Organisatie verkiezingen Suriname op schema

22

PARAMARIBO, 17 sep – De organisatie van de aanstaande parlementsverkiezingen is op schema. Dit zegt minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken. Het opschonen van kiezerslijsten vordert gestaag. Ook de reacties van het publiek vallen bijzonder mee.

Zo is goed gereageerd op het aanbod om de eigen persoonsgegevens te controleren. Volgens Hassankhan zullen de verkiezingen sowieso een beter niveau halen qua voorbereiding. Er is geleerd van fouten uit het verleden. Daarom ook de extra aandacht voor de kiezerslijsten. Het binnenland is nog altijd een bron van zorg. Het bijhouden van data wordt er bemoeilijkt door de fysieke omstandigheden.

Vanwege de grote afstanden zijn burgers vaak niet geneigd gegevens als geboorte en dood tijdig door te geven. Bij de vorige verkiezingen bleken de gegevens van tienduizenden personen op de kiezerslijst niet correct. Hassankhan voorziet zeker in dit opzicht een beter verloop. Het elektronisch stemmen is nog niet voor 2010. Mogelijk vinden wel wat testen plaats.

22 REACTIES

 1. deze regering komt zijn democratisch beloften na , dat kan je niet zeggen van die dictator en massamoordenaar die mee doet aan de verkiezing als de zogenaamde democraat GROTE WOLF in schaaps kleren bouterse en zijn bloedraad.


  Maak melding

 2. de gasten in binnenland van suriname zijn altijd een probleem geweest.maar geen enkele regering doet er wat aan.deze hebben meestal twee nationaliteit een france en een surinaamse.de gasten hangen de dommen uit,maar weten precies wat zij hiermee willen bereiken.er moet nu daadwerkelijk een einde hieraan komen.

  de bandeloosheid in het binnenland van suriname moet opgehouden te bestaan.wat voor de stadsbewoner geldt moeten ook voor deze mensen gelden.de papkindje behandeling maakt dat deze mensen liever lui zijn dan moe


  Maak melding

 3. Beter……
  Mensen laat je hoofd niet hangen
  kijk naar boven en denk wat je bent
  een vliegtuig klaargemaakt om op te stijgen
  en weer onnodig omlaaggehaald ergens anders, •••• voelt U geen ballon geladen met onheil en hagelslag?.

  Stel vast dat Uw gewaarwordingen de zijne worden, als ze veranderen in wanhoop die zo af en toe overgaat in opwinding
  wanneer hij of zij zich de vervlogen dagen van zijn leven herinnerd: ‘als twee roomblanke ruimteschepen vliegen ze statig door zijn bewustzijn’.

  Is de wanhoop van deze ervaring de overweldigendste?
  en zal hij deze vermoeiende eigenschap
  van de manier waarop hij het bestaan ervaart
  mee moeten zeulen tot hij zijn einde is binnengestruikeld?
  Gedicht Varma R


  Maak melding

 4. zegt minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken. Het opschonen van kiezerslijsten vordert …..MAARRRRRRRRR HOE GAAT HET MET FISO.
  Mi boi ken je mensen, KIJKUIT.!!!!!!!!!


  Maak melding

 5. IDOS Opiniepeiling.
  Is het “Time for Change” in politiek Suriname?: Kiezers vragen om nieuw beleid en denken van politici
  De uitslag van deze laatste IDOS peiling toont aan dat de Mega Combinatie, het Nieuw Front in Nickerie en Paramaribo achter zich laat met een marge van 11-16%, terwijl er in Wanica statistisch gesproken sprake is van een gelijke sterkte tussen deze twee rivaliserende partijen. 28.4% van de kiezers in Wanica kiest voor het Nieuw Front en 26.5% voor de Mega Combinatie. Commewijne is het enige van de onderzochte kiesdistricten, waar het Nieuw Front de Mega Combinatie op ruime afstand zet. 33.7% van de kiezers in Commewijne gaat voor het Nieuw Front en 17.8% voor de Mega Combinatie. 56% van de kiezers vraagt politieke partijn om nieuw beleid en nieuw politiek denken en “Gevoel voor de noden van het volk” en “Eerlijkheid” is wat de kiezer in eerste aanleg zoekt bij onze politici.
  In de periode 22 augustus tot en met 6 september verrichtte het IDOS een peiling in de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne. Gebruik werd gemaakt van een vragenlijst en een a-selecte steekproef van 1000 kiezers. De foutenmarge van dit onderzoek is ± 3%.

