Pater Choennie: “Het duurt ons allemaal te lang”

47

PARAMARIBO, 9 dec – “Het duurt ons allemaal te lang.” Dit zei pater Karel Choennie tijdens de speciale dienst voor de vijftien slachtoffers van 8 december 1982. Eerst was het de lange aanloop naar het strafproces. En nu het proces zelf. “Maar spoedig zal de ster verschijnen en een nieuwe dag aanbreken en zal de rechter recht spreken.”

Er is altijd de overtuiging dat het recht zal zegevieren. Ook al veranderen de omstandigheden nog zo vaak. Zoals het feit dat verdachte Desiré Bouterse nu president is van Suriname. “Eens zal de dood van deze vijftien niets treurigs meer hebben. We zullen de vrede en gerechtigheid oogsten die door deze vijftien zijn gezaaid”, zei Choennie. Ook pandit Soeshila Baldew-Malhoe en moslimvoorganger Mary Ghafoekhan bepleitten geduld.

“Het duurt soms lang, maar de waarheid kan niet altijd verborgen blijven”, zei Baldew. De dienst in de Sint Rosa kerk was goed bezocht. Choennie hoopt dat als eenmaal gerechtigheid is geschied, de herdenking verschoven kan worden naar tien december. Dat is de internationale dag van de mensenrechten. Behalve de familie waren er ook ex-president Ronald Venetiaan en andere leden uit het vorige kabinet. Van de huidige regering was geen vertegenwoordiger aanwezig.

47 REACTIES

 1. „Het duurt soms lang, maar de waarheid kan niet altijd verborgen blijven zei Baldew“:

  Hallo Pater Choennie, het duurt inderdaad allemaal te lang, maar vandaag 09-12-2010 is de ster verschenen en een nieuwe dag is aangebroken voor alle gelovigen. Laat Bouterse met rust, maar begin alvast de waarheid te vertellen wat jouw godsgeloof en gelovigen de mensheid sinds mensenheugenis hebben aangedaan op inspiratie van jouw kwaadaardige en onbarmhartige god, dan pas zal het recht zegevieren. Steek maar alvast jou hand in eigen boezem. Jouw godsdienst en vele anderen nog meer zijn schuldig aan verraad en moord tegen de onschuldige mensheid, genocide, doodslag, corruptie, leugenachtigheid zijn allemaal trefwoorden die bij jouw godsdienst horen Choennie.

  Niet God is de schepper van het leven, maar het leven is een uit water ontsproten geschenk van de Natuur en het doel van het leven is om het leven voor een ieder te veraangenamen. De Natuur heeft zichzelf geschapen middels haar eigen natuurlijke kracht en heeft ooit van ieder levend wezen een prototype ontwikkeld, met de instinctieve neiging tot instandhouding van de soort. Niet God heeft de mens geschapen naar zijn even­beeld, maar de Natuur heeft de mens geschapen en de mens heeft god geschapen naar zijn evenbeeld! Ook hemel, hel, reïncarnatie, duivels en engelen zijn ontstaan in de fantasie van de godsdienstige mens.

  De Dood…Lichaam en geest zijn één en zijn beide van stoffelijke aard; de geestatomen besturen de atomen van het lichaam. De individuele geest leeft van de supergeest, dit is de lucht, want het verschil tussen leven en dood is de adem. Ieder levend wezen gaat uiteindelijk de weg van al het vlees, dat wil zeggen, dat ook de individuele geest verloren gaat als het lichaam overlijdt, want de geest is onverbreke­lijk verbonden met het lichaam. De mens leeft na zijn dood alleen nog verder in de herinnering van de overlevenden;…dus IN MEMORIAM. Er is geen god, noch hemelse paradijs, of Walhalla, of Nirvana of hel of iets dergelijks zoals jij graag jou kerkgangers wil doen geloven Choennie, waarin de mens terechtkomt of kan voortleven na zijn dood. Alleen de Natuur leeft eeuwig, daar zij de bron is van al wat was, van al wat is en van al wat komen zal.”De Natuur” behoort aldus niet toe aan de mens/god, en de mens behoort ook niet toe aan zichzelf, maar de mens behoort toe aan de Natuur (de Natuur is niet alleen deze aarde, maar alles, het uitspansel inclusief inhoud en alles wat nog onontdekt is).
  ….Velen beweren te beschikken over bovennatuurlijke mystieke krachten o.a. wisie, obia, bonu, hekserij, winti etc., maar dit is feitelijk onzinnig, want alle ver­schijnselen zijn natuurlijk en alles is verklaarbaar. Dat de menselijke geest bepaalde vermogens heeft, is een vast­staand feit. …Helaas leren slechts weinig mensen deze vermogens ten goede te benutten…..

