zondag, april 21, 2024
HomeColumnsWitte Waakhonden

Witte Waakhonden

-

Does Travel - naar Suriname

Iwan BraveDoor Iwan Brave – ‘Zuidoost sjoemelt met subsidies’, opende het Parool verleden week donderdag schreeuwerig en hijgerig. Ik zag meteen de bui al hangen. Eigenlijk las ik: ‘De Bijlmer sjoemelt’.
Mijn vrees werd bewaarheid: het betrof vrijwel allemaal allochtone deelraadsleden (van de PvdA). Deelraadsvoorzitter André Bhola werd als eerste genoemd, gevolgd door Mala Eckhardt, Ernest Owusu-Sekere, Egbert Doest, Henk Lalji, Stephen Kwasi en – als een doekje voor het bloeden – de oer-Hollandse naam Willem van Driel van de SP.

Maar wat ik ook las en hoe schreeuwerig de koppen ook, de inhoud was nou niet bepaald schokkend. Het ging allemaal om relatieve keutelbedragjes. Bovendien sprak het rapport van de Amsterdamse Rekenkamer niet van concreet aantoonbaar gesjoemel maar van ‘belangenverstrengeling’. Hé, toch wel geheel iets anders. Zo was Bohla tot 2006 voorzitter van welzijnsstichting Anand Joti, maar had hij de jaren ervoor een motie mede-ingediend voor subsidie van 50.000 euro voor gezondheidsprojecten. Let wel: voor in het algemeen en niet specifiek alleen voor zijn eigen welzijnsstichting. Wel verzorgde Bhola een cursus diabetes en hart- en vaatziekten en ontving hiervoor 2180 euro, aldus de krant. Vijf familieleden namen kosteloos deel aan de cursus.

En toen kwam bij mij een boosheid opzetten. Ach, dat mogelijke gesjoemel of die belangenverstrengeling stoorde mij niet eens zozeer. Denk maar aan oud-premier Ruud Lubbers met zijn Hollandia Kloos – en dan weet je dat het geen kwaal is van uitsluitend zwarte politici op deelraadniveau. Maar ik ergerde me aan die kleine keutelbedragjes. Als je dan toch het eigen blazoen besmeurt, waarom dan niet voor miljoenen! Potdorie, blijven wij Surinamers ons huid zo goedkoop verkopen.

Deelraadpolitiek is bij uitstek dorpspolitiek; logisch dan ook dat het Parool als dorpsbode kruimeldiefstal van de daken schreeuwt. Doet me denken aan de Surinaamse politiek. Wat mij in die afgelopen tien jaar in Paramaribo heeft verbaasd zijn niet zozeer de corruptie en gesjoemel, maar het kruimelgehalte ervan. Een recent voorbeeld is het uitglijden van de Surinaamse minister Alice Amafo, die haar verjaardag uit de staatskas had gefinancierd voor omgerekend 5000 euro. Familieleden, onder wie moeder Amafo als kok, profiteerden gretig ervan en exit was het boegbeeld van politieke verjonging in Suriname. Voor vijfduizend grijpstuivers had Amafo haar toppositie verkwanseld en die van haar achterban. Hoe veel meer politieke munt had ze eruit kunnen slaan bij het uitzitten van de rit!

De volgende dag sprak ik een kennis die in de reïntegratiebusiness zit. Hij vond de berichtgeving over het gesjoemel in Zuidoost maar tendentieus. “Weet je dat vorig jaar in Nederland 1,5 miljard gepompt is in reïntegratie en dit jaar wordt het 2,2 miljard. En het zijn vooral autochtone bedrijven die hiervan profiteren door allerlei subsidies en belangenverstrengeling.” Dus die bedragen in Zuidoost gaan in vergelijking ‘nergens over’, was zijn standpunt.
Ook een Surinaamse radiocollega was deze mening toegedaan. “Het is maar een schijntje”, zei deze. “Weet je bovendien hoe moeilijk het is om vrijwilligers binnen de Surinaamse gemeenschap te vinden? Het is maar een klein groepje dat sociaal actief is en daarom al gauw wordt aangetrokken als deelraadslid.”

Mijn boosheid ebde al grotendeels weg door deze nuanceringen. Overigens miste ik nog iets in al die artikelen: een weerwoord van genoemde deelraadsleden. Ik kreeg André Bhola te pakken, nog voordat dinsdagavond zijn politieke kop rolde. Hij was danig aangeslagen. “Men heeft niet gekeken bij het onderzoek wat ik al 31 jaar lang beteken voor de Surinaamse gemeenschap”, zei hij over zijn maatschappelijke staat van dienst. Luisterend naar Bhola werd de door het Parool als zeer heet belichte soep wel erg koud. Wat blijkt: hij heeft inderdaad die cursus verzorgd, maar zijn stichting waarvoor hij als vrijwilliger werkt, heeft het honorarium opgestreken.
“Geen enkele cent is daarvan in mijn eigen zakken gegaan. Ook een arts en een verpleegkundige hebben een lezing gehouden; zij hebben een cadeaubon gekregen; ook die heb ik niet aangenomen.” En hoe zit het dan met die vijf familieleden die die cursus ‘kosteloos’ hebben gevolgd? “Die was gewoon gratis toegankelijk voor iedereen.”

