Minister van Justitie Suriname ziet etnisch spel

66

PARAMARIBO, 21 okt – Etniciteit speelt een rol bij de spanningen rond het besluit van minister Martin Misiedjan van Justitie & Politie om een politieactie te onderbreken. Volgens Misiedjan zijn er groepen bij Justitie die moeite hebben met zijn aanwezigheid. Dat de politiebond zich ook inlaat met de zaak, is niet bepaald wijs.

De bond kan zich liever ver houden van wat er nu speelt. “Dit is meer dan het geval Sunny Point (waar werd opgetreden tegen burgers die grond hadden ingepikt, red.). Dit heeft te maken met het feit dat een bepaalde groep vindt dat zij Justitie & Politie niet meer onder controle hebben. Het is een etnisch gedoe”, zegt Misiedjan tegenover Radio 10. De bond dreigt daar nu betrokken in te raken.

De bond zou beslist geen partij mogen nemen. “Deze groep mensen zet anderen aan en wil via de bond onrust stoken in het land”, aldus Misiedjan. Volgens John Telgt, voorzitter van de politiebond, is er geen sprake van partij kiezen. “De bond is geen politieke organisatie en mag dan ook niet in het verlengde hiervan gezien worden. Het maakt voor ons niet uit wie daar (minister) zit.”

66 REACTIES

 1. Waarom zeur je dan als het je niets uit maakt wie daar zit. Jij en de schoften in het korps weten dat zaken nu anders gaan verlopen, daarom doen jullie alles aan om te dwarsbomen. De minister moet de stelletje schoften die zich agenten noemen eruit trappen. Vele van ze zijn smerige drugsdealers.


  Maak melding

 2. Mijn vorige posting heeft heel wat stof doen opwaaien, met verhitte discussies tot gevolg.

  Maar gezien deze uitlatingen van de minister van Juspol en de commotie die is ontstaan door het ingrijpen van de PG Punwasi wordt een en ander door de laatste ontwikkelingen bevestigd.

  Je hoeft niet in een glazen bol te kijken, maar gewoon de politieke ontwikkelingen in het juiste perspectief te plaatsen en daaruit een langetermijn conclusie uit te trekken.

  En mijn lieve vrienden Sosoboto en Nena, ik lijk meer op jullie dan op een Hindostaanse. Sterker nog: ik heb absoluut geen Aziatisch bloed in mij (zover ik weet) maar een rasechte Creoolse die met beide benen op de grond staat. Racisme is mij vreemd, mijn vriendenkring bestaat uit alle lagen van de Surinaamse en Nederlandse bevolking.

  Op een punt hebben jullie wel gelijk: ik bekijk het politieke leven in Suriname van een afstand, maar kan juist om die reden zonder emoties mijn commentaar leveren.

  Het is mij om het even wie gelijk heeft of niet, als de besluiten maar rechtvaardig zijn genomen. Helaas regeert de Surinaamse politiek meer vanuit de emotie en dit is de trigger om het land uiteen te doen vallen.


  Maak melding

 3. “Etniciteit speelt een rol bij de spanningen rond het besluit van minister Martin Misiedjan van Justitie & Politie om een politieactie te onderbreken.”

  Tja, wat had je dan verwacht, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet!


  Maak melding

 4. Surinamers let op!
  racisten met sluik,kroes haar in de rechter rij,
  niet racisten met kroes,sluik haar in de linker rij opstellen.
  Het zwartepieten spel gaat beginnen.
  en vergeet niet alle angst,wrok,wantrouwen en haat mee te nemen.

  Dokter Soul


  Maak melding

 5. Justitie en Politie is sinds jaar en dag een VHP-bolwerk.In de jaren ’60 zat ik zelf bij de politie en toen al was steevast de minister van Jus&Pol een VHPer. O.a. Jan Adhin.Ook werden altijd (politie)chauffeurs van de ministers,die als BAVP-ers (Buitengewoon Agent van Politie)in dienst werden genomen,binnen korte tijd bevorderd tot agent van politie 3e-klasse terwijl zulke “agenten” niet eens hun naam konden schrijven.Kortom,justitie was altijd VHP.Het was de gewoonte bovengenoemde “chauffeurs” later te vervangen door nieuwe omdat het geloof van de minister en de chauffeur niet met elkaar overeenkwam.Tenminste dat was het veelgehoorde argument voor de vervanging maar de gewezen chauffeur was toen al (in de tussentijd) bevorderd tot agent v politie 2e klasse en gedetacheerd naar een distrikt met alle toelagen plus woning.De toenmalige Korpschef,Spalburg, moest het jaaaaaren met één chauffeur doen.Bouterse had toen al in begin jaren ’90 een einde aan deze gedragingen van de VHP proberen te brengen door pres.Ramsewak Shankar naar huis te sturen.De regeringen Venetiaan heeft ze toen weeeeer de kans geboden zich over de hoofden van andere bevolkingsgroepen te verijken.Nu wil men,aldan niet gesteund door Nederland,toch hun wil door te drukken.Maar men gergeet dat er tijdens de slavenperiode,teveel bloed door de negerslaven is gelaten.


  Maak melding

 6. Weg met dit zooitje dat steeds etnisch is en naar anderen de vinger wijst.
  De minister wordt hier op formele en juridische gronden neergehaald alsof het een straatschooier is. Waarom? De minister gedraagt zich en verlaagd zichzelf tot een straatschooier, lapt wet en recht aan laars maar zwaait er anderszijds ook mee. Is Etnisch bezig en verwijt anderen ervan. En dat terwijl deze schooier zelf mr.( meester en zelfs advocaat is).
  Zie artikel in Starnieuws van de eigenaren met bijbehorend wetteksten. Een nivo van wat ik van een minister had verwacht!!
  Zie hieronder het zwart op wit bewijs dat de minister discrimineert en alleen rotsooi uitkraamt! de eigenaren van de percelen hebben het puur over wet en recht!!
  Misidjan go home!!!

  Ingezonden: Eigenaren terreinen woedend op minister JusPol 20 Oct, 22:30

  Met veel ongenoegen hebben de gezamenlijke eigenaren en gedupeerden van de eigendomsterreinen gelegen ten noorden van het Sunny Point project ongefundeerde uitspraken vernomen van de minister van Justitie en Politie minister Martin Misiedjan na de wekelijkse raad van ministers op woensdag 19 oktober 2010. Deze uitspraken nopen de eigenaren om te reageren zodat de samenleving een waarheidsgetrouw beeld krijgt van deze zaak.

  In de eerste plaats dient de minister te weten dat het terrein waar de ‘occupanten’ bezig zijn te occuperen niet op het Sunnypointproject ligt, en nog minder deel daarvan uitmaakt, doch daarachter is gelegen en wel ten noorden van het Sunnypointproject tot aan de Saramaccakanaal toe. Deze terreinen zijn alle eigendomsterreinen die gekocht dan wel overgeërfd zijn door de huidige eigenaren.

  Vanaf de aanvang van de illegale handelingen door deze ‘occupanten’ hebben de eigenaren de politie op de hoogte gesteld. De politie van politiestation leiding 9a is vanaf het begin hiervan op de hoogte. Nadat het politiestation van Santodorp werd geopend werd de zaak door de politie van dat station overgenomen. Er zijn verschillende aangiftes gedaan bij de politie van Santodorp tot vervelens toe voor de politie. De buurtmanager van het Sunnypoint-gebied de onderinspecteur Jopoi heeft de ‘occupanten’ herhaaldelijk gewezen op hun verkeerde gedragingen, echter mocht ook dat niet baten. Als de heer Jopoi de mensen aansprak werd het enkele dagen rustig doch het duurde niet lang of de ‘occupanten’ gingen rustig door met hun criminele daden.

  Er wordt gesproken van criminele daden nu de wetgever in artikel 411a van het wetboek van strafrecht illegale occupatie als misdrijf strafbaar heeft gesteld luidende voornoemd artikel als volgt:
  1. Hij die zonder een daartoe gerechtigde titel zich op grond of land aan een ander toebehorende vestigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geld-boete van ten hoogste vijf duizend gulden.
  2. Bij veroordeling van de schuldige tot straf, zal de rechter tevens een bevel tot ontruiming van de grond of het land geven.

  Dientengevolge kunnen deze ‘occupanten’ gerust als criminelen/criminele ‘occupanten’ worden aangemerkt. Na de verkiezingen werd de illegale occupatie nog erger daar het verkiezingsresultaat de occupanten sterkte hun criminele daden van occupatie op eigendomsterreinen van anderen verhevigen.
  De gezamenlijke eigenaren hadden reeds maanden geleden zich vaker beklaagd bij de politie over de occupatie van hun eigendomsterreinen. Zowel de politie als de gezamenlijke eigenaren spraken de ‘occupanten’ aan om te staken met hun bouwactiviteiten en trachtte hen te overtuigen tot het stoppen van de illegale bouw.

  Hen is duidelijk gemaakt dat alles wat zou worden gebouwd op de eigendomsterreinen van de eigenaren door natrekking van de eigenaren zou worden. De ‘occupanten’ hadden echter geen oor naar de politie noch de eigenaren en meenden te moeten voortgaan met de bouw aangezien voor de verkiezing zijdens een bepaalde politieke partij hen beloofd werd percelen te verstrekken op eigendomskavels van particulieren. De opzet was eerst het terrein in georganiseerd verband te doen occuperen, waarna de eigenaren gedwongen zouden zijn hun percelen te verkopen aan de Staat Suriname of dat de Staat aanleiding zou vinden op grond van het zogenaamd algemeen belang de eigendomspercelen te doen onteigenen.