  Bij deze onlangs gepleegde opiniepeiling, dat overigens deel uitmaakte van een zogenaamd “Multi-Client onderzoek”, legde het IDOS slechts één vraag voor aan de kiezers namelijk: “Op welke partij of Combinatie zou u stemmen, indien er nu verkiezingen worden gehouden”. Om geen verwarring te krijgen door al de verschuivingen werd de kiezer duidelijk meegegeven uit welke partijen een combinatie bestond. De BVD, Nieuw Suriname en DOE werden als aparte partijen genoemd en de op het Middenblok en A1 uitgesproken voorkeuren werden achteraf bij elkaar opgeteld.
  Het IDOS wil met dit “nieuwe model” van peilingen proberen om tegemoet te komen aan de druk vanuit de samenleving om frequenter gegevens rond kiezersvoorkeur voor politieke partijen te meten. Om het voor de lezer toch aantrekkelijk te maken zullen we in tegenstelling tot vroeger meer gegevens verschaffen die men middels een simpele peilingsvraag kan verkrijgen.

  Stemvoorkeur kiezers uit Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne
  Het grote beeld dat we middels deze peiling krijgen, is dat de kiezersgunst voornamelijk gaat naar twee politieke blokken nl., het Nieuw Front en de Mega Combinatie. Op zich geen nieuws. Belangrijk is wel om te constateren dat in deze laatste peiling de Mega Combinatie evenals in de voorgaande peiling voor ligt op haar naaste politieke rivaal het Nieuw Front. Een voorsprong die de Mega Combinatie ondanks de perikelen van de afgelopen maand geconsolideerd heeft. Voor wat betreft de Zwevende kiezers willen we opmerken dat gemiddeld een derde van de kiezers tot deze groep gerekend kan worden. De ervaring die het IDOS heeft, is dat de groep Zwevende kiezers pas in de verkiezingsmaand kleinere proporties aanneemt. We moeten echter direct de opmerking plaatsen dat niet verwacht mag worden dat de stem van deze groep kiezers uiteindelijk naar slechts één specifieke partij of Combinatie zal gaan.

  In Paramaribo zegt 32.4% van de kiezers voor de Mega Combinatie te zullen stemmen en 16% op het Nieuw Front. 11% zegt niet te zullen stemmen en 30% zegt nog niet te weten op welke partij of combinatie men zal stemmen. Winst in Paramaribo zal voor elke partij enorm belangrijk blijken te zijn, bij de verkiezing van een president in de VVV. Paramaribo is namelijk het kiesdistrict met de meeste RR zetels en aangezien onze kiezers vrij disciplinair stemmen kan met vrij grote zekerheid gesteld worden, dat kiezen op DNA niveau voor een partij zich ook zo zal manifesteren op het niveau van stemmen op RR niveau. Indien het Nieuw Front en de Megacombinatie de koek in Paramaribo en Wanica min of meer gelijk verdelen, dan kan het best dat het pleit voor het presidentsschap door de kleinere districten bepaald zal worden.
  Nickerie is evenals Paramaribo een district waar de Megacombinatie het in de 3 laatste IDOS peilingen het beter deed dan het Nieuw Front. Op dit moment spreekt 33,3% van de Nickeriaanse kiezer haar voorkeur uit voor de Mega Combinatie, 22% voor het Nieuw Front en 37.3% weet nog niet op welke partij zij uiteindelijk zullen stemmen Als we de tip van de Nickeriaanse sluier op ressort niveau lichten, dan zien we dat 57% van de Kiezers uit het Ressort Groot Henar aangeven nog niet te weten op wie te stemmen en in de West Polders geldt dat voor 46% van de kiezers.

  In de vroege vooravond van de verkiezing die op zijn laatst over een dikke achtmaanden plaatsvindt, toont Wanica het beeld van een district waar een spannende strijd om de kiezersgunst geleverd zal worden. 28.4% van de kiezers in Wanica stemt voor het Nieuw front en 26.5% voor de Mega Combinatie en ruim een derde deel van de kiezers in Wanica moeten we tot de groep van Zwevende kiezers rekenen. Een ongelukkige positionering van een PL kandidaat op de NF lijst in Wanica zou weleens de balans in ongunstige zin voor het NF kunnen doen uitslaan.

  Commewijne is van de vier onderzochte districten het enige district waar het Nieuw Front de Mega Combinatie op grote achterstand van zich houdt. 33.7% van de kiezers in Commewijne zouden op het NF stemmen en 17.8% op de Mega Combinatie. Ongeveer 41% van de kiezers in Commewijne wil momenteel geen kleur bekennen en 6% zegt niet te zullen stemmen. Een interessant gegeven dat we in Commewijne zien, is dat de Hindostaanse kiezers uit het Ressort Alkmaar overwegend kiezen voor de PL en daardoor aangeven zich niet in een etnisch keurslijf te dwingen. Anderzijds kan dit gezien de achtergrond van de kiezers ook als een proteststem worden vertaald. Punt is wel dat die stem een NF stem blijft.