En zo had Bhola op elk punt een bevredigend antwoord. Een ander relativerend detail is dat Zuidoost zelf om het onderzoek van de Rekenkamer heeft gevraagd naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. “Maar zoals het onderzoek nu tegen ons wordt gebruikt, is schokkend. Ik wil geen deelraadslid zijn dat alleen maar komt vergaderen en stukken doorneemt. Ik sta midden in die Bijlmergemeenschap. Ik weet zeker dat als je een dergelijk onderzoek in heel Nederland doet, je overal tot dezelfde conclusie komt.” En daarin zou Bhola weleens groot gelijk kunnen hebben.

“De wijze waarop de media dit naar buiten hebben gebracht, is voor mij onherstelbaar”, concludeert hij getergd. Volgens een ‘risicoanalyse’ van het gemeentelijk Bureau Integriteit blijkt dat sommige allochtone politici voor zichzelf ‘strengere normen’ hanteren . ‘Ze doen dat omdat ze vrezen dat in hun geval de schijn van belangenverstrengeling eerder gewekt zal worden’. Ook Bhola had als bestuurder moeten weten dat hij zich in grijs gebied begaf en vanwege zijn huidskleur extra in de smiezen wordt gehouden. De witte waakhonden slaan dan bij het minste en geringste extra hard aan. Deze misschatting is Bhola met al zijn sociaal-maatschappelijke bagage aan te rekenen.

Iwan Brave – Lees meer ontboezemingen op ‘Amsterdams Venster‘.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

48 REACTIES
 1. Daarom als allochtone bestuurder is het dubbel oppassen geblazen in het land van de witte man!!Je wordt dubbel afgerekend bij de minst geringste foutje ook al is het een gerucht je wordt behoorlijk afgemaakt in de media-circus en ben je gelijk een attractie voor het witte publiek!!


  Maak melding
 2. Wat deze heren dames nu meemaken is algemeen bekend.

  Het is nooit anders geweest ..

  Een witman/vrouw is totaal niet te vertrouwen nooit en nimmer.

  Ze zullen je altijd vast maken aan een lange elstiek en deze laten uitrekken tot hij knakt..
  Ze gunnen je nooit wat..
  Onderling stelen ze in het openbaar en niemand doet wat..

  Als buitenlander ben je altijd de pieneut…


  Maak melding
 3. Beste Iwan Brave, u vraagt, ik vul voor u aan. En zolas u misschien al heeft vernomen is hij NIET uit de partij gezet vanwege onderstaande motivatie.
  Hierbij het weerwoord van dhr. Henk Lalji:

  Amsterdam 3 juli 2007

  Reactie van de heer H.D.M. Lalji (Pvda raadslid Stadsdeel Amsterdam Zuidoost) op constatering van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam, in haar rapport over subsidieverstrekking in Zuidoost met betrekking tot belangenverstrengeling bij de uitoefening van het deelraadslidmaatschap.

  Volgens de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam heeft ondergetekende, H.D.M. Lalji, zijn bestuursfunctie van de gesubsidieerde instelling Stg. HCC Vikaash gemeld.
  Naar aanleiding van haar onderzoek is de Rekenkamer van mening dat de heer Lalji zich als raadslid bemoeit met de besluitvorming van de instelling waarbij hij betrokken is geweest te weten Stg. HCC Vikaash.
  Opmerking Lalji: op 10 juli 2006 ben ik afgetreden als voorzitter van Stg. HCC Vikaash. Bijgevoegd is het formulier “Wijziging functionarisgegevens” van de Kamer van Koophandel Amsterdam naar aanleiding van mijn aftreden als voorzitter van de Stg. HCC Vikaash (Bijlage 1). Na mijn aftreden heb ik op geen wijze beleidsbemoeienis gehad met Stg. HCC Vikaash.

  • In september 2006 heb ik een algemene motie ingediend in verband met het afwijzen van organisaties en ondernemers uit stadsdeel Amsterdam Zuidoost door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) in verband met het oudkomerstraject. Bijgevoegd is een kopie van deze motie (Bijlage 2)
  .
  • Het indienen van deze algemene motie heeft niets met belangenbehartiging of met belangenverstrengeling te maken maar met het vervullen van mijn rol als volksvertegenwoordiger in Amsterdam Zuidoost.