  Blijkens bekomen informatie van derden is gebleken dat zelfs oproepen ter occupatie via een bepaald radiostation zijn gedaan. In deze heeft de huidige minister Martin Misiedjan voor zijn ministerschap ook een steentje bijgedragen tot occupatie door op radio Koyeba een programma te verzorgen over de grondenrechten van inheemsen. De radio boodschap van Mr.Martin Misiedjan is in ieder geval geheel verkeerd overgekomen bij zijn doelgroep, die thans menen op basis van de zo genaamde Vredes Verdragen van o.a. 1792, en artikel 1 van het decreet L1 van 1982 (een ieder heeft recht op een stuk grond) en van de bepalingen in sommige verordeningen over de economische zone, het recht te hebben eigendomsterreinen van particulieren te occuperen en de eigenaren zelfs te beletten zich te begeven op hun terreinen, met bedreiging van fysiek geweld/de dood en vervloekingen. Daarbij zijn prikkeldraad afgrenzingen totaal vernield, hier en daar zijn de draadpalen als bewijs van de prikkeldraadscheidingen nog te zien. Runderen van de eigenaren in het weiland werden doodgekapt, vernield, gestolen of vergiftigd doordat de weilanden met gramoxone worden bespoten.

  Daar praten ook zijdens de politie niet meer hielp hebben de gezamenlijke eigenaren uiteindelijk middels een schrijven met bijgevoegde onderliggende eigendomsbewijzen de hulp ingeroepen van de justitie in de persoon van de procureur generaal. Gelukkig heeft de procureur generaal zijn grondwettelijke taak neergelegd in de artikelen 145 van de grondwet en volgende goed begrepen en naar de letter en geest van de grondwet gehandeld door de politie op te dragen de nodige effectieve maatregelen te nemen. Overigens zijn het geen huizen die zijn neergehaald doch onbewoonde bouwsels die overnight zijn opgezet, de meeste nog in aanbouw. Benadrukt dient te worden dat de politie zich niet heeft beziggehouden met de ontruiming, doch slechts aan de eigenaren bescherming heeft geboden waartoe zij ingevolge de wettelijke regelingen verplicht was. Hieronder wordt de algemene politietaak verduidelijkt. Nogmaals ten overvloede dient de samenleving te weten dat de eigenaren hun eigen eigendommen hebben gesloopt. Immers is al gezegd dat alles wat zich op de grond bevindt door natrekking ook aan de eigenaren toebehoort.

  Voor de volledigheid worden de relevante grondwetsbepalingen als volgt geciteerd:
  Artikel 145 lid 1
  Het Openbaar Ministerie is met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten.
  Artikel 146
  1. Het Openbaar Ministerie bij het Hof van Justitie wordt uitgeoefend door of namens de Procureur-Generaal.
  2. De Procureur-Generaal vertegenwoordigt de Republiek Suriname in rechte. Hij is hoofd van het Openbaar Ministerie en is tevens belast met de justitiële politiezorg. Hij is bevoegd aan de ambtenaren, die met politionele taken zijn belast, zodanige instructies te geven, ter voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten, als hij in het belang van een goede justitie nodig oordeelt.

  Artikel 14
  De Procureur-Generaal waakt voor de richtige uitoefening van de taak van de Politie. Hij is bevoegd daaromtrent voorstellen te doen die hem dienstig voorkomen.

  Daarnevens moet de minister van justitie mr.M.Misiedjan ook gewezen worden op de algemene politietaak neergelegd in artikel 5 van het politiehandvest hetgeen voor zover hier van belang luidt dat de politie in het algemeen tot taak heeft zorg te dragen voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen. Voorts is de politie belast met de opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften op welker overtreding straf is gesteld.

  De gezamenlijke eigenaren verwachten op basis van de wet dat het eigendomsrecht zijdens de Staat dient te worden erkend en beschermd zijdens de Sterke Arm en dat occupatie die sedert 1982 strafbaar is gesteld in artikel 411A Wetboek van Strafrecht daadwerkelijk strafbaar wordt gesteld.

  Blijkens de uitspraken van de minister van Justitie, lijkt het erop dat hij voor criminele burgers opkomt en de rechtmatige eigenaren criminaliseert. De minister heeft zakelijk weergegeven onder meer de navolgende uitspraken gedaan:
  “Hij heeft daarom korpschef Delano Braam en procureur-generaal Soebhas Punwasi de opdracht gegeven tot “een volledige rapportage” over de mogelijk onwettige ontruiming en sloop.
  “We leven in een rechtstaat. Een ieder moet zich aan de wet houden. Het kan niet zo zijn dat de democratie wordt misbruikt om vrienden diensten te bewijzen”, zegt de minister.

  Gelukkig stelt de minister dat we in een rechtstaat leven en dat een ieder zich aan de wet moet houden. Gelijk dringt echter de vraagt aan de eigenaren of deze wet niet geldt voor de criminele ‘occupanten’. Dienen zij zich niet te onthouden aan het maken van inbreuk op eigendomsrechten van anderen. Is dat niet relevant voor de minister om dat uit te zoeken en adequate maatregelen te treffen ter bescherming van de zakelijk gerechtigden van de percelen. Als de minister zeer tendentieus stelt dat het niet zo kan zijn dat de democratie wordt misbruikt om vrienden diensten te bewijzen dan rijst direct de vraag op of de minister niet bezig is criminele ‘occupanten’ te beschermen en de hand boven hun hoofd te houden. Geldt de wet niet voor deze criminelen? En wat doet de minister voor de eigenaren wier percelen is/wordt geoccupeerd? Moeten zij niet in bescherming worden genomen? Is dat toevallig misschien omdat de criminele ‘occupanten’ allen van marronafkomst zijn en de benadeelde grondeigenaren van Hindostaanse afkomst?

  Hierbij moet gelijk worden aangetekend dat een groot deel van de marronbevolking gelukkig zich wel houdt aan de normen, waarden, wet en recht die gelden in onze samenleving, doch het is relatief een klein groepje die nu klaarblijkelijk worden ondersteund door de minister Misiedjan en andere politici. Klaarblijkelijk omdat de minister noch enig andere politicus van marronafkomst aan de samenleving heeft duidelijk gemaakt dat de ‘occupanten’ verkeerd handelen. Nog minder heeft de minister deze criminele ‘occupanten’ opgeroepen te stoppen met hun onwettige handelingen en zich van daar te verwijderen.
  Wanneer de minister op deze toer gaat dan is hij bezig geesten op te roepen die hij niet zal kunnen bezweren. De minister zou daarom voorzichtiger moeten zijn alvorens onverantwoorde uitlatingen te doen.

  Zit de rechtstaat van de minister zo in elkaar dat zij die met noeste arbeid een bepaald vermogen hebben opgebouwd met lede ogen moeten toezien hoe hun eigendommen worden ingepikt. De kruik gaat net zolang te water totdat zij barst. Als de minister en met de minister de regering (andere politici) in deze verkeerde keuzes maakt/beslissingen neemt, dan zullen de gevolgen niet te overzien zijn, want nu reeds kan worden gesteld dat zulks door de benadeelden niet zullen worden geaccepteerd.

  Het recht op afbraak komt onverwijld toe aan de eigenaren van de percelen die tevens eigenaren zijn van alles wat zich daarop bevindt, terwijl de minister de ‘occupanten’ wederom op het juridisch verkeerde been zet door te stellen dat zij recht hebben op schade vergoeding. Immers de schade claim die ‘occupanten’ vermenen in te kunnen stellen wegens afbraak ten gevolge van hun strafbaar/onrechtmatig handelen, zal rechtens falen aangezien zij zelf de onrechtmatige situatie hebben gecreëerd. De opvatting dat voor afbraak/ontruiming steeds een vonnis is vereist berust op een juridische onjuiste grondslag.
  Immers als de foute redenering wordt doorgetrokken dat voor voor elke afbraak/ontruiming een vonnis vereist is, zou het zo kunnen zijn dat men een dag thuis komt en een kraker in de woning ziet wonen, waarna men niets meer zou mogen doen zonder eerst een vonnis van de rechter in handen te hebben, een redenering geheel buiten de juridische realiteit.

  De gezamenlijke eigenaren doen dan ook een beroep op de regering en/of politieke partijen om juridisch de juiste voorlichting te geven aan de bevolking, de verkiezingsbeloften m.b.t. uitgifte van domeingronden na te komen op terreinen die tot het vrije domein van de Staat toebehoren en om de illegale occupatie daadwerkelijk een halt toe te roepen. De gezamenlijke eigenaren hopen dat deze schriftelijke reactie op de uitlatingen van de minister van justitie mr.M.Misiedjan hem ertoe zal bewegen zich goed te laten informeren en vervolgens die adequate maatregelen tegen de ‘occupanten’ te nemen zodat deze van de percelen van de rechtmatige eigenaren definitief worden verwijderd.

  De gezamenlijke eigenaren van de percelen gelegen ten noorden van het Sunny Point project.

  De families: Soebhan, Jawahier, Narain, Jankie


  Maak melding

 7. Misidjan je bent niet de enige. Tegen alle handelingen van ministeries, waar VHPers zichzelf flink middels corruptie hebben verrijkt en ten nadele van belastingbetalers hebben bevoordeeld, voert de VHP nu een hetze. Hierbij maken ze gebruik van media en zogenaamde partijbijeenkomsten om racistische onderbuikgevoelens bij hun achterban op te wekken (ook hier op WK). Wanneer ze daarop aangesproken worden spelen ze de vermoorde onschuld en gillen dat zij de gediscrimineerden zijn.