  In termen van zetelverdeling leveren de in de grafieken genoemde percentages het volgend aantal zetels per district op:
  Tabel 1 Zetelverdeling naar Politieke Partij of Combinatie op basis van de Opiniepeiling gehouden in de periode 22 aug.- 6 sept. 2009
  District N.Front Mega Comb. Weet niet Stemt niet
  Paramaribo 3 6 6 2
  Wanica 3 2 2
  Nickerie 1 2 2
  Commewijne 1 1 2
  Totaal 8 11 12 2

  Tabel 1 laat zien dat 14 van de 33 DNA zetels die er in de 4 onderzochte districten te winnen zijn, vastgehouden worden door wat we gemakshalve de Zwevende kiezers noemen. 11 gaan naar de NDP en 8 naar het Nieuw Front.

  Even dit terzijde. In de DWT van 11 september 2009 mochten we lezen dat de huidige coalitie een Massa Meeting in Nederland zal houden. Het uiteindelijke doel kan niet anders zijn dan om via familie in Nederland op te roepen om de kiezer in Suriname te bewegen om voor de partij of Combinatie die zo iets initieert te stemmen. Wat men van zo een actie mag verwachten, is de vraag die menig een zich stelt. In de April 2009 peiling vroegen wij de kiezers of ze gevolg zouden geven aan een stemadvies van familie uit het buitenland. Het resultaat op deze vraag liet ons niet anders concluderen dan dat de Surinaamse kiezers geen boodschap blijkt te hebben aan stemadvies van familie uit het buitenland. Slechts 10.8% van de kiezers gaven op die vraag te kennen dat zij gevolg zouden geven aan een door familie in het buitenland gegeven stemadvies. 90% van onze kiezers heeft om het heel duidelijk en helder te stellen, geen oor voor een uit het buitenland komend stemadvies.
  De Marron stem: De groep met de minste zwevers
  De Marron kiezers vormen momenteel de groep onder wie de minste onduidelijkheid bestaat over de partij of combinatie op wie ze zullen stemmen. Indien dit beeld 1 op 1 vertaald zou worden naar de stem van de Marron in districten waar zij goed vertegenwoordigd zijn, dan zou dat kunnen inhouden dat de 10 zetels in het binnenland vrijwel gelijk verdeeld zullen worden tussen de A-Combinatie en de Mega Combinatie. Het lijkt er dus op dat de “korte termijn winst” die het NF behaalde door met de A Combinatie in zee te gaan, op langere termijn grote politieke gevolgen voor vooral de NPS met zich heeft meegebracht. Vanuit een etno-historisch perspectief bekeken kan uiteraard ook een verklaring gegeven worden aan het beeld dat men onder deze groep kiezers waarneemt.

  We laten het aan de politici over om na te rekenen of de te verwachten 40-50% in Paramaribo op de A combinatie uitgebrachte Marron stemmen voldoende zullen zijn om een zetel in de stad binnen te halen. De demografische gegevens met vermelding van etniciteit zijn immers voorhanden. In Wanica zal het bij een gelijkblijvende situatie in ieder geval niet haalbaar zijn.

  De Javaanse stem: De groep met het grootst aantal zwevers
  De gunst om de stem van de Javaanse kiezer is nog niet gestreden. De Javaanse kiezer blijkt procentueel de grootste groep Zwevende kiezers te bevatten. Van de Javaanse kiezers zegt ruim twee vijfde deel dat ze nog niet weten op welke Partij of Combinatie zij hun stem zullen uitbrengen. Punt is wel dat de PL als NF partner met een overwegend Javaanse achterban op dit moment een substantieel deel van de totale NF achterban (27%) vormt.

  Stemgedrag naar Leeftijd van de kiezers
  Een van de factoren die bij de komende verkiezing meer dan ooit in de belangstelling staat, zal betrekking hebben op de leeftijd van het electoraat en hun stemvoorkeur. Een kruistabel op basis van leeftijd en politieke voorkeur levert onderstaand resultaat op.