  • Bij de begrotingsbehandeling 2007 van stadsdeel Amsterdam Zuidoost heb ik, de indiener van een CDA motie, die gericht was op het volledig stopzetten van de subsidie van Stichting HCC Vikaash een aantal technische vragen gesteld. De CDA motie had de strekking om een al 10 jaar bestaande subsidierelatie tussen stadsdeel Amsterdam Zuidoost en Stg. HCC Vikaash van de ene op de andere dag stop te zetten.

  • De motie van het CDA was niet geagendeerd maar is staande de vergadering in alle drukte, tijdens de begrotingsbehandeling van 2007, ingediend.

  • Er was geen afstemming vooraf in de PvdA-fractie welk raadslid op de motie van het CDA zou reageren.
  • Gezien de vergaande strekking van de motie, namelijk stopzetting van de totale subsidie aan bovengenoemde stichting, kan de Rekenkamer Amsterdam moeilijk met inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid en gelet op het doel van de motie, gestand houden dat ik met mijn technische vragen naar aanleiding van de vooraf onaangekondigde CDA motie, de Stg. HCC Vikaash wilde bevoordelen uit hoofde van belangenverstrengeling.

  N.b. Slimmer was het geweest indien ik als raadslid ervaren genoeg zou zijn geweest, om in deze situatie een schorsing aan te vragen voor intern overleg. Op dat moment was ik amper 7 maanden raadslid en had ik die ervaring niet en beging ik deze beginnersfout. In feite ben ik door de indiener van de CDA motie uitgelokt om mij in de discussie te mengen. Ik heb door mijn onervarenheid toegehapt en meegedaan aan de discussie. In de schorsing van deze raadsvergadering heeft het bewuste CDA raadslid mij een college gegeven over de juiste handelswijze in soortgelijke gevallen.

  • Uit deze schets van de situatie wil ik aangeven dat ik niet het vooropgezet plan had om aan de discussie met betrekking tot de ingediende CDA motie mee te doen, maar door mijn onervarenheid ben ik daartoe uitgelokt en heb jammer genoeg toegehapt.
  • Ideaal zou zijn geweest een schorsing aan te vragen en in de schorsing zouden het woordvoerderschap en stemgedrag zijn vastgesteld.
  • Van boze opzet of de intentie om koste wat koste aan de discussie en de stemming mee te doen was van mijn kant totaal geen sprake.
  • Ik vind het dan ook onjuist en volstrekt buiten proporties dat de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam ondanks mijn reactie naar aanleiding van haar bevindingen gemeend heeft mij van belangenverstrengeling te moeten beschuldigen.
  • Dit ondanks het feit dat ik bij mijn bovengenoemd optreden in de raad al 4 maanden geen lid meer was van het bestuur van STG. HCC Vikaash.
  • Ook als ik voor deze CDA motie had gestemd was hij verworpen, omdat de motie maar 4 stemmen voor kreeg en 22 Stemmen tegen. Mijn tegenstem in deze was niet doorslaggevend.

  • Het feit dat mijn broer sedert 10 juli 2006 als penningmeester gekozen is bij Stg. H.C.C. Vikaash, zou volgens mij niet betrokken moeten worden om mij koste wat het kost in een constructie van belangenverstrengeling te loodsen met betrekking tot mijn optreden bij de bovengenoemde CDA motie dd 7 november 2006.

  • Ik heb sedert mijn aftreden op 10 juli 2006 geen enkele bemoeienis met de activiteiten van het nieuw bestuur van Stg. HCC Vikaash. Dit heb ik bewust gedaan daar ik het nieuwe bestuur niet voor de voeten wilde lopen. Ik heb na mijn aftreden als bestuurslid gekozen om mij te concentreren op mijn raadswerk als lid van de PvdA fractie in Amsterdam Zuidoost en bewust niet bemoeid met bestuursactiviteiten en beleid van het nieuwe bestuur van Stg. HCC Vikaash.

  • In dit verband heb ik noch met mijn broer, noch met de andere gekozen bestuursleden van Stg. HCC Vikaash discussies gehad over het reilen en zeilen bij de Stichting, juist omdat ik mijn werk als raadslid zonder last of ruggespraak wens te doen.

  • De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam had dit kunnen navragen bij mij, of bij welk willekeurig lid van het nieuwe bestuur van Stichting HCC Vikaash, voordat zij tot haar definitief rapport was overgegaan.

  • In een gesprek dat ik met een functionaris van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam, de heer E.V. Oppenhuis, op 28 mei jl had in verband met het aftasten van nut en noodzaak voor een mondeling onderhoud, over haar voorlopige bevindingen met betrekking tot het “Onderzoek Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam naar het subsidieproces in stadsdeel Amsterdam Zuidoost” werd mij door de heer Oppenhuis aangegeven dat dit niet echt noodzakelijk was, aangezien mijn rol in het kader van het onderzoek bescheiden was.

