
  omdat net als sommigen mij zware leed is aangedaan door Bouterse. Ik heb het nimmer nodig gevonden om op dit forum mijn persoonlijke leed ten toon te spreiden. Maar de heer Sordam heeft mij toch geïnspireerd een tipje van de sluier te lichten.
  Ik weet niet wat een persoonlijke confrontatie met Bouterse bij mij teweeg zou brengen (ik woon in Nederland) maar ik heb enige tijd geleden voor mezelf het proces doorlopen.
  Ik ben milder geworden en ik heb aan diepgang gewonnen. Ik ben naar het diepste punt van mijn gevoelens gedaald om vervolgens weer uit te komen.
  Daarnaast kan het de mensen om je heen goed doen. Ik ben milder geworden en heb aan diepgang gewonnen, omdat ik naar het diepste punt van mijn gevoelens ben afgedaald, om vervolgens weer daaruit te klimmen. Mijn leed heeft mijn indentiteit getekend en wie ik nu ben komt omdat ik die leed en pijn heb ondergaan.
  Sommigen op dit forum menen dat die haat, boosheid en verachting exclusief aan hun toevertrouwd is. Wanneer je niet voor hun bent dan ben je tegen hun. Maar dat is een ware misvatting.
  Omdat ik zelf persoonlijk het leed heb ondervonden weet ik hoe moeilijk het is om te vergeven.
  Ik kan mij voostellen dat dat voor sommigen vergeving onmogelijk is. Sommigen zouden zelf als eigen rechter willen spelen en Bouterse resoluut willen veroordelen.
  Leed is persoonlijk en het is aan een ieder die dat heeft meegemaakt om naar eigen izicht te bepalen hoe daar mee om te gaan.
  Maar wat mij geholpen heeft bij dit proces is vanuit te gaan dat Allah (God) de enige is die de werkelijke rechter is. Het oordeel berust bij hem. Hij oefent wraak uit. En hij kan de echte vergeving schenken. Vergeving is een gave. Allah’s (God) gave. Wie de gave ontvangt, kan dat ook voor anderen inzetten.

  Bij deze mijn dank aan de heer Sordam voor de inspiratie.


  Maak melding

 14. Nr 3 Sheela!! wat zielig ben jij zeg!! Wil jij je verhaal nogeens doorlezen en ik weet zeker dat jij je zichzelf nog eens zielig zal vinden! Aandacht trekkerij???? in die 32 jaren niets kunnen doen! Kom je wel verder?? vraag ik mij af!!

  Succes moet je afdwingen!! of weet je het niet??


  Maak melding

 15. Esmerald,

  Het komt een beetje dommig over om te verwijzen naar allerlei spreekwoorden en uitspraken van anderen om jouw woorden kracht bij te zetten.
  Ben je niet snugger genoeg om zelf je mening te onderbouwen?

  Met enige inspanning kan ik ook allerlei
  spreekwoorden en uitspraken van anderen op het internet vinden die in het voordeel van de huidige regering spreken.
  Maar of dat werkelijk een verdienste is vraag ik mij af.
  Wanneer bijvoorbeeld Iwan Brave zo’n stuk had geschreven maar dan de huidige regering met de grond gelijk had gemaakt dan zou je
  staan springen van geluk. En dan zou je Iwan Brave de hemel in hebben geprezen.
  Nu is de heer Sordam in jouw opvatting een mislukte politicus omdat hij niet in jouw straatje schrijft.
  zielig hoor!


  Maak melding

 16. Mooi geprobeerd meneer Sordam dit zal als muziek klinken in de oren van de aanhangers van SEKTE LIJDER Bouterse.het is makkelijk en heel goedkoop om vanuit Nederland te praten over een sranangevoel terwijl de oorspronkelijke bewoners van het land niet eens vertegenwoordig zijn in het parlement en ook niet in de regering waar haald u die arrogantie vandaan.Meneer Sordam zolang de moordenaars van onschuldige surinamers nog vrij rondlopen zal er geen eenheid komen in suriname.Ik heb met grote belangstelling gekeken naar zomergasten en nog steeds stel ik mijn zelf de vraag hoe het mogelijk is dat mensen die zich fatsoenlijk en beschaafd en geschoold voordoen aan de kant kunnen staan van deze meedogenloze massamoordenaar Desi Bouterse.Ik zag naarendorp ook in beeld de man die nu ambassadeur in frankrijk is, de samensteller van de zogenaamde dodenlijst.Meneer Sordam zijn het deze moordenaars waar u zo trots op bent?
  Degene die gisteren naar zomergasten hebben gekeken begrijpen nu hopelijk waarom ik zo grote hekel hebt aan de massamoordenaar die nu president is van Suriname.


