Bedrijf van Surinaams oppositielid in diskrediet

22

PARAMARIBO, 9 jan – Computerbedrijf Educons van oppositieparlementariër Jenny Geerlings-Simons heeft onrechtmatig geld geïnd van de overheid. Dit zegt coalitieparlementariër Sharmila Mangal-Mansaram. Er is ruim honderdduizend Surinaamse dollar (ongeveer dertigduizend euro) betaald voor diensten die slecht gedeeltelijk of helemaal niet zijn geleverd.

Het geld is betaald door het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling. Ook is buiten de comptabele regels gehandeld. Onder meer zijn afspraken mondeling gemaakt. Er is geen openbare inschrijving gehouden. Educons heeft geld geïnd voor diensten die gratis waren aangeboden, onder meer het opleiden van studenten in computervaardigheden. “Het zijn harde diensten die twee jaar lang zijn verleend en waarvoor is betaald”, reageert Geerlings-Simons tegenover de Ware Tijd.

Integendeel heeft het ministerie zich niet aan afspraken gehouden. Het deel van het project dat de overheid zou betalen, is door Educons gefinancierd. Onregelmatigheden moeten aan overheidszijde worden gezocht, aldus Geerlings-Simons. Mangal-Mansaram trekt een vergelijking met het door de oppositie veroordeelde Ringwegproject. Volgens de oppositie was dat project ooit gratis aangeboden en neigde het besluit van de overheid toch te betalen naar nepotisme.


22 REACTIES

 1. wie kan eten, die eet, punt uit. Mevrouw Geerlings-Simons is een goed parlementarier, maar dit aspect van verduistering en oneigenlijke inning van gelden is reeds lang een groot probleem voor mevrouw.
  Jammer dat iedereen in Suriname zo besmet is. Het wachten is nu op de aanklaagster, wanneer is zij dan aan de beurt?


  Maak melding

 2. Minister Wolf gaf in zijn betoog aan zeer content te zijn met de verrichtingen van Educons. In vijftien maanden hebben 600 scholieren geprofiteerd van het project. Niet alleen de Unesco en het Inter-Amerikaans Instituut voor Agrarische Samenwerking die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Educons toonden zich tevreden, maar ook oud- Minov-directeur en NPS-parlementariër Adiel Kallan. Deze gaf de stichting een positieve aanbevelingsbrief voor Alcoa. Het ministerie vaardigde dan ook een vertegenwoordiger af in het bestuur van Educons.-.

  krant maakt sensatie…men laat letterlijk het weerwoord welke direct door onderwijs is gegeven weg.
  Uit het weerwoord blijkt ook dat mangal het aan het verkeerde eind heeft. Ik merk dat de kranten van sensatie houden.zo schrijft dezelfde krant twee artikelen over het zelfde onderwerp alsof ze niks met elkaar te maken hebben.Het ene artikel bevat de beschuldigingen van mangal en het andere artikel betreft het antwoord dat aan mangal vijf minuten later in die zelfde assemblee is gegeven.Wie het tweede artikel mist..denkt dat er iets gaande is rond geerlings simons.

  Er is niks gaande.Dat zaakje is reeds uitgepraat.Mangal had halve informatie.


  Maak melding

 3. Venetiaan bevestigde in het parlement dat door zijn tussenkomst de betalingen zijn verricht en benadrukte dat niet de huidige minister van Onderwijs Edwin Wolf, maar zijn voorganger Walter Sandriman het project initieerde

  Dus sensatie sensatie.. mangal gaat zich dit weekend moeten verantwoorden bij de VHP top hahaha


  Maak melding

 4. Die beerput van Sharmilla is nog groter dan we denken.

  Wat is feitelijk het probleem als de minister beaamt tevreden te zijn over de geleverde prestaties?

  Whatabout de declaratie van de ringweg en die van de broer van deze menrouw?


  Maak melding

 5. Nou als Venetiaan dit zelf heeft tegengesproken,en zaken uit hun contex wordt gehaald door Ramsaran,(DWT)dan ontkom ik niet aan de indruk dat hiermee politiek probeerde te scoren.Gemener is,dat mw.Geerlings op dat momment vanwege ziekte afwezig was.Alleen maar met rotte eieren gooien, daar zijn zij goed in.Poppenkast.


  Maak melding

 6. PAPEGAAI man mangal jij denkt te kunnen praten. jou goed recht maar PASOP je bent nog een jongkie je krijg pas veren. er is een spreekwoord tjompo tik takie ano notie maar tang horring mijn kind, je kunt praten maaaaarrrr.vandaag is 09/01/08 word vervolg.LET OP MIJN WOORDEN: afz RICO


  Maak melding

 7. En dit moet het topje zijn van de ijsberg.
  Tja alles en iedereen is hetzelfde en daarom kan Suriname geen vooruitgang boeken in haar ontwikkeling.
  Je moet de mensen dom houden om te kunnen zegevieren in de corrupte wereld. Want domme mensen ontberen inzicht in vele materies.
  Meer let op domme mensen hebben een beperkte denk en verantwoordelijkheidsvermogen en hebben niets te verliezen dus kunnen zij eerder overgaan tot “domme” handelingen uit te voeren.