  • De heer Oppenhuis van de Rekenkamer gaf mij het advies het maar te laten bij een schriftelijke reactie gezien mijn bescheiden rol in het kader van het onderzoek.
  • Ik drong bij de heer Oppenhuis aan op zuivering van mijn naam naar aanleiding van de door mij opgestelde reactie in verband met de voorlopige bevindingen van de Rekenkamer.
  • Ik wees de heer Oppenhuis in het bewuste gesprek op het gevaar van het in discrediet brengen van mijn naam door deze in één adem te noemen met andere door de Rekenkamer voor te dragen hoofdrolspelers in het kader van haar onderzoek.
  • Ik wees de heer Oppenhuis op het effect daarvan in de media bij het miljoenenpubliek: “dat zo de indruk zou worden gewekt dat er ook iets goed mis moet zijn met de heer Lalji”
  • Ondanks mijn indringend gesprek met de heer Oppenhuis van de Rekenkamer en zijn verzekering aan mij, dat mijn rol in het onderzoek heel bescheiden is en dat mijn schriftelijke reactie op de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar het subsidieproces in stadsdeel Amsterdam Zuidoost zou volstaan, en deze door de Rekenkamer integraal zal worden gepubliceerd, is precies gebeurd waar ik de heer Oppenhuis vooraf voor gewaarschuwd heb.

  • Vanaf donderdag 28 juni jl. wordt mijn naam in de media in één reeks genoemd met de door de Rekenkamer aangewezen hoofdrolspelers in haar onderzoeksrapport.
  • Ik ben van mening dat mij hiermede zowel in materieel als in immaterieel opzicht ontzettend veel onrecht wordt gedaan, althans zo voelt het aan.
  • Mijn in meer dan 30 jaar zorgvuldig opgebouwde reputatie van onbaatzuchtige werker voor de publieke zaak wordt hiermee van de ene dag op de andere aan diggelen gegooid zonder dat hieraan een deugdelijke en zorgvuldige argumentatie ten grondslag ligt.

  • Dit is echt niet mijn motivatie geweest, waarom ik mij ongeveer 1 jaar geleden verkiesbaar heb gesteld als kandidaat voor de PvdA bij de deelraadsverkiezingen.

  • De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam heeft op verzoek van de fractie van de PvdA onderzoek gedaan naar het subsidieproces in Amsterdam Zuidoost, wat een goede zaak is, maar gedraagt zich in mijn ogen niet betrouwbaar bij het nakomen van haar afspraken ten aanzien van publicatie van mijn reactie op haar bevindingen.

  • De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam heeft via haar medewerker de heer Oppenhuis op 28 mei jl. met mij afgesproken dat mijn reactie op haar bevindingen integraal in haar eindrapport zou worden opgenomen. Dit is slechts gedeeltelijk gebeurd.

  • Ook is er hierover niet met mij gecommuniceerd, noch schriftelijk, noch mondeling maar moest ik dit constateren bij de presentatie van het definitief rapport door haar directeur dr. V.L. Eiff op woensdag 27 juni jl.
  • Op een vraag van mij hierover bij de presentatie van het rapport gaf de heer Eiff mij te kennen dat publicatie van de door mij meegezonden motie in het eindrapport, naar zijn oordeel zijn bevindingen niet zou wijzigingen en dat hij daarom maar besloten heeft de motie (over oudkomers trajecten) niet te publiceren. Voor mij was publicatie van de motie wel essentieel omdat uit de motie zou blijken dat de intentie van de motie gericht was op het bieden van een steun in de rug aan alle door DMO afgewezen organisaties uit stadsdeel Amsterdam Zuidoost bij de gunning van oudkomers- trajecten in september 2006.
  • Het publiceren van de door mij naar de Rekenkamer opgestuurde motie in haar eindrapport zou de beschuldiging van de Rekenkamer aan mijn adres dat de door mij ingediende motie was ingegeven vanwege belangenverstrengeling logenstraffen.
  • Zonder hoor- en wederhoor toe te passen besloot de Rekenkamer eenzijdig de door mij opgestuurde motie die integraal onderdeel vormde van mijn reactie op de bevindingen van de Rekenkamer niet in haar eindrapport te publiceren. Op deze wijze heeft de Rekenkamer de lezer van haar rapport geen objectief beeld gegund van de totale gang van zaken, zodat zij zelf tot de conclusie konden komen of de constatering van de Rekenkamer dat ik mij aan belangenverstrengeling heb schuldig gemaakt bij de indiening van bovengenoemde motie in september 2006 juist is of niet.
  • Samenvattend komt bij mij het beeld naar boven drijven dat de Rekenkamer koste wat kost haar beeld dat er in Stadsdeel Amsterdam Zuidoost:” iets goed mis is met de subsidieverstrekking nadrukkelijk wilde bevestigen”.