  Maak melding

 17. @ sharaida
  wat een heerlijk stuk om te mogen lezen.
  Ik vind je geweldig. Ik zou dagen naar je kunnen luisteren.
  Ik heb vele jaren geleden een Surinaamse mevrouw op de radio gehoord die het volgende zei:
  als jij niet kan vergeven hoe kan je dan verwachten of verlangen dat God jou vergeeft.

  @ jay.
  Met betrekking tot je opmerking over de ambassadeurs Zo is de (blanke) man.
  Ze hebben grondstoffen van Suriname nodig, denken of zien dat er veel te halen is dan zijn het je vrienden. Ben je hen voorbijgestreefd of heb je niets meer dat zij nodig hebben dan ….. (vul zelf maar in)


  Maak melding

 18. Wikileaks,

  Jij schijnheilige moraalprediker die je bent!
  jouw alter ego R. H. te Z. heeft allerlei dingen uitgehaald die het daglicht niet kunnen verdragen.
  Daarom is jouw alter ego midden jaren negentig van de straat gehaald en
  achter de tralies gegooid. Begin daar over te vertellen en jouw vinger naar te wijzen.

  Jij bent degene die zo graag terugkijkt in het verleden. Vertel dan ook eerlijk wat jouw alter ego heeft uitgevreten. Was hij ook een drugdsealer net als Bouterse, of was hij een moordenaar of nog erger?( weet je wel net als die Robert M. in Amsterdam)
  Deze vraag is jou eerder gesteld maar je doet het in jouw broek om daar eerlijk over uit te komen. We weten nu wel allemaal wat Bouterse is; een massamoordenaar, een drugsdeal etc, etc..
  Wat mij betreft mag je Bouterse noemen hoe je wilt het doet mij totaal niks want ik heb daarmee niks te verliezen of niks te winnen.
  Maar het is dat onwaarschijnlijke schijnheilige hypocriete gedrag van jou op dit forum die mij tegen het borst stuit.
  Jij speelt de man met moraal, een man die zich houdt aan de regels, een man die niet liegt en bedriegt. Maar sommige insiders weten wel beter. Sommige mensen op dit forum vinden jouw geweldig omdat je zogenaamd het durft op te nemen tegen de man die
  alles heeft gedaan wat god heeft verboden.
  But what about your own leading man R. H., mr Wikileaks ?
  De meerderheid van dit forum kennen het verleden van jouw alter ego niet maar een enkelen toch wel.
  Jarenlang ben jij bezig met dat hypocriete vingerwijzing van jou.Jij waande jezelf veilig denkende dat niemand dat duister verleden van jouw leading man (R. H.)kende.
  Dat irrante hypocriete gedrag moet maar een keertje ophouden.

  Net als Bouterse strooi je met zand in de ogen van anderen en sommigen trappen daar massaal in. Hoe noem jij zulke mensen?
  O ja, het domme volk.
  Ik denk dat wanneer deze mensen werkelijk oprecht zijn en weten wat jouw alter ego werkelijk de jaren negentig heeft uitgespookt in de jaren negentig dan zullen ze jou massaal de rug toe keren. Maar ik ben bang dat we nimmer de waarheid van jou zullen horen. Net als die man waar je constant de vinger naar wijst.