  Maak melding

 8. Ik denk er aan om ook een ministerpost te aanvaarden. Als iedereen zo tekeer gaat met gemeenschaps gelden …..waarom ik dan niet.
  Boeven zijn het allemaal. Wat heeft Vene hierop te zeggen????


  Maak melding

 9. FRONT jawel jaja heel bijzonder.
  FRONT is heel bijzonder echt wel.
  Maar een ding is hier duidelijk, als domme mensen elkaar gevonden hebben is het bijzonder.
  Maar dat domme mensen elkaar dommer maken is duidelijk.


  Maak melding

 10. Belangenverstrengeling ten top. Mevr. Jenny Simons, parlementarier met een eigen bedrijf, die haar diensten verkoopt aan de overheid waarvoor zijzelf werkt. Vinden jullie het gek als suriname nooit vooruit zal gaan? Slechts enkele mensen die door het volk zijn aangewezen om het land te besturen worden er beter van. Volgende verkiezing, andere BOEVEN. Zo zal dat blijven gaan.


  Maak melding

 11. waar ik mij aan erger is waneer de front dingens roep waar de ndp leden zich schuldig aan hebben gemaakt dan zijn ze de fronters gek maar als het omgekeerde gebeurd dan is het waar de zelfde houding zie je hier ook als je de ndp en zijn voorzitter aanpakt ben je in de ogen van de ndpers een haatsaier of je ben gek hoe eigenwijs kan iemand zijn ???


  Maak melding

 12. Mangal moet zich als “jurist” schamen dat de president als leraar haar heeft moeten wijzen op het feit dat een mondelinge afspraak net zoveel waarde heeft als een schriftelijke.Dus zo zie je maar weer aan dat papiertje van deze weglopertje ga ik nu wel twijfelen .Wie weet heeft ze dit liggend verkregen.


  Maak melding

 13. Educons is geen computerbedrijf en is ook geen bedrijf van Simons.
  Educons is een stichting en Simons werkt er gratis.
  Het is heel makkelijk om een sfeer te creeeren door de verkeerde termen te gebruiken.


  Maak melding

 14. Zienswijze en juridisch commentaar inzake computerbedrijf in diskrediet.

  Door Doctor BIGI SKRIFI AND THE BAD MEDICINE.

  DE ONBESCHAAFDEN HEBBEN GEEN KENNIS GENOEG OM EEN BEKWAAM ORDEEL TE GEVEN OVER BESCHAVING.

  Er is geen respect voor eigen nationale trots en nationaal belang! Zij verderven het en zij bedrijven gruwelijk onrecht.

  Met het oog dat wetten op zelbewustzijn””pas binden kracht kunnen hebben als universeel bekend zijn. Om de wetten zo hoog op te hangen dat geen burger ze kan lezen, of om ze in geleerde boekwerken te begraven die geen gewone burger kan lezen, dat is onrechtvaardig.””MACHT MAAKT RECHT”” De haat jegens de wet, jegens het recht dat in de wet wordt bepaald, is het wachtwoord waardoor FANATISME, ZWAKHEID VAN GEEST EN DE HYPOCRISIE VAN GOEDE INTENTIES duidelijk en feilloos worden herkend voor wat ze zijn, hoe ze zichzelf ook vermommen. Een zo sterke verdediging van het recht is een onpraktische basis om een democratische staat op te bouwen met zijn tover politiek en onrechtvaardige en twijfelachtige bestuursmacht.

  Niemand mag worden gediscrimineerd door enig openbaar gezag.

  Het genot van elk in de wet neer gelegt recht moet worden verzekerd zonder enige dicriminatie op welk grond dan ook, zoals politieke of andere mening,vermogen;of andere status.

  Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden NADELIGE GEVOLGEN ZOU HEBBEN DIE WEGENS BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN ONEVENREDIG ZIJN IN VERHOUDING TOT MET DE BELEIDSREGEL TE DIENEN DOELEN.

  Inschatten van de situatie COMPUTER BEDRIJF
  De juriste mag bij het samenstellen van het dossier COMPUTER BEDRIJF echter niet willekeurig te werk gaan. Haar eisen voor informatie verstrekking en bevindingen mogen niet de bovengrens van redelijkheidsmarge liggen. Zelfs omkering van de bewijslast onslaat de juriste niet van de verplichting eisen te onderbouwen en aannemelijk te maken.

