‘Ontslaan Soentik, vlucht voor het verleden’

59

Door Theo Para (INGEZONDEN) – ‘President’ Bouterse, drugsveroordeelde en hoofdverdachte van de decembermoorden, is razend omdat deskundigen van de Afdeling Curricumontwikkeling van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) het hebben aangedurfd, het stilzwijgen over de decembermoorden in het geschiedenisonderwijs te doorbreken. In Wij en ons verleden, het concept voor een geschiedenisboekje voor de laatste klas van het basisonderwijs, wordt de betrokkenheid van Bouterse, toen de sterke man van het militaire bewind, besproken. Ook de verontwaardiging van de Surinamers over de moorden komt aan bod. Een foto van een demonstratie toont een protestbord met het opschrift ‘Bouterse moordenaar’. De courage civil en de esprit van professionele autonomie moeten van de ‘president’ worden afgestraft. Voormalig universiteitsdocent economie Robert Soentik, directeur van het MINOV, mag als zondebok fungeren. Tegen de personeelswet en de beginselen van behoorlijk bestuur in, eist de ‘president’ dat Soentik ontslagen moet worden. Waarom wordt deze ambtenaar, een representant van het academische kader, die inhoudelijk, procedureel en ethisch niets verkeerds heeft gedaan, het slachtoffer van partijpolitieke willekeur en presidentieel machtsmisbruik?

‘Moord op het intellect’
Een van de onderscheidende kenmerken van dictatoriale en fanatiek ideologische regimes en bewegingen is de weerzin en/of haat tegen intellectuelen, journalisten en schrijvers. In het Cambodja van Pol Pot maakte het dragen van een bril je al verdacht. Zij die de pretentie koesteren de waarheid in pacht te hebben zien in de journalist die de feiten onthult of de jurist die onrechtmatig gedrag bekritiseert bedreigingen van hun geloofwaardigheid, gezag en macht. Zij verkiezen de monoloog boven de dialoog, de insinuatie boven het feit en de intimidatie boven het argument. Zonder uitzondering leidt deze cultuur van de gesloten geest tot autoritaire verhoudingen binnen bedoelde regimes en bewegingen, waar al gauw een Grote Leider, met in het kielzog vaak zijn meeprofiterende familie, boven alle kritiek verheven is. Binnen zo een politiek dynastiek systeem trachten de aanhangers in hun maar al te menselijke streven naar een hogere status en hoger inkomen bovenal in het gevlei bij de Leider te komen. De hysterische aanval van de NDP op de makers van Wij en ons verleden vormt daar een treffend voorbeeld van. Zonder ook maar een poging tot feitelijke onderbouwing maakte de dominante pro-Bouterse fractie (2) binnen de NDP hen uit voor ‘criminelen’. Hun professionele werk zou ‘geschiedvervalsing’ van het oppositionele Nieuw Front zijn, met het oogmerk ‘de president te criminaliseren’. De jeugd zou worden ‘besmet’. De intimidatie leek een herhaling. In 2007, toen John Leerdam en Betty Goede van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) beeldmateriaal van het 8 decembertoneelstuk van Hugo Pos De tranen van Den Uyl aan enkele scholen overhandigden, gingen NDP ‘partijstructuren’ wild tekeer. Zij beschuldigden de makers en aanbieders van ‘geestelijke kinderprostitutie en pedofilie’ en bepleitten ‘controlemechanismen op alle scholen’. In lijn met de NDP verdachtmakingen tegen de makers van Wij en ons verleden beweerde ook de directeur van het Kabinet van de ‘President’ dat het geschiedenisboekje een product was van het Nieuw Front, ‘omdat het al voor de verkiezingen zou uitkomen’. Hij demonstreerde daarmee niet alleen staatsrechtelijk analfabetisme, hij trachtte vooral te maskeren dat we hier te doen hebben met een fors moreel conflict binnen de regeringscoalitie. Het MINOV, verantwoordelijk voor het geschiedenisboekje, staat immers onder leiding van Pertjajah Luhur van Paul Somohardjo, de man die in de jaren tachtig als geducht tegenstander van de militaire dictatuur actief was en die Robert Soentik zijn ‘kroonprins’ noemt. Dat de coalitie er niet een is van gedeelde waarden, maar van de verdeelde buit, is echter niet meer aan het zicht van de Surinamer te onttrekken. Het dreigende gescheld van de pro-Bouterse clan binnen de NDP en vanuit het Kabinet van de ‘President’ moet niet alleen de tegenstellingen binnen de regeringscoalitie verhullen, ook moet worden toegedekt, dat als het gaat om de decembermoorden, het zwijgen binnen de NDP de stilte is van kruit, want geweven van een leugen. Bouterse hield als NDP voorzitter in 2007 zijn aanhang voor dat hij tijdens de decembermoorden ‘bij de familie Lie Paw Sam’ was en niet in het Fort Zeelandia, hij was slechts ‘politiek verantwoordelijk’. ‘Ik heb niet de trekker overgehaald’. Hoewel hij het niet expliciet ontkende was de suggestie dat hij niet de opdracht tot de moorden had gegeven. Los van het feit dat hij als bevelhebber en machtigste man van het land ook in het nemen van zijn ‘politieke verantwoordelijkheid’ volledig had gefaald door in het geheel geen onderzoek naar de moorden te laten instellen (1), dreigt voor Bouterse de onomstotelijke onthulling van zijn lafheid, een fatale gebeurtenis voor een leider. In 1984, nadat de tweede man van Militair Gezag Roy Horb al onder verdachte omstandigheden in zijn cel was overleden, trachtten pro-Bouterse officieren als Marcel Zeeuw tegenover VN rapporteur mr. Amos Wako de schuld in de schoenen van Horb te schuiven. Nu tracht de politieke advocaat van Bouterse, voormalig activist van de militaire dictatuur mr. I. Kanhai, met behulp van meinedige verklaringen van getuigen à décharge de verdediging van zijn cliënt zodanig te construeren dat de schuld in de schoenen van de nu ook overleden bataljonscommandant Paul Bhagwandas wordt geschoven. Maar het alibi van Bouterse is vals. Uit de verklaring van zijn toenmalige buitenvrouw, die bij de familie Lie Paw Sam verbleef, blijkt dat hij pas laat in de avond van 8 december 1982 bij haar arriveerde, dus nadat de vijftien slachtoffers waren vermoord. Niet alleen hebben verschillende ooggetuigen verklaard dat Bouterse op 8 december 1982 aanwezig was in het Fort Zeelandia, het is ook op videofilm vastgelegd. Op die film, die tijdens het 8 decemberstrafproces is vertoond, zien we Bouterse met de André Kamperveen, die evenals journalist Jozef Slagveer onder de dwang van mishandeling een valse zelfbeschuldigende verklaring had moeten voorlezen. Uit de ooggetuigenverklaringen van vakbondsleider Fred Derby en die van aanwezige militairen, blijkt dat Bouterse het tribunaaltje dat de doodvonnissen uitsprak voorzat. Kortom, hij was hoofd opdrachtgever van de moorden van 8 december 1982. Op 9 december 1982 loog hij op de televisie het Surinaamse volk voor dat de slachtoffers ‘op de vlucht zijn neergeschoten’. Zonder enig respect voor de symbolen van de natie liet hij zich daarbij flankeren door de vlag van de republiek en het nationaal wapen waarop het Justitia, Pietas, Fides prijkt. Als onderdeel van een totalitaire machtsgreep werden vijftien ongewapende en vooraanstaande critici van dictatuur en mensenrechtenschendingen, journalisten, advocaten, universiteitsdocenten, ondernemers en militairen, mannen van uiteenlopende politieke overtuiging, onder valse voorwendselen – ze zouden zogenaamd een ‘staatsgreep’ voorbereiden –, zonder vorm van proces mishandeld en doodgeschoten. Dit zijn de namen van die helden van de democratie: Bram Behr, Lesley Rahman, Jozef Slagveer, Frank Wijngaarde, John Baboeram, Eddy Hoost, Kenneth Gonçalves, Harold Riedewald, Cyrill Daal, Surendre Rambocus, Jiwan Sheombar, André Kamperveen, Robby Sohansingh, Gerard Leckie en Suchrin Oemrawsingh. Essayist Anil Ramdas sprak van een ‘moord op het intellect’. In haar Report on the Situation of Human Rights (1983) herhaalde de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in verband met de decembermoorden haar standpunt ‘dat niets de toepassing van terroristische methoden rechtvaardigt.’ Wat 9/11 is voor de Verenigde Staten en Utøya/Oslo 2011 voor Noorwegen, zijn de decembermoorden voor Suriname. Alleen, bij ons waren de terroristen ook machthebbers. Het staatsapparaat was instrumenteel aan de misdrijven. Mede daarom is de volkenrechtelijke delictomschrijving misdrijf tegen de menselijkheid volledig van toepassing op de decembermoorden, evenals later ook op de massamoord op tientallen Marron dorpelingen te Moi Wana (1986). Deze omstandigheid verklaart in belangrijke mate de moeizaamheid van de (strafrechtelijke) verwerking van het nationale trauma in Suriname. Met nu als president de man van ‘op de vlucht neergeschoten’ heeft Suriname een president van de leugen, een man op de vlucht voor het verleden die in de waan leeft de geschiedenis te kunnen verbieden. Eerst de tragedie, nu de farce.