  Tabel 2 Stemgedrag kiezers op basis van leeftijd (periode 22 aug.- 6 sept. 2009)
  18-23jr 24-30jr 31-35jr 36-40jr 41-45jr 46-50jr 51-65jr 66+jr
  Nieuw Front 14.4% 16.2% 17.1% 28.4% 18.3% 34.7% 25.9% 40.5%
  A-Combinatie 8.8% 2.5% 6.6% 1.3% 1.6% 2.0% – 3.1%
  Mega Combinatie 40.0% 36.4% 27.6% 35.5% 32.5% 19.8% 10.2% 9.4%
  Middenblok -A1 0.0% 3.5% 4.6% 3.2% 1.6% 5.0% 0.9% 3.1%
  Ovrg partijen 0.0% 3.0% 7.2% 2.6% 4.8% 2.0% 1.8% 1.1%
  Weet nog Niet 32.8% 31.3% 29.9% 22.5% 30.9% 26.6% 46.3% 17.8%
  Gaat niet stemmen 4.0% 7.1% 7.0% 6.5% 10.3% 9.9% 15.7% 25.0%
  Totaal (n=1000) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
  Error margin ±3%
  Tabel 2 laat ons zien dat kiezers jonger dan 45 jaar overwegend Mega Combinatie en kiezers ouder dan 45 overwegend Nieuw Front stemmen. Een om verdere analyse vragend gegeven is, dat in vergelijking tot de andere leeftijdsgroepen procentueel de grootste groep van Zwevers (46.3%) te vinden is onder personen in de leeftijdscategorie 51-65jaar en dat procentueel de grootste groep Niet Stemmers te vinden is in de leeftijdscategorie ouder dan 65jaar. De leeftijdsgroepen waar het Nieuw Front het juist het beste onder doet. We zullen dit gegeven evenals andere voor interpretatie overlaten aan politici, politicologen en anderen.

  Behoefte aan verandering onder de kiezers
  Tenslotte een baksies. In de peiling van April-Mei 2009 legden we de kiezers uit Wanica en Paramaribo enkele vragen voor die betrekking hadden op de behoefte aan verandering in de politiek en wat voor hun de belangrijkste eigenschap is waaraan een politiek leider aan moet voldoen. Vanwege omstandigheden zijn deze gegevens toen niet gepubliceerd, maar hier alsnog het resultaat op enkele van deze vragen.

  Met een verwijzing naar Obama’s verkiezingsleus, zegt 89.3% van de kiezers dat het ook in Suriname “time for Change” is. De verandering in het politieke landschap van Suriname waar men het meest om vraag is, dat de oude politieke leiders plaats moeten maken voor jongeren in de zin van andere gezichten (49.7%), 22% vindt dat er gewoon een andere regering moet komen, 17.7% is van menig dat het kiessysteem, moet veranderen en 6.5% van de kiezers vond dat vrouwen de macht moeten overnemen.
  Een roep om verandering klinkt ook door uit het antwoord op de vraag; “Zouden er net als in de VHP viernieuwingsbewegingen moeten opstaan die om nieuw beleid en denken binnen zo een politieke partij vragen”. 56% van de kiezers zegt daarop volmondig Ja, 26% Twijfelt en 18% zegt Nee op deze vraag. Op het niveau van de partijen (de kleinere zijn hier voor de leesbaarheid buiten beschouwing gelaten) ziet de roep om nieuw partij beleid en denken er als volgt uit (Zie tabel 3).

  Tabel 3 Noodzakelijkheid voor nieuw beleid en denken in politieke partij op basis van stemvoorkeur kiezer
  (n=795) Ja Nee Twijfelt Totaal
  Mega Comb. 54.4% 19.9% 25.7% 100%
  Nieuw Front 50.0% 19.9% 30.1% 100%
  A-combinatie 31.8% 54.5% 13.6% 100%
  Middenblok* 69.2% 7.7% 23.1% 100%
  Weet niet 62.6% 14.0% 23.4% 100%
  Stemt niet 69.2% 15.4% 15.4% 100%
  Error margin ±2.5% * In deze samstelling bevonden zich naast de PSV en UPS ook DOE en NS
  Tabel 3 laat zien dat op de A combinatie na, 50% en meer van de eigen achterban van elk van de in de tabel genoemde politieke partijen om nieuw beleid en nieuw politiek denken vraagt. Verder zien we dat ruim twee derde deel van de zovenaamde Zwevende kiezers in feite zegt dat ze uitkijken naar nieuw beleid en politiek denken binnen politieke partijen.

  Een andere issue die wij de kiezers voorlegden spitste zich toe op de vraag wat volgens hun de belangrijkste kwalificatie is waaraan politieke leiders moeten voldoen. Het IDOS legde een zevental eigenschappen die men van een politicus kan verlangen aan de kiezers voor en vroeg om aan te geven welke men de belangrijkste vond.
  De door de kiezers gemaakte keuzes leidde tot de volgende rangschikking. (zie tabel 4).

  Tabel 4 Belangrijkste eigenschap waaraan de nieuwe poltieke leiders moeten voldoen.
  Gevoel hebben voor de noden van het volk 33.6%
  Eerlijkheid 23.1%
  Kundigheid/bekwaamheid 16.5%
  Kunnen vooruitzien /toekomstgericht zijn 13.8%
  Hij/zij moet het volk kunnen inspireren 10.8%
  Hij /zij moet intelligent zijn 2.1%
  Totaal (n=800) 100%
  Error margin ±2.5%
  De belangrijkste eis die onze kiezers op dit moment aan de Surinaamse politicus stellen is dat “hij of zij gevoel moet hebben voor de noden van het volk” en op de laatste plaats vraagt men om intelligentie waarmee de politicus behept zou moeten zijn.