  INTRESSANT IS WANNEER DE JURISTE BIJ HET VERZAMELEN VAN BEWIJS EN FEITEN HET WETTELIJKE KADER VAN BEVOEGHEDEN, OF DE UITLEG DAARVAN, HEEFT OVERSCHREDEN OF IN STRIJD HEEFT GEHANDELD MET DE RECHTSBEGINSELEN, DAN WEL OF ZIJ DAT BEWIJSMATERIAAL NOG MAG GEBRUIKEN.

  Overtreding zorgvuldigheidsbeginsel.
  Als de juriste het bestuurlijke zorvuldigheidbeginsel overtreed, kan zij het materiaal dat zij heeft verzameld, niet meer voor haar bewijspositie gebruiken: HET IS ONBEVOEGELIJK VERKREGEN. In de praktijk blijkt het een ZWAARWEGEND VEREISTE dat de onderzoek – juriste zorgvuldig te werk gaat. De DOCTER (computer bedrijf) VERDIEND IN DAT OPZICHT”” ADEQUATE RECHTSBESCHERMING””
  DE CONCLUSIE KAN WORDEN GETROKKEN DAT DE JURISTE MET OPENVIZIER ZONDER STIEKEM GEDOE EN ZONDER ONNODIG ACHTER DE RUG VAN DE DOCTER(COMPUTER BEDRIJF) OM TE WERKEN HAAR WERKZAAMHEDEN DIENT TE VERRICHTEN.

  Het verbod van willekeur als behoorlijkbestuur.
  In deze zaak is ook het al dan niet onzorgvuldig handelen van de juriste aan de orde. Gezien de mogelijk uit die onzorgvuldigheid ten nadele van de DOCTER(COMPUTER BEDRIJF)werkt. Het blijkt in het verleden een primitieve kijk op het geschil is.

  Conclusie is dat het verbod van willekeur als behoorlijk bestuur toch geschonden is in deze zaak.

  De juriste HAD GEEN DUIDELIJK ONDERBOUWING VAN HET DOOR HAAR GESTELDE BELANG GEGEVEN, TERWIJL HET BELANG VAN DOCTER(COMPUTER BEDRIJF) ONVOLDOENDE IN AFWEGING WAS BETROKKEN. In deze zaak wordt onrecht en onrechtmatig handelen ook aan de orde gesteld.

  DE DOCTER(COMPUTER BEDRIJF) VREES SCHADE TE ONDERVINDEN EN ONDERVINDT DAADWERKELIJK SCHADE VAN DE JURISTE EN IS EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKWIJZE VAN DE JURISTE NIET OVERBODIG.

  Slot opmerking.
  – dat er door de juriste fouten zijn gemaakt.
  -dater is sprake van misbruik maken van beleid, bevoegheden en macht door de juriste, DE ONRECHTVAARDIGE INBREUKEN OP DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER VAN DOCTER(COMPUTER BEDRIJF).
  – dat er bewijsbare vermoedens bestaan dat de opstelling van feiten en informatie opzettelijk juridische onjuistheden vertoon met het OOGMERK DE BELANGHEBBENDE TE DUPEREN.

  STOF TOT NADENKEN VOOR DE GRASS ROOTS

  DE GENADE EN ZEGEN VAN GOD EN CULTUUR.

  Groet, Doctor BIGI SKRIFI


  Maak melding

 15. @(zelf verklaarde) Doctor BIGI SKRIFI
  Je veduisterd zelf ook alles in een ongeordende brei van woorden. Een brei die vermoedelijk bedoeld is om het gebrek aan niveau te verbergen.

  De zaak is simpel. -1- Er zijn gratis lessen toegezegd. Dus er had niet betaald mogen worden.
  -2- Als Educons van mening is dat er no ander betaald werk moet gebeuren dan moet de normale weg bewandeld worden. Die is bewust zo ingesteld om fraude en corruptie te voorkomen en bestaat in dit geval uit de volgende stappen. -a- de verantwoordelijke er van overtuigen dat het nodig is en boven aan het lijstje uit te voeren werkzaamheden moet staan. -b- een openbare aanbesteding.

  De hier gehanteerde werkwijze is volstrekt ongepast en om die reden zullen zowel Simons als Veni op de blaren moeten zitten.


  Maak melding

 16. 13-01-2008

  Zeer gewaardeerde(WIJS)”” NEUS”” ik bedank u voor uw mening. Het enige wat ik u naar toe kan verwijzen is de bestuurswetgeving en wat meer tijd besteden aan begrijpelijk lezen.

  Betreffende gebrek aan juridische kennis heb ik gegronde redenen en vermoedens, dat u mij een antwoordt schuldig bent. Ik heb gegronde vrees dat u intelligentie heel slecht behandeld tengevolge van uw beperkingen en dat onderwijs een heel zwaargewicht voor uw is.

  WAAR OVER MEN GEEN VERSTAND EN INZICHT HEEFT, IS HET BETER TE ZWIJGEN.

  Sterkte met u arbeid als rechter van vooringenomendheid en dwaling.

  Met de vriendelijke groet, Doctor BIGI SKRIFI.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.