Handen af van het 8 decemberstrafproces!
Met het ontslaan van onderwijsdirecteur Robert Soentik wil de president van de leugen allen die de onwelgevallige feiten uit ons tragische verleden willen laten spreken schrik aanjagen. Zijn ultieme vijand is niet het Nieuw Front, maar zijn de mensenrechten. Daarom heeft hij dat woord, terwijl het de fundamentele les van de contemporaine nationale geschiedenis omvat, stelselmatig verzwegen in zijn regeringsverklaring. De presidentiële allergie voor het concept-kindergeschiedenisboekje, doet het ergste vrezen voor het 8 decemberstrafproces waar Bouterse c.s. strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen voor de decembermoorden. In het strafproces bleek de vlucht voor het verleden al uit het absenteïsme van de hoofdverdachte en de meinedige verklaringen en het geveinsd geheugenverlies van de gecompromitteerde getuigen à décharge. Verontrustender was de ontmanteling van de politionele bescherming van de rechters en getuigen en de vervanging daarvan door een CIVD die rechtstreeks onder de ‘president’, lees hoofdverdachte, valt. Dit is impliciet niet minder dat een intimidatiepoging van de rechterlijke macht. De ervaren woordvoerster van het strafproces werd overgeplaatst. Technische faciliteiten bleken het plots niet goed te doen. De criminelen van 8 december 1982 zullen alles wat binnen hun macht licht gebruiken, inclusief staatsmiddelen, om het verbod op de geschiedenis met een verbod op het recht te completeren. Waakzaamheid en mobilisatie van publieke aandacht voor het strafproces, nationaal en internationaal, is dan ook geboden! Met het adagium ‘Handen af van het 8 decemberstrafproces!’moet de democratische gemeenschap de rechters en de Auditeur Militair moreel steun bieden in hun onnoemelijk belangrijke werk voor gerechtigheid in Suriname. De nabestaanden en Suriname als morele gemeenschap hebben daar alle belang bij. Het is in laatste instantie niet het aantal huizen en bruggen, maar het nationale geweten dat de kwaliteit van een samenleving bepaalt. Wie herinnert zich nog de autobanen van Hitler?! Niet in beton, maar in de menswaardige en vruchtbare communicatie met alle burgers, gestoeld op doorleefd respect voor hun kennis, ervaringen en vrije meningsuiting, toont zich de bekwame en waardige leider. Zo een leider kan niet leven in de leugen.