  Het begon met de discriminerende opmerkingen naar uw persoon van parlementarier Joghi, die zichzelf half Saramacca heeft toegeeigend. Meer volgt nog…

  Deze figuren willen nm niet dat de beerput opengaat bij de ministeries waar ze hebben huisgehouden, anders zullen er meer naast potie ex-minister Balessar achter de tralies verdwijnen!


  Maak melding

 8. Ik wist het!

  Belangen van familie en vrienden of etnisch gelijkgestelden beschermen komt vaak voor, niet alleen in Suriname. Maar dit is typisch zo’n geval.

  Het kan niet zo zijn dat elke stropdasdrager
  de politie kan opdragen om ergens in te grijpen. Er komt een klacht van bezetting van de eigendom binnen bij de politie en de commandant van dienst gaat de klacht dan in behandeling nemen. Niet Punwasi!

  Elite wil op die manier eigendommen van elite beschermen en wie zorgt dan voor de problemen van de kleine man?

  Duidelijk moet zijn dat niemand het bezit van een ander mag bezetten. Dat is strafbaar en daar moet de politie tegen optreden.

  Hoe mooi zullen de resultaten van minister Sastroredjo zijn wanneer blijkt dat ook dit stukje land oneerlijk is verkregen?


  Maak melding

 9. De Surinaamse politieke situatie op dit moment is op zijn best troebel te noemen. Weet niet waar dit allemaal naartoe zal leiden, maar ik ben pessimistisch gestemd over onze toekomst.

  Er zijn overal “belangen” die spelen en het zal niet lang meer duren of dit gaat zijn tol eisen.

  Wie kans ons helpen om dit mooie land tot ontwikkeling te brengen?


  Maak melding

 10. Volgens het politiehandvest van Suriname draagt de korpschef de uiteindelijke verantwoording van handelen van de korpsleden.Zeker als het gaat om korpsdiscipline m.b.t. het wel of niet hebben van een rechterlijk bevel.

  Wat mij hierbij interesseert is de houding van de korpschef, t.a.v. het hier gestelde probleem. Ik heb heel lang niets van deze man vernomen.

  Wel blijf ik van mening dat wilde occupanten niet, zolang er geen maatschappelijke acceptatie daarvoor bestaat of niet bij wet geregeld is, het recht hebben andermans bezit als de hunne te beschouwen. In zo een geval moet de rechter dan eerst uitspraak doen.
  Srika


  Maak melding

 11. Minister Misiedjan is niet etnisch bezig, maar heeft al een heldenbezoek gebracht aan Albina, de criminelen moeten mildere straffen krijgen (mensenrechten). Zelfs de politie heeft al op zijn donder gekregen omdat ze illegaal, bezet, gestolen, grond wou ontruimen. Wanneer ga je ook een bezoek brengen aan de SLACHOFFERS…… of zijn hun niet zo belangrijk. Wie is in jou Marron-ogen belangrijker, de criminelen of de slachtoffers…..WIE IS ETNISCH BEZIG?????

  Minister Misiedjan ik heb al voorspeld dat het niet lang gaat duren voordat je kleur gaat bekennen. Langzaam komt de aap uit de mouw.

  Minister Misiedjan ik heb zeer duur betaald voor mijn eigendom kavel, ik heb vijf jaar keihard voor gewerkt en gespaard met zweet, bloed en tranen….Ik ga het zeker niet accepteren als mijn stuk grond geoccupeerd wordt, geen enkel hardwerkende gecivileerde Surinamer denk ik, en daarna komt een minister me vertellen dat ik eerst naar de rechter moet gaan om mijn zuur verdiende stuk grond terug te kunnen krijgen……

  Dit zijn zeer gevaarlijk ontwikkelingen in Suriname.


  Maak melding

 12. Dit laat me denken aan een gezin waar zelden ruzie was tussen broers en zussen. Tot het moment dat een ouder wegvalt. Dan begint het gedonder. Er is niemand meer om de boel vast te houden en te sturen.

  Vaak gedragen mensen zich correct, puur terwille van iemand of instituut waar ze heel veel respect voor hebben. Voor wie of wat moet men nu respect hebben? Integendeel roept het alleen maar agressie op. Hopelijk blijft het bij dit soort akkefietjes en gaan jullie je pas verworven status als bananenrepubliek niet waarmaken door elkaar af te slachten.

  De groeten


  Maak melding

 13. Ik heb het al eerder gezegd de corrupte en stelende VHP’ers spelen een gevaarlijk spel. Ze spelen de racistische kaart omdat ze niet in het machtscentrum zitten, deze corruptelingen hebben staatsmiddelen jaren gebruikt voor eigen gewin en zullen alles op het spel zetten om Suriname te ontwrichten zodat ze weer in het machtscentrum kunnen komen.

  Surinamers let op uw zaak, op alle voormalige VHP ministerie zal men grote schoonmaak moeten houden en zaken onderzoeken, ook de rechterlijke macht zal gereoganiseerd moeten worden.

  Heel veel agenten hebben tijdens de vorige minister zelfmoord gepleegd omdat ze werden gepasseerd voor de inspecteur opleiding, men mag 10 keer raden wie de inspecteur opleiding mochten volgen.

  Muriel hoe weet je dat je op mij lijkt?

  Ik reageer niet op huidskleur of wat dan ook maar op reacties die geplaats worden. Hoe je eruit ziet maakt mij dus niet zoveel uit.


  Maak melding

 14. ethniciteit/discriminatie zie je niet als je zelf niet onderscheidend ingesteld bent > juspol is/was misschien een vhp-bolwerk maar de politie(-bond)dan ?.
  kom aan, maarten, weer joe so stoont det joe poet de faja point of die paaip in joe mout, baai ?.


  Maak melding

 15. Misidjan, kijk naar het niveau van je uitlatingen. Nu krijg je ook een aanvarin g met de Politiebond, iets wat je had kunnen vermijden. De politiebond is simpelweg opgekomen tegen je uitspraken en destructief optreden jegens de politie die gewoon zijn werk deed (een orde-maatregel nemen).

  Misidjan, je bent zelf racistisch bezig. Tot nu toe heb je nooit met 1 woord gerept over de illegale handelingen van de occupeerders. Jouw politieke leiders nog minder. Of ben je het eens met de occupeerders? De rechtstaat waar je het over hebt, kan de eigenaren van percelen niet eens beschermen.

  Misidjan, dus als ik vandaag iemand op mijn erf zie wonen, moet ik eerst naar de rechter om een ontruimingsvonnis te krijgen. Ik moet dus ook zelf de hoge proceskosten maken. Je bent even brutaal als degenen die beweren dat 1 persoon nooit zoveel grond mag hebben. Stel je nou eens voor: ik mag niets doen als iemand op mijn erf komt wonen.

  Misidjan, jij bent partijdig en racistisch, omdat je de illegale handelingen van je achterban nooit veroordeeld hebt. De daarop volgende acties van de politie wel!


  Maak melding

 16. Nr.7 je slaat de spijker op zijn kop.
  Het is tijd dat de dinosaurus VHP van het toneel verdwijnt met haar oeroude retoriek!

  Suriname moet vooruit.


  Maak melding

 17. isri
  jij moet ook niet rasistisch gaan beginnen te denken.
  ieder zijn beurt.
  toen hij nu wij
  toen wij en nu zij.
  zo gaat dat al sinds adam en eva.
  ben jij het vergeten?


  Maak melding

 18. Niet verwonderlijk deze laakbare mentaliteit van VHP om turbulentie te creeren in Suriname met allerhande ‘false flag’ scenarios geschoeid op het doemdenken a la Geert W., & de rightwing nuts van America.
  Het moge geen volledige verrassing zijn dat vele hindoestaanse broeders in Den Haag en omstreken gestemd hebben op Geertje’s PVV.
  Deze inflexibiliteit van VHP’ers aan de Noordzee in het uiten van hun steun aan PVV, werd bevestigd door een hindoestaanse CDA-gemeenteraadslid tijdens een actualiteiten programma van Anil Ramdas. Dus kan men stellig zeggen dat de VHP in feite de Surinaamse versie is van de NL-PVV. Het getuigt van een ware onverholen minachting en wantrouwen naar de rest van ons. Een niet mis te verstane absurditeit met gevaarlijke pretenties die als een tikkende tijdbom het beste tijdig onklaar gemaakt moet worden middels een rechtvaardig, transparant democratisch proces. In feite, zou er een ‘zero tolerance’ beleid gehanteerd moeten worden tegen de VHP-roedel van onruststokers, angstzaaiers et al zodat verdere escalaties van fragmentatie in de Surinaamse gemeenschap tijdig gepareerd wordt. Bovenal ter preventie van catastrofes die veerkracht en daadwerkelijk vooruitstreven en progressieve hervormingen in Suriname zouden belemmeren, laat staan helen!

  *BROKO A PINA, TEK A GUDU*


  Maak melding

 19. Is altijd een leuk schouwspel hoe de een de ander beticht, je kan je de vraag stellen hoe het toch komt dat er vele in het machtscentrum zitten van Suriname die geld, huizen, grond en kapitaal bezitten ondanks ze nooit een slag gewerkt hebben of enige vorm van scholing hebben gevolgd.
  ALs ze dat nou een uitleggen aan de bevolking dan kunnen zij dat kunstje ook nadoen, zou een hoop schelen in de armoe.


