Krijgsraad Suriname schort zaak Decembermoorden op

60

PARAMARIBO, 26 jul – De rechtszaak rond de Decembermoorden is voor onbepaalde tijd opgeschort. Het besluit volgt op wraking van krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein-Montnor. Haar echtgenoot zou banden hebben met de Nationale Partij Suriname, NPS, van president Ronald Venetiaan.

Mr. Irwin Kanhai, advocaat van onder meer oud-legerleider Desi Bouterse, vindt dat het gezin Valstein profiteert van gunsten van de NPS. Manlief zou gratis gebruik maken van faciliteiten op het hoofdkwartier van de partij. De sportlessen die er worden gegeven zijn niet gratis, wat ook de familie ten goede zou komen. Valstein-Montnor wil nu een oordeel van het Hof van Justitie.

Tot dan worden ook de rechtszaken tegen de andere verdachten opgeschort. De raad zal zich ook buigen over twee incidenten ingebracht door Kanhai. Hij wil dat het dagblad de Ware Tijd geweerd wordt uit de rechtszaal. Als dat niet kan, dan toch de schrijver van een artikel waarin een getuige beweert dat Bouterse’s kinderen zich in het Fort Zeelandia bevonden ten tijde van de moorden.

“Het bericht berust op onwaarheid, de objectiviteit is zoek vanwege animositeit tussen de schrijver van het artikel en mijn cliënt”, zegt Kanhai. “Dit is idioot, ik zie het als een vertragingstactiek”, zegt nabestaande en advocaat Rani Sohansingh. Lotgenoot Henri Behr verwacht dat het toch nog goed komt. “We hebben vertrouwen in de rechtsstaat, dit is niet meer dan een vertragingstactiek.


60 REACTIES

 1. ai boi sari tori nanga mi kondreman

  de poppenkast theater is bloot gesteld aan willekeur.en hebben geen gronden meer om te aarden.de geloofwaardigheid van de crew van venetiaan;van nissewand;ruth wijdenbosch en santhoki is eindelijk ontmaskerd.

  en mocht de zaak nog doorgaan in deze formatie dan is er nu geen twijfel meer aan,dat deze smeerlappen politiek bezig zijn.deze dienen opgesloten te worden.wegens volksmisleiding.

  venetiaan moet op donderen deze man is een judas.
  waar wachten jullie nog op?
  un prakseri dati a’ingie e’sribi no
  dan hebben jullie het glad mis


  Maak melding

 2. een leuke verzinsel maar laten we zeggen ter kennis aan genomen en we gaan door met de dagelijkse zaken.

  want ja dit neemt niemand echt voor waar aan wel dan,kan het mij niet voorstellen hoor echt niet.
  dus maandag gewoon weer terug gaan naar de dingen van de dag en een keer lachen met ons alle klaar


  Maak melding

 3. Mr. Irwin Kanhai zoekt weer spijkers op laag water.

  Er zou geen sprake zijn van een politiek proces, dus lijkt mij deze opschorting ook onnodig. Bovendien is het rechtsorgaan en evenzo de rechter een onafhankelijk instituut.Men mag er ook niet meer van maken en dat dient gerespecteerd te worden.

  Als Bouterse zich niet zou verschuilen achter de NDP zou er ook niets aan de hand zijn. Dit was danook altijd de stroohalm waaraan hij zich vast heeft willen houden om bewust een verstrengeling met de politiek te zoeken en zo ook een podium te kiezen om zijn onzin uit te kramen.

  Truetory


  Maak melding

 4. Beste lezers,

  Hoewel suriname pretendeert een rechtstaat te zijn geloof ik niet dat het waar is.
  Als er in suriname een burenruzie ontstaat, dan wordt de ruziemaker direct opgesloten.
  En indien de benadeelde partij een leuk uitziende vrouw heeft wordt de zaak van de benadeelde partij hoog opgenomen om zijn vrouw te kunnen versieren.
  Heeft een man in dronkenbui zijn vrouw geslagen en de vrouw doet daarvan aangifte dan wordt de man zonder pardon opgesloten of aangehouden door de agent van politie.
  Raad eens waarom? Vervolgens wordt de vrouw op het bureau opgeroepen en middels aale vertragings tactieken een procesverbaal opgemaakt tot laat in de avond, waarom raad het eens.
  Nu de zaak bouterse aan de orde is duurt het allemaal jaren voordat hij kan worden aangehouden, is dit een rechtstaat? Geef zelf antwoord op deze vraag!
  Suriname kent klasse justitie en niets anders en naar mijn overtuiging speelt in de zaak bouterse een politieke kwestie, zijn zaak gaat weer spannen als de verkiezing voor de door staat.

  Zelfs de rechters in Suriname zijn bang om een man als Bouters te veroordelen!!
  De rechters kunnen alleen de kleine man die een lolly heeft gestolen of zijn vrouw heeft mishandeld veroordelen.
  De rechters kunnen niet anders, omdat zij bang zijn als Bouters aan de macht komt, en daar lijkt het veel op, dat zij dan de pineut zijn.