  De meeste kerken zijn een sectarische vereniging in het Christendom en een sekte is een groep personen verenigd rond een religieus idee of een religieuze leidersfiguur, meestal als afscheiding van een grotere godsdienstige stroming, bijv. de jehovah’s getuigen, evangelische broedergemeente, pinkstergemeente etc. Helaas leert de geschiedenis ons telkens weer, dat kwaadaardige mensen hun godsdienst als excuus gebruiken voor verwaandheid, hebzucht en wreedheid en dat religie hun kwaadaardigheid aanwakkert.
  Het woord religie is afgeleid van het oudromeinse “religio”, wat zoveel inhoudt als het nauwgezet rekening houden met het heilige en het bovennatuurlijke. In het Nederlands is religie synoniem aan gods­dienst. …In het algemeen maakt men een on­derscheidt tussen wereldgodsdiensten zoals het Boeddhisme, Christendom en Islam, en de volksgodsdiensten zoals het Jodendom, Hindoeïsme, Sjamanisme en ander.

  Plagiaat…Het Christendom vindt zijn oor­sprong in het Jodendom, want de stamvaders van het Hebreeuwse volk -dit zijn onder andere Abraham, Isaac, Jakob en Mozes- hadden bepaalde overlevingsleren en levensfilosofieen ontwikkeld voor hun volk o.a. de tien geboden die mozes zelf op de berg sinai heeft ingebeiteld en zeggende dat een god dat zou hebben gedaan. Hij was maanden bezig zonder goed gereedschap, dat moest hij eerst allemaal zien uit te vogelen. Verbasterde gedeelten van deze leren zijn eeuwen later verwerkt in wat de Christenen het Oude Testament en het Nieuwe Testament noemen. Slechts z­eer weinig geschriften van de oor­spronkelijke He­breeuwse leer is bewaard gebleven, omdat het Hebreeuwse volk bijna altijd is onderdrukt en gedwongen tot slavernij. Dit was ook het geval ten tijde van het Romeinse Rijk, de tijd waarin Jezus van Nazareth leefde. De Romeinen lieten de door hen onderdrukte volkeren vrij in godsdienstbeleving, zolang dit niet in strijd was met de belangen van het Romeinse keizerrijk. Daarom stelden zij het plaatselijk religieus gezag voor de Joden (wat oorspronkelijk een scheldwoord is) in handen van het Sanhedrin (dat was een bestuurslichaam en gerechtshof), waarin 71 Sadduceeën en Farizeeën (voornamelijk schriftgeleerden en leken­­) onder leiding van een hogepriester de rechterlijke macht vormden. Herken je dit ook pater Choennie of behelste jou opleiding alleen wat het oppervakkige aangaat, zoals hoe kan je snel je zakken vullen?

  ….Jezus van Nazareth was een soort Robin Hood-figuur; samen met zijn discipelen -dit betekent- “geweldloze volgelin­gen”, vormde hij een roversbende, die s’nachts van de rijken brood stal om deze de volgende dag uit te delen aan de armen. Ook in Helios( hier is de hel vanafgeleid, de dorre vlakte waar melaatsen, geesteszieken, misdadigers en andere, voor de maatschappij nutteloze personen naar werden verbannen, was Jezus een graag geziene gast. In Helios woonde ook Satan(= grieks voor slechterik), hij was een inheemse notabele, die voor zijn misdaden daarheen was verbannen. Hij was de leider van een bende demonen -dit betekent- “gewelddadige volgelingen” (demon =volgeling in ongunstige zin gebruikt).
  ….Toen Jezus van Nazareth op een gestolen ezel en met een grote schare volgelingen onderweg was naar Jeruzalem, werd hij door een infiltrant van het Sanhedrin genaamd Judas Iskariot verraden. Jezus werd door het Sanhedrin schuldig bevonden aan “godslastering, diefstal en volksoprui­ing”, hij vormde namelijk een bedreiging voor het gezag van het Sanhedrin. De hogepriester Kajafas veroordeelde hem voor deze misdaden tot “Kruisiging totdat de dood er op volgt­”.
  ….Do­or dit soort strafmaatregelen behielden de Farizeeën in het Sanhedrin hun invloedrijke gezag en dwongen op deze manier eerbied af voor hun almachtige god. Twee honderd jaar later werd de genoemde Jezus, die bovendien niet-gelovig was, gemythologiseerd en verward met de uit India afkomstige Yogi en wijsgeer “Jesu bin Pandera”, die ooit naar Judea reisde om daar zijn levensfilosofieën te verkondigen. “Jesu bin Pandera” maakte zoveel indruk op het Hebreeuwse volk, dat velen hun kinderen naar hem vernoemden. Toen de bijbel werd geschreven, smolten deze twee mythische figuren samen in de persoon van Jezus Christus.
  ….Het “heilige schrift van de Christenen omvat een samenraapsel van mythen, legenden, kronieken, historische gebeurtenissen en filosofische opvattingen, die afkomstig zijn van onder andere Hebreeuwse, Indiase, Afrikaanse, Griekse, Romeinse, Keltische, Germaanse en andere inheemse volkeren. Vooral ook de stamouderlijke leren van de Germanen -de sagen van Wodan en Frija- vermengden zich met de opvattingen van het christendom, toen de vikingen zich met grof geweld verspreidden over bijna geheel Europa en zich bekeerden tot dit geloof. In deze tijd kwamen de religieuze genootschappen op, die al deze dwalende kennis verzamelde en gestalte gaven in de vorm van de bijbel. Er rust dus een vloek op de bijbel.
  Het woord “bijbel” is afkomstig van het Griekse “biblios”, dat gewoonweg “boek of ­rol” betekent. Bovendien heeft ieder bijbelgenootschap een eigen versie en opvatting van “het boek”­, want van ieder volk die de religieuze genootschappen bekeerden, hebben zij de inheemse volksverhalen naar eigen dunken verweven in hun bijbel om zodoende het geloof te bestendigen. Zo hebben de katholieken, de protestanten en andere sekten, allen een verschillende versie en opvatting van hetzelfde Christelijk geloof. Zo is ook de Islam slech­ts een extreme af­splitsing van het Christen­dom…..
  ….Dat religie en religieuze organen het slechtste uit de mens naar boven kunnen halen, blijkt ook maar al te goed uit de geschiedenissen van de rooms-katholieke inquisitie, de heksenjachten, de kruisvaarten, de kruistochten, de Jihads, en andere onzinnige Heilige Oorlogen.­ Men kan met zekerheid stellen dat discriminatie en rassenhaat hun bron vinden in religie, want in vroegere Christelijke beeldende kunst zijn vrome personen blank en heidenen zwart.