  Maak melding

 20. Beste Nena (reactie 7),

  Een ’permanente bezetting’ van het ministerie van Justitie en Politie in de Republiek Suriname en de Surinaamse Rechterlijke Macht, is altijd al het ‘voornaamste’ doel geweest van een racistische V.H.P. elite. Met als voornaamste reden: Het beschermen, verdedigen en continueren van ‘alle’ V.H.P. politieke acties en/of handelingen, belangen en voornemens van deze elite, in relatie tot haar “verworvenheden” en haar toekomstige “idealen”.

  Vandaar ook dat de ‘kern’ van de huidige perikelen van deze elite rond de huidige minister van Justitie en Politie van Suriname Martin Misiedjan ‘angst’ is, opgrond van ‘racisme’. Waaraan deze V.H.P. elite trouwens haar ontstaansrecht ten tijde het kolonialisme aan ontleende. Dit volgens de ‘principes’ van het apartheidssysteem toen in Zuid-Afrika, als van de N.S.B. o.l.v. Anton Adriaan Mussert (1894-1946) ten tijde de Tweede Wereldoorlog.

  http://www.youtube.com/watch?v=3_juqO0FQ5E&feature=related

  Vandaar dat wij met zekerheid kunnen stellen, dat de V.H.P.- Suriname in haar huidige vorm inclusief haar partij cultuur en idealen, gekwalificeerd kan worden als een ‘slap aftreksel’ van de racistische Afrikaner Party van Zuid Afrika. Waarbij ‘rassenscheiding’ de essentie vormde tijdens het Apartheidregime.

  Rede waarom Minister Martin Misiedjan door deze V.H.P. elite gezien wordt als een “indringer” in haar eerder hierboven vermelde “thuislanden”. Namelijk “haar” V.H.P. ministerie van Justitie en Politie en “haar” Surinaamse Rechterlijke Macht. Neokoloniale bolwerken intussen, waar deze V.H.P. elite zich met hand en tand aan vast wenst te klampen. Als een angstig kind aan de rok van een moeder.

  http://www.youtube.com/watch?v=z-2nCtt8QyE

  Het ‘passief geweld opgrond van angst’ in het denken van deze V.H.P. elite daarentegen, vindt haar oorsprong beslist NIET in de veranderende inzichten van de huidige minister Martin Misiedjan, op basis van een nieuw politiek beleid op dat ministerie. Maar opgrond van een racistische V.H.P. politiek cultuur met apartheid als grondslag (kern) en racisme als politiek middel.

  Welke vroeg of laat ook in een multiculturele samenleving als dat van de Republiek Suriname gedoemd zijn tot verval te geraken. Om tot opluchting van de gemeenschap zichzelf tenslotte voor goed te begraven.

  http://www.youtube.com/watch?v=Yns4KDe2GC4&feature=related


  Maak melding

 21. Muriel zegt:

  ‘Je hoeft niet in een glazen bol te kijken, maar gewoon de politieke ontwikkelingen in het juiste perspectief te plaatsen en daaruit een langetermijn conclusie uit te trekken.’

  En dat is nou net jouw grootste probleem Muriel. Je weet half niet wat er in Suriname gaande is, waardoor je het ook niet in het juiste perspectief kan plaatsen en daarom een heleboel onzinnige, uit je duim gezogen conclusies trekt!

  Dus hou maar op, je hebt jezelf al lang en breed hierop dit forum in de nesten gewerkt. In ieder geval ben je summa cum laude geslaagd voor koeterwaalogie 🙂


  Maak melding

 22. Harry (#6) i.p.v. je racistische onderbuikgevoelens te laten spreken, lees artikel 411a, lid 2 van het wetboek van strafrecht nog eens goed door. Indien je het niet snapt kun je ook mijn 2e posting lezen bij ‘Minister Justitie Suriname tegen misbruik politie’. Succes!!!


  Maak melding

 23. Speciaal voor Nena. en de rest die het lezen wilt.
  Na jouw posting gelezen te hebben wil ik je het volgende zeggen.
  De Inhoud van je stuk valt mij gelet op je hoge opleiding vies tegen.
  Je bent wat mij betreft nu echt door de mand gevallen.Voorts ben ik de menig toegedaan dat je selectief blind bent.
  Je doet voorkomen net of alleen de VHPers corrupt zijn.Dankzij de racistische kiesstelsel heeft de VHP nooit de macht in SME gehad. Alleen als de heersende partij de NPS de verkiezing dreigde te verliezen mochten zij even meepraten als coalitie partner.Dus als je over corruptie en racisme wil hebben moet je eerst bij het begin beginnen.Ik ben het volledig met je eens dat de beerput eidelijk open moet en dat de verantwoordelijken hun straf niet mogen ontlopen.En dan maakt het mij niet uit van welk pluimage ze ook zijn.Laten wij eerst dan beginnen bij ” Des for Pres”.verder afgekort DDB.Een beroeps crimineel met moord en drugsdeal op zijn geweten.Daarnaast heeft hij
  zich enorm verrijkt tijdens de acht /negen jaren durende dictatuur.Ga maar voor je zelf na welke bezittingen en concessies hij en zijn naaste vrienden van NDP hebben.Vooral in het binnenland.Distict Sipaliwini is overigens zijn creatie.Zijn totale vermogen is tig keren meer dan de totale rijkdommen van alle politici vanaf de autonomie van SME tot de staatsgreep van 1980.Over zijn huidige coalitie vrienden als Somo en Brunsie praat ik nog niet eens.Wij zouden echte naivelingen zijn om te denken dat juist hij met zijn ongeleide projectielen (zijn coalitie partners Somo en Brunsie-het slechtste deel v/h front) wet en recht, rust en veiligheid, eerlijkheid en objectieviteit of anders gezegd een behoorlijk bestuur tot stand zullen brengen in SME
  Bij de benoeming van Misidjan gaf ik hem het voordeel van de twijfel helaas ben ik nu van dit geloof afgestapt.
  Hij is gewoon een vazal van DDB en zijn ministerschap is voor hem veel belangrijker dan een goed beleid die hij zelf zegt te voeren.De beste verdediging is de aanval zelf denkt Hij.Zo kan ik nog even doorgaan met de corrupte bende om DDB heen, maar zal het hierbij laten.Het onderstaande wil ik nog even gezegd hebbem:
  Als de onderlinge verhoudingen in SME niet in positieve zin verandert dan stevenen wij af op raciale onlusten.De inhoud van je stuk zal alleen maar bevorderend zijn voor dit onheil.

  Latish


  Maak melding

 24. Is het niet deze regering die steeds gilt een eind te willen maken aan etniciteit? Maar is het ook niet deze regering die bij alles wat de klok slaat etniciteit erbij haalt???
  Neem dit geval nou, de Minister schreeuwt dat het een etnische aanval is op hem bla bla bla. Wat blijkt nu, de opdracht komt van de PG. Moet ik begrijpen dat de PG etnisch bezig is?
  Ik denk dat het hoog tijd is dat de Minister publiekelijk zijn verontschuldigingen aanbied.Is hij niet etnisch bezig, de occupanten lijken immers op hem?


  Maak melding

 25. Beste Nr. 7

  Eerlijk zeggen, is de VHP de enige partij die zich zg d.m.v. corruptie heeft verrijkt??
  En al die andere partijen niet??? Kom op je hebt geen boter op je hoofd toch of ben je zo naief???? hahahahh


  Maak melding

 26. Misiedjan speelt hier zelf de ethnische kaart.
  Formeel hadden de agenten voldoende gronden om op te treden, aan de andere kant kunnen er natuurlijk vragen gesteld worden waarom nu wordt opgetreden. Voeg daarbij de opmerking van Kanhai dat de politie terecht is opgetreden en we zien de big picture.

  Dit alles is niet VHP gerelateerd maar veel eerder een DDB opzetje. Lok Misiedjan uit, laat hem de ethnische kaart spelen en hij maakt zichzelf onmogelijk. Mooie gelegenheid voor DDB om hem te vervangen door iemand die hij beter onder controle heeft. Vergeet niet dat Misiedjan de door DDB geplaande vervanging van de bewaking heeft laten mislukken.
  Een bewaking waarbij we ons terecht moesten afvragen waarvoor de bewakers aangesteld werden:
  – de rechter bewaken tegen kwaad dat hen kan geschieden OF
  – de rechters bewaken zodat zij DDB’s belangen geen kwaad kunnen doen!!!

  Onder druk van buiten heeft Misiedjan daarbij zaken terug gedraaid. Iets wat DDB blijkbaar niet aanstond. De NDp aanmhang had gelijk DDB is veranderd, hij heeft bijgeleerd. Maar of we daar nu zo blij mee moeten zijn is zeer de vraag.


  Maak melding

 27. Beste Earth Wind and Fire,
  Het waren niet alle hindostanen hoor,wel bijna alle HINDU`s,in Almere hebben ze massaal gestemd voor die Wilders,denkende dat ze zo omarmd zullen worden,je weet toch alles doen zulke lui om er beter van te worden.Ze vergeten 1 ding,Wilders is tegen allochtonen en daar horen ze ook bij.
  Alle vrijages ten spijt,lees NPS, blijven die hindustanen,hun eige hachje redden.Voor de goede orde ik heb niets tegen welke ras dan ook,maar de eerlijkheid gehied om de minister gelijk te geven.


  Maak melding

 28. Dat de PG de korpschef van politie,Braam, niet op de hoogte stelde van zijn voornemens, stemt mij zeer ongerust.

  Vermoedelijk is er weinig tot geen communicatie tussen de PG en de korpschef.