  IDOS: 12 September 2009

  REDACTIE: ALS U DE GRAFIEKEN TE VEEL VAN HET GOEDE VINDT DAN ZOU U ONDERSTAANDE TABEL KUNNEN GEBRUIKEN. WEL HEB IK IN DE GRAFIEK BVD, Nieuw SURINAME , DOE en ANDERE PARTIJEN GECLUSTERD ONDER OVERIGE PARTIJEN DIT VAN WEGE HET VOORKOMEN VAN LEGE CELLEN. U zult de tabellen dan wel moeten hernummeren daar deze Tabel, tabel 1 wordt.

  Op welke partij of combinatie zou u stemmen indien er nu verkiezingen worden gehouden?
  Nickerie Commewijne Wanica Paramaribo
  Nieuw Front 22.0% 33.7% 28.4% 16.0%
  Mega Comb. 33.3% 17.8% 26.5% 32.4%
  Middenblok/A1comb 1.3% 2.0% 2.4% 3.8%
  A-Comb. — — 4.5% 4.4%
  BVD 0.8% — — —
  N.Suriname — — — —
  Doe — — 1.1% 2.5%
  Andere partijen — — 1.1% 0.2%
  Weet nog niet 37.3% 40.6% 28.4% 29.7%
  Gaat niet stemmen 5.3% 5.9% 7.6% 11.0%
  Totaal 100% 100.0% 100% 100.0%


  Maak melding

 6. @ 1

  Goed nieuws uit de hoofden van de mega combinisten oftewel NDP anders!

  De jongeren en het netwerk die de NDP, MEGA combinisten symphatiseren zijn tegen het laten voort bestaan van de bestaande problemen.

  Het is toch niet om je op te winden als mensen onder een bepaalde paraplu voor uit strevend denken in het volks belang DU?

  Lijkt dan ook handig het volksbelang NU en in de toekomst, dus ook in en na 2010 te herdefiniëren.

  Ook daarmee een doelstelling gedeponeerd van het NETWERK ,de jongeren en de rest van de bevolking, uitgezonderd de haatdragende en in script levend gedeelte van het Surinaamsvolk, dat alleen nog meer dood en verderf wil.

  Wat belangrijk is voor de jongeren, het netwerk en de mega combinisten is betekenis geven aan de problemen door bemoeienis van de jongeren,het netwerk,de mega combinisten en alle anderen van andere partijen, die willen herdefiniëren, om tenminste anders dan eerst andere opties toe te passen en de capaciteiten en de verschillende opties aan een volk kunnen aangeven voor de uitvoerbaarheid van het oplossen van problemen ook in het algemeen.

  Du elke samenwerkingsverband zal voortdurend moeten reageren op dingen die zich voordoen.

  Du ,het netwerk wordt niet gek van jou want we hebben het door in welke ego- toestand jij verkeerd.

  Het vernietigende.

  Dit heb jij veel langer want je buit je gevoelens te veel uit.

  Reageer een keer positief op de mega combinisten, dan zal je zien dat je niet dood gaat of tenminste ef joe ting no doro ete. Want Gado sabie ala sanie.

  geven van de opties.

  te gaan en geen 27 jaar meer moeten verliezen, als het gaat om de veranderbaarheid en de oplosbaarheid van de problemen dec ’82 en nasleep.

  Te denken valt aan één jarenlange,jaren slepende situatie die miskend wordt nl. culturele script probleem dec ’82. 27 jaar zonder conclussie schuldig of onschuldig.

  voor een gezonde samenwerking tussen volksleiders onderling te realiseren


  Maak melding

 7. @ het net werk alias de jongeren ,
  hoe kan ik positief reageren op mensen die negatief zijn vertel me dat, wat jij hier doet is doemdenken dat zal jou op den duur openbreken je gaat door de mand vallen mi boi .