  “Het leven is een geschenk van de Natuur, men dient het leven aldus niet te verzieken, maar juist voor een ieder te veraangenamen en dit kent uw godsdienst niet pater Choennie. Heb uw naaste lief, want ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht van leven, ook deze regel heeft u waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Er is niets daarboven, en als er een weldadige macht… of iets is daarboven, kan de mens daar toch niets van weten. Zonder een god zal de mens sowieso leven door de goedgunstigheid­ van de Natuur. Ik ben niet anti-god, want hoe kan ik dan tegen iets zijn wat niet bestaat en buitendien nog nooit heeft bestaan? Maar als er zoiets als een god zou bestaan dan zou ik ook zeker niet-pro zijn, gezien de vele misdaden die hij heeft begaan jegens de mensheid en de levende Natuur. Maak je maar geen illusies, wij zijn levende wezens van de baarlijke Natuur en besef dat de Natuur de enige weldadige schepper is van al wat was, van al wat is en van al wat nog komen zal.

  Daarom kan ik gelovigen en hun zogenaamde heilige schriften niet in hun waarde laten, want in welke waarde? Het geloof in een god die rechtspreekt is een gore leugen en jouw bijbel is waardeloos bevat slechts verdraaide samenvattingen van de joodse- en volksgeschiedenis van door het geloof onderdrukte volkeren over de hele wereld genomen. Als jij toch in een god geloof, ga er naar toe en ik help je graag een handje.

  Wanneer de coup zou zijn gelukt van die pechvogels dan zou jij nu anders piepen Choennie. Dan was het nu bigi pokoe in Sranang en bigi mofo’s van hoe geweldig ze waren door Bouterse de tiran te doden. Bouterse is gelovig en dacht öog om oog en tand om tand, en daar had hij gelijk in. Het was hen of hem en daarmee basta. Of als jij zo graag het recht wil laten zegevieren middels het geloof, ga dan alvast zorgen dat bush en de paus achter de tralies verdwijnen tesamen met alle paters (Choennie als 1ste) en godsdienstleiders zodat zij ook kunnen creperen als degenen die onder hun juk hebben gecrepeerd in naam van god en de bijbel. Gelijke monnikken gelijke kappen (R.I.P.). En oh ja, Fred Derby was de mol, hij heeft zijn maten gewoonweg verraden wat ze zinnens waren tegen Bouta en hun geheimen onthult om er beter van te worden, maar toen kreeg hij gewetenswroeging en zag er alsnog vanaf. Maar het kwaad was al geschied, denk maar aan het verhaal in dit stuk over Judas Iskariot. Het is allemaal de wil van god toch, derhalve zouden de nabestaanden die allemaal ook gelovig zijn als de klere geen moeite moeten hebben met de dood van hun vrome helden. Weet en laat weten….niemand is toevallig wijs geworden, want wijsheid komt niet uit het Oosten, Westen, Zuiden of het Noorden, maar wijsheid wordt geboren uit degene die eerlijk is tegen zichzelf en jegens zijn medemens.