  Natuurlijk zal je net als Bouterse alles ontkennen en mij beschuldigen van leugens en
  en dergelijke.
  Ik ga er nu niet van uit dat je plotseling alles gaat opbiechten want je vindt die aandacht die sommigen jouw op dit forum geven wel prettig.
  Maar mij kun je niet beetnemen. want ik weet met wie we in werkelijkheid te maken hebben.
  Ik kan hier alles open en bloot gooien over jouw alter ego R.H. maar dat zal ik niet doen want die streken laat ik aan jou over.
  Wikileaks, wanneer er straks in het hiernamaals een schifting wordt gemaakt tussen goed en kwaad
  dan zul je zelf merken waar jij terecht komt.
  Jij zal Bouterse als maat krijgen!
  Wikileaks, is deze man R.H. te Z. degene waarop jij zo trots bent?
  Hypocriet!


  Maak melding

 19. Sommige mensen op dit forum zijn soms een bron van inspiratie. Wikileaks is zo iemand.

  ‘Een ieder zijn ding’

  Wikileaks houdt van de woorden;
  massamoordenaar, drugscrimineel, domme volk,
  stomme ezel.
  ‘Bouterse is een massamoordenaar en drugscrimineel en ieder die een andere mening is toegedaan behoort tot het domme volk en is een stomme ezel’.
  Op dit forum word je ongewild mee doodgegooid. Er is veel haat en razernij in deze man wikileaks. Zijn haat gutst alle kanten op. zijn haat is een vloed, deze haat
  stijgt ons tot aan de lippen. En wanneer je niet oppast verdrink je erin.
  Met de recente positieve ontwikkelingen over Suriname was er hoop dat Wikileaks zijn toon zou matigen. In plaats daarvan stookt hij de mensen op dit forum nog eens flink op met zijn haat.
  Wikileaks geniet ogenschijnlijk met volle teugen want de schijnwerpers zijn op hem gericht. O wee, wanneer je hem vraagt zijn toon te matigen dan ben je een verdediger van een massamoordenaar en drugsdealer,je bent een domme ezel en je behoort tot het domme volk. Ja precies, weer deze steeds terugkerende woorden.
  Wanneer Wikileaks zijn toon zou matigen, wat houdt hij dan over? en nog belangrijker, wie?
  Wikileaks is een product van hatelijke overdrijving. Zonder die provocatie, opruiing
  en beledigingen houden hij een leeg omhulsel over. Wikileaks kan niet anders. Hij moet de woede in beweging houden, de gemoederen verhitten, de mensen op dit forum ophitsen om nog meer te haten. Haat is het voornaamste
  kapitaal en drijfveer van Wikileaks. Wikileaks beweert de democratie hoog in het vaandel te hebben.
  Maar daar waar Bouterse op een democratische wijze is gekozen tot president keert Wikileaks zich tegen die zelfde democratie die hij zogenaamd hoog in het vaandel heeft. En zo heeft Wikileaks zich ontpopt tot iemand die de media de hemel in prijst wanneer hem dat goed uitkomt en wanneer dat hem niet goed uitkomt is dezelfde media weer een propogandemiddel van Bouterse.
  Wikileaks ontwijkt bewust de intelligente discussie en uit zijn walging voor Bouterse in steeds dezelfde bewoordingen; Massamoordenaar, drugsdealer.
  Democratie is gebaseerd op een zekere appreciatie van een andere mening dan de jouwe. Wikileaks beantwoordt andere meningen steevast als propoganda en verdeding van een massamoordenaar.
  Mensen die zich houden aan de democratische spelregels en het fatsoen verkiezen boven vuilbekken worden steevast neergezet als domme ezels en dom volk.
  Met democratie heeft dat absoluut niks mee te maken.
  Wikileaks is net zo’n democraat als Wilders een verzoener is.


  Maak melding

 20. Ik zal heel kort zijn .
  Bouterse hoord thuis in de gevangenis maar omdat jullie een stelletje ezels zijn is nu president.Adolf H was ook gekozen met meerderheid de gevolgen kennen wij allemaal.
  Ik kijk wel naar Bouterse zijn misdadige verleden en daar beoordeel ik deze beest op en niet anders en als jullie ezels daar probleben mee hebben jammer dan.


  Maak melding

 21. #18 Dus ……wat is je punt?

  Dacht je effe te scoren door een ander zgn op haar plaats te zetten?
  Wat is jou mening over het stuk??
  Mag ik geen voorkeur- schrijvers/politici hebben, dat is wat moois???