  • Zonder dat de Rekenkamer in het kader van haar onderzoek mij ooit heeft gehoord, los van het op mijn initiatief gevoerde gesprek op 28 mei jl. naar aanleiding van haar voorlopige bevindingen, heeft de Rekenkamer mij toegevoegd tot de door haar samengestelde lijst van zeven raadsleden die zich aan belangenverstrengeling zouden hebben schuldig gemaakt.

  • Het beeld dat ik hieraan overhoud is dat de Rekenkamer ondanks mijn feitelijke- en inhoudelijke reactie op haar voorlopige bevindingen geweigerd heeft om haar oordeel, dat ik mij aan belangenverstrengeling zou hebben schuldig gemaakt, te wijzigen.
  • Bij mij ontstaat het beeld dat ik door de Rekenkamer met de haren erbij ben gesleept, bij de lijst van de door haar aangewezen personen (de zogenaamde belangen verstrengelaars)
  • Ondanks de door de Rekenkamer in haar rapport aangebrachte nuancering, dat er bij mij geen sprake is van eigen gewin, ben ik van mening dat door de grote media belangstelling voor het onderzoek van de Rekenkamer, mijn goede naam en eer door de werkwijze van de Rekenkamer zonder een naar de omstandigheden van het geval te billijken deugdelijke grondslag hiervoor, zeer ernstig is geschonden.

  • De berichtgeving in media als At5 en het Parool n.a.v. het Onderzoeksrapport van de Rekenkamer m.b.t. mijn persoon is zeer tendentieus. Een groot deel van de media put selectief uit het verslag van de Rekenkamer. Zo vermeldt zij niet dat de Rekenkamer bij haar onderzoek naar mijn functioneren als voorzitter van Stichting H.C.C. Vikaash (April 2002 t/m 10 Juli 2006) geen onregelmatigheden,een geen eigen gewin heeft geconstateerd.

  • De komende dagen ga ik dan ook alles in het werk zetten om bijstelling van het oordeel van de Rekenkamer en rectificatie van de berichtgeving m.b.t. mijn persoon in de media te bewerkstelligen.

  • Burgers van Amsterdam, Burgers van Nederland, ik laat het aan u over welk oordeel u over mij wil vellen naar aanleiding van de beschuldigingen van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam aan mijn adres.

  • Intussen beraad ik mij over de te nemen stappen richting de Rekenkamer van Amsterdam.

  • Ik dank u voor uw aandacht en reken op een wijs en rechtvaardig oordeel.

  w.g. Henk Lalji (Raadslid PvdA Amsterdam Zuidoost)

  Tel. 06 – 53 83 58 81
  [email protected]


  Maak melding
 4. Des te erger dat dit soort fouten dus worden gemaakt. Als je de politiek in gaat dan behoor je te weten wat voor neven functies je WEL en NIET kunt doen.

  Het is erg jammer maar zo is het nu eenmaal. Helaas zijn het nu surinamers die fouten hebben gemaakt. Denk alleen niet dat het bij de witte mensen niet voorkomt. Dat wordt alleen niet zo breed uit gemeten als nu

  Hou hoop in onze surinamers want er zit echt heel veel talent en goede hard werkende mensen tussen.


  Maak melding
 5. Op de serieuze sites (dus exclusief frustratie-sites als Geenstijl.nl) is een overgrote meerderheid die schrijft of reageert het eens met de conclusies van het rapport van de gerespecteerde Rekenkamer. De PvdA heeft al vele jaren een zeer slechte reputatie aangaande subsidies en belangenverstrengelingen. Iedere PvdA’er die in de politieke modder staat had zich die kritiek aan moeten trekken. Dat heeft niets met zwart/wit te maken. Maar nee hoor, de PvdA ging gewoon arrogant door en zit nu op de blaren. De heulende partijbonzen zullen ook nog wel de nodige aandacht krijgen.

  Het verbaast me dat dhr. Lalji nu plotseling op deze site van zich laat horen. Ik heb nog nooit wat van hem vernomen op internet of in de nieuwsmedia. Volksvertegenwoordigers horen publiekelijk verantwoording af te leggen. Wat doet ie eigenlijk voor de € 1200,- raadsvergoeding? Ik kan me wel herinneren dat hij z’n affiches in verkiezingstijd op elke deur in Zuidoost kwakte en andere partijen op verkiezingsborden niet respecteerde. Het was zo grof dat de lokale tv hem tot verantwoording riep. De geblaarde Lalji motiveert mij niet al zijn argumenten te bestuderen. Zoek het even lekker zelf uit!