  Django


  Maak melding

 2. Gerechtigheid wordt verkregen door de rechterlijke uitspraak.
  Wat daarna als verkrachting van de zogenaamde gerechtigheid zal worden ervaren is “Als de president de veroordeelden amnesty zal verlenen”.
  En dit zal hoogst waarschijnlijk wel realiteit zijn en dus veroordeeld maar geen straf uit zitten.


  Maak melding

 3. Ik heb met volle aandacht het stuk van Django gelezen en heeft veel indruk op mij gemaakt over het Christendom,gezien de laatste ontwikkelingen over de SEX uitspattingen van deze “gelovige” wereldwijd.
  Stof tot nadenken………
  Hartelijk dank aan Django die mijn twijfels bevestigd heeft.


  Maak melding

 4. Pater Choeni een christelijke voorganger, die geen geduld kan opbrengen is een priester onwaardig.

  Immers, “de mens wikt, maar het is God, die beschikt”.

  Het geloof is geen Hola of zelfbediening.

  Laat deze pater alvast beginnen te bidden voor al zijn door alle tijden heen vernietigende collega’s, die het leven van zovelen hebben verkwanseld en nog steeds.

  Joost mag het weten heeft ook hij zich niet weten te beheersen.

  Stelletje viezerikken.

  Voor wanneer we al te graag die ene vinger willen wijzen naar die ander. Blijf van die jongetjes hun billetjes af!!!


  Maak melding

 5. Django
  Ik zeg hartelijk bedankt voor het geen je daar hebt neer geschreven en zou nog meer willen bijvoegen maar doe het helaas niet.

  Jennybee
  Je schrijft dat Django niet goed wijs is!
  De vraag is heb je de inhoud wel begrepen?
  Ik zou als ik in je schoenen stond hem bewijzen dat hij het fout heeft en met een andere visie voor de dag komen.


  Maak melding

 6. Deze pater is bezig om afkeer over zich en zijn gezindte op te roepen.

  De wereldgemeenschap heeft al serieuse bedenkingen over hun ruineuse voorgangers.

  Verbeter de wereld en begin bij jezelf!


  Maak melding

 7. Bedoelde pater Choennie daarmee de berechtingen omtrent pedofiele-paters binnen zijn “eigen” wereldgeloof-gemeenschap ?
  Houdt het geloof en politiek gescheiden !!!
  “Waar de schuld is ,valt het bijl van het recht ” !!!
  Ter uwer herrinering ;
  – Staatsgreep 1980 ; regie Olland
  – Contra-coups en staatsverraad ondermijnende actieviteiten ; 1980 – 1982 ; regie Olland .
  -Gewelddadige terreuractiviteiten in het binnenland onder het mom van gewapend-verzet
  1983 – 1987 ; regie Olland
  Ontwerpen van militair-invasie plan 1980 -1991 ; regie Olland
  Bovengenoemde activiteiten en gepleegde misdaden zijn onlosmakkelijk verbonden met de verloren surinaamse mensenlevens .
  Wordt het geen tijd voor herbezinning ???
  Un denki bun tranga , wiki now!!!
  PS ; Vergeet WikiLeaks niet !!!

  Stre de fu stre
  Wi no sa frede
  Republiek Suriname Voorwaarts
  Voorwaarts richting het geluk/overwinning
  Sranan sa wini
  Het vaderland of de dood !!!


  Maak melding

 8. Het is onmogelijk om met de volgers van bouterse in discussie te gaan deze idioten zijn onwetend.
  Ik heb een korte vraag was de staatsgreep legaal of illegaal ?


  Maak melding

 9. nr 1 je slaat de spijkers op zijn kop

  ik heb genoten wat je daar hebt neergezet
  eindelijk iemand die de waarheid durft te zeggen.

  het zogenaamde GELOOF is een broeinest van alle ellende op deze aardbol..


  Maak melding

 10. Wie wind zaait, kan storm verwachten!!

  Bouta jou tijd komt ook wees niet bang!!!

  Wanneer de tijd vasn een mier gekomen is, krijgen zij vleugels!!! en beginnen te vliegen!
  Alvast alle ongeluk van de wereld toegewenst voor 2011 en erna!


  Maak melding

 11. @ Django,

  Man naar mijn hart !!

  Een man als jij zou ik graag in mijn netwerk willen. It aint easy to be and stay real !

  Thanks dat je de onwetende het licht laat zien.

  Brasa

  Mie lobie joe !

  Suriname voorwaarts !