  Ik kies mijn role- models zelf uit, je bent brutaal, en voorlopig zit er geen één in deze regering, comprendes!!!!

  “Het is dom een levende te onderschatten en gemeen een dode te kleineren”
  Johann Wolfgang von Goethe


  Maak melding

 22. Wikileak jij bent gewoon ziek, daar zal iedereen over eens zijn.

  Wat je denkt of vind kan niemand ene biet schelen.

  Bouterse is de President van Suriname, kan jij daar wat aan doen??????


  Maak melding

 23. Esmerald je komt heel dommig over dat is Shanice punt. Tot die conclusie was ik ook al gekomen. Je bent gewoon een dom mens, alleen het feit daty je role-models zoekt in een regering zegt ons genoeg.

  Blijkbaar zijn of waren je ouders geen role-models vandaar dat je op zoek bent naar role-models.

  Ik heb mijn ouders als role-model, dus hoef ik niemand anders als role-model te hebben.


  Maak melding

 24. Wikileaks,

  Dat Bouterse een beest een massamoordenaar weten we inmiddels al.

  But what about die beest en alter ego R.H. te Z. die in jouw verwrongen geest zit???
  What about zijn misdadig verleden??
  Waarom durf je daar niet op in te gaan.
  Jouw alter ego weet wat het is om in de gevangenis te zitten.
  Jouw alter ego heeft misschien nog ergere
  misdaden begaan dan Bouterse en daarom ben je
  bang dat de werkelijke feiten over jouw alter ego naar boven komen.
  Laat al die maties van je , neus, molenaar,
  esmarald e.d. (die ezels die in jou geloven om maar met jouw eigen woorden te spreken) maar weten wat voor misdadig figuur jouw alter ego R.H. werkelijk is.

  In Nederland waren ook priesters die dat vingertje naar anderen wezen maar ondertussen

  Wikileaks ik zou werkelijk een standbeeld voor jou hebben opgericht wanneer je werkelijk oprecht was. Die oprechtheid kan je werkelijk goed spelen op dit forum omdat je lekker anoniem bent. Je begrijpt dat dat standbeeld op deze manier nimmer zal komen.
  Deze aantijgingen kun je niet verwijzen naar het rijk der fabelen want wat jouw alter ego heeft uitgehaald staat vast bij de justitie.
  Het is een feit! dat weet jij zelf ook als geen ander.
  Hypocriet!
  En wanneer jij en jouw ezelvrienden
  problemen hiermee hebben, jammer dan!
  Het is zo stil aan de overkant…..


  Maak melding

 25. zondag naar zomergasten gekeken, kwamen een paar van de gruwelheden van de huidige president weer aan de orde. er zijn mensen die dat kunnen vergeten en vergeven, dat zegt ook iets over die mensen.
  mooie resume van sordam afhankelijk van hoe je ernaar kijkt.de goede dingen zijn benoemd. hoe zit het met het faciliteren van zijn familie en vrienden, reisgedrag, opnames die in beslag genomen zijn, hetgeen hij zeker niet zou doen. hoe zit het met de koopkracht daling van ruim 30%. sordam is zo positief ingesteld dat hij dit soort kleine vergrijpen alsook de grote vergeet.


  Maak melding

 26. SAMENwerken is iets anders dan gedwee volgen. SAMENwerken houdt SAMENspraak in, SAMEN de doelen bepalen, SAMEN de resultaten beoordelen.

  Lees ook het artikel in DWT van vandaag. Blijkbaar beseft de huidige president niet wat SAMENwerken is en welke zijn plichten als president zijn, zoals verantwoording afleggen, plannen bespreken en goed, kundig & volledig uitwerken
  http://www.dwtonline.com/website/nieuws.asp?menuid=37&id=93401

  Paramaribo – Parlementariër Carl Breeveld (DOE) hekelt de wijze van samenstelling van de departementale commissies. “Er wordt niet gekeken naar competentie van de leden, maar naar hun politieke kleur. Van de commissies zijn de voorzitters allemaal lid van de coalitie. Dat zou niet de graadmeting moeten zijn”, aldus Breeveld. “Nu hebben we parlementariërs in commissies die geen kennis van zaken hebben.”