  Harry


  Maak melding

 5. @henri behr,
  heb vertrouwen in de rechtsstaat komt wel goed zo kan je zien hoe oneerlijk het soms kan gaan in het leven nu maakt de advocaat van die moord verdachte gebruik van alle mogelijkheden die een rechtsstaat hem bied om de zaak te vertragen en om de moord verdachte uit de cel te houden maar jou broer behr en al die anderen is dat ontnomen en onder invloed van drugs en alcohol hebben ze de doodstraf gehad zo kan je zien hoe wreed en onmenselijk deze man ddb is daarom zal ik met alle middelen die de democratie mij bied deze man blijven bestrijden eigelijk is dat de plicht van alle rechtgeaarde surinamer die normbesef en fatsoen normen en waarden in hun mars hebben. helaas ik zeg het nogmaals helaas zijn er mensen die deze man als hun held zien de slager van fort zeelandia.


  Maak melding

 6. Het proces rammelt aan alle kanten.Vertragingstactiek?????Nee,het is de verdedigingstechniek!!!!!!Niet het OM maar de OAS zou hierin een oordeel moeten vellen omdat dit meer een “politiekezaak” is.


  Maak melding

 7. Bijdeze biedt ik als oprechte Sranangman mijn verontschuldiging aan een ieder die op welke wijze dan ook, is getroffen door het feit dat er 15 mannen zijn gestorven door toedoen van de worsteling waarin wij Surinamers nog steeds zitten, n.m. hoeverder na 1975, inmiddels weten wij dat het niets word met die politici uit die tijd, en zij die zogezegt geleerd hebben van politici uit die tijd.

  Waarom ik mijn verontschuldiging aanbied is vrij eenvoudig, zij die in de vuurlinie staan, staan er ook voor mij, kort gezegd omdat ik ontwikkeling en vooruitgang wil zien en beleven, ik wil trots kunnen zijn op het feit dat ik een Surinamer bent, die jongens in de vuurlinie zijn dus ook in dienst van mij, en ze zijn goedkoop ook want ik hoef hun niet te betalen, zo af en toe graaien ze waar het niet mag heb ik mij laten vertellen.

  Ik hoop dat het meest belangrijke niet vergeten wordt, namelijk: dat het recht er is om licht in de duistere spilonken van onrecht te brengen, omdat het onrecht zelve daartoe niet instaat is.

  KOMTJIE


  Maak melding

 8. troost jezelf maar Bher dit heel proces berust gewoon, op een politiek gedoe,laat montnor haar huishoud en haarzelf op orde brengen
  je neemt geen glas water nog van haar man aan
  familie peggy.


  Maak melding

 9. Is geen flauwe kul nog vertragingstactiek. Als achteraf mocht blijken dat het zo is wat er wordt beweerd dan zal het de case meer kwaad dan goed doen.


  Maak melding

 10. LEIDRAAD VOOR RECHTERS:

  Wraken: de wettelijke mogelijkheid van een partij te verzoeken dat een rechter de zaak niet (verder) beoordeelt, wegens feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden (artikelen 36 Rv, 512 Sv en 8:15 Awb).

  In deze leidraad wordt, tenzij anders is aangegeven, onder rechter(-plaatsvervanger) tevens verstaan raadsheer(-plaatsvervanger). In dat geval wordt voor arrondissement ressort gelezen.

  In deze leidraad wordt, tenzij anders is aangegeven, onder officier van justitie tevens verstaan advocaat-generaal. In dat geval wordt voor parket ressortsparket gelezen.

  Toelichting
  Partijdigheid kan zich onder meer voordoen bij een verstrengeling van belangen, een dreiging hiervan, beïnvloeding van buitenaf of politieke of maatschappelijke vooringenomenheid.

  Bij de vraag of sprake is van partijdigheid van een rechter is niet alleen de aard van de relatie van deze rechter met een procesdeelnemer van belang, maar speelt ook de mate waarin deze procesdeelnemer betrokken is bij een bepaalde zaak een rol van betekenis. De mate van betrokkenheid hangt af van de positie die een procesdeelnemer in een rechterlijke procedure inneemt. De (emotionele) betrokkenheid zal in het algemeen groter zijn bij procespartijen dan bij overige procesdeelnemers. De leidraad beoogt met de definiëring van de begrippen procespartijen en overige procesdeelnemers hiermee rekening te houden. Een procespartij kan zowel een materiële als een formele partij zijn. Bij dit laatste is gedacht aan bijvoorbeeld de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige.

  Een officier van justitie is altijd beroepsmatig bij een zaak betrokken. Daardoor zal de desbetreffende officier van justitie voor wat betreft zijn (emotionele) betrokkenheid en daarmee voor wat betreft de vraag naar mogelijke partijdigheid kunnen worden gelijkgesteld met andere procesdeelnemers die beroepsmatig bij een rechterlijke procedure betrokken zijn. Dit is in de gebruikte definiëring tot uitdrukking gebracht. Ook een advocaat die zijn cliënt in de procedure bijstaat, behoort tot de overige procesdeelnemers.

  Ten aanzien van de procureur dient bedacht te worden dat hij in een rechterlijke procedure een bijzondere positie inneemt doordat hij geen inhoudelijke inbreng heeft. Daarom is de procureur geen procespartij of overige procesdeelnemer in de zin van deze leidraad.

  Vertegenwoordigers van rechtspersonen zijn ook aan te merken als overige procesdeelnemers. Zie ook de toelichting onder aanbeveling 2.

  Bedacht dient nog wel te worden dat sommige procesdeelnemers zowel procespartij als overige procesdeelnemer kunnen zijn. Gedacht kan hierbij worden aan de bewindvoerder en de curator die bij het afleggen van verantwoording zijn aan te merken als procespartij, terwijl zij bij hun overige taken veelal zullen worden aangemerkt als overige procesdeelnemer.