  Maak melding

 8. Het netwerk en de jongeren die de NDP en de megacombinisten ondersteunen vinden dat het parlement tekort schiet in het besturen van Suriname. Om te beginnen is de lijn van de bevolking naar het parlement veel te informeel. Om Nederland als vergelijking te nemen, zijn er veel paden die er bewandeld moeten worden voordat er een verzoek bij het parlement komt. In Suriname lijkt het vanzelfsprekend dat er rechtstreeks tussen neus en lippen door wordt gecommuniceerd. Natuurlijk is Suriname niet hetzelfde als Nederland, maar ook in vele andere landen wordt ongeveer hetzelfde besturingssysteem als in Nederland gehanteerd. Er is wel degelijk sprake van corruptie en drugsproblemen in het land, wat ook aangepakt dient te worden, maar wat gebeurt er bijvoorbeeld met de werkloosheidsproblematiek van Suriname? Hoe kijkt het parlement van Suriname tegen dit probleem op? En hoe zit het met de gezondheidszorg van dit land? En zo zijn er meerdere zorgelijke vragen en problemen die eigenlijk in feite gewoonweg in een vriesvak zijn gezet. Wanneer is het huidige parlement van plan om problemen, zoals het hierboven genoemde, aan te pakken?….. In het jaar 3000? Het huidige parlement is verkozen, omdat er beloftes zijn gemaakt naar het volk. Het huidige parlement heeft zijn kans gehad en heeft de meeste problemen nog NIET aangepakt! Er wordt niet aangegeven dat de huidige parlementsleden geen goede mensen zijn, maar het is wel degelijk bewezen dat het geen goede bestuurders zijn geweest, toen zij de kans er voor kregen. Om een lang verhaal kort te maken, wordt het tijd voor vernieuwing en voor een parlement dat wel aan de problematiek en bewustheid van land en volk wilt werken en helaas de troep van een ander zal moeten opruimen. Het wordt nu tijd met de NDP als leidraad om samen de normen van het Surinaamse volk op te sporen en te verhelderen. Tevens vindt NDP het belangrijk om spanningen de komende tijd te gaan verduidelijken tussen individuele normen, partijnormen, volksbelangnormen en landsbelangnormen.


  Maak melding

 9. @ het netwerk,
  het is zeker goed dat de jongeren voor vernieuwing zijn, maar door voor een zoals door jou zo mooi gebracht een “voortslepend zaak” te kiezen brengen ze geen vernieuwingen in suriname. Bewezen of niet de geschiedenis laat ons zien welk weg niet in te gaan. bouterse heeft zijn kans gehad en die schandalig misbruikt voor eigen doeleinden. ten tijde van zijn regime is suriname niet beter geworden, ze is nog steeds aan het herstellen van de klap die bouterse heet. suriname hou van je land en laat je niet charmeren door de man die suriname nationaal en internationaal schande bracht!!


  Maak melding

 10. @het netwerk,
  dat de jongeren voor vernieuwing zijn is heel positief, maar waarom stemmen op iemand waar de geschiedenis heeft uitgewezen dat die niet pro suriname is maar pro bouterse? staat vernieuwing dan bij de jongeren gelijk aan het herhalen van de geschiedenis? Tijden veranderen, laat het surinaamse volk dat ook doen en niet teruggrijpen naar het verleden


  Maak melding

 11. Het netwerk en de jongeren die de NDP aanhangen/ondersteunen denken al over na wat het netwerk,de jongeren,dus het volk belangrijk vinden met betrekking tot samenwerken van de verschillende partijen straks onder elkaar .Die antwoorden willen de toekomstigen weten van volksleiders.
  En zo doorlopen wij alle thema’s als conflicten,leiderschap,besluiten nemen,hoe gaat de regering marktgericht gaan werken voor land en volk?

  Wat gaat er gebeuren als de kwaliteit van het besturen te wensen over laat? en niet 10 jaar en die 60 jaar baksies door laten regeren.

  Hoe willen de nieuwe leiders gaan presteren?
  hoe gaan de communicatielijnen lopen?

  Want net zoals iedereen weet zijn alle partij en regeer programma’s van elkaar overgenomen,maar wie in het hier en nu de fouten begaat is de klos en dan hoe zuur ook is de beurt aan een ander die ondertussen gegroeit is.

  Du dat is nu onze grootste interesse.
  jou retoriek heeft de werkelijkheid al vervormd en past niet meer in het nieuwe denken,tenminste niet op een zelfkwellende manier.


  Maak melding

 12. @ Hoost
  Het netwerk en de jongeren die de megacombinisten steunen vinden dat er teveel ophef gemaakt wordt rond de zaak tegen dhr. Bouterse. Het belang lijkt eerder te gaan over een persoonlijke vete, dan een daadwerkelijke verbetering van het land in de toekomst. Zoals al eerder aangegeven is, gaat het bij ons om een vooruitgang dat in Suriname geboekt moet worden, waarop er de afgelopen 10 jaar nog niets van bewezen is. Nu wordt u de vraag gesteld:
  Welke vooruitgangen heeft het huidige parlement geboekt in de afgelopen 10 jaren dat zij aan de macht zijn geweest?
  Als u dit met 10 goede voorbeelden kunt concretiseren is er inderdaad sprake van een parlement dat KAN blijven.