  Daarnaast blijken departementale commissies slecht tot niet geïnformeerd. Zelf zit Breeveld in de commissie Sociale Zaken en Volkshuisvesting, maar is hij niet op de hoogte van zaken omtrent het woningbouwprogramma. Hij kan derhalve geen antwoorden geven op de vragen van dWT-online over dit megaproject. “Wij vergaderen niet”, zegt hij over zijn commissie. “Daarom kan ik geen antwoorden geven op vragen en moet ik doorverwijzen naar depresiden-tiëlecommissie.”
  Over deverhouding met de presidentiëlecommissie zegt Breeveld: “Deze commissie overrulet de commissie van het parlement. Depresident wilwaarschijnlijkvaart in de afhandelingen door de ministeries leggen en benoemt daarom eigen commissies. Maar het is beter mensen met kennis van zaken te benoemen in parlementaire commissies dan extra commissies in het leven te roepen.”


  Maak melding

 27. De ingehuurde blanke wulpse dames van Forward Promotions door DDB begint vruchten af te werpen. Het aantal pro DDB activisten op diverse forums neemt gestaag toe.

  Na Columbus (1492) hebben de blanke beuken noten heipalen geheid is Suriname. Nu ruim 500 jaar later is het de beurt aan de hard houten heipalen van Suriname om de wulpse troeteltjes te heien. Dit is een van de weinige goede daden van deze regering. Tropisch hard hout laten heien. Honden lekker en dierlijk gezond.


  Maak melding

 28. augustus 15th, 2011 at 1:18 pm
  Beste Esmerald:

  Je had het niet beter kunnen verwoorden.
  Wat een klasse vrouw met stijl en uitstraling.

  Waarom heeft Suriname geen president, politici van deze allure?

  Waarom regeren corrupte,ongeletterde en criminelen nu het land?

  Henk Molenaar

  Ik ken in Nederland en Amerika veel Surinamers met deze kwaliteiten. Ze gaan nooit meer terug naar Suriname.


  Maak melding

 29. Over zijn intelligentie niets dan goeds, maar zijn gedrag onderschrijft precies datgene waartegen hij ageert. Hij zit passief te wachten tot er een vergadering wordt uitgeschreven door de voorzitter van zijn commissie. Hij zit passief te wachten op feedback van SoZaVo, anders weet hij niets over de gang van zaken. Dit gedrag is precies waartegen president Bouterse absoluut niet kan…s’don wakti te sani mit yu!

  Breeveld: maak contact met die voorzitter, zeg hem dat je een vergadering eist. Neem het op je om een agenda samen te stellen, maak ook contact met die andere leden, vergelijk agenda’s, kies een datum uit waarop elk van deze leden tijd heeft voor een vergadering, stel een actieplan vast…seki yu tere…!

  Vind je het dan gek dat die president commissies benoemt waarvan hij zeker weet dat die zaken versneld zullen uitvoeren? Vind je het dan gek dat die president geen tijd heeft voor langa bere tories? Vind je het dan gek dat die president moeite heeft met het tempo van DNA?

  In Suriname theoretiseren ze teveel, vandaar het oeverloos gezwam op de talrijke seminars, vergaderingen, workshops en bijeenkomsten. Resultaat: een rapport dat in de lade verdwijnt… dus 0,0.


  Maak melding

 30. @29.

  Een landverrader is je baas die zijn eigen volk gecoupt en verraden heeft.

  En suri’s als jij, hebben suri-neds verraden, door de Hoofd-landverrader tot
  pres. te maken!

  Soort zoekt soort!


  Maak melding

 31. #27, Jakkes je hebt helemaal gelijk!

  Role-models zijn er absoluut niet te vinden in jou regering.

  Zelf heb ik een bredere kijk op het leven, mijn ouders leven rustig te Uitvlugt.
  Maar.. mijn voorouders zijn geboren wereldburgers, Esmerald idem dito.
  Dus jakkes,wat jij denkt zal me jeuken!!!!

  dom ben jezelf, dommig en narrow-minded!
  simpele ziel.