  Kwamie


  Maak melding

 12. Hallo Django,
  Heb je nog meer van deze soort pagara’s?

  Hier hebben die grappenmakers echt niet van terug.

  Al dien tijd dachten deze landverraders dat wij geen artilleristen hadden.


  Maak melding

 13. Die Rambocuscoup van 11- en 12 maart 1982
  waarbij militairen door Radika in vroege ochtend werden opgeroepen om zich aan te melden in de Memre Boekoe kazarne(Ik heb mij daar natuurlijk nooit aangeled/Yu crazy)

  Wanneer de coup zou zijn gelukt van die pechvogels dan zou jij nu anders piepen Choennie. Dan was het nu bigi pokoe in Sranang en bigi mofo’s van hoe geweldig ze waren door Bouterse de tiran te doden. Bouterse is gelovig en dacht öog om oog en tand om tand, en daar had hij gelijk in. Het was hen of hem en daarmee basta. Of als jij zo graag het recht wil laten zegevieren middels het geloof, ga dan alvast zorgen dat bush en de paus achter de tralies verdwijnen tesamen met alle paters (Choennie als 1ste) en godsdienstleiders zodat zij ook kunnen creperen als degenen die onder hun juk hebben gecrepeerd in naam van god en de bijbel. Gelijke monnikken gelijke kappen (R.I.P.). En oh ja, Fred Derby was de mol, hij heeft zijn maten gewoonweg verraden wat ze zinnens waren tegen Bouta en hun geheimen onthult om er beter van te worden, maar toen kreeg hij gewetenswroeging en zag er alsnog vanaf. Maar het kwaad was al geschied, denk maar aan het verhaal in dit stuk over Judas Iskariot. Het is allemaal de wil van god toch, derhalve zouden de nabestaanden die allemaal ook gelovig zijn als de klere geen moeite moeten hebben met de dood van hun vrome helden. Weet en laat weten….niemand is toevallig wijs geworden, want wijsheid komt niet uit het Oosten, Westen, Zuiden of het Noorden, maar wijsheid wordt geboren uit degene die eerlijk is tegen zichzelf en jegens zijn medemens.

  Django

  Django


  Maak melding

 14. Het moge duidelijk zijn dat Django hier voor eigen parochie preekt. In dat geval lijkt het ons allen verstandig om deze discussie te laten lopen. Je hebt nl. verstaanders nodig en die zitten niet in het kamp van Django.

  Pinto schrijft zich te pletter en daarom wil ik hem in een ding gelijk geven. Inderdaad wikt de mens, maar is het uiteindelijk God die beslist. Om maar met hem over de Bijbel te buigen: ook de slechte koningen zijn door God aangesteld. Pinto, ken je koning Saul nog? Die ene die het volk wilde en weet je nog hoe die geschiedenis afliep?


  Maak melding

 15. @Galatasaray

  Je bevestigd dat er veel meer idioten op de wereld rond lopen.

  @Django

  Je bent het levende bewijs dat drugs meer kapot maken dan je lief is. Geldt overigens ook voor die andere junks.


  Maak melding

 16. Hallo Django,

  Bij deze mijn grote dank voor wat je geschreven heb en het moge duidelijk zijn dat je een geleerd mens ben. Mijn leven is vanaf gisteren drastich veranderd en ben blij dat er ook andersdenkende mensen zijn zonder dat godsgedoe. Gran tangi Django en tang boeng.


  Maak melding

 17. Django,

  1000% mee eens, jij bent een topper en durft tenminste voor je mening en de waarheid op te komen. Er zijn een heleboel surinamers die er precies zo over denken, maar in een vicieuze cirkel zoals in suriname kan men beter zwijgen daarover, want wie niet gelovig is wordt hier met de nek aangekeken.

  Hey neus

  je moet niet gaan projecteren he, je hebt het over zeker jezelf. Jammer voor jou dat je aan de drugs bent. Jij bent een vervloekte laaghartige mens, dat ziet men zo aan jou schrijven. Jaloezie is de gelovige eigen en steek dat maar in jou mars.

  rankoon


  Maak melding

 18. Godsdienst is volksverlakkerij uit de eerste hand. De eer is aan de Natuur zoals Django schrijft en daar zijn wij fam. Jubitana er helemaal mee eens. Er moeten meer mensen zijn zoals Django, laat je horen want wij zijn niet alleen die ongelovig zijn en terecht.

  jubitana


  Maak melding

 19. Neus

  Je bent aan het projecteren he, het is jammer voor jou dat je aan de drugs bent. Zie maar dat je eruit komt. Natrappen en schelden is de gelovige eigen, maar een onderbouw is er niet. Jou schrijven brengt geen meerwaarde aan jou geloof.