  Bij de definitie van het begrip nevenfunctie is aangesloten bij artikel 44 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het daarin opgenomen betrekkingenbegrip.

  Uitgangspunten en aanbevelingen

  Uitgangspunten
  De rechter heeft, net als ieder ander, bepaalde opvattingen over maatschappelijke, politieke en ethische kwesties, die zijn verdere oordelen kunnen beïnvloeden. Deze opvattingen kunnen deels samenhangen met: geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status (vergelijk artikel 14 van het EVRM). Het bestaan van deze opvattingen is onvermijdelijk en hangt nauw samen met de vrij aanzienlijke mate van maatschappelijke betrokkenheid en geïnteresseerdheid die noodzakelijk is om als rechter te kunnen functioneren.

  Een rechter die zich van zijn persoonlijke opvattingen bewust is, zal in het algemeen in staat moeten zijn zich hiervan zodanig te distantiëren dat deze opvattingen zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de essentialia voor een eerlijk proces, niet in de weg staan.

  Het is de rechter zelf die in elke door hem te behandelen zaak waakt over zijn onpartijdigheid. Daarnaast hebben de gerechten middelen ter bevordering van een onpartijdige rechtspraak, zoals het indelen in kamers en het toedelen van zaken.

  De rechter zorgt er voor ter zitting blijk te geven van een onpartijdige houding.

  Aanbeveling 1 Gezins- en familieverbanden

  De rechter zorgt er voor geen zaak te behandelen waarbij als procespartij en/of overige procesdeelnemer de (vroegere) echtgeno(o)t(e), (ex-)partner en/of nauwe bloed- en aanverwanten van de rechter betrokken is


  Maak melding

 11. Hoe lang en hoe zo vetraagd?
  Als hvj snel het weekend door werkt, snel maandag of in de loop van de week de wraking behandelt en vonnis velt, kan de zaak gewoon weer verder met dezelfde of een andere rechter.
  Natuurlijk moeten Vene en de NPS vlot mee werken om duidelijkheid te brengen.

  Ze kunnen ook weer maanden bezig zijn alleen om de wrakingskamer te vormen en dan beweren dat kanhai de zaak vertraagd heeft.

  Gaan ze dit zaakje voor het reces of in oktober na het reces vervolgen?

  Voor sommigen is het eve dede oso en het wordt schelden dit weekend.
  😉

  De enige getuige die aan het woord kwam zei bouterse niet gezien te hebben in het fort.nu gillen geblazen.


  Maak melding

 12. De eed van het OM:

  “Al de leden van de re c h t e rlijke macht in deze wet
  o p g e n o e m d ,z u l l e n ,elk naar de wijze zijner godsdienstige
  gezindheid of leve n s ove rt u i g i n g , a l vo rens in
  bediening te tre d e n ,de eed (belofte) afleggen,
  dat zij, g e t rouw zullen zijn aan de Ko n i n g , en de
  Grondwet zullen onderhouden en nakomen;
  dat zij,middellijk noch onmiddellijk, onder welke
  naam of vo o rw e n d s e l ,tot het ve rkrijgen hunner aanstelling
  aan iemand, wie hij ook zij, iets hebben gegeven
  of beloofd, noch zullen geven of belov e n ;
  dat zij nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd
  zullen aannemen of ontvangen van enig persoon
  welke zij weten of vermoeden enig er c h t s g e d i n g
  of zaak te hebben of te zullen krijgen, in welke hun
  a m b t s verrichtingen zouden kunnen te pas komen;
  dat zij vo o rts hun posten met eerl i j k h e i d , n a u w g e ze theid
  en onzijdigheid, zonder aanzien van personen,
  zullen waarnemen en zich in de uitoefening hunnen
  bediening gedragen zoals bra ve en eerlijke re c h t e rl i jke
  ambtenaren betaamt.”
  Gezocht is naar wat voor het OM specifiek is en wat


  Maak melding

 13. De heer Behr heeft gelijk, dit zijn maar een paar rimpels in de vijver. Uiteindelijk komt de Sadam Hoessein van Suriname (of Karadzic, dat mag ook) echt wel achter de tralies!


  Maak melding

 14. Werkelijk te zot voor woorden.
  Iedereen die ooit een broodje of wat dan ook aan een lid van de NDP verkocht heeft kan op die basis een reden zijn om familieleden van de broodjes verkoper te wraken.
  En animositeit van DWT als reden om hem toegang tot het proces te weigeren? Dan moeten we een ieder die een relatie met een dader of slachtoffer heeft voortaan de toegang weigeren. Immers animositeit is maar moeilijk vast te stellen en de kans er op is bij iedereen die in relatie staat tot slachtoffers of verdachten aanwezig.

  Kanhai het is mij genoegzaam bekend dat het de taak is van advocaten om zich in het belang van hun client als ratten te gedragen. Maar ratten zijn slimme dieren. U gedraagd zich nu als een dier uit de laagste orden.


  Maak melding

 15. Een korte eerste reactie: terecht dat het politieke proces voor onbepaalde tijd is opgeschort. Het is wenselijk dat dit uitstel tot afstel leidt.

  Alleen een waarheidscommissie o.i.d. kan de ‘waarheid’ omtrent de gebeurtenissen van 1982 – van en met 11 maart tot en met 9 december – ophelderen.