  Maak melding

 32. Ik zal iets duidelijker zijn misschien dat die ezels van de NDP het nu gaan snappen.
  Als je praat over moeder Theresa,Gandi,Nelson mandela,Martin luther king dan baseer je jou mening op wat deze mensen hebben betekend of nog steeds beteken voor de mensheid.
  Als je het hebt over Bouterse , idi amin Nicolae Ceaussescu,hitler, Sadam,KIM, pol pot dan gebeurd het zelfde,dus die mooie verhalen van DDB zullen mijn mening over hem niet veranderen.
  Dus verwacht niet van mij omdat Bouterse nu een nette pak en een strop en een gezondheid bril draag dat ik anders naar hem moet kijken.Ik sta aan de kant van beschaving, normen en waarden en fatsoen.


  Maak melding

 33. MAx Sordam doet een aantal aannames die eerder wishful thinking zijn dan anders.

  Suriname maakte zich onsterfelijk belachelijk met deze deze president.


  Maak melding

 34. Ik hou van Suriname, maar met iemand als Bouterse wil ik nooit samenwerken. Als Bouterse werkelijk van Suriname hield/had gehouden, dan had hij zich teruggetrokken uit de politiek en wel op het moment dat die 15 weerloze mensen werden vermoord. Of hij er wel bij was of niet, is niet van belang, het was wel zijn verantwoordelijkheid en onder zijn leiding is er nooit onderzoek geweest naar het gebeurde.

  Een ander goed moment voor hem om zich uit de Surinaamse politiek terug te trekken, was toen de NDP zo weinig stemmen kreeg (volgens Esmerald op no 6, maar 170),dat het een nietszeggende entiteit was geworden in Suriname. Maar nee, hij bleef zich bemoeien met de politiek van het land, hij bleef grappen en grollen maken op de berm (toegegeven, hij komt vaak vlot over), totdat er nu zoveel jongeren stemgerechtigd zijn, die als kippen zonder kop door onwetendheid op hem gestemd hebben.

  Meneer Sordam kan me vanuit Nederland met zijn jarenlange ervaring als gevangenbewaarder nog meer komen vertellen, voor hem zijn misdadigers van de ergste soort, door het dagelijkse nauwe contact met hen, normale mensen geworden, maar voor mij zeker niet, met misdadigers werk ik uit principe nooit samen.

  Sommige zaken wil ik niet vergeven en als ik daardoor niet vergeven word door God (voor de zonden die ik heb begaan) dan neem ik dat maar op de koop toe, een mooie grap om maar alles te vergeven, het maakt niets uit wat de grootste misdadiger je ook aandoet, je vergeeft hem en werkt (weer)met hem samen, bijna begin ik te geloven dat Brunswijk een heilige is. Ik vergeef niets, ik ben het bv. met Obama eens dat hij Osama heeft laten opruimen. Het vergeven laat ik maar aan God over.


  Maak melding

 35. Ik heb dat programma ook gezien(zomergasten)
  Ik moet zeggen dat sommige beelden wel zeer indringend waren. Het was duidelijk dat mevrouw Consalves zeer ontdaan was.
  Op dat moment voelde ik die verbondenheid met
  mevrouw Consalves.
  Ik moet bij deze mijn diepe waardering uitspreken voor mevrouw op de wijze waarop zij haar verhaal heeft verteld. Het verhaal was intellectueel, indringend, beschaafd en bedachtzaam. Haar verdriet was voelbaar in elk zorgvuldig gekozen fragment, die ze met een beheersbare en keurige taal van commentaar voorzag. Opvallend was dat ze daarbij op geen enkel moment de woorden haat, verachting of vergelding jegens de veroorzakers van haar pijn en verdriet over haar tong heeft genomen. Hoewel daar alle redenen voor aanwezig waren/zijn.
  Uit haar verhaal blijkt hoezeer deze zeer geachte mevrouw van haar land Suriname houdt.
  Ze zei over Suriname ‘het is per slot van rekening ook mijn land’!
  Het is zeer en zeer prijzenswaardig, groots en benijdingswaardig dat iemand die haar man verloren heeft en waarvan de vermoedelijke moordenaar nu president van Suriname is dat zo iemand nog nog steeds vertrouwen blijk te geven in de rechtstaat Suriname.

  Mevrouw Consalves, Zou u misschien de volgende president van Suriname willen worden? Mijn stem heeft u alvast.