  Django jij bent het levende bewijs van waarheid en intigriteit. Laat je niet kisten.
  Het ga je goed.

  Rankoon


  Maak melding

 20. Het regieseren ,organiseren/plannen , financieren , faciliteren en deelnemen aan een staatsgreep of staatsondermijnende activiteiten met het oogmerk om een volksopstand te bewerkstelligen de macht en het wettig volks-gezag van een bevriende Natie omverwerpen staat haaks met de grond-beginselen van Rechten van de Mens en het Internationale Volkerenrecht !!!Daar is de Internationaal Gerechtshof voor geschapen .
  Olland stimuleerd, financieerd en pleegden met enorm geweld ” STAATS-TERRORISME” in de republiek Suriname .
  Wikileaks; vul maar zelf in, is het illegaal of legaal !!!
  Indien je het antwoord niet kent/weet , vraag het aan iemand in de zaal die de universiteit of de academie heeft doorlopen,bvb Spong
  Deel 1 ; wordt vervolg

  Wikileaks , verandert je naam aub
  De ware WikiLeaks onthuld intrige’s en jij probeert met alle-macht het tegenovergestelde te verrichten ( Leest; het verdoezelen en creeren van intrige’s)
  Shame on you !!!!

  Stre de fu stre
  Wi no sa frede
  Republiek Suriname Voorwaarts
  Voorwaarts richting het geluk/overwinning
  SRANAN SA WINI
  Het vaderland of de dood !!!


  Maak melding

 21. Nr.20
  Parochie hoort bij/ tot de christendom .
  Heb jij in het betoog van Django kunnen waarnemen of proeven dat hij een christen is ???
  In het kamp van Django huisvesten/leven alleen maar waarachtige surinaamse patriotten !!!
  Wij zullen nooit en te nimmer verstand hebben en bezitten om wederom gekoloniseerd te worden , door niemand en zeer zeker niet door jouw Olland !!!!

  THE DEVIL WAS AN Angel(Dresden)!!!!

  Stre de fu stre
  Wi no sa frede
  Republiek Suriname Voorwaarts
  Voorwaarts richting het geluk/overwinning
  SRANAN SA WINI
  Het vaderland of de dood !!!


  Maak melding

 22. Neus
  Je leeft in je eigen wereld dat merk ik op de reacties van anderen hier.Het schijnt dat je weinig af weet van het geen zich in Suriname heeft afgespeeld en daardoor zulke stomme reacties.Deze pater moet zich niet als een heilige en gerechtigde peters uitgeven want hij is het niet.


  Maak melding

 23. # 26 Ach SEMPA, SEMPA, SEMPA !

  Wat sneu dat je de posting helemaal niet hebt begrepen. Vandaar die rare uitglijder van je. Ach, ik kan erom lachen.

  We gooien er gewoon een truck zand over en zwaaien je uit ! Gegroet.


  Maak melding

 24. December 9th, 2010 at 4:13 pm
  Het gaat veels te langzaam zegt de pater. En met deze hypocrieten zou de President gaan samen moeten zitten in de kerk.

  Nubier

  I am telling you. Samen een herdenkingsdienst bijwonen met een stelletje haatdragende pedofielen??? Non way!


  Maak melding

 25. N1. Jango Jango Jango toch, wat een lang stuk heb je hier gepost. Ik neem aan, dat jij geen christen bent, of een, die zo teleurgesteld is in christenen, en daarom van het christendom niets goeds meer wilt en kunt schrijven.Met heel veel wat je schrijft
  b.v.over de RK kerk kan ik een heel eind met je mee gaan,maar kom niet aan JESUS CHRIST, want neem het van mij aan, Hij staat daar boven en buiten. Je bent w.s. zo teleurge-
  steld in christenen en of in de leiding van de kerk,maar toch niet in Christus zelf?
  Ik geef toe, dat er in Zijn naam de mensen, die zich christen noemen veel onheil hebben gebracht all over the world. ZIJN boodschap en opdracht aan Zijn volgelingen was en is, dat zij Zijn getuigen moesten zijn te beginnen in Jeruzalem tot aan het uiterste der aarde. Nergens lees je in de Bijbel, dat Hij hun het advies gaf om met geweld mensen te bekeren. Door macht en hebzucht belust zijn zich christen noemende lieden als barbaren tekeer gegaan,om mensen met geweld te bekeren tot het christendom. Nergens lees je, dat 1 van Zijn eerste Discipelen mensen hebben gedwongen,zij gingen juist eropuit, om door hun handelen en optreden de opdracht van hun Heer met liefde voort te zetten. Daarom genazen zij de zieken, en hielpen de armen enz. Dit wordt tot heden door christenen voort gezet.Je weet w.s. ook, hoe sommige eerste Discipelen van JESUS aan hun eind zijn gekomen…de haat naar Christus en Zijn volgelingen is van oudsher! De mensen maken nu nog steeds weer de fout, om tegen z.g.n. kerkleiders op te zien,i.p.v. zich te onderwerpen aan de opdracht van Hij,die hun
  uitzondt, en nog uitzendt.
  Je hebt w.s. nooit een ervaring opgedaan met Christus zelf,waar de Bijbel over spreekt en omdat JESUS zegt; Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen / Kom tot MIJ en Ik zal u rust geven..je kunt Hem pas persoonlijk leren kennen, als je op Zijn uitnodiging ingaat.
  Kijk niet naar de bezigheden van mensen,ook als zij zich christen noemen,maar volg het voorbeeld van Christus, die door Zijn optreden en liefde voor de mensheid daarom ook De Vrede Vorst is en zo wordt genoemd.
  Je zegt dat er een vloek rust op de bijbel,
  daar bedoel je vast en zeker niet De BIJBEL het heilig Boek van de christenen mee,omdat jij anders m.i. daaruit dan geen namen als voorbeeld hebben geciteerd.
  Voor mij en miljoenen mensen all over the world is de Bijbel een lamp voor mijn / hun voeten, en een licht op mijn / hun paden,dus wees een gentleman, en houdt daar rekening mee. I am sure, that JESUS loves U 2, al verguis je Hem.Maar ach tot slot een gepaste gezegde hierbij..Onbekend maakt ONBEMIND !