(1.) Zie de recente getuigenis van oud politierechercheur Herman Doorson voor de Krijgsraad en het rapport van VN rapporteur mr. Amos Wako.

(2.) Het aftreden van Bouterse als NDP voorzitter toen hij president werd, toegejuicht door een enkele naïeve politicoloog, was als zo vaak een manipulatief politiek gebaar. Nauwelijks hadden parlementsleden van de NDP hun controlerende functie serieus genomen, of ze werden in een besloten vergadering intimiderend tot de orde geroepen door Baas. De dominante pro-Bouterse fractie binnen de NDP begon vervolgens direct een campagne opdat Bouterse weer voorzitter van de NDP wordt. Dat Bouterse weer voorzitter wil worden, bewijst dat er politiek controleverlies dreigt binnen de partij. In de NDP zijn krachten die zich niet willen affiliëren met de schuldigen van de decembermoorden en na een uitspraak in het 8 decemberstrafproces waarschijnlijk politieke consequenties zullen trekken. Deze krachten hebben een belangrijke rol in het weer volledig normaliseren van het politieke en openbare leven in Suriname, in het realiseren van de lang verlangde nationale verzoening in een land dat eindelijk weer kan leven in waarheid. De democratische krachten zouden in de ontwikkeling van hun strategie rekening moeten houden met deze fundamentele – want ethische – tegenstelling binnen de NDP. Een van de impliciete redenen van het agressieve gescheld van de dominante pro-Bouterse fractie is de intimidatie van de meer humanitaire en fatsoenlijke mensen binnen de eigen partij. Met een ‘Counter Terror Unit’ zonder wettelijk kader voor ‘situaties van politieke ontwrichting’ – lees een politieke ‘politie’ – wint die intimidatie aan kracht.

59 REACTIES

 1. Theo Para,
  Dat is wat jij, puur sang een Nederlander er van vindt.

  Daar hebben wij in Suriname geen boodschap aan.

  Begin alvast je eigen marokaanse varkentje te wassen.


  Maak melding

 2. Op de foto prijken overigens uitsluitend Aniel Ramdassen, wijl ook anderen deel uitmaken van de Surinaamse populatie.

  Is bouta jullie een doorn in het oog?


  Maak melding

 3. Ghadafie dacht ook dat hij weg zou komen met het neerhalen van het Pan-Am toestel boven Lockerbie.Nu vlucht hij als een opgejaagde RAT van hol naar hol,wetende dat het een kwestie van tijd is voordat…………!!Gerechtigheid kun je niet ontlopen!One day you will have to pay the price!Justice for all!


  Maak melding

 4. ik weet niet hoor maar ik zie alleen hindus op die foto…..
  sinds ze denken dat ze blanken zijn of skinbleache en white willen zijn weetwel bijna zeker dat NL deze mars heeft gepusht/georganieseerd

  gaan jullie terug naar india als jullienietmet de mainstream willen rollen,
  ik merk dat de hindus en die huisnegers NF suriname verpesten

  hindu-kastensysteem letterlijk wit boven zwart onder
  Feiten .


  Maak melding

 5. Hoe idioot kan men zijn…..ER STAAT MEER ROTZOOI IN HET BOEK DAN DEC 82 ALLEEN.
  Doe je ogen open en kom daarna met een ander rotzooi verhaal hoor !!!!!!!…..waarom staat er niks fa unu njang bun hibi katibo…!!!dat was duizenden keer erger dan contra coupplegers een pakslaag te verkopen.


  Maak melding

 6. Heer Theo Para.
  Geweldig.Ik ben blij dat ik met vele anderen dit heb kunnen lezen.Wat men vergeet is dat bijna iedereen in Suriname beschikt over Internet.We zouden blij zijn als U door zou kunnen gaan met het boek:WIJ EN ONS VERLEDEN en dat in de handel kunt brengen.Er zijn ook kinderen van Surinaamse origine die de scholen in Holland bezoeken.Die zullen onze geschiedenis best interessant vinden.
  Wij zijn van alles op de hoogte en leren onze kinderen wat zich vanaf 25 februari tot heden heeft plaatsgevonden.En ik wil ook nog erbij zeggen dat niemand op deze aarde zijn/haar straf kan ontlopen.De natuur is geweldig en zal vroeg of laat zijn werk doen.

  Groetjes, Danitia.


  Maak melding

 7. Wow.
  Zwaar onder de indruk van dit manifest.

  Ik verwacht dat nu duizenden verontwaardigde Surinamers de straat op gaan om te protesteren en dat Somo en Brunswijk zich distantieren van hun coalitiepartner en de waarheid boven tafel willen als rechtgeaarde politici die niet hun eigen belang vooropstellen maar die van het volk dat recht heeft op de waarheid.

  Niet dus.


  Maak melding

 8. Reactie 2,3,4 laat weer heel duidelijk zien hoe achterlijk de aanhangers van massamoordenaar Bouterse zijn. Ze beschikken niet de kennis, feiten en niveau om inhoudelijk te reageren.
  Parapinto Bouterse heeft als Nederlandse staatsburger een staatsgreep gepleegd in suriname yu kaw.