  Mevrouw Concalves, hoewel sommige beelden zeer indringend en confronterend waren en bij mij ook weer de nodige emoties los kwamen heeft u mij toch weer op een positieve manier geïnspireerd om mijn haat en verachting achter mij te laten en verder te gaan met mijn normale leven. Ik heb
  bijna met ingehouden adem naar u zitten kijken en luisteren. U heeft mijn leven nog verder verlicht.

  U bent een moedige vrouw en ik acht u zeer hoog en u bent iemand waar velen een positief voorbeeld aan zouden moeten nemen!
  Duizend maal dank daarvoor.

  ik groet U.


  Maak melding

 36. Hi Wikileaks zij(de domme aanhang)kunnen niet tegen de waarheid. De ezels worden steeds weer met hun verleden op hun snater gedrukt en moeten overgeven(zwaar op de maag) van de daden van hun baas.De ezels worden ontmaskert maar niet jij,Neus,Das.Cor Uptie, Henk Molenaar,Esmerald,Cobie,Romeo Hoost ea
  Misschien wordt er met R.H de Z bedoelt;Ronald,Hooghart de Zakasirie nou we weten allemaal waar hij naar toe wilde.De stomme aanhang,Hooghart en padvindertje blij nou daN laat ons met rust dan gaan we onze gang.En dat van R.H de Z is gewoon een onding een niets zeggende gel…. En wees ervan verzekert mi boi Wikileaks we houden net zoveel van jou als de ezels van die moordenaar.Wikileaks en voor de rest blijven jullie aub op hun(REGERING) boevenstreken wijzen en hun onkunde.Op de berm zou De Duivel Brullen;dan suma wani kan sekie.
  Wel van mij mogen ze alles ding Santana disie.Dat bekende veertje moet binnen jouw handbereik BLIJVEN,zodat’t ingestoken kan worden als dat moet mik steeds ding e veerop.Odi odi.
  Glenny


  Maak melding

 37. Meneer Neus 31,

  Wat is jouw punt eigenlijk?
  DOE zit in de oppositie( daar heeft DOE overigens vrijwillig voor gekozen) en het dus normaal om oppositie te voeren. Elke stap van de coalitie wordt dus met een vergrootglas bekeken en van commentaar voorzien door de oppositie. Ik zou dus zeggen meneer Neus dat DOE voor de positie waarin ze nu zitten(oppositie) dus goed werk verricht.
  In de politiek is het ook normaal dat elk partij die aan de macht is probeert eerst
  haar eigen achterban te faciliteren.
  Dat werkt in Amerika zo, dat werkt in Nederland zo dus ook in Suriname.
  Waarom zou het in Suriname anders moeten zijn?
  Wanneer DOE nu goed haar werk doet in de oppositie is echt goed mogelijk dat DOE de volgende keer ook in de regering zit dan kan DOE ook de richting mee bepalen.
  Breeveld mag dus blij zijn dat hij uberhaupt in een commissie zit.
  Meneer Neus, je moet geen open deuren in trappen. Zonde van de tijd.


  Maak melding

 38. Glenn Pengel alias pingping,
  Jou naam gaat als een rode draad door de Surinaamse politiek.
  Het resultaat is wel afgedankt voedsel en verder nul, nul op het rekest.


  Maak melding

 39. @Glenn 43

  Mijn punt is dat het godsgeklaagd en volstrekt ondemocraties is dat een mega huisvestingsplan niet bekend en besproken is in de DNA, ja zelfs niet in de commissie voor huisvesting.

  Dit geeft aan hoe DDB regeert: bij decreet zoals voorheen.

  Overigens ook in de begroting voor 2011 die pas onlangs is gepresenteerd is niets terug te vinden. Zo iets is een buitengewoon ernstige omissie.

  DDB begrijpt niets van zijn verantwoordelijkheden en taken of hij wil er niets van begrijpen.


  Maak melding

 40. Wikileaks,

  Of is het Romeo Hoost te Z.
  Als jij aan de kant van normen, waarden, beschaving en fatsoen staat dan ben ik de paus, he meneertje de crimineel.
  Iemand die in de bak heeft gezeten kan nimmer aan de kant van de normen en waarden en fatsoen staan crimineel wikileaks.