  Maak melding

 13. Oh god een geïndoctrineerde! als je het zo goed weet, waarom stel je jezelf niet kandidaat in plaats van je te verschuilen achter bouterse en zijn mooie praatjes. waarom zou je iemand naar voren schuiven die eventuele internationale samenwerkingen alleen al door zijn persoon saboteert? onderlinge samenwerking tussen de partijen in suriname, maar ook met het buitenland zijn nodig om suriname weer op het goeie pad te krijgen. dat betekend, voor de onwetende, dat er gesprekken zullen moeten plaatsvinden. dus daadwerkelijk aanwezig zijn bij meetings is een vereiste!!


  Maak melding

 14. @ het net werk alias de jongeren ,

  Hoe tch eens op domme NDP propagandant. Je teksten slaan werkelijk nergens op en geven goed aan dat de meeste NDP aanhangers geen verstand hebben. Bv.

  Citaat: Om te beginnen is de lijn van de bevolking naar het parlement veel te informeel. Om Nederland als vergelijking te nemen, zijn er veel paden die er bewandeld moeten worden voordat er een verzoek bij het parlement komt.
  Onzin want in NL kan iedereen direct naar politicie stappen en terecht zo hoort het ook. Hoe anders kunnen politicie contact met het volk houden.
  Waarschijnlijk wordt je denken vertroebeld door het gedrag van DDB die voor niemand bereikbaar is en altijd zijn zin wil doordrijven zonder zijn achterban en politieke verhoudingen in acht te nemen. Loop mar lekker achter dat megalomane narcistische kreng aan.

  Citaat: Er is wel degelijk sprake van corruptie en drugsproblemen in het land, wat ook aangepakt dient te worden, maar wat gebeurt er bijvoorbeeld met de werkloosheidsproblematiek van Suriname?
  Hier gooi je 2 problemen op een hoop en vergeetje dat het drgsprobleem door Bewind in het leven is geroepen en dat er dankzij de stabiele economische ontwikkeling eindelijk schot in het scheppen van banen zit. Onder Bewind zijn er geen banen bij gekomen, maar juist vele % verdwenen. Onder bewind is de cultuur van hosselen verworden tot een criminele cultuur met coke gerelateerde bezigheden.

  Citaat: En hoe zit het met de gezondheidszorg van dit land?
  Lees je geen kranten. Lees je niet dat er veel verbeterd is in de ziekenhuizen, dat er gewerkt wordt aan een ziekenfonds, dat misbruik van de sociale kaart eindelijk wordt aangepakt. Of ben je soms soms boos dat veel van je matie hun kaart kwijt geraakt zijn?
  Onder Bewind was er helemaal geen medische zorg. Mensen werden gerammeld of liepen een loodvergiftiging op tewijl het ziekenhuis uitsluitend verdovingsmiddelen (coke) kon verstrekken.

  Citaat: En zo zijn er meerdere zorgelijke vragen en problemen.
  En welke oplossingen heeft de NDP de afgelopen jaren aangedragen? In elk geval heeft aantoonbaar DDB niets bijgedragen, die was steeds afwezig.
  Kankeren kan iedereen zelfs de grootste sukkel, iets opbouwen kost veel meer moeite en nergens is nog gebleken dat de NDP leiding daar toe instaat is. Vraag maar bv Doekhie, die heeft vele hectaren grond war hijniet mee doet omdat hem de kwaliteiten om er iets mee te doen ontbreken.

  En zo kan ik nog weel enkele pagina’s door gaan.

  En neem ook een andere nickname. Jullie zijn zo goed in het verzinnen van nicknames, elke maand een andere. Maar neem er nu eens één die de lading dekt. Bv de seniele sukkels of de samenspanners. 😆


  Maak melding

 15. @ het netwerk , alias de jongere ,
  ik vraag mij af hoe oud jij bent echtwaar.met jou mark gericht , conflicten, leiderschap , dit zijn de zwakste punten van bouterse geweest en nog steeds dus lul niet dom, ik zal jou een paar voorbeelden noemen ik begin bij mark gericht hoe kan het dat onze sterke gulden binnen een paar jaren zijn waarde heeft verloren vertel de lezers dat de enige wat markt gerichte gebeurde in suriname was drugs smokkel, nu over conflict, de manier hoe iemand conflicten oplost laat zien hoe intelligent die is en zijn niveau en beschaving en normen en waarden,als je jou tegenstanders eerst foltert om ze daarna van dichtbij dood te schieten en radio stations en kranten gebouwen en vakbonds gebouwen met pantser wagen in brand laat te schieten dan kan je niet zeggen dat zo een figuur weet wat conflictbeheersing is , over leiderschap en besluiten nemen, waarom weten wij nog steeds niet wie heeft besloten om onze landgenoten van huis te halen en af te slachten waarom weten we nog steeds niet of bouterse in zijn ééntje of met behulp van vreemde mogendheid de staatsgreep heeft gepleegd het enige waar bouterse goed kan is die domme massa misleiden die lopen als blinde paarden achter hem aan bouterse houd jullie een bord bruine bonen en wat sopie voor zo goedkoop en dom zijn de mensen die in bouterse geloven bouterse lacht die domme massa uit als hij met zijn vrienden aan de borrel tafel zit dit heb ik goed ingelichte bron.