  Voor de volledigheid hierbij de door dhr. Lalji vergeten nawoord (waarom vergeten?) van de Rekenkamer als reactie op zijn verdediging:

  Nawoord rekenkamer
  De rekenkamer is van oordeel dat de heer Lalji in de raad actief de belangen heeft verdedigd van HCC Vikaash door het DB op te dragen met DMO in overleg te treden over de afgewezen aanbieders van oudkomersprojecten (waaronder HCC Vikaash). Daarnaast heeft hij zich gemengd in de besluitvorming over de subsidieverstrekking aan HCC Vikaash. De rekenkamer blijft daarom van oordeel dat in strijd met de gedragscode voor raadsleden is gehandeld door deel te nemen aan de besluitvorming over onderwerpen die HCC Vikaash direct raken.


  Maak melding
 6. Deze witte beesten,alsof zij niet stelen,de rijkdommen, die uit ons land Suriname weggedragen zijn om hun land op te bouwen reppen ze hierover niet, als er bepaalde handelingen gepleegd zijn,door andere bevolkingsgroepen moet je hun smoel horen, UN kies den(g)mooi.als het in belang van de zwarte gemeenschap gebeurt is ,vind ik dat het hun recht is om van de vlaai te genieten,het is wel jammer over de rare plubiciteit, Maar Srananman weet wat je doet. wees op je hoede met deze witte Dagu,s.

  Akuba.


  Maak melding
 7. Ook “witte” politici krijgen er van langs als ze frauderen of blunderen.

  Bekende politici betrokken bij valse declaraties in Amsterdam:
  Frits Huffnagels * (VVD), Hans Res * en Lucy Spee * (CDA), Gonnie van Oudenallen (MM), vader en zoon Bakker (LA) en de SP. * = teruggetreden

  Rob Oudkerk (PvdA) moest aftreden ivm z’n “kutmarokkanen”.

  Politici die door de NMA zijn veroordeeld wegens bouwfraude:
  H. Wiegel (VVD, oud minister, oud lid Tweede Kamer)
  P. Bukman (CDA, oud voorzitter Tweede Kamer)
  W. Meijer (PvdA, oud lid Tweede Kamer)
  W. Stevens (CDA, oud lid Eerste Kamer)
  S. Kremers (CDA oud Gouveneur Limburg)
  N. Kroes (VVD, oud minister, nu EU Commissaris)
  H. Eversdijk (CDA), oud lid Eerste Kamer)

  Anderzijds, het dronken achter stuur zitten (Sweet 2x) en valse naam opgeven aan politie (Carr) leidde bij deze zwarte politici maar tot een waarschuwing.


  Maak melding
 8. Jammer dat de door mij doorgaans hoog geachte Iwan Brave allerlei nuanceringen aanbrengt; raadsleden, bestuurders en andere gezagsdragers, zwart, wit, geel of bruin, behoren simpelweg ONKREUKBAAR te zijn!
  Net zoals Lubbers of Jan Pronk (rijden onder invloed) de politiek een slechte naam bezorgden, doen de sjoemelaars in de Bijlmer dat. In alle gevallen rampzalig voor de democratie en het gezag van de politiek bij de burger.


  Maak melding
 9. nr 10.W.Hermelijn:

  Jij weet het nog steeds niet, jij moet een behoorlijke domoor zijn.
  Je leest iets neemt aan, en komt tot conclusie.
  Mijn vraag waar haal jij zulks domheid vandaan.
  Dit heb jij vaker gedaan…probeer iets anders b.v. wordt assistent “PIETER BAAS”.

  Dan zal jij zeker geloofwaardiger overkomen.
  Aboi disie ing edi see no kan wroko boeng


  Maak melding
 10. Hoewel Iwan Brave vooral met drogredenen komt (van onderwerp veranderen en jij-bakken), heeft hij 1 goed punt: het ging om relatief kleine bedragen.
  De allergrootste subsidiefraude viel niet in de steekproef van de Amsterdamse Rekenkamer (viel echter wel in de onderzochte periode). Verdwenen bedrag: 2,7 miljoen euro. Grootste boef: Albert van Wingerden.

  Daarna (in omvang) volgen Faya Lobi(gesubsidieerd hosselcafe), de Bolletrie (idem), het Vrouwen Empowerment Centrum (b.v. cursussen Surinaamse hoofddoekjes vouwen, reuze nuttig voor je positie op de arbeidsmarkt). Daar ging jaar in, jaar uit tientallen duizenden gemeenschapsgeld naartoe zonder dat ze een accountantsverklaring inleverden, laat staan een inhoudelijk verslag van de behaalde resultaten (if any).

  Daarom is het jammer dat de motie van Onafhankelijk Zuidoost niet is aangenomen, waarin stond dat álle subsidies moesten worden doorgelicht omdat het probleem nog veel erger is dan uit dit rapport blijkt.

  Waarom niet aangenomen? Omdat de PvdA, waar de subsidiehosselaars op 1 na zitten, de absolute meerderheid heeft in de deelraad Zuidoost. Zelfs nu ze er 3 zondebokken hebben uitgegooid, hebben ze die nog.