  Maak melding

 9. @Theo Para

  Vreselijk goed artikel. Jammer dat er onder de SME zo veel opportunisten, hersenloze meelopers en ruggegraadloze goedpraters rond lopen die weigeren hun eigen augusstal schoon te maken.

  Het proces loop nog steeds en maakt geen vordering.
  De geschiedenis wordt dagelijks vervalst.
  De repressie wordt dagelijks opgevoerd.

  Deze lijder en zijn matie zijn geen haar veranderd. 🙁


  Maak melding

 10. Beste Paraman,

  Ik wil één ding van je weten:

  Ben je trots op je president en op zijn handlangers/coalitie partners Somo en Brunswijk.

  Zijn die de leiders waar jij trots op bent en vertrouwen in hebt?


  Maak melding

 11. DUBBEL NATIONALTEIT voor Surinamers in het buitenland.

  Aangezien dat in de afgelopen weken erg veel discussie gevoerd is over dubbbel nationaliteit.lijkt nu het echt dat het komt.

  Surinamers die het buitenland wonen hebben zonder enige voorwaarde recht op hun Surinaamse,nationaliteit.

  Ik hoor nu via meerdere media s,dat het onderwerp verkracht wordt,m.a.w. wellis nietis spel gaande is.
  wanneer wel of wanneer niet surinaamse Nationaliteit mag hebben.
  Ik vind dat deze
  discussie niet op haar plaats is.Vooral alle surinamers die voor 25 november 1975 geboren zijn
  dan kom je weer met de mensen die na 25 november 1975 geboren zijn
  of je zegt gewoon ,wat de president van Suriname op 1 juli gezegd heeft.
  hij roept alle surinamers op de wereld terug naar huis.hier komt het,hij wil ieder tegemoet komen die in suriname geboren zijn onvoorwaardelijk de nationaliteit te geven.

  Dit heb ik zeker afgelopen 20 jaar mee bezig gehouden,en ook aan de toenmalige regeringen
  geadvisseerd om dit in te willigen,maarja de meebeleid van Nederland,dus loyaliteit van uit nederland,heeft de toenmallige regeringen suriname onder druk gezet om de dubbele nationaliteit niet te realiseren,de surinaamse regeringen zijn niet in staat geweest om dit te weren,Juist zijn de politicussen en hoog functie bekleders in Suriname die dubbel nationaliteit bezitten en nooit aandacht aan dit onderwerp besteed hebben.
  zij zijn de aller eersten die de benen kunnen nemen naar buitenland.

  Maar volgens enkele media wordt dit in de schoenen van de gewone burgers geschoven.
  oordeel u zelf ,is dit eerlijk,nee tog.

  Bewondering voor de huidige President van Suriname.Hij blijft geschiedenis schrijven.

  Deze moedige man heeft Suriname zelfstandig gemaakt en is nog steeds bezig de surinamers terug te geven waarop onze surinamers recht op hebben.

  Als hij in slaagd om de dubbel nationaliteit te invoeren ,dan is deze regering ,Bouterse als president gezegend voor de toekomst.

  In de moeilijke tijden hebben de surinamers die in buiten land woon achtig zijn de plichten van de Surinaamse regeringen op zich genomen.

  Deze zorgden voor de achter blijvers in suriname van alle benodigheden te voorzien,van eerste levens behoeften tot luxeuze goederen.
  van medicijnen tot school benodigheden.
  Deze momenten is De President van Suriname Heer DD Bouterse niet vergeten,wel de toen mallige presidenten die zijn het zeker vergeten,jammer genoeg.
  enkele voorbeelden,de pakketten dienst,in alle vormen .
  verschepingen van pakketten tot zwaarmaterieel.
  De gemeenschap in buiten land van Surinaams afkomst is zeker erg dankbaar voor dit gebaar en hoopt dat het op korte termijn uitgevoerd kan worden.
  Als opmerking Nederland mag hele maal niet bemoeien wat dit betreft,want Nederlandse politiek meet met 2 maten.
  Voor de turken ,marocanen is een andere beleid ,maar voor onze surinaamse nederlanders,wilt ie tegen houden.
  ik zou zeggen President voor ziet U onze Surinamers van de Surinaamse nationaliteit,u zal geen spijt van krijgen.
  En zet de euren van de banken wijd open voor degene die in suriname willen beleggen.
  Hierdoor voor komt u ook hoge inflatie.

  shivan
  hetuurvande waarheid


  Maak melding

 12. Voor Desi Bouterse is er alleen maar het riool wat acceptabel is, alles wat naar beschaving ruikt zal door hem worden weggespoeld.

  Groet : Linksom.


  Maak melding

 13. Hiermee heeft de schrijver hard getrapt op de willy willy van bepaalde lieden.Een zorgvuldig opgebouwd glazen huis is gelijk aan gruzelementen.Wat niet bereikt kon worden tijdens de verkiezing propaganda is er na een jaar een feit.Zelfs Paraman/Pinto ontkent niet meer.

  Cobie.


  Maak melding

 14. Shivan:

  Bewondering voor de huidige President van Suriname.Hij blijft geschiedenis schrijven.

  Deze moedige man heeft Suriname zelfstandig gemaakt en is nog steeds bezig de surinamers terug te geven waarop onze surinamers recht op hebben.

  Stalin, Hitler en Sadam Hussein schreven ook geschiedenis.

  Ik word helemaal niet goed van deze onzin.

  Leg eens uit beste Shivan, Wat geeft jou President terug aan de Surinamers waar ze recht op hebben?

  Ben je nu echt zo verschrikkelijk dom?


  Maak melding

 15. Prima Stuk!

  Van mij mag alles online.
  Als die suri-kindjes strakjes een laptop met internet krijgen, hebben ze
  genoeg stof om te lezen.