  Maak melding

 16. bouterse is en blijf een duivels persoon met slechte inborst duivelse karakter nu heeft hij iemand gevonden om voor zijn karretje te spannen ik vind dat jounalisten en advocaten die de kant van deze monster kiezen of verdedigen net zo erg zijn als die monster bouterse waarom ik dat vind is omdat onder slachtoffers ook jounalisten waren en advocaten dan heb je geen respect voor jou colega dat zeg ook genoeg over de advocaat van de duivel kanhai.


  Maak melding

 17. Wéér HOERA…voor Desi, c.s. Ik help mv/hr Sohansingh/Behr hopen, dat het “nog reg kom!
  Ik zei eerder in een commentaar, dat dhr. Bouterse eens een kop thee met H.M. Beatrix gaat drinken ! Ach….wij/jullie kennen toch de sittewasi in Suriname? Laten we nuchter blijven….nu ineens kinderen van Bouta in het Fort tijdens de moorden..what a shame ! Anansi tori…lezers..en in Sranan zij er heeel veeel Anansi*s…of weet men dat niet!


  Maak melding

 18. neus je hebt niet gelogen dat jij en du de grootste rioolratten zijn, de slimme ratten die in de vulnisbakken in en uit gaan,kan je niet merken dat deze zaak een NPS gedoe is? ???,mohaidi-amin, kon frede hij heeft zich ziek gemeld de zaak stinkt.Hirballin komt binnenkort naar Suriname de blankemeester van vinolipson.slappejannes moet zijn verslag klaar hebben jammer voor jullie deze zaak is besmet als de ziekte van HIV en stinkt als een awarie .neus en du KELA–LAAAAAA!!!!!!. GOD molen Maalt Langzaam ,Maar zeker ,Gij zult Geen valse getuigenis spelen montnor. logevolharding ,gruntjarie is de wandelpark van haar fruitboer echtgenoot,haar woning is groen geschilderd,ik kan nog meer vertellen.


  Maak melding

 19. Indien in deze zaak het recht zoals dat hoort aan het werk is, dan vraag ik mij af waarom dit door de tegen partij als vertragings tactiek wordt gezien.

  Is wat in het assemblee aangekaart is door mevr.Simons ook een vertragings tactiek?
  Het feit dat eenman pas nog benoemd tot rechter (een pas gepensioneerde notaris R.R.)in de rechtzaal in zijn spreekgestoelte wordt aangewezen door een man die voor hem (R.R.) moest vershijnen als corrupt, omdat de verkoper van een stuk land hem heeft verteld dat deze man R.R. alles kan regelen.
  zelf een stuk grond waarop de eigenaar een hypoteek heeft genomen en nog niet klaar is met aflossen kan verkocht worden als je R.R. inschakeld.

  Hoeze het komt allemaal goed meneer henry Bher, bedoelt u dat wat er ook gebeurd er moet een uitspraak komen ter gunste van u omdat uw zaak het aller belangrijkste van Suriname is of dat tunnelvisie gezondis voor de juridische toekomst van Suriname? Interresseerd het u wat HETVOLK hiervan vindt? U en du?

  Het recht dient ertoe licht te brengen in de duistere spilonken van onrecht, omdat het onrecht zelfve daartoe niet instaat is.

  KOMTJIE


  Maak melding

 20. Deze Soap serie begint nou zo langzamerhand te vervelen.

  Stuur hem gewoon naar het internationaal gerechtshof omdat hij misdaden tegen de mensheid heeft laten begaan. Daar zijn er geen vrienden van welk Suri partij dan ook.


  Maak melding

 21. Ik kan er helemaal geen touw meer aan vastknopen. Is this the railroad from somewere to nowere?
  Zou vergeving de politieke dood inhouden voor sommigen?
  Is dat het? Meten we daarom at all cost met meerdere maten?

  Naar alle redelijkheid en billijkheid loopt er één nog grotere quasi zondaar fris en vrolijk rond. Bent u nou zo intelligent of ik zo kort van begrip?


  Maak melding

 22. j. bakra,
  Het argument waarheidscommissie wordt steeds genoemd inzake de 8 december moorden. Voor zover ik weet is het slechts enkele keren toegepast. Het meest bekende is Zuid Africa vanwege het feit dat de misdaden generaties teruggingen en dat zowel zwarten als blanken misdaden hadden gepleegd (ook de vrouw van Mandela moest schuld bekennen). Daarnaast was appartheid, de basis van deze misdaden in de wet verankerd. De waarheidsbevinding in Zuid Africa werdt toegepast omdat er gewoon geen andere methode was om te komen tot genoegdoening voor slachtoffers gezien de massaliteit van misdaden gedurende vele generaties. Men hanteerde dus een methode om toch tot verzoening te geraken tussen twee bevolkingsgroepen die moesten leren vreedzaam naast elkaar te leven na generaties van apartheid.
  Voor wat betreft Suriname gaat het om een ordinaire slachtpartij door een paar bij name te noemen nog in leven zijnde personen.
  Als de 8 december moorden in aanmerking komen voor de methode van waarheidsbevinding dan moet dat gelden voor elke andere ordinaire moordpartij, aanranding en zo meer. Ik schaar Bouta met consorten liever onder de noemer: Sadam Houssein, Mugabe enz. De wereld heeft heel wat van dit soort met grootheidswaanzin doorspekte ordinaire misdadigers gekent. Het laatste waar ze recht op hebben is een waarheidsbevinding.
  Kanhai haalt allerlei trukjes uit, niet om onschult te bewijzen, want hij is er zelf van overtuigt dat Bouterse bij de moordpartijen aanwezig was, maar gewoon om de rechtsgang te dwarsbomen. In zekere zin is hij daarmee medeplichtig. Maar ja, dat is aan zijn eigen geweten.