  Ik ben ervan overtuigd dat menige club ten onder gaat als van hen wordt geëist dat ze zich aan de subsidieregels houden. Dat zou misschien een zegen zijn voor de belastingbetaler en het imago van Zuidoost, maar een ramp voor de PvdA aldaar. Want die heeft haar macht vergaard door incompetente mensen op de kandidatenlijst te zetten met als motto: als jij zorgt dat je etnische achterban op jou stemt, dan krijg jij weer een zakje subsidie.
  De belangenverstrengeling waar de Rekenkamer het over heeft, is niets anders dan een ziek systeem van afhankelijkheid en gedogen van subsidiemisbruik. Ter meerdere eer en glorie van de grote PvdA-machthebber voor en achter de schermen: Harry Verzijl.


  Maak melding
 11. Beste A-no-smeer-boeng,

  Dank voor uw reactie. En laat ik ook u alvast vóór zijn: als u wilt, noemt u mij dan gerust een redi musu of een Oom Tom.
  En houdt u vooral vast aan uw eigen normen en waarden, dan doe ik dat ook. Anders dan u, verwacht ik n.l. zuiverheid en eerlijkheid van de mensen die ons vertegenwoordigen in de politiek en hierbij wil ik de huidskleur van deze personen geheel buiten beschouwing laten. Dat u vooral in kleuren denkt, is natuurlijk helemaal uw eigen verantwoordelijkheid.


  Maak melding
 12. Vorige week stond er op de PvdA-site nog een reactie van Wesley Amzand waarin hij aangaf dat er naast de 2,7 miljoen verlies van Alcides ook nog een 0,5 miljoen euro bestemd voor Suriname verdwenen was. Dat bericht is nu onvindbaar.

  Wie weet iets over die euro-verdwijning te melden? Verblijft die boef Van Wingerden (ex-baas Alcides) misschien nu ergens riant in Suriname of op de Antillen?

  Megaboeven mogen nooit riante rust krijgen!


  Maak melding
 13. @Winston Hermelijn

  Het verwijt een ‘bounty’ te zijn, trof ook Patricia Remak, wethouder Financiën in Zuidoost tot 1998. Zij eiste dat alle gesubsidieerde clubs een deugdelijke accountsverklaring inleverden, zoals staat omschreven in de subsidieverordening.
  Er volgde luid geschreeuw van Surinaamse instellingen, de slavernij werd erbij gehaald, enz. De toenmalige coalitie zwichtte voor de chantage. Het uitdelen van subsidies zonder dat er verantwoording hoeft te worden afgelegd ging door tot op de dag van vandaag.
  De PvdA aldaar rechtvaardigt dat: de ‘witte’ regels gelden niet voor zwarte clubs, Zuidoost is ‘anders’, enz. (alsof de wet een kleur heeft en niet voor iedereen zou moeten gelden).


  Maak melding
 14. Witten mogen meer flikken dan Zwarten…Winston Hermelijn ben jij daar..Hallo…daarom eerst meer weten niet zomaar lopen rond schreeuwen als een gek…en vooral als jij ook een zwarte kop hebt.


  Maak melding
 15. Beste landgenoten, u weet wel om wie het allemaal gaat. Waarom stelen jullie zo stelselmatig? Wat is nou feitelijk het probleem om van andermans middelen af te blijven?
  Hoe komt het dat je steeds dezelfde namen hoort of leest?
  Foei toch.


  Maak melding
 16. “…en vooral als jij ook een zwarte kop hebt”.

  Ik zei het al: meneer A-no-smeer-boeng zit helemaal vast in het denken in termen van kleur. Volgens zijn normen mag een zwarte politicus dus gerust een greep uit de kas doen. Dankzij dit onvolprezen forum weten we tenminste welke mentaliteit sommige van onze Sranangman er op na houden.


  Maak melding
 17. Met domoren tevens leugenaars ga ik nooit in discussie.
  Ik heb het never, nooit over greep uit de kas gehad of wat in de buurt daarvan dan ook.
  Jij hebt eerder lopen liegen jongen.
  Ga iets anders doen.

  Luku bun ju Blakka, datie mikie ju musu verstan bun sa mi takie noso joe na law man.


  Maak melding
 18. Mij verbaast het toch wel dat sommigen hier met twee maten meten en alles terugvoeren op kleur. Je kunt heel lang aan welles-nietes doen, maar feit is dat zowel witte als zwarte politici soms over de schreef gaan en ook uit beide groepen wordt er wel eens eentje weggestuurd. Maar ook ontkomen er wel eens corruptelingen, zowel wit als zwart.

  Vooralsnog is er geen enkele reden uit te gaan van een complot tegen zwarten in het rapport van de Amsterdamse Rekenkamer. Wie dat toch doet, zit vast op een wel heel laag niveau van denken waar niemand iets mee opschiet.