  Maak melding

 16. @ hoost 13

  Het netwerk en de jongeren die de megacombinisten ondersteunen beschouwen dit als een compliment. Misschien wordt het inderdaad tijd voor een nieuw onbevooroordeeld partij!

  @ neus 14
  Het kan een misvatting zijn, maar er hangt een sfeer van onsportiviteit rond uw opmerkingen, klopt dat? 🙂

  Het is ook weer eens bewezen dat er niet op een nette manier gedebatteerd kan worden tussen Surinamers, zonder enige beledigingen of ongepaste opmerkingen te maken. Jammer, maar er is hoop, want debatteren kun je leren!!
  Schelden, niet praten en een oplossing willen, gaat niet samen, beste mensen.

  Oh en meneer/ mevrouw DU wilt u alstublieft op uw spellingfouten letten als u (uit boosheid?!) reageert? Dat leest wat prettiger. Don’t be a stranger, U mag ons ook gerust op onze spellingfouten wijzen als u die ziet! 🙂


  Maak melding

 17. Het is algemeen bekend dat in suriname momenteel geen bruine bonen en zoutvlees verkrijgbaar zijn, alles is opgekocht door bepaalde politieke partijen. Volgend jaar gaan deze partijen opzoek naar stemvee vandaar dat men alle zoutvlees en bruinebonen heeft opgekocht en opgeslagen voor de komende verkiezingen volgend jaar. Na de verkiezingen zal het stemvee weer honger lijden deze mensen leren het nooit.


  Maak melding

 18. Na het bestuderen van alle stellingen die er hierboven genoemd zijn, vraag ik me af of het niet misschien beter is dat er inderdaad een nieuw onbevooroordeeld partij opstaat in Suriname? Een partij dat aanpakt en dat net zoals de bevolking naar vooruitgangen streeft en echt naar het volk luistert. Om het maar even eerlijk en reëel te bekijken hebben de partijen NDP en NPS beide hun kans op macht gehad, maar hebben er niet genoeg mee gedaan. Dit proef je uit vele bovengenoemde (ontevreden) reacties. Als het om democratie gaat, gaat het om het volk en het volk wil verandering op positieve wijze.
  Een voorbeeld:De kloof tussen arm en rijk in Suriname is vrij groot en daar moet eventueel verandering in komen. Dat wil niet zeggen dat er niet aan gewerkt is, maar na al die jaren blijft deze kwestie nog steeds bestaan.

  Citaat Obama
  I think when you spread the wealth around it’s good for everybody.


  Maak melding

 19. Het netwerk die de NDP ondersteunen willen krachtige corrigerende ingrepen voor het fenomeen en volksscript “de ongelijke strijd tussen niet-ontwikkelde Surinamers en hun wel ontwikkelde broeders”.

  De niet ontwikkelden willen af van het hun opgelegde stigma van “chronische verliezers” door deze ongelijke strijd.

  We horen maar al te vaak negre lesie.
  Het netwerk heeft zich ook daaraan schuldig gemaakt,maar als zelf-actualiserende mens heb je het vermogen alles wat je denkt en gericht is jezelf,volk tot mislukken en armoede te verdoemen,te herschrijven door veranderingen in te brengen.

  De jongeren willen het script van een volk die constant aan het verliezen is en waarvan je moeilijk kan verwachten dat zij positief zullen staan tegenover het spel van verdeel en heers politiek of tegen hun tegenstanders,omdraaien en in het perspektief plaatsen van daadkracht,slagvaardigheid.

  Veel Amerikaanse negerfamilies vormen een dramatisch voorbeeld van een dergelijke ommekeer.

  Door invloed van hun leiders die zeiden: “zwart is mooi”of “ik ben zwart en ik ben er trots op ” konden hun scrips die hen tot mislukken doemden herschreven worden in de richting van zelfrespect en succes.

  Daarom is de leus:
  Anders dan front die mislukken/mislukkelingen in het land Suriname stimuleert, gaan het netwerk en de jongeren die de NDP steunen voor het “STIMULEREN VAN SUCCES”.


  Maak melding

 20. @ nummer 21 , je laat me echt lachen ,als wie dan ook het voorelkaar zou krijgen om de eerste zinnen van jou reaktie te realiseren betekend dat gelijk einde van de ndp en bouterse.ik hoop dat het kan vatten .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.