  Met groot genoegen constateer ik dat erg genoeg goede schrijvers over zijn!
  De ene loopt over vanwege angst, geeft niet, daarvoor krijgen we nog
  betere schrijvers terug.


  Maak melding

 16. #17 Shivan.

  Geloof jij nu echt dat hij deze belofte waar zal maken?
  Ikke niet hoor, weet je waarom niet.
  Als de suri-neds in de nabije toekomst een dubbele nationaliteit krijgen, dan is het over en uit met je pres.
  De suri-neds krijgen dan ook stemrecht en samen met de overige 60% wordt
  de ndp bij de volgende verkiezing weggevaagd, dus vergeet het maar.

  Weer blij gemaakt met een dooie mus.
  Wakker worden…..


  Maak melding

 17. Beste Shivan,

  Onder moedige man versta ik geen militair die 15 onschuldigen en weerloze burgers neerknalt en later weiger daar veraantwoording voor af te leggen.


  Maak melding

 18. # 2: Wees er trots op dat je president in adem wordt genoemd met moorden en drugs geallitereerde misdrijven zou ik ook zijn als ik niet beter wist. Struisvogeltje spelen moet je aan de struisvogels overlaten.


  Maak melding

 19. waarom zou je nog,,,,, het boek wij en ons verleden verbieden,,,..

  hier staat duidelijk alles wat er gebeurt is plaats gevonden heeft..

  als de jeugd van na de 8 december moorden 1982 dit nu niet leest en zijn conclusie trekt,dan zijn ze letterlijk analfabeten en een verloren mens voor het land sme..

  triest gebeuren,dat je nog wetende wat er gebeurt is,nog achter zulke figuren achterna hold..

  ik heb het in ieder geval gecopyeerd en bewaard voor het nageslacht..


  Maak melding

 20. Theo Para,

  Jouw artikel vind ik heel eenzijdig en gaat voorbij aan de vraag van de ethiek:”Mag jij voor de uitspraak van de rechter feitelijk een persoon openlijk als schuldige aanwijzen en ook al benoemen in officiele surinaamse schoolboeken of moet jij toch eerst wachten tot na de uitspraak van de rechter?”

  Ik ben het wel eens dat Robert Soentik in deze kwestie geen blaam treft. Grootste fout is gemaakt door leden van de Surinaamse Assemblee, die zich met onderwijs bezighouden. Zeker die leden van de NDP, die hun huiswerk niet tijdig gemaakt hebben. Zie daar hoe actief deze leden in het assemblee zijn.Zij doen hun (huis)werk niet. Zij hadden al eerder de bel moeten luiden.

  Als Robert Soentik op dit punt met ontslag moet, dan moet dit ook gelden voor zeker de leden van de NDP die zich bezighouden of toen hebben gehouden met onderwijs.

  Conclusie: Die leden van de NDP blijven op hun post en het ontslag van Robert Soentik wordt een losse flodder. Hij blijft op zijn post! Iedereen tevreden.

  Opm.:Paraman(2), houd je aan een goede niveau.Laat de Marokkanen a.u.b. uit jouw reacties. Dat siert je niet.
  Srika


  Maak melding

 21. Het is aan de rechter te oordelen of iemand schuldig is of niet. Als men nu reeds in de boeken plaatst dat de man een moordenaar is, wat is dan de rol van de rechter bij het proces?? Dezelfde mensen di de mond vol hebben met democratie, roepen nu hij is een moordenaar en vergeten gemakshalve dat binnen een democratie het aan de rechter is om over verdachten te oordelen, en niet intellectuelen of pseudo intellectuelen


  Maak melding

 22. eeen dikke pluim voor de schrijver van dit artikel..eindelijk iemand die gewoon durft en gewoon ook de waarheid en feiten naar voren haalt. Verder op dit forum..ik vind het gewoon erg triest dat er nog mensen zijn ja zo noemen ik jullie toch..echt een plaat voor de kop hebben..zo superdom….diep triest om het willen inzien wat de waarheid is .


  Maak melding

 23. Allereerst mijn complimenten aan Theo Para voor dit duidelijk geschreven stuk!
  Hij komt tenminste niet met aannames, eigen gevoelens etc. etc. maar met harde feiten waar je gewoon niet omheen kunt.

  Vervolgens wil ik opmerken, dat men het contant heeft over de moorden die Bouterse gepleegd heeft (heeft dit zélf toegegeven via een radiointerview!!!) maar waar blijven de feiten over Moiwana??
  Ook hier heeft hij toegegeven dat hij hier verantwoordelijk voor is.

  Waar blijft zijn excuus, zoals aangegeven vóór zijn beëdiging als president?

  Ik heb al vaker aangegeven, en zal het nu weer doen:
  LEES HET BOEK VAN CYNTHIA MCLEOD; “DIE REVOLUTIE NIET BEGREPEN”!!!

  dit zou een verplicht boek op het voortgezet onderwijs moeten worden!!!


  Maak melding

 24. Meneer Para,u heeft een goed stuk geschreven. Ga zo door. Ik ben trost op u .Maak de ogen open,van de Surie`s die in slaap zijn gesust door DDB en zijn corneuten.

  Wat denkt Bouterse ? Dat een ieder om te kopen is !!!Robert Soentik, directeur van het MINOV, mag als zondebok fungeren. Tegen de personeelswet en de beginselen van behoorlijk bestuur in, eist de ‘president’ dat Soentik ontslagen moet worden. Waarom wordt deze ambtenaar, een representant van het academische kader, die inhoudelijk, procedureel en ethisch niets verkeerds heeft gedaan, het slachtoffer van partijpolitieke willekeur en presidentieel machtsmisbruik?