  Heeft dit te maken met een machtsstrijd en controle hebben over dit politiekorps? En heeft dit ook te maken met de vrees binnen dit gedeelte van justitie waarbij sommige pionnen buiten deze structuren ook actief anders acteren en dat zij straks hun invloed kwijt raken?

  Now a godo broko, a sieri e panja! Dit is pas het begin van het verhaal! Wij zullen nog meer zien gebeuren!

  Opmerking aan Muriel(nr.2):

  In jouw reactie geef je aan een rasechte Creoolse te zijn en niet aan racisme te doen en zeker niet met emotie te reageren. Dit geloof ik graag.
  Maar door te zeggen dat jij een rasechte Creoolse bent, graaf jij je eigen valkuil en kom je ongeloofwaardig over.
  Denk in de toekomst hieraan.
  SRIKA


  Maak melding

 29. Die hele PG is niet heel en ook niet wijs….mijn vraag blijft aan wie heeft hij opdracht gegeven.

  Ik snap het niet hij gaf opdracht maar aan wie, een eigen leger of korps van enkele bevriende dievende politie mannen…a man law zo laat hij duidelijk blijken hoe makkelijk het is dictatuur toetepassen wat een domoor wat een ezel.

  Hier moet onmiddelijk duidelijkheid in komen anders is einde zoek……en laten wij duidelijk zijn hier is het duidelijk dat wij niet te doen hebben met strafrecht of strafvordering….dus PG law.

  Hier gaat het niet om roof al wonen deze mensen 50 jaar daar zij doen met wonen geen vlieg kwaad, want de eigenaar kan alles verkopen met de bewoners en al op zijn stuk terrein.

  Als men daar vredig woont kan het zijn na uitspraak van de rechter dat men moet vertrekken of eigenaar verkoopt stuk land aan bewoners daar uit HEBZUCHT…. het is toch gewoon BOS…Bos…daarom behoorde PG zich erbuiten te houden…of wil hij laten zien hoe men DICTATOR kan spelen…idioot.PG law !!! a don no k.k.


  Maak melding

 30. Onderstaand het commentaar van Jennifer van Dijk-Silos op de commotie rond de actie van PG Punwasi versus minister Misiedjan van Justitie en Politie. (bron: Starnieuws)

  Vooral de laatste zin is killing voor de minister. Zijn dagen lijken hiermee geteld; deze mevrouw staat heel hoog aangeschreven bij de President. In feite geeft zij hem een brevet van onvermogen. Wordt vervolgd……

  QUOTE

  Van Dijk: PG niet buiten zijn bevoegdheid getreden

  21 Oct, 12:20

  De advocaat Jennifer van Dijk-Silos zegt dat de procureur-generaal niet buiten zijn bevoegdheid is getreden tijdens de ontruiming bij Sunny Point.

  In artikel 146 lid 2 van de grondwet staat:
  2. De Procureur-Generaal vertegenwoordigt de Republiek Suriname in rechte. Hij is hoofd van het Openbaar Ministerie en is tevens belast met de justitiële politiezorg. Hij is bevoegd aan de ambtenaren, die met politionele taken zijn belast, zodanige instructies te geven, ter voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten, als hij in het belang van een goede justitie nodig oordeelt.

  Van Dijk merkt op dat ‘goede justitie’ ook betekent om stil bij te staan of het nodig was om de opstallen met een bulldozer kapot te maken. Zij vindt ook dat het goed zou zijn om de korpschef te melden dat zo een actie plaats zou vinden. Dan was de korpschef ook op de hoogte hiervan.

  De advocaat vindt dat er een betere communicatie moet zijn tussen het Openbaar Ministerie en de korpsleiding. Van Dijk merkt op dat deze zaken met tact opgelost moeten worden. Niemand heeft er baat bij als zaken uit de hand lopen.

  De jurist vindt dat de minister best wel informatie mag opvragen als hij verneemt dat er een ontruiming plaatsvindt. Hij is niet bevoegd in te grijpen in het opsporings- en vervolgingsbeleid.

  Advocaat Jennifer van Dijk-Silos

  UNQUOTE


  Maak melding

 31. @ Srika

  Een Creoolse is iemand van gemengde afkomst en die in een ander werelddeel, voornamelijk in Zuid- en Midden-Amerika, uit vroeger geïmmigreerde blanke (voor)ouders is geboren.

  In Suriname wordt ten onrechte een Creoolse verward met een Negerin( donker en met kroeshaar). De wereld is groter dan Suriname.

  Ik heb niet beweerd dat ik een Negerin ben, wel getint zoals meeste mensen van gemengde afkomst. Voor mij is het persoonlijk geen issue, wel voor sommige anderen op dit forum.

  Maar natuurlijk stel ik mij heel kwetsbaar op. Commentaar leveren is inherent aan jezelf kwetsbaar opstellen. Daar kunnen anderen nog een puntje aan zuigen.

  Toch bedankt om je zorgen. Heel aardig.


  Maak melding

 32. @nena

  wie heeft het onderbuikgevoelens en wie praat met onderbuik gevoelens. Lees je artikel zelf, jij begint toch met onderbuik rotsooi en vingerwijzingen. Ik leg slechts feiten neer!
  Zo bekrompen dat je bent dat je dat niet ziet en criminelen wil beschermen omdat je je aan geasssocieerd voelt. Indien de VHP zich verrijk zou hebben, heb ik dat nergens in mijn artikel goed gekeurd!
  Dit is dus het denknivo van Misiedjan en de zijnen!! niet tot twee kunnen tellen en bleren.
  Als illegale occupatie o.k. is laat ze dan eerst bij jou komen roven, niks aan de hand dan toch.


  Maak melding

 33. Latish e.a. dit artikel gaat over het gedrag van VHP jegens Misidjan, daar reageer ik nu op.

  Wie vaker mijn postings leest weet dat ik 1.anti-bouta,-Somo en -Brunsie ben 2. de gehele NF er vaker van langs heb gegeven en 3.alleen DOE tot nu toe integer en democratisch vind.

  Vergis je niet in de VHP ik heb van heeeel dichtbij gezien waar deze mensen mee bezig zijn. Vooral toen Sardjoe VP was! Een Surinaamse VP heeft veel regeermacht en fungeert als een premier. Een VP kan op ministeries maken en breken wie hij wil. Waarom denk je dat er zoveel honderden mensen vlak voor en na de verkiezingen zijn aangenomen op VHP-ministeries? Dus kom mij geen naive verhalen vertellen over dat VHP slechts een bescheiden bijrol speelde naast de NPS. Denk maar niet dat Balessar alleen voor zichzelf een straf uitzit!

  Voor de rest heb ik op #23 hetzelfde advies dat ik aan Harry heb gegeven voor jouw e.a.:

  Je kan in al je emoties denken van Misiedjan wat je wilt, maar JURIDISCH gezien heeft hij gelijk.


  Maak melding

 34. Hindostaan (#25) weet waar je over praat wanneer je het hebt over PG Punwasi, hij heeft genoeg op zijn kerfstok om een nieuwe John Grisham van te schrijven 🙂


  Maak melding

 35. Misidjan zit op de verkeerde plek,deze man is onkundig en is bezig de rust en stabiliteit die er heerste onder de Front regering weer compleet te niet te doen.Hierdoor is Suriname verworden tot een grote vraagteken.


  Maak melding

 36. Wat ik heb begrepen dat 4 families indertijd domeingrond hebben toegewezen. Nu meen ik te weten dat domeingrond wordt uitgegeven voor twee doeleinden, t.w. bebouwing of beplanting.
  Gebeurt er binnen een bepaalde tijd niets dan gaat de domeingrond terug naar de staat !
  Ik weet dat dit de praktijk niet is, maar dat bepaald lieden zolang en zoveel hectares in bezit houden, om er later d.m.v. verkavelen er grof geld mee te kunnen verdienen. Dus nu eens de regels vormen zonder aanziens des persoons en jammer voor de verliezende partijen !


  Maak melding

 37. 2. De Procureur-Generaal vertegenwoordigt de Republiek Suriname in rechte. Hij is hoofd van het Openbaar Ministerie en is tevens belast met de justitiële politiezorg. Hij is bevoegd aan de ambtenaren, die met politionele taken zijn belast, zodanige instructies te geven, ter voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten, als hij in het belang van een goede justitie nodig oordeelt.


  Maak melding

 38. Kamaro schrijft:
  37.October 22nd, 2010 at 4:08 am
  Misidjan zit op de verkeerde plek,deze man is onkundig en is bezig de rust en stabiliteit die er heerste onder de Front regering weer compleet te niet te doen.Hierdoor is Suriname verworden tot een grote vraagteken.

  Waar blijk zijn onkunde uit? Het toepassen en uitvoeren van de wet is iets anders dan vanuit emotionele overwegingen en onderbuikgevoelens handelen en je gal spugen.
  JA, de rechtmatige eigenaars hebben een punt. JA, de PG mag opdracht geven de onrechtmatigen te verwijderen, echter dit alles moet binnen de wet geschieden.
  Er is hier geen strafbaarfeit gepleegd die in het wetboek van strafrecht terug te vinden is. Het gaat hier om een civiele zaak en hiervoor heb je andere wetgeving voor.
  De vraag is of hiervoor in Suriname een wet is. Is het antwoord JA,dan moet je de zaak voorleggen bij een rechter die hierover een uitspraak moet doen. Pas hierna kan je uitvoering geven aan een eventuele verwijdering. LET OP. Het optreden van de politie moet ook binnen een wettelijke kader plaatsvinden.


  Maak melding

 39. Nena,

  Die onderbuikgevoelens uit een bepaalde hoek hebben wij vanaf dag een gezien en gehoord.