  Maak melding

 23. Ai mie no habie biesie
  Mekie Kanhai rek na torie
  Mekie a mang doe ing wroko
  Na foe datie ai kiesie monie
  Ma loekoe ing boeng
  Ing ooktoe na wang foe deng gratie wierie mang
  Ie moes loekoe boeng nanga deng
  Bouta for presedent
  Ndp forever


  Maak melding

 24. Ga het land opbouwen stel domoren Front. Ga iets doen, dat de jeugd over 25 jaar profijt aan heeft.
  Stel domkoppen achterlijke idioten daar in Su. aan de macht…GA HET LAND OPBOUWEN…stel landverkopers/bedriegers/verkwisters/liegers/hebzuchtig…domoren.(stel Katibo aanbibders)

  Land en volk naar beneden-halers, jij>>>>Front

  Jullie zijn daar bezig met alleen moord plan wetten.(jullie komen over als een soort vloek)


  Maak melding

 25. PANIEK,PANIEK<dat oom desie bing singie toe dee a vissie…..ien nps…men dacht weer dat hij uit zijn duim heeft gezogen.maar je ziet het.het komt uit. oja nog iets BOXEL is van BOUTA en die stelletjes poppen kast er in. hij zit thuis alles tevolgen we sriebie .overal insiders.voor wat gebeurt kommen ze thuis bij OOM DESIE en vertellen alls aan hem vene en consorten slapen jullie maar lekker door. MIJN OMA zou zeggen tegen alle getuigen, oe njang kalaka oe atie e draai now, word vervolg………from …old soldier,never (….) mogen jullie zelf in vullen.let jullie op mijn woorden vor 2010 DES FOR PRESS…vene go home je ben al aan het dementeren…laat het voor die jongeren over je hebt slaap nodig.nee je slaap de hele dag…..a tang so, LET OP MIJN WOORDEN voor de 2de keer…….voor 2010…….


  Maak melding

 26. 29-02-2008

  De vermeende 8 december proces wordt (in de toekomst) binnenkort geseponeerd, daar is geen ontkomen aan.
  Als ik de overheid of nabestaande was zou ik nu eieren voor mijn geld kiezen en een aanvraag indienen met betrekking tot verzoening/amnestie. Ofwel kiezen voor een waarheidscommissie ten gunste van de coalitie/ Nieuw Front Plus autoriteiten c.q. nabestaanden,
  en zo de waarheidsgehalte toetsen/ achterhalen van de lezing van de zijde van de toenmalige machthebbers rond het tragische incident van 8 december wat leidde tot de arrestatie van de verdachte contracoupplegers/samenzweerders, landverraders.

  Onderzoek (waarheidscommissie )moet uitwijzen wat het motief van de arrestatie was van de verdachten op 8 december.

  Door een waarheidscommissie komen onherroepelijk alle (omstreden) feiten naar boven en kunnen de nabestaanden de namen van hun familie/geliefden, aanverwanten, vrienden en kennissen zuiveren van alle blaam/ laster als zijnde landverraders.

  De nabestaanden c.q. (justitiële) autoriteiten/coalitie partners moeten de rancuneuze handelingen opgeven en het heft in eigen handen nemen om het (nood)lot van de gedaagden te bepalen en de slachtoffers van 8dec.van alle blaam/laster te zuiveren, door uiteindelijk open te staan voor verzoening en te pleiten voor verzoening/amnestie ofwel een waarheidscommissie.

  De nabestaanden c.q. autoriteiten/coalitie partners moeten de hand in eigen boezen steken. Het zal geen voldoening zijn voor de nabestaanden als het 8 december proces wordt geseponeerd door toe doen van justitiële arrogantie c.q. justitiële dwaling/ machtmisbruik alsmede justitiële minachting van het recht c.q. rechtstaat alsmede een vormfout, of door een verdediging (slinkse)foefje. In een rechtzaak zijn naast de verdediging alle foefjes binnen het juridische jargon van toepassing. Handen af van de flexibiliteit, vakbekwaamheid van een top advocaat om zijn cliënt vrij te pleiten., met alle middelen en tools voorhanden.

  Bij een aanklager/officier van justitie is het niet anders, ze halen van alles uit de kast om een veroordeling rond te krijgen. Zonodig met valse getuigen ofwel omgekochte (anonieme) getuigen.

  Zie voorbeeld: veroordeling D.D. Bouterse in Nederland. Onschuldig in o.a. stellendam drugszaak en toch veroordeeld door middel van omgekochte valse getuigen verklaringen Patrick van loon. Patrick van loon en echtgenoot hebben samen in de media verklaart dat door middel van een deal met de Nederlandse justitie afgesloten te hebben, er valse verklaringen zijn afgelegd tegen de Surinaamse parlementariër D.D. Bouterse. Onschuldig zijn betekent nog geen vrij brief voor vrijspraak in een (politieke)strafzaak.

  Weet je hoe het o.a. uiteindelijk werkt in een rechtstaat, een verdacht wordt niet veroordeeld of vrijgelaten omdat de publieke opinie vind dat hij schuldig of onschuldig is. Een verdachte van een strafbaarheid word pas veroordeeld als zijn raadsman zijn onschuld niet kan bewijzen, of vrijgelaten worden/vrijspraak krijgen als de officier/aanklager zijn/haar schuld niet kan aantonen.