  Bouterse denkt ,dat een ieder vóór zijn intimidatie tactiek gaat zwichten.Nu moeten de mensen Bouterse laten zien/merken dat er grensen zijn.En,dat de tijden verandert zijn!

  Hierbij doe ik een oproep aan de waarachtige Surinamers: Steun de heer Robert Soentik, in deze moeilijke tijd !!!!!! Heel veel succes allemaal.

  Groet,(veel wijsheid)


  Maak melding

 25. Als het Surinaamse volk verstandig is dan stemmen ze bij de eerst volgende verkiezingen niet op deze man. Het probleem zal dan van zelf opgelost worden. Hij zal opgespoord en gearresteerd worden. Een president die zijn verantwoordelijkheid niet neemt hoort geen president te zijn. Hij heeft Suriname echt niets te bieden. Veel opleiding heeft hij niet genoten, en jezelf promoveren van een simpel korporaaltje naar kolonel is niet zo moeilijk.
  De man is verantwoordelijk voor de december moorden en dient daarom berecht te worden!


  Maak melding

 26. he para man ik kan gewoon van reactie lezen dat je echt verbitterd bent dat hindustanen 10 stappen verder zijn dan jullie die liever lui dan moe zijn of iemand gaan oplichten Een boodschap aan de jeugd van Switi Sranan:als jullie durf hebben om Bouterse te prijzen ,gaan jullie zelf zijn verleden opzoeken om jullie idiool als held te beschermen<!Ik zelf vindt dat Bouterse ooit de waarheid zelf moet opbiehten ,vraag vergiffenis misschien wordt je vergeven!!!!


  Maak melding

 27. Praten over het schuldig of niet schuldig zijn inzake de decembermoorden heeft geen zijn. Het is gewoon een gebed zonder end.Deze massamoordenaar is een alleenheerser netals Fidel Castro,Hugo Chavez en Ghadaffie.Als het volk nu niet in opstand komt, zal zelfs onze kinds kinderen met deze hebie zitten.Geef deze dictator niet de gelegenheid om langer te heersen.

  Danitia


  Maak melding

 28. @ 25

  Hr.Marcel,U heeft ons op een idee gebracht door het boek te copieren en te bewaren.Velen zullen Uw voorbeeld volgen, ik ook.Zo zal onze geschiedenis nooit verkracht worden.De hersens van de ndp-ers zijn al verkracht en verroest.

  Danitia


  Maak melding

 29. Trouwens hele leuke foto.goede vertegenwoordiging van het surinaamse volk!

  Ga zo door heren .een natie word pas wakker als het wakker gemaakt wordt

  God werkt averechts


  Maak melding

 30. Best Danita en meneer Para,
  Inderdaad niemand op deze aardbol hoort zijn straf te onlopen. Maar is het niet netter geweest om iemand als moordenaar te veroordelen en te bestraffen voordat hij of zij de geschiedenisboeken ingaat als “moordenaar”.
  Suriname is niet in staat gebleken om na langer dan 30 jaar een simpele van moord verdachte persoon op te pakken en op te sluiten. In plaats daarvan laten ze het zover komen dat de man in kwestie nu een DEMOCRATISCH GEKOZEN president is.
  Had er op het bordje gestaan Drugsdealer Ok.
  Daar is ie ook voor veroordeeld.
  Maar net als ieder ander is hij onschuldig tot dat zijn schuld bewezen is. En dus is hij nu geen moordenaar en voor de geschiedenis ook nog niet. Punt.


  Maak melding

 31. Zodra de politiek zich in een land met de wetenschap gaat bemoeien gaat het fout.
  Geschiedenisboeken worden door geschiedkundigen geschreven.
  Dat zijn wetenschappers. Dat zegt m.i. genoeg.
  Boeken verbieden of verbranden doen we in dictaturen.


  Maak melding

 32. De geschiedenis is leuk, ooggetuige verslag is beter.

  Voor mij is het daarom nog altijd de Graven, Wanica, Rust en Vrede en de Weidestraat.

  Molenaar, Neus en consorten,
  vroeger woonden wij nog in bprasi oso’s. Die tijd is voorbij. Keep that in your mind.

  Wij kopen geen knollen meer voor citroenen.


  Maak melding

 33. #2.
  Wie verstaat u onder wij in Suriname?!

  #3.
  Is een exponent van de multiraciale ndp.

  #4.
  Sleept graag alles en een ieder bij de haren.
  Zolang hij maar de MOORDENAAR kan vlijen.

  zie onderstaand URL:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Para

  #27.

  “Mag jij voor de uitspraak van de rechter feitelijk een persoon openlijk als schuldige aanwijzen”

  Ik wil bovenstaand anders brengen.

  Mag jij (de moordenaar dus) iemand na de uitspraak van de rechter uit het gevang halen en vermoorden?

  Gaarne antwoord! Dit om het eventueel blootleggen van een dubbelmoraal.

  Veel scribenten denken dat het hen siert. Om recht te eisen dat verdachten beter behandeld worden dan hun slachtoffers en nabestaanden.

  #28.
  Kan het niet volgen. In het boek staat dat de beestachtige martelingen en moorden gepleegd door de onderdrukkers van het volk geleid hebben tot protesten. Zie foto! Dat is subjectief! Net zo goed dat ik als niet-jurist telkenmale de man een moordenaar noem. En weet u wat het geval is, dat is hij ook.