  Het is transparant als de Minister aangeeft wat de problemen zijn op zijn ministerie, iedereen hoort dit te weten, punt.

  De reacties van de VHP en vooral jogi in de DNA hebben we toch allemaal gehoord, wie struisvogel wil spelen mag, maar de waarheid moet gewoon gezegd worden.

  Wat dat betreft zijn het juist de racisten die nu schreeuwen dat de Minister zelf etnisch bezig is.

  Criminelen zal je vinden waar je ze zoekt.

  Het zal dus kloppen dat er veel Marrons roven, maar gaan we kijken naar witteboord criminaliteit, corruptie en grote drugshandel zal je dus waarschijnlijk geen enkele Marron vinden. Het verschil is dus dat de een een das aan heeft en de ander niet.

  latish is een gefrustreerde gek, die overal Bouterse ziet.

  Hindostaan, het klopt dat deze regering een einde wil maken aan etniciteit en dat ze iedereen wil bijbetrekken in de ontwikkeling van Suriname.

  De hindustaanse vhp heeft anders besloten en gaat op de etnische racistische toer om chaos te creeren, dus neem het de regering niet kwalijk.

  Deze hele ontruiming moet je dus ook in dat kader zien, de minister uitdagen mbv de PG, die gewoon de korpschef overslaat en rechtstreekt een ondergeschikte opdracht geeft voor ontruiming. De vraag is en blijft als die mensen al jaren op die terreinen wonen, waarom nu.

  Lees die brief van die gedupeerden, een en al etniciteit.

  In ieder geval weten we nu wat shanti precies betekend.


  Maak melding

 40. Beste Harry. Het is al verfoeilijk genoeg dat de zg gezamenlijke eigenaren met dit bericht de samenleving middels juridische prietpraat zand in de ogen strooit, wetende dat het gross toch niet zal snappen wat dat gebazel allemaal betekend. Verfoeilijk is het dat een figuur als jij, die duidelijk enige link heeft met de voornoemde groep dit relaas hier houdt. Je weet drommels goed dat er hier om het werkelijke juridische punt heen wordt gedraaid. Ik zal het maar niet hebben over het etnische aspect dat er dik doorheen zit. De vraag is of de ontruiming op een juiste manier heeft plaats gevonden, dus MET een rechterlijk bevel. NEE DUS! Punwasi neemt hierin de verantwoordelijkheid op zich. De vraag dringt zich op waarom. Wat is zijn belang(genverstrengeling) in deze? Familiair, politiekvriendschappelijk, economisch of gewoon etnisch? Daar moet je op reageren en niet lopen goed praten wat er hier is gebeurd. Ook al heeft men op jou terrein gebouwd en is de boel dus van jou, volgens de wet blijf je er met je gore poten af tot de RECHTER anders beslist. En ja, Punwasi moet op het matje geroepen worden en publiekelijk een verklaring afleggen en ja, de betrokken agenten moeten disciplinair een veeg uit de pan krijgen en ja, de ontruimers moeten vervolgd worden.


  Maak melding

 41. @41 Hugo Veldbloem

  Ik heb niks met de front regeringen gehad, vind ze een schande voor Suriname (de enkele lichtpuntjes daar gelaten zoals Telting en Hildenberg), maar ik denk ook dat Misidjan hier te snel zijn conclusies getrokken heeft.

  Verder vind ik dat hij zelf juridische bijstand nodig heeft, in die zin dat hij zijn juridische experts op het ministerie had kunnen/moeten raadplegen. Deze zouden hem na enige tijd hebben kunnen vertellen over de route PG, die in het onderhavige geval gevolgd is.

  Maw, ondanks het feit dat hij een jurist is, maakt hij een juridische misstap.

  Kijk, ik ga hem niet direct ophangen of lynchen. Iedereen maakt fouten. maar ik denk dat deze fout wel voorkomen had kunnen worden. Want nu heeft hij wel heel snel de politie weggezet in een bepaalde hoek, terwijl dat helemaal niet aan de orde was.

  En als ik daarnaast hoor dat hij het ook heeft over de “etnische route”, ja dan denk ik dat Kamaro een punt heeft.

  Maar ik wil hem dit vergeven, als hij ervoor zorgt dat de justitiële machine weer zonder haperen kan werken. Kijk, dat de korpschef er ook niks van wist, dat kan natuurlijk ook niet. Zeker gezien de zwaarwichtige maatschappelijke reacties die te verwachten waren.

  Maar minister Misidjan moet naar mijn mening aan de slag, met zichzelf en met zijn organisatie zodat het niveau van het justitieel apparaat nog hoger komt te liggen.


  Maak melding

 42. Muriel, ik begin zo zoetjes aan te denken dat je ze niet allemaal op een rijtje hebt, je bent goed geflipt.

  Onderstaand ga ik aangeven waarom ik dit denk, nee ik denk niet, ik weet het bijna zeker.

  muriel op 2
  “En mijn lieve vrienden Sosoboto en Nena, ik lijk meer op jullie dan op een Hindostaanse. Sterker nog: ik heb absoluut geen Aziatisch bloed in mij (zover ik weet) maar een rasechte Creoolse die met beide benen op de grond staat.”

  Dit zegt Srika op 30
  “In jouw reactie geef je aan een rasechte Creoolse te zijn en niet aan racisme te doen en zeker niet met emotie te reageren. Dit geloof ik graag.
  Maar door te zeggen dat jij een rasechte Creoolse bent, graaf jij je eigen valkuil en kom je ongeloofwaardig over.”

  muriel reageert als volgt op 33
  Ik heb niet beweerd dat ik een Negerin ben, wel getint zoals meeste mensen van gemengde afkomst. Voor mij is het persoonlijk geen issue, wel voor sommige anderen op dit forum.

  muriel komt eerst vrijwillig verklaren dat ze een rasechte creool is, om later te verklaren dat het voor haar geen issue is, maar wel voor anderen op dit forum.

  Heeft iemand jou ooit gevraagd wat of wie je bent dan?

  Verder probeerd muriel de wijsneus uit te hangen, en verklaard een en al koeterwaals met haar rasechte creool.

  “Een Creoolse is iemand van gemengde afkomst en die in een ander werelddeel, voornamelijk in Zuid- en Midden-Amerika, uit vroeger geïmmigreerde blanke (voor)ouders is geboren.

  In Suriname wordt ten onrechte een Creoolse verward met een Negerin( donker en met kroeshaar). De wereld is groter dan Suriname.”

  Muriel wil dus komen vertellen dat het een onterechte beschrijving is in Suriname. Terwijl het woordje creool gewoon meerdere betekenissen heeft.

  Onderstaand heb ik het een en ander speciaal voor jou uitgezocht, haal je hart maar op. Misschien toch handig dat je af en toe wat leest en minder naar die glazenbol kijkt met je glazige ogen.

  criollo, de aanduiding van in Latijns-Amerika geboren nakomelingen van Spaanse kolonisten

  Creolen (Suriname), de voorheen in Suriname gebruikelijke aanduiding voor de in het land geboren slaven; thans aanduiding voor in Suriname geboren Afrikanen en negroïde kleurlingen

  Afro-Caribisch, een afstammeling van Afrikaanse slaven in de Cariben

  Cajun, een afstammeling van Fransen en/of hun Afrikaanse slaven in de Amerikaanse staat Louisiana

  Krio (volk), een afstammeling van ex-slaven in Sierra Leone
  een bepaald model oorring

  Creolen (blanke kolonisten) de benaming voor blanke Franse kolonisten in de Franse koloniën in het Caraïbisch gebied

  Creool
  Let op: Spelling van 1914 Over de beteekenis van dit woord is veel geschreven. De gewone is: een blanke bewoner van Zuid-Amerika en de West-Indiën, aldaar geboren uit Europeesche ouders. Deze beteekenis is echter niet de geldende in de koloniën. Creool heet daar al wat er geboren is, mensch of huisdier; oorspronkelijk werden evenals in Brazi ‘
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_

  creool
  1) Afstammeling van negerslaven (sur.) 2) Bastaard 3) Halfbloed 4) Iemand met gemengd bloed 5) Inboorling 6) Indo 7) Inwoner van Suriname 8) Kind van Europese ouders geboren in Zuid-Amerika 9) Kleurling 10) Nakomeling van Europeanen in een ander werelddeel 11) Persoonsbena ‘
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoor

  creool
  mesties, Surinamer ‘
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/creool

  creool
  De in Latijns-Amerika geboren nazaten van een samensmelting van Afrikaanse slaven en mestiezen (Spaans en Indiaanse vermenging ). ‘
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/creool

  creool
  cre` ool («Frans«Portugees) de -woord (mannelijk) creolen , cre` ool – se de -woord (vrouwelijk) creoolsen 1 iem. die in een ander werelddeel, voornamelijk in Zuid- en Midden-Amerika, uit vroeger geïmmigreerde blanke (voor)ouders is geboren, soms ook voor iemand van blanke en indiaanse afstam… ‘
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/creool

  creool
  •de in Latijns-Amerika geboren nazaten van een samensmelting van Afrikaanse slaven en mestiezen (Spaans en Indiaanse vermenging). ‘
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/creool

  Creool
  Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (…olen), [iemand] die in een ander werelddeel geboren is uit ouders, waarvan slechts één tot de Europeanen behoort. ‘
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst


  Maak melding

 43. Dezelfde advocaat die Bouterse verdedigt, neemt stelling tegen Missiedjan en zegt dat de actie rechtmatig is.

  EBU-Akademiya en de rest die vinden dat het een hetze is van de VHP, de racistische partij in Suriname, lees het bericht aandachtig en laat het tot je doordringen.