  Het is een juridische spel, harde strijd tussen de aanklager & verdediger, de gene met de beste argumenten en de rechtbank weet te overtuigen in zijn pleidooi wind de zaak.
  Nog zo een voorbeeld is O. J. Simpsen schuldig of onschuldig hoe knows. Maar zijn advocaat heeft de zaak wel gewonnen. Hij heeft de rechtbank weten te overtuigen van O. J. Simpson zijn onschuld.

  Het bekende retoriek, argument is ja maar deze zelfde (ex)militairen hebben ook het recht, grondwet c.q. rechtstaat in 1980 geschonden door een coup te plegen (de revolutie), dus wij NieuwFront- plus (de coalitie)mogen nu ook het recht (grondrecht/grondwet) van de Surinaamse burger/Surinaamse rechtstaat aan onze ………….& laarzen lappen.

  Mensen die tegen verzoening/amnestie ofwel een waarheidscommissie zijn: tik-tak,
  tik-tak, de klok tikt, ting no de moro. NEKS NO FOUT!!! Bezint Eer Gij Begint.

  Take it or leave it ! No time to lose. time will tell.

  P.s.
  Suriname, in Kenia was er een politiek geschil (machtsconflict) tussen oppositie en coalitie dat uitmondde in geweld onder de burgers. Pas na geweldadige dood van meer dan duizend burgers in een maand tijd is er een politiek akkoord (overeenkomst) bereikt van vrede en verzoening.

  Citaat van de president van Kenia:ER is veel meer dat ons bindt dan dat ons scheid.

  Ik denk ofwel ik weet 100% zeker dat er veel meer in Suriname is dat ons bind dan dat ons scheid i.h.b. het politiekspectrum/parlementariërs, oppositie versus coalitie.

  Wat de beweegredenen ook mogen zijn geseponeerd zal de 8dec. (politieke)strafzaak/rechtzaak worden. O.a. door een vormfout, verzachtende omstandigheden ter voorkoming van anarchie, ontwrichting van de staatsveiligheid, mijneed van getuigen, anamnese bij getuigen over getuigenissen van 25jaar geleden, tegenstrijdige verklaringen van (valse)getuigen.

  De keuze ligt aan de overheid/justitiële autoriteiten, amnestie/verzoenen/ waarheidscommissie of totale anarchie, verdeeldheid (dan barst de bom los)onder de fragiele samenleving.

  Citaat van de president van Kenia:Er is veel meer dat ons bindt dan dat ons scheid.

  Ik denk ofwel ik weet 100% zeker dat er veel meer in Suriname is dat ons bind dan dat ons scheid i.h.b. het politiekspectrum/parlementariërs, oppositie versus coalitie.

  Waarom zijn de nabestaanden c.q. hun sympathisanten (zo sceptische)tegen een waarheidscommissie, verzoening of amnestie. Zijn ze bang dat het verraad (samenzwering in de tachtigerjaren)toentertijd tegen de Surinaamse staat (regerende macht)naar buiten komt. En de nog in leven zijnde (bejaarden)landverraders ontmaskerd zullen worden. In Nederland heten landverrader NSB’ers. De NSB’ers (dubbelspionnen)die o.a. in de tweede wereld oorlog ontmaskerd zijn werden in Nederland standrechtelijk (in het openbaar) gefusilleerd.

  Patriot!


  Maak melding

 27. Beste mensen,
  Suriname is geen rechtsstaat zoals er door partijen beweerd wordt want in suriname is er sprake van willekeur en gelooft u mij dit proces meer een “SHOWPROCES” om de heer Santokhi van de VHP meer aanzien te geven en te verkrijgen als toekomstige leider van de VHP en als blijkt dat de heer Valstein inderdaad van de faciliteiten van de NPS gebruik maakt dan lijkt het mij dat mevr. Valstein-Montnor dit soort zaken niet onafhankelijk en objectief kan beoordelen en uit de commissie gezet moet worden.


  Maak melding

 28. Goed dat er zo veel journalisten rond lopen en ook buitenlandse organisaties het nauw gezet volgen. Dat maakt de kan op een politiek proces minimaal. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat DDB het achter gesloten deuren wil hebben. Als het besloten iskan hij straks gillen dat het een politiek proces is geweest. Als de pers en andere wel toegelaten worden dan kan dat onmogelijk en zal eindelijk eens zijn lot als een kerel moeten dragen. Ben bang dat ook hij gaat janken in de rechtzaal. of een woede uitbarsting krijgt.
  Hoe het zij het procs blijft gewoon openbaar en keutelt lekker verder. Daar doen de onzin reacties van zijn aanhang weinig aan.


  Maak melding

 29. Jaren geleden werd een politiefunctionaris in Amsterdam (van Surinaamse afkomst)ONTSLAGEN omdat hij via via banden zou hebben met D.D.Bouterse.