  Maak melding

 34. Als ik zo de reacties lees, dan valt mij op dat er mensen zijn die het niet kunnen verkroppen dat er iemand in SME is die her Surinaamse volk wil bevrijden van de opvolgers van de Nederlandse slavenmeesters; PRESIDENT BOUTERSE. Gelukkig is er een grote groep, vooral jongeren, die zich niets aantrekken van deze gefrustreerden en Bouterse President hebben gemaakt. Hulde aan deze mensen die hebben getoond verstand te hebben en het te willen gebruiken in plaats van alles cadeau te krijgen. Tegen de gefrustreeden zou ik willen zeggen. Trouwens; academisch gevormd zijn wil nog niet zeggen dat je slim bent. Uit het hoofd leren kan iedereen!!!! Zonder dat je weet wat je leert.


  Maak melding

 35. Met dit incident heeft Bouterse zijn dictatoriale eigenschappen bevestigd. Hiermee is tevens de periode van censuur en de haat tegen het intelect wederom verrezen. Het vrije woord is in het geding. De ervaring leert dat een verboden boek aan populariteit zal toenemen. Ik ben bereid grif voor dit boek neer te tellen.


  Maak melding

 36. Erratum

  #2.
  Wie verstaat u onder wij in Suriname?!

  Doelt u op de moordenaar en zijn juichende aanhang tijdens de rechtstreekse bedreigingen? Bedreigingen die voor eeuwig vastgelegd zijn voor het nageslacht.

  http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.3181843.html

  Luistert u naar de opnamen tussen minuut 25:00-27:00.

  En de leugens van minuut 37:00-39:20

  Geschiedenisboeken vernietigen is één, maar het internet plat leggen is een ander.
  Dat zal jullie nooit lukken mi ta!

  #3.
  Is een exponent van de multiraciale ndp.

  #4.
  Sleept graag alles en een ieder bij de haren.
  Zolang hij maar de MOORDENAAR kan vlijen.

  zie onderstaand URL:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Para

  #27.

  “Mag jij voor de uitspraak van de rechter feitelijk een persoon openlijk als schuldige aanwijzen”

  Ik wil bovenstaand anders brengen.

  Mag jij (de moordenaar dus) iemand na de uitspraak van de rechter uit het gevang halen en vermoorden?

  Gaarne antwoord! Dit om het eventueel blootleggen van een dubbelmoraal.

  Veel scribenten denken dat het hen siert. Om recht te eisen dat verdachten beter behandeld worden dan hun slachtoffers en nabestaanden.

  #28.
  Kan het niet volgen. In het boek staat dat de beestachtige martelingen en moorden gepleegd door de onderdrukkers van het volk geleid hebben tot protesten. Zie foto! Dat is subjectief! Net zo goed dat ik als niet-jurist telkenmale de man een moordenaar noem. En weet u wat het geval is, dat is hij ook.


  Maak melding

 37. Speciaal voor Marcel #42.

  Uw bevrijder is toch ook de onderdrukker van de Surinamers geweest.
  Het geen 300 plus jaren geleden plaats vond is niet goed te praten. Gelukkig waren wij
  niet aanwezig.
  Maar! wij hebben onderdrukking meegemaakt
  onder uw halfgod.

  Luister naar de moordenaar en zijn juichende aanhang tijdens rechtstreekse bedreigingen? Bedreigingen die voor eeuwig vastgelegd zijn voor het nageslacht.

  http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.3181843.html

  Luistert u naar de opnamen tussen minuut 25:00-27:00.

  En de leugens van minuut 37:00-39:20

  Geschiedenisboeken vernietigen is één, maar het internet plat leggen is een ander.
  Dat zal jullie nooit lukken mi ta!


  Maak melding

 38. Beste Marcel:

  Dat jij niet slim bent, bewijs je met jouw onzin over de opvolgers van Nederlandse slavendrijvers. Bevrijden van wat????
  Dom Dom Dom…..

  “academisch gevormd zijn wil nog niet zeggen dat je slim bent. Uit het hoofd leren kan iedereen!!!! Zonder dat je weet wat je leert”

  Heb jij wel eens een klas hoger dan de kleuterklas van binnen gezien?


  Maak melding

 39. Hij zal zijn vingers krom schrijven, maar geloven in dit soort rotzooi…NEVERRRRRRR!!!!!!!!NOOIT.
  Men moet zich niet dom laten houden met idioten die in de jaren ”80 duidelijk het land ontwricht hebben.
  WANT MET ROTZOOI VERHALEN HEEFT MEN HET LAND KAPOT GEMAAKT.


  Maak melding

 40. Theootje nogsteeds zuur. Aan jouw hebben we in Suriname geen boodschap. Dit soort berichten zullen goed worden bevonden door jullie in Nederland, houden zo. In Suriname zijn de echte Surinamers bezig met het land ontwikkelen, aan 1980 gedoe denken we allang niet meer. In 2011 stomen we land voor het nageslacht, wat jij ook van vind, en bezig mee bent. Sinds 1980 is niets gelukt en niets zal ook lukken.

  Alleen geboren losers kunnen zo volhouden en niet eens doorhebben dat ze een verloren strijd leveren.

  Punt is en blijft dat wij onze Surinaamse jeugd in Suriname niet gaan verzieken met jullie trauma’s in Nederland.

  Die geschiedenisboeken komen niet uit in huidige vorm, al helemaal niet met plaatsjes van betogers in Nederland punt uit.

  Dit is een puur Surinaamse aangelegenheid.


  Maak melding

 41. Ach terwijl sommigen zich bezighouden met de jaren 80.

  Zijn de waarachtige Surinamers bezig met het onderstaande.

  outerse wil geen stabiliteit maar economische groei
  31 Jul, 10:00

  President Desi Bouterse. President Desi Bouterse zegt dat de rating van Fitch een meevaller is. Suriname heeft zijn status van B naar B positief kunnen veranderen. Het vooruitzicht voor de economie is ‘stabiel’. Bouterse zegt dat hij economische groei belangrijk vindt. Dit zal worden aangepakt met versnelde uitvoering van projecten in onder andere de mijnbouwsector.