  Valse Akademiya kan zich heel goed vinden in de uitspraken van zowel Waterberg als Missiedjan dat Hindostanen etnisch bezig zijn, want keer op keer laat ook hij zich zeer racistisch uit over die mensen.

  Met mensen als valse Akademiya is het altijd goed uitkijken geblazen.

  Ben heel erg benieuwd naar de reactie van Bouterse dat Irvin Kanhai die zijn belangen behartigt, stelling neemt tegen een minister uit zijn regering.

  Tis gelachen geblazen.

  http://www.dwtonline.com/website/nieuws.asp?menuid=37&id=82555


  Maak melding

 44. Hugo veldbloem.go sribie.Of lees eerst wat je zelf schrijft over de bevoegdheden van de pg.De pg is bevoegd om zowel op klachte of ambthalve op te treden.Het parket is een onafhankelijke lichaam die wel is waar door de ministerie van just-pol betaalt wordt.De Pg staat aan het hoofd ervan.Dan volgt de AG[advocaat generaal]En dan de officieren van justitie.En alle politie officieren zijn tevens sub.officieren van justitie en daaraan ontlenen ze de bevoegdheid om iemand in bewaring te stellen.Dus wie geeft wie opdracht en in welke raamwerk dat gezien moet worden?Leg eens uit…


  Maak melding

 45. Ambtshalve=is verplicht een onderzoek en vervolging instellen bij signalering van een strafbaar feit die genoemd is in het wetboek van strafrecht.[ingevolge Ambtseed]
  Kachte=belediging of smaad e.d


  Maak melding

 46. Heer Hugo Veldbloem (#40/41),

  Juist weergegeven; mijn compliment.

  Maar….. stel dat het antwoord op uw eigen vraag in #41 JA is. Dan heeft PG Punwasi wel voor zijn beurt gehandelt en de bevoegdheid van anderen overgeslagen.
  Komt dit dan overeen met wat u in #40 schrijft? Gewoon uit nieuwsgierigheid.

  Dit hele gebeuren heeft met machtsstrijd te maken. En daar waar bij Wet dit soort zaken niet strikt geregeld zijn, zal machtsmisbruik vaker voorkomen.

  Trouwens, deze handeling van Misiedjan geeft ons inzicht in een van de vele “HEILIGE HUISJES” die Suriname kent. Daar waar macht wordt misbruikt of gebruikt ten eigen of van vrienden of familievoordeel.

  Suriname kent veel van dit soort Heilige Huisjes maar niet alleen bij de VHP. Alle politieke partijen (DOE uitgezonderd) in Suriname hebben er een paar.

  Deze handeling van Misiedjan zien velen als een etnische aanval op de Hindustaan, maar m.i. tracht hij hiermee bevoegdheden bij Wet te regelen. En dat hoort in een Rechtsstaat.
  Hij zegt dat hij een etnisch spel ziet, maar dat komt m.i ook voor bij KTPI, NPS of PL.

  De PG verstrengelt belangen om belangen van vrienden of kennissen te beschermen door een rechtstreekse opdracht aan de politie te geven en hierdoor anderen over te slaan.

  Occupatie is STRAFBAAR. Maar wel volgens de toegestane, vooraf bepaalde regels. Voor je beurt opdrachten geven is niet strafbaar, maar wordt wel gezien als MACHTSMISBRUIK.

  Wanneer alle Heilige Huisjes binnen de verschillende politieke partijen aan bod komen, dan kan Suriname een nieuwe start maken. Als men denkt dat alleen de VHP haar macht misbruikt, dan is men pas echt etnisch verkeerd bezig.

  Bedankt voor uw duidelijke toelichting.


  Maak melding

 47. Lucien, Sosoboto en Veldbloem jullie hebben begrepen dat je los van emotie de zaak juridisch moet bekijken. Wanneer het gaat om het ontruimen van een illegaal stuk bezet grond is ALLEEN DE STRAFRECHTER bevoegd het bevel tot ontruiming te geven en niet PG Punwasi(staat in artikel 411a Wetboek van Strafrecht Veldbloem). Dus ook van Dijk-Silos heeft het bij het verkeerde eind. Inmiddels heeft de PG al schriftelijk zijn verantwoordelijkheid genomen voor deze onrechtmatige actie.


  Maak melding

 48. Het spel is begonnen: Verdeel en heers en wij en zij”.
  Het zaaien van etnische verdeeldheid door leiders die voorop moeten gaan in het prediken van eenheid onder het volk.

  DDB heeft het ooit gehad over: “te deng e ka karee,ka karee”.

  Een democratische – en rechtstaat is een staat waarin een ieder in vrijheid en veiligheid mag wonen en leven en haar/zijn mening mag verkondigingen en opkomen voor haar rechten.


  Maak melding

 49. Nena # 35
  Voor jouw opmerking inzake de integriteit van Doe krijg je van mij een welgemeende tien plus als wardering.
  Het overige verdient een plaats in de vuilnis container.
  Niet de corruptie van VHP moet worden bestreden maar de corruptie in SME.
  De geschidenis van SME is jouw niet helemaal bekend.Ik weet ook niet veel maar kan als het moet het een en ander uitleggen.
  Jouw verwijzing inzake racistische onderbuik gevoelens # 23 is naar mijn mening niets anders dan (zelf) projectie.
  Over “jouw juridische gelijk” van Mr Misiedjan wilde ik het een en ander schrijven maar ben bang dat ik in herhaling zal vallen. Dus daarom het advies om posting #32 van Muriel te lezen.
  Het zal je goed doen.En vergeet niet het onderstaande tot je te nemen.Het zal misschien ook verstandig zijn het door te mailen naar Mr Misiedjan.
  “Niet alle meesters in de rechten zijn het recht meester” Misschien komt het nog goed met hem als hij zijn koers verandert.
  Mahatma Gandhi bezorge zijn land de onafhankelijkheid met een geweldloze strijd tegen de barbaarse engelsen.
  Gedurende de strijd deed deze man enkele byzondere uitspraken.Een van zijn citaten probeer ik hier onder te vertalen,hopen dat het lukt.
  Als je ziet dat in een samenleving iets plaats vindt dat:
  a)tegen de wet is (grondwet).
  b)tegen de mensheid is.
  c)tegen de menselijke waarden en normen is.
  en je protesteert niet, je vecht er niet tegen maar je verleent integendeel je medewerking dan ben je op zijn zachts gezegd een grote LAFBEK.
  Wel nu de “pres” van SME een kwaadaardig gezwel in de samenleving die alleen maar erop uit is zijn straatje schoon te vegen en zijn straf inzake de moorden en alles wat erbij hoort te ontlopen.Dit gezwel kan wat mij betreft echt niet door de beugel maar Mr Misiedjan verleent hieraan volop zijn medewerking.Hij is minister onder leiding van MR DDB.die de rechterlijke macht van zijn eigenland niet respecteerd en niet erkend.In dit kader heft Misiedjan de poltie beveiliging van de rechters op zonder voor vervanging te zorgen.Hierdoor helpt hij zijn baas de strafvervolging inzake de december moorden in het voordeel van DDB te beinvloeden c.q te ontlopen.Wat een rechtstaat.Daar heeft de minister toch over.
  SME-ers en vooral de nabestaanden van de slachtoffers willen dit soort rechtstaat verre van zich afwerpen.En zo zijn er nog meer onderwerpen die instrijd zijn met de regelgeving die Misiedjan onaangeroerd laat allen maar om het feit dat het in het belang is van de soort mensen waartoe hij zelf behoort.En dat deze mr Misiedjan tot je favorieten behoort val mij vies tegen.

  Gegroet
  Latish


  Maak melding

 50. Ik vindt de reaktie van de minister onvolwassen kinderachtig en dom, dat geld ook voor veel reaktie hier op dit net ze zijn dom en emotioneel.
  Je hebt wetten en regels waar iedereen in suriname zich aan moet houden en wie zich niet daar aan houd moet de consequentie dragen.Suriname zit duidelijk met een imago probleem.


  Maak melding

 51. Beste allemaal,
  Jammer dat de meesten het hebben over een wij en zij gedrag. Dat men ingaat op etniciteit. Ik zou willen dat er een roep komt in die zin van: Het algemeen belang staat centraal. Volgens mij heeft de heer Bouterse himzelf gezegd dat het gedaan is met die politiek van zij die op mij lijken. Als dat zo is, dan is er voor hem veel werk aan de winkel. Ga niet mee in de stroom van etniciteit. Hebben jullie gezien wat etnies oorlog te weeg brengt? In Sranan kan het anders. Draag daartoe je steentje. Ik zou zeggen dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats moet komen wat betekent dat er niet naar ras, kleur, geloof of wat dies al meer. Als er sprake is van een nieuw wind dat waait in Sranan, laat het dan zien of is er sprake van veel beloven weinig geven? Nogmaals stel het algemeen belang voor op het persoonlijk bselang. De strijd die gevoerd wordt gaat over de seigen ego en dus persoonlijk belang en hoe zorg ik ervoor dat ik de machtigste wordt? Veel macht kan leiden tot onderdrukking. Ga niet mee met de stroom.


  Maak melding

 52. Aan allen hier die zwart op wit op wit hebben bewezen niet tot twee te kunnen tellen dus hersenen van een mier te hebben.
  Lees nu de vervolgartikelen op dit stuk. Jullie hebben je mooi te kijk gezet en net als DU of te wel De Uitweg je stomme visitekaartje gegeven.