  Gr. and stay cool !


  Maak melding

 26. Rectivicatie bij nr 33: De zin moet zijn:
  Je zegt dat er een vloek rust op de bijbel,
  daar bedoel je vast en zeker niet De BIJBEL het heilig Boek van de christenen mee,omdat jij anders m.i. daaruit dan geen namen als voorbeeld ZOU hebben geciteerd !!!


  Maak melding

 27. De reactie van sommige laat hier op dit net laat duidelijk zien hoe inconsequent ze zijn een paar voorbeelden lees nummer 27, 28,32, ik kan mij nog herinneren dat een zekere steve meye bouterse haast heilig heeft verklaard hij gaat nog verder hij beweerd dat bouterse door zijn god niet de mijne is gestuurd om het surinaams volk te (leiden)lijden.
  De moordenaar van mij volk word door stelletje didibrie heilig verklaard ze verafgoden een massamoordenaar zo ver is het moraal in mijn land gezakt ze aanbidden de duivel. @ nummer 28 je hebt probleem met de pater maar niet met de man die de doodstraf heeft gegeven aan onschuldige landgenoten van ons zonder enige vorm van proces en nog liegen dat ze op de vlucht zijn neergeschoten heb jij nog iets als menswaardigheid gevoel in jou donder of heeft ook jou moraal een flinke deuk opgelopen ?


  Maak melding

 28. sarina

  Het moge duidelijk blijken dat je geestelijk gestoord bent. Zo zijn zgn devote gelovigen, toch op de één of andere manier doorgaan. Jij bent vervloekt sarina en ik wens jou een kwaadaardige dood, omdat die Jeuzus waar jij het over heeft het niemand in dank zou afnemen zoals jij en jouw kerk hem afschilderd en beschrijft en wier naam jullie kerk eeuwenlang hebben misbruikt voor jullie smerige zaakjes. Ga en lees de geschiedenis maar eens goed door of zit je daar bij het cwi alleen maar leuk te doen. Zie het bewijs. Het bebloede lichaam van jezus zo luguber aan een kruis. Zolang jij een kruis aanhangt zal jou pech blijvend voortduren. Lees nogmaals Django’s verhaal, want het enige recht wat een gelovige als jij heeft is het recht van zwijgen.

  Django dank voor jouw verhelderende tekst, niemand kan jouw uitleg evenaren en ook al komen ze met honderden professoren. Als die Christus toch zo goed was/is waarom hebben de oorlogen dan plaatsgevonden en nu nog? Egoïsten dat jullie zijn. Jouw bijbel is vervloekt sarina.

  ramon


  Maak melding

 29. Toppie antwoord Ramon. Er is altijd de één of andere gelovige gek die niet eens weet waar die het over heeft. Jouw formulering was kort, maar vernietigend. Graag zou ik wat meer bij willen voegen, maar Django heeft dat reeds gedaan. Als je toch wat te praten wilt sarina, praat dan met mij ik kan jou ook met allerlei religieuze en wetenschappelijke feiten om de oren slaan totdat het tijd voor jou is om naar jou god te gaan. Ik begeleidt je er graag naar toe middels het zwaard van damocles.