  De president zegt dat onder leiding van de governor van de Centrale Bank van Suriname er enorm hard is gewerkt. Dat heeft volgens hem erin geresulteerd dat de monetaire reserve binnen een jaar is toegenomen. “U heeft de afgelopen maanden een stukje stabiliteit gezien, maar stabiliteit is niet ons ding. Het is goed, maar waar wij zwaar aan tillen, is economische groei. Je kunt door omstandigheden, als je een meevaller hebt met zeg maar de prijs van goud, dan klimt je reserve. Het gaat bij ons om wat we extra hebben gedaan aan productie. Stabiliteit moet gelijk gaan met groei”, zegt de president.

  Bouterse vindt het een prettig nieuws dat Suriname een betere beoordeling heeft gekregen van Fitch Rating. “De vicepresident en de gouvernor verdienen daar een pluimpje voor. Het is heel prijzenswaardig, maar we hebben gekozen om er niet mee te shoppen. We doen het rustig aan want we moeten nog een aantal Surinamers meekrijgen in de nieuwe weg die we zijn ingeslagen”, zegt Bouterse.


  Maak melding

 42. Vreemd die NDP-ers.

  Ze maken Bush, Amerika in het geheel ec regelmatig uit voor moordenaar, maar een foto waaruit blijkt dat er in de jaren 80 mensen in NL waren die DDB voor moordenaar uitmaakten dat mag niet.

  Ze hebben het hoogste woord over de misdaden die in o.a. Irak en Afganistan zouden gebeuren, maar als je het over de 15 gemaartelde en vermoorde HELDEN van SME hebt dan mag je alleen reageren als je gezeten in een legerjeep er bij was.

  Als er een inhoudelijk betoog is met argumenten wordt dit afgedaan met de opmerking dat ook iemand die gestudeerd heeft dom kan zijn en als een idioot in het OCER de meest onmogelijke onzin veteld dan is dit godswet.

  Misschien moeten we SME aanmelden bij de UN voor een onderzoek naar de kwalijke gevolgen van massa-psychose. 🙁


  Maak melding

 43. Boni Tulla zvb,

  Als het om een dansi of prisierie ging dan had je alleen creolen (zij die op mij lijken) gezien.
  Voor dit soort zaken zijn we te schijterig om op de voorgrond te treden. We laten ons van alles wijs maken zonder in opstand te komen, uit angst voor wat het ons zal kosten.
  De mensen op de foto tonen durf!


  Maak melding

 44. Soentik?

  Het ontslaat van Soentik zal de zaak voor Desi niet verbeteren. Integendeel; mensen die tot nu toe neutraal waren, merken nu de dictatoriale wijze waarop geregeerd wordt. En dat gaat stemmen kosten.

  Het plaatsen/opnemen van een foto in een boek wil nog niet zeggen dat datgene wat op de foto staat waar is. Met de tekst op de foto van “Bouterse moordenaar” wordt door de protestanten hun gevoel uitgedragen. Niemand is hier noch schuldig of onschuldig bevonden, het is een weergave van de situatie toen. Het is geschiedenis! En daar mag men niet aan komen.

  Soentik is zondebok nummer zoveel en er zullen nog een heleboel volgen.


  Maak melding

 45. Beste das je praat voorjezelf.ik sta 100% achter suriname. Als de grootste misdadiger mijn geplunderde land voorwaarts kan brengen zo be it. Of denk je dat europa schone vingers heeft . En over die foto .. Stelletje landveraders met een dubbele nationaliteit. Eigenlijk 3dubbel…


  Maak melding

 46. dit veel gesproken boek, mag dan wel uit handel gehaald zijn. Maar geloof me nou maar. Het heeft zijn doel bereikt. Onze kinderen en kleinkinderen, kort samengevat. De nakomelingen van Surinamers zullen dit wel lezen. Lang leven de internet.

  Andre


  Maak melding

 47. #48. Namens wie spreekt u wanneer u het over wij in Suriname heeft?! Het avondblad De West is een krant dat dagelijks (uitgezonderd zondag) verschijnt. Leest u die krant weleens?!
  U kunt het bijvoorbeeld in de Gravenstraat kopen, daar koop ik altijd mijn krant, dat is wanneer ik te lui bent om door te lopen naar het hoofdkantoor. Deze krant denkt samen met haar lezers anders over de van moord verdachte keizer Bigi Mofo I. Het zijn ook Surinamers, dus vraag ik mijzelf af over welke Surinamers u het heeft!


  Maak melding

 48. “Deze krant denkt samen met haar lezers anders over de van moord verdachte…”

  Ach ‘de west’ is verworden tot een vlugschrift, niemand die nog wat betekend in Suriname leest dit vodje nog. Dat jij hier nog aan vast houd zegt mij dan ook meer dan genoeg. de west lees ik allang niet meer, vraag maar hoeveel van dit geschrift men nog verkoopt.


  Maak melding

 49. Wanneer politieke combinaties met 11000 stemmen 7 zetels bemachtigen en hierdoor 7 van de 51 zetels bemachtigen en vervolgens met deze 7 (onterechte zetels) een moordenaar tot president verheffen noemt u het de meerderheid van het volk.

  Wanneer een avondblad, geen ochtendblad, anders was de oplage beduidend hoger een oplage van 9000 heeft is het te verwaarlozen.

  En, nota bene zonder subsidie, dat kan men van het Herrenberg vlugschrift met haar scheldkanonnades niet zeggen.

  Maar! Wie zijn nu de Surinamers waarover u het steeds heeft?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.