  Het gaat om integer bestuur en iedereen moet zich aan de regels houden. Veel te lang is in Zuidoost met subsidies gestrooid zonder dat de ontvangende clubs verantwoording hoefden af te leggen. Ook hier weer: het zijn niet alleen zwarte clubs.
  Maar bij zwarte clubs speelt wel de bijzondere omstandigheid mee dat de PvdA-Zuidoost vanaf 1994 een ongezonde afhankelijkheid heeft gekweekt door hun uitruilsysteem: jij zorgt dat je etnische achterban op mij stemt, dan krijgen jullie subsidie. En je hoeft niet capabel te zijn, je afkomst volstaat.

  Dankzij dit zieke systeem, geregisseerd door Harry Verzijl, heeft de PvdA in Zuidoost, met een merendeels zwart electoraat, de absolute macht gekregen in de deelraad en het DB. Maar ook beheersen ze de top van de ambtenarij, het welzijn, het wonen en het openvaar onderwijs.
  Andere stromingen komen nooit aan bod doordat de PvdA ook nog eens een strakke fractiediscipline hanteert, dus elke motie van de oppositie verliest het standaard.

  Alles wordt in Zuidoost teruggebracht op zwart-wit-tegenstellingen. De meeste zwarte organisaties kijken daar niet doorheen (zie het rapport van de commissie-Van Thijn), die denken zelf ook zo en zien dus niet dat het hele systeem ziek is. Daarmee blijven ze in feite afhankelijk van het Sinterklaassysteem ter meerdere eer en glorie van de PvdA-macht.

  Maar ook witten zien er vaak niet doorheen, die trappen in de val van de multiculturele rechtvaardiging voor wangedrag en zijn bang om voor racist uitgemaakt te worden. (Elvira Sweet met drank op achter het stuur: Zuidoost is ánders én een voorbeeld voor heel NL; Ama Carr zonder rijbewijs op de weg, geeft een valse naam op en scheldt de politie uit: idem; subsidieregels met voeten getreden: idem.)

  Het is algemeen bekend dat capabele mensen met een wijde boog om Zuidoost heen lopen. Ook capabele zwarte mensen willen daar niet een functie bekleden.
  Het gebrek aan integriteit nekt daarmee de kwaliteit van bestuur – en dat is slecht voor het hele stadsdeel en een schande voor de democratie.


  Maak melding
 19. nr.21.Chelly yu faja uit.
  Het is bewezen en ook algemeen bekend, dat een witte vaker rotzooi kan en mag uithalen maakt soms niet uit wat.
  Daarover heb ik het.
  En niks en ook niks anders hoor.

  Of probeer jij feiten te onderdrukken.
  Ti yu yere wan wit man du fromu dan kandi 15. pesa keba, no srebie.
  Daarom gwe en dinkie na torie fu mi.
  mi dinkie yu drapi of niet.


  Maak melding
 20. @Winston Hermelijn
  geef je groot gelijk. Wie in de politiek wil hoort te weten dat hij in de schijnwerpers staat en “hoge bomen vangen veel wind”. Heeft niets met kleur te maken en even min met de grote van het bedrag. Een politicus die een rol drp steelt kan opzouten, en in het verleden zijn meerdere politicy wegens dronken rijden vertrokken. Maar Sweet niet want die SU roepen gelijk heel hard discriminatie etc. En als je als blaka man daar iets van zegt ben je Oom Tom.
  Voor mij is dat, even als de andere scheld worden, zoals SuriNed, inmiddels meer een geuzenaam. Het geeft aan dat de andere geen redelijke inhoudelijke argumenten meer heeft en de weg van de demagogie moet bewandelen.
  En Iwan Brave die ontpopt zich met dit artikel als echte racist die onterecht positieve discriminatie na streeft. Gelijkheid voor allen, als hij weet heeft van andere zaken laat hij die dan melden aan de rekenkamer ipv dit soort demagogische stukjes te schrijven. Ik wil beordeeld worden op mijn kwaliteiten en de mogelijkheid krijgen de te ontwikkelen, ik wil geen voorkeurs behandeling en daarmee dom blijven.


  Maak melding
 21. nr 23. Neus niet hier lopen rotzooien ga die mannen in Su vertellen hoe een politicus zich behoort te gedragen.

  En als jij daar klaar bent, trek de wereld over er is genoeg werk voor je als ridder idioot.


  Maak melding
 22. Nr 24 @bakrasie (bakra) krasieba
  Je geeft een mooi voorbeeld van de oude manier van SU politiek. Als je geen argumenten hebt, ga je op de man spelen en probeer je hem belachelijk te maken. Demagogie! Toon je je eigen niveau mee aan.
  Overigens gaat dat artikel over hoe politici in NL zich moeten gedragen.
  Ik