  Maak melding

 30. DE een noemd het een soap serie de andere showproces of politieke proces ik heb een vraag aan deze mensen hoe noemen jullie de slachting van 16 vooraanstaande surinamer zonder vorm van proces? was dat een dd proces dronken en drugs proces als wij als surinamers ons zelf niet serieus nemen zal niemand ons serieus nemen.ik geeft ook voor deze keer een reaktie op patriot jij ben meester demagoog nsb waren mensen die huilden met de bezetters jullie huilen met een dictator en over kenia gesproken de leiding aldaar heeft niemand opgepakt en vermoord dus weer een vergelijking die niet klopt wat jij doe is appels met peren vergelijken, wij moeten ons de vraag stellen of we een dictator of democratie in suriname willen dan kan je een heldere dicussie met elkaar hebben of je kies voor iemand die mensen oppakt martel en dood en de pers vrijheid aan banden leg een drugs crimineel die journalisten de mond snoer radio station kapot schiet en niet vergeten de schrijvende pers dit zijn geen dingens om te bagatelliseren laten wij als surinamer eerlijk en neutraal naar onze probleem kijken en praten en niet iedere keer de hele wereld probleem naar voren halen om een andere te overtuigen dat wat bouterse in suriname heeft gedaan niet zo erg is als dat wat andere misdadigers elders hebben gedaan onzin wij waren een onschuldige volk een grote familie met al zijn plus en min punten nu is dat alles voorbij. als land en volk heeft suriname meer verloren dan gewonnen in 28 jaren en als suriname kies voor deze zelfde bandieten dan is de ramp niet ie overzien dit is mijn mening


  Maak melding

 31. 11- en 12 maart1982 Rambocus-coup;
  8-december 1982 daar draait alles om;
  06 juli 1986 de gijzeling van 12 jonge militairen te Stolkertsijver door Brunswijk en crew. Dus jongens en meisjes er bestaat een zekere chronolgie.
  Voor het juiste verhaal dient de zaak oorzakelijk te worden beschouwd. En niet zo zeer hakken in delen die sommigen van pas komen. Voor mij begon het avontuur in Amerfoort toen ons(Nederlandse militairen van Surinaamse origine) allerlei loze verhalen werden voorgehouden en anno 2008 is het einde nog niet in zicht.

  Maar ik heb goede hoop en onwrikbaar vertrouwen voor de toekomst van Suriname!


  Maak melding

 32. Wat als de man van Montnoor banden heeft met de NPS. NPS is toch geen partij in deze zaak ?
  Het zijn mijn inziens de nabestaanden die onderzoek en berechting willen versus de moordenaars.

  Wie voor moordenaars pleit heeft sowieso een twijfelachtige inborst.


  Maak melding

 33. Laten we een ding voorop stellen,ofschoon Dhr.Kanhai een advocaat van niks is bespeelt hij dit hof als Ray Charles een piano, en het inlichtingen apparaat van bouterse geeft hem alle info die hij nodig heeft.

  Ik vind persoonlijk dat Bouterse en co amnestie moeten krijgen.Niet omdat ik het zo een goede man vind maar dit proces is zodanig vervuild dankzij de politiek dat een onpartijdige rechtspraak nu onmogelijk is.De verdachte is mits schuldig bevonden altijd onschuldig maar in dit geval heeft elke surinamer al een oordeel over hetgeen er gebeurt is in Memre Boekoe. Deze zaak speelt al 25 jaar en heeft Bouterse alleen maar populairder gemaakt onder het volk. En dat terwijl het hier gaat om een ordinaire drugsdealer/maffiosi van Suriname.Door deze zaak krijgt deze man onnodig veel media time. En zoals jullie al weten,het maakt niet uit hoe je in de media komt,je wordt er alleen maar populairder van.


  Maak melding

 34. Wij blijven alle zaken voor en er is meer in aantocht, over wie mag ik mij niet uitlaten, maar er zijn meer die wij gaan wraken.
  No wan crimineel ne sroto ex Bevelhebber D.D.Bouterse.
  Gilds, was ons eerste bewijs.


  Maak melding

 35. partor misshien heb jij ook voordelen bij montnor voor karatelessen,hij zal zeker verslagen kunnen doorspelen,en overbrengen wat er moet geschiede.maak geen grappen met Indianen zo zie je ze, zo je ze niet.


  Maak melding

 36. ISRI

  Je hebt het over Sinester en die R.M.D.Leider was ook een justitie en defensie, maar zijn connecties is hij ontslagen, ik geloof ook beslaglegging op zijn zaken en onroerendgoed, zowel in Nederland als Suriname.
  Die Leider, loopt altijd gewapend, althans vroeger , magnum noemden ze hem.


  Maak melding

 37. @25

  Het is duidelijk waarom sommige poster geen waarheidscommissie o.i.d. willen – want dan komt ALLES en niet een deel van de waarheid aan het licht.

  Zoals bijvoorbeeld de Nederlandse betrokkenheid.


  Maak melding

 38. niets blijft geheim binnen de surinaamse gemeenschap, werk en prive kan men niet gescheiden houden, vele z,n vooraanstaande mensen hebben een dubbele agenda, er zal nog meer naar buiten komen, time will tell , de meeste die hier op net lopen te schreeuwen , hebben geen brandschoon verleden, vandaar dat ze willen dat ddb berecht , waarom geen waarheid commissie, laat de beerput open gaan , jammer dat er geen foto, s op deze site geplaatst kunnen worden, o,ja ik ben voor prasie oso mentaliteit uitgemaakt , liever dat , dan ANTI_Sociaal


  Maak melding

 39. Mijn waarde volk van Suriname,
  waneer gaat het tot jullie door-
  dringen,dat een neokolonialistiese
  party als de nps niet meer een
  politekeparty is van deze tijd
  De decembermoordenaars moeten voor
  rechter verschijnen,wie heeft
  Harold van Ommeren vergigd,Mr E Bruma ,deheer Pocornie enz vermoord.


  Maak melding

 40. @Anton
  Hij speelt vals op de piano en jouw gezang is niet om aan te horen. Net als die andere schand eh koorknaapjes. En Akuba kan alleem maar braken.