  Herman


  Maak melding

 30. @Django / ramsaran / herman

  Identieke gestoorde denkbeelden, identieke stijl, etc. Niemand hier op het forum zit te wachten op een idioot die onder meerdere nicknames zijn eigen onzin en walgelijke denkbeelden zit op te hemelen.


  Maak melding

 31. Dank je wel Angel Dresden het woord moet wel uitkomen, omdat het staat geschreven, dat HIJ de Christus een steen des aanstoots zal zijn, en natuurlijk geldt dat ook voor ZIJN volgelingen.Zoals jij ook wel weet beste Angel staat er ook geschreven, dat er kinderen zijn van het licht, maar ook zijn er kinderen van de duisternis, en dat moet ook uitkomen niet waar? Je merkt het duidelijk bij het lezen van sommige van de reacties hier. Het is dan niet moeilijk te ontdekken wie vanuit de duisternis reageert, en wie vanuit licht. Pray Angel pray for them those that are still in darknes. Be blessed, and stay kind.


  Maak melding

 32. Neus

  Ben je jaloers? Dus dat doe jij, steeds weer schrijven onder een andere naam. Zo zijn gelovige mensen, altijd zijn vinger wijzen naar een ander en dat zegt genoeg over jouw karakter, jij slecht mens. Django bedankt, want zelf neus is bij de neus genomen door zijn kerk.

  ramon


  Maak melding

 33. sarina

  Ga beter lezen want je stelt overbodige vragen. of stel je vragen aan neus dan weet je zeker dat je belazerd wordt.

  neus
  Dus dat doe jij. Ik dacht al dat te hebben opgemerkt aan jou schrijven, maar ik ga dat niet zomaar zeggen, was slechts een vermoeden een vermoeden is geen bewijs, dus ik kan niemand beschuldigen. Maar nu heb jij jezelf verraden smiecht en nu weet ook iedereen wat jij doet. Ga je neus beter wassen jongen.

  bennie en joke


  Maak melding

 34. Hartelijk dank aan Django. Mijn leven was een hel en sinds jouw uitleg gaat het veel beter. In het leven moet men keuzes maken. Hoe meer ik vroeger bad tot god hoe meer ellende en kommer kwam over mij heen. Sinds ik begonnen ben met vervloeken van de kerk/god en die christelijke jezus gaat alles goed met mij. Ik heb een prijs gewonnen in de staatsloterij. Bedankt Django

  Ik hou van je mijn schat Django.

  norma


  Maak melding

 35. @Django / ramsaran / herman

  Identieke gestoorde denkbeelden, identieke stijl, etc. Niemand hier op het forum zit te wachten op een idioot die onder meerdere nicknames zijn eigen onzin en walgelijke denkbeelden zit op te hemelen.

  neus

  Zwijg maar verder hoor Neusie, jullie zijn ondubbelzinnig door de mand gevallen. Die Django heeft gelijk.

  Die president liep de kans om door dat gezelschap verbaal of anderszins besprongen te worden. Bij de punt 50 heb je zo’n afstelkaliber “go or no go”. No go dus!

  De hele wereld heeft het over die paters en echt niet in gunstige zin.


  Maak melding

 36. Je hoeft toch geen bul te hebben om te begrijpen wat hier staat?

  Wanneer de coup zou zijn gelukt van die pechvogels dan zou jij nu anders piepen Choennie. Dan was het nu bigi pokoe in Sranang en bigi mofo’s van hoe geweldig ze waren door Bouterse de tiran te doden. Bouterse is gelovig en dacht öog om oog en tand om tand, en daar had hij gelijk in. Het was hen of hem en daarmee basta. Of als jij zo graag het recht wil laten zegevieren middels het geloof, ga dan alvast zorgen dat bush en de paus achter de tralies verdwijnen tesamen met alle paters (Choennie als 1ste) en godsdienstleiders zodat zij ook kunnen creperen als degenen die onder hun juk hebben gecrepeerd in naam van god en de bijbel. Gelijke monnikken gelijke kappen (R.I.P.). En oh ja, Fred Derby was de mol, hij heeft zijn maten gewoonweg verraden wat ze zinnens waren tegen Bouta en hun geheimen onthult om er beter van te worden, maar toen kreeg hij gewetenswroeging en zag er alsnog vanaf. Maar het kwaad was al geschied, denk maar aan het verhaal in dit stuk over Judas Iskariot. Het is allemaal de wil van god toch, derhalve zouden de nabestaanden die allemaal ook gelovig zijn als de klere geen moeite moeten hebben met de dood van hun vrome helden. Weet en laat weten….niemand is toevallig wijs geworden, want wijsheid komt niet uit het Oosten, Westen, Zuiden of het Noorden, maar wijsheid wordt geboren uit degene die eerlijk is tegen zichzelf en jegens zijn medemens.

  Django

  Django


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.