  Maak melding

 53. Lees dagblad Suriname van vrijdag.
  Nena en co incl Misiedjan hebben geen poot meer om op te staan, de minister zelf gaat diep door het stof.
  Kisie mooi als je met je ONDERBUIK gevoelens mensen zand in de ogen wil strooien en zelf wet en recht negeert.
  Nu hebben de eigenaren met wetteksten hun gelijk bewezen. de politie en pg hebben hun gelijk bewezen maar ja als je mieren hersenen hebt snap je het nog niet!


  Maak melding

 54. Beste Allen,
  Kijkend naar dit geheel kom ik tot de volgende conclusie:
  De PG mag 100 bevoegd zijn, maar het is een stuk respect naar Braam als hoofd van de politie dat hij op zijn minst geinformeerd CQ geconsulteerd wordt als dit soort wuld west op stapel staan.
  Ik vindt het echt opvallend wie de eigenaren zijn en Punwasi die optreedt.
  Ik wacht de dag nog af dat een boef die nene geroofd heeft opgepakt wordt in opdracht van Pumwasi.
  Het is een schande dat Misidjan deze man niet opgehoepeld heeft door zijn asociaal gedrag naar de politie toe.
  En is het etnisch? Ik deel die mening.
  Nogmaals, alle eigenaren waren gelijke van Punwasi, Braam had degene moeten zijn die opdracht geeft.
  De mensen die de gronden gepikt hebben moeten gewoon als elke burger voor de rechter gedaagd worden en die geeft een ontruingsbevel, op dat moment kan de politie op dit soort manieren handelen.
  Niet zo lang geleden is de naaimachiene reperateur ook uit zijn pand gezet, wie was de eigenaar?????.
  Dus alle mooie verhalen ten spijt.
  Het is een etnische actie van punwasi.
  Wanneer Punwasi dit soort acties blijft doen wordt het echt een wild west in het toch al rommelige land.
  Sterkte met jullie reactie,

  Prater (e takie)


  Maak melding

 55. Al die emotionele domme en achterlijk reaktie van de mc-ers ten spijt want de minister heeft zijn verontschuldiging aangeboden voor zijn uitspraken over etnich spel. nena, ebu , sosoboto en al die andere ezels staan nu lekker voor lul.
  @ tea, surinamers hebben het nog erger gedaan in suriname om te stemmen op een massamoordenaar die veel ergere dingens heeft gedaan in mijn land.


  Maak melding

 56. #59 UITWEG
  De namen die je noemde staan voor heelveel nuchter denkende SME-ers inderdaad voor lul
  maar zelf hebben ze dat idee niet.Ze voelen zich superieur tegen over alles.
  Maar No spang.
  Ik ben, voor hen, naarstig op zoek naar een potje serum tegen domheid.

  Latish


  Maak melding

 57. Beste Prema (reactie #46),

  Het mag best zo zijn dat de minister van Justitie en Politie Martin Misiedjan zich ‘procedureel’ verkeken heeft op het gebeuren te Sunny Point jongslede. Maar dat heeft slechts te maken met het feit dat hij Misiedjan er ‘vanzelfsprekend’ vanuit ging, dat bij zulks een actie als ‘ontruiming’, zowel hij als minister van Justitie en Politie en zijn Korpschef – al was het alleen maar uit ‘fatsoen’- van deze opdracht van de Procureur Generaal op de hoogte gesteld zouden worden. Een bericht lag er NIET!

  Waardoor je gerust mag concluderen gezien deze simpele actie, dat de PG ‘bewust’ op ‘slinkse’ wijze gehandeld heeft naar de minister en zijn Korpschef toe. Voornamelijk OOK uit ‘kleingeestigheid’ en rancune. Waardoor de minister uiteindelijk zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Mede vanwege de ‘miscommunicatie’ welke achteraf bleek te zijn geweest tussen zijn ministerie, zijn Korpschef en de PG zelf.

  Normaliter zou je denken dat het één lichaam is met een lange ‘samenwerkingservaring’. Met de nadruk op ‘ervaring’. Dacht de minister tenminste. Maar zo zie je nou weer hoe de praktijk soms verrassen anders kan uitwijken.

  http://www.youtube.com/watch?v=iABtr0KGkMM

  Maar hieruit geleerd te hebben hoe in ongeorganiseerd verband en brokobana achtig, sommigen ook ervaren PG’s slinks te werk kunnen gaan jegens mensen die zij NIET lusten, is er verder geen man overboord. Waarbij de minister zelfs toegefelijk is geweest, door de PG en zelfs zijn zogenaamde vakbond als verlengstuk op verzoek te belonen met een “heldenrol” in deze case.

  En bij mensen met een diepgeworteld minderwaardigheidsgevoel, komt zulks een reactie van minister Misiedjan over als een streling over het hart en/of op het minderwaardig geteisterde ego van sommigen. Voor weer andere kleingeestigen als een “overwinning”. De ‘mentaal vrije intellectueel’ daarentegen lacht in z’n duimpje. En een ieder is tevreden toch?

  http://www.youtube.com/watch?v=SN5igku_kGk&feature=related

  Maar dit bewijst slechts dat door de actie de Procureur Generaal vanuit zijn zienswijze en/of houding NIET een ‘gehele’ gemeenschap misleid is geworden. Doch slechts enkele onwetenden in zijn en misschien ook in ons midden en hij natuurlijk zelf.

  Want de ‘blufpoker’ die minister Misiedjan gespeeld heeft, dat hij de “verantwoordelijken zou straffen” heeft zijn vruchten afgeworpen. Haast direct daarna kwam de ‘dader’ op de proppen met een bevestigende brief in zwart op wit. Doorspekt met een ‘omgekeerde psychologie’ naar de minister en de gemeenschap toe.

  http://www.youtube.com/watch?v=34pQlW00y3g&feature=related

  Maar des ondanks haalt dit NIET weg, dat in de ‘psyche’ van de schrijver (s) van de brief van de dader (s) aan minister Misiedjan, ‘racisme’ hier absoluut een rol gespeeld heeft. Omdat deze dader (s) in kwestie afkomstig is (zijn) uit een racistische partij. En zo als de waard is, vertrouwd hij zijn gasten.

  En het beestje tenslotte verloochend nimmer zijn aard, hoe dan ook. Terwijl onze voorouders ons genetisch hun ‘wijsheid’ in stilte hebben nagelaten.

  http://www.youtube.com/watch?v=UObxu63snH0&feature=related


  Maak melding

 58. De minister heeft onder druk zijn verontschuldigingen aangeboden, maar dat wil niet zeggen dat racisme vanuit de VHP niet plaatsvindt. In diverse opbelprogramma’s hebben Surinamers zich hieraan al gestoord.
  Latish je laat je weer leiden door anti-Bouta emoties en niet door de wet en weigert dus art 411a begrijpend te lezen. En natuurlijk moet corruptie in heel Suriname bestreden worden maar in het onderhavige geval gaat het over VHP, ik weet dat dat je persoonlijk raakt. Over de wet gesproken: De bevoegdheden van de PG gaan over het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en niet over het opleggen van strafmaatregelen. Alleen de strafrechter mag straffen en andere maatregelen zoals de ontruiming bij Sunny Point opleggen.


  Maak melding

 59. EBuutje,

  Ai baja, je hebt het eerder gehad over mijn humor, maar je blijft ook niet achter. Ik lig altijd dubbel van je “you tuubjes”.

  Maar wat is de bedoeling van die “wintie” filmpjes?

  Stel nu, dat Obama, Mandela, Denzel Washington, Morgan Freeman, Oprah, Naomi, zich continu met het verleden hadden bezig gehouden, dan waren ze nooit zo ver gekomen.
  De keuze is aan jou, wie wordt jou Role-model, die engerd van “you tube”, of één van bovenstaande (willekeurig gekozen) personen?

  Loslaten is een kunst!


  Maak melding

 60. Feit dat je je achter onze dorpsgek DU schaart zegt eerder iets over jouw geestelijke gesteldheid Latish. Tot nu toe durf je het bewuste wetsartikel niet open te slaan en wil je ontkennen wat er binnen VHP gebeurd. Je kunt alleen maar vol emotie huilen en schelden op Misiedjan en op kritiek richting je geliefde VHP.

  Ga mijn reactie op # 50 en 62 nog maar eens goed nalezen met de wet in je hand als je tenminste durft! art 146 Gw(bevoegdheden PG) en art 411a Strafrecht (rechterlijk bevel tot ontruiming)


  Maak melding

 61. He Nena Je laatste posting gelezen.
  Weet je wat (zelf) projectie is .
  Iemand voor iets beschuldigen wat hij/zij zelf is.Een beroeps gek beweert altijd dat de hele wereld gek is behalve hij/zij zelf.De inhoud van jouw reacties verdiend maar een omschrijving “zielig” En echt ik ben niet de enigste die dat vind.Op deze forum heb ik enkele notoire racisten ontmaskert en jouw naamt komt zeer zeker in dat rijtje voor.Met het gedrag die je nu tentoonstelt draag je bij aan grote niet gewenste veranderingen in SME.
  De tijd dat je straks de Saramaccarivier niet mag oversteken zonder paspoortt en een visum is aanstaande.

  Latish.


  Maak melding

 62. Ach Latish je bent een lafaard je hebt mijn posting gelezen maar de wet erbij pakken durf je nog steeds niet, dus maar valse emotionele beschuldigingen uiten!! Het feit dat je kritiek op de VHP beschouwt als racisme zegt heel veel over jouw raciale inborst!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.