  @isri
  Denk dat ze de deur dicht lassen. Dezen ze in vroegere tijden ok al met kwade geesten. 😆


  Maak melding

 41. akuba baja zo straks a sa kaba gie joe .

  Akuba toch zo straks a o go kaba gi joe.Je bent ook geen druif of zuurzak, maar een stuk vlees zonder geest.Als je zo bezig bent denk ik dat jij wel goed gestoord moet zijn. En overheidscommissssie gesproken: welnu de rechter wil ook niets anders dan waarheids vinding. Dus ie moes sabie dat ook na a waarheidscommie ie kan kong terrecht in de bak(santa-boma) En let wel dus nogmaals de rechter wilt nietsanders dan de waarheid


  Maak melding

 42. Ik zou volgaarne willen weten wat zich feitelijk rond die decemberdagen heeft voltrokken. Ook ik- en met mij vele prominenten, die hun nek hebben uitgestoken voor dit land en volk hebben er recht op. Berechting met of zonder amnesty zal ons niet helpen. Wij zullen veel verder van huis zijn. Surinamers zijn doorgaans vredelievende mensen!

  Hoe heeft het in Godsnaam zover kunnen komen?
  Welke nobele actie zou aan deze lugubere reactie ten grondslag hebben gelegen?

  What has happened?


  Maak melding

 43. Mr. Kanhai vind zichzelf niet briljant, hij vindt zichzelf een harde werker die zijn zaak goed voorbereid. Ik denk dat hij hetzelf pijnlijk vind dat de rechter zich zo naief gedraagt. Hij heeft al in het begin uitgesproken dat de zaak politiek gekleurd is.
  Als je hem de mond wil snoeren moet je ervoor zorgen dat alle elementen die politiek gelieerd zijn worden uitgebannen en er niet naar verwezen kan worden. Dit lijkt me een hele logische strategie. Het heeft helemaal niets te maken met wat Kanhai zelf vindt, die man doet alleen zijn werk. En als je hem in het 16 meter gebied vloert, gaat hij die penalty benutten. Dit zouden de meeste van ons hebben gedaan, dus vindt ik al die judas reacties hieboven ook flauwekul.


  Maak melding

 44. You`re Damnn Right Bacco.

  Maar dat wat je aangeeft is toch sedert mensen heugenis zo in Suriname?Zie maar min.Gilds hij loopt nog vrij rond,terwijl zijn companen veroordeeld zijn,wil men dan hier beweren dat er in Suriname een betrouwbare rechtssysteem heerst?
  Let maar op, deze NPS-mevrouw de rechter is belooft dat ze maybe minister wordt als ze Bouta veroordeeld krijgt whawhawhaaa.
  De reageerders zijn meestal so called surineds hun als geen ander moeten weten ,dat deze rechter nooit en te nimmer zitting kon en mocht nemen als zij en haar man aktieve NPSers zijn.
  Ook geven ze af op de advocaat Kanhai ,die man doet gewoon zijn werk om alles uit de kast te halen om zijn client vrij oftewel een lagere straf te krijgen,de Moscovieten doen niets anders ook slijmie Spong doet dat.
  Zo zie je maar weer dat ding eh libi na Holland but they dont know nothing about Nederland,anders blerren ze niet zo.
  Volgens mij hebben die stupido`s hiero geen weet van DE MAZEN VAN DE WET.
  Vooral die DOMBO-DU die heeft het lef zich democraat te noemen,maar whawhaaaa vraag hem wat democratie inhoud,hij zal je het antwoord schuldig blijven whawhaaa zijn enige goal is Bouta zien bloeden,maar whawhaaaa dream on DOMBO-DU.
  Is Kanhai niet democratisch bezig dan ?Gebeurt toch in democratische landen ,dat als men,Kanhai, enigszins denkt dat het rechtsysteem faalt om daarmee voor de dag te komen ?


  Maak melding

 45. De zittingsdag van 1 augustus gaat NIET door.
  Zo heeft Limbo medegedeeld.
  Dus… tijd voor 8 december vakantie.Gaan jullie rusten.


  Maak melding

 46. Onze Sharmilaatje wordt bedreigd zegt ze en ze heeft nu bodygaurds. En wie bedreigt Mangalletje?Sharmilaatje beweert dat het de..;)Wel lees morgen de krant.


  Maak melding

 47. democratie is wat bouterse jaren lang heeft geschonden in suriname. democratie beschermd zijn burgers dat niemand het recht heeft om een andere zonder vorm van proces te doden democratie is vrijheid van meningsuiting recht op demonstratie recht om te leven en een anti democraat schiet journalisten dood radio station schiet hij kapot dagbladen worden gesloten en die regeerd niet bij wet maar volgens zijn eigen regels als jou mening hem niet toestaat word opgepakt gemarteld en gedood zal ik nog verder gaan net water in mijn molen du weet niet wat democratie DU weet wel wat democratie is daarom ben tegen iedere vorm van dictatuur lees mijn posting goed maar dan kan niet van velen van jullie zeggen jullie nemen het op voor een dictator iemand die denk dat hij onder en boven de wet is,hij is een laffe HOND die wel weet hoe democratie werkt wat hij andere heeft ontnomen daar maakt hij nu misbruik van geef me hele grote break hoor du weet niet wat democratie is.ik heb geen hogeschool gehad maar mijn algemene ontwikkeling hou ik wel op pijl door met mensen met verstand te discusseren en te lezen nieuws luistere actuele progamma te kijken enz.tevreden???


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.