  Vertel de wereld maar hoe jij in de jaren negentig hebt genoten van het gratis eten in de bak.

  Doe maar alsof je van niks weet maar sommigen weten beter.
  Misdadigers zullen nimmer hun criminele verleden prijsgeven, kijk maar naar Bouterse
  En jij Wikileaks of is het misdadiger Romeo Hoost, hoort ook daarbij.
  Hier op aarde kan jij nog jouw toneelspel opvoeren en anderen zand in de ogen strooien maar straks in het hiernamaals zal je samen met jouw lotgenoot Bouterse niet meer kunnen ontkennen.
  Wikileaks a.k.a. Romeo Hoost te Z. jij bent de grootste hypocriet op dit forum.
  Crimineel!


  Maak melding

 41. #40 Oeps. 2e Henkie.

  “Een ander goed moment voor hem om zich uit de Surinaamse politiek terug te trekken, was toen de NDP zo weinig stemmen kreeg (volgens Esmerald op no 6, maar 170),dat het een nietszeggende entiteit was geworden in Suriname.”
  Dat stukje gaat over de Nederlandse politieke partij van Sordam.

  Voor de rest ben ik het helemaal met je eens.

  Wel één groot vraagteken????
  Wie moet vergeven worden waarvoor?
  Voorlopig loopt er nog een rechtszaak en alle getuigen leiden aan geheugenverlies.
  Not guilty until proven otherwise, wordt er continue geroepen, maar….. je moet vooral niet vergeten te vergeven!!!!!

  Dus… stel dat ik iemand moet vergeven, wie zou dat moeten zijn?
  Conclusie, we weten allen donders goed wat waarheid is.


  Maak melding

 42. Wikileaks,

  wat een ontzettende zelfkennis heb je zeg, ik ben blij dat je eindelijk zelf onderkent;
  Emotionele geleuter en zwakzinnige reacties.
  Dat is een typering die precies bij jou past.

  want moet je niet emotioneel gestoord en enigszins zwakzinnig zijn om met een vinger naar de ene misdager te wijzen terwijl jij zelf een giga misdager en schender van de normen en waarden bent.
  Jij bent een grote schijtbak en omdat je weet dat ik de waarheid spreek durf je zelfs
  niks te ontkennen.
  Een ieder die wat wil weten over jouw crimineel verleden en een beetje handig is met de computer kan zo de informatie ophalen bij de justitie. ja, meneertje de crimineel de techniek staat voor niks tegenwoordig.
  Dus heeft ontkennen eigenlijk ook geen zijn.
  Jij hebt toch altijd zo’n grote smoelwerk over je matie Bouterse waar blijft die stoerheid nu? waarschijnlijk krijg je nu ‘loes bere’ over deze nieuwe openbaring
  over ons aller wikileaks aka romeo Hoost, du, etc etc..
  Nu sta je met je smoel vol tanden.
  ‘ik sta aan de kant van beschaving, normen en waarden en fatsoen’. Poepoe.

  Yes mister R.H., we know what you did
  a few summers ago.

  De grote onschuld en


  Maak melding

 43. Misdadiger,ongerechtvaardigd, eigenmachtig, tiranniek.Dit zijn woorden die passen bij de man die jullie zien als verlosser.
  Type de naam van romeo hoost bij google, doe het zelfde met Bouterse dan mag je vanuit jou aanrecht weer terug komen Shanice.
  Ik zeg het nogmaals Surinamers die het opnemen voor een criminele moordenaar als Bouterse zijn naar mijn mening laffe inhumane imbecielen.


  Maak melding

 44. Dat kan zij niet omdat haar grote voorbeeld DDB een landverrder is.
  Hij heeft met medewerking van Colonel valk de democratie naar huis geschoten in suriname.
  Hij heeft zich laten ophitsen door Maurice Bishop van grenada om onze landgenoten koelbloedig af te slachten.Chanice is een zwakzinnige vrouw die niet met feiten kan komen ze baseert haar mening op geruchten en van horen zeggen, ik baseer mij mening op feiten die bekend zijn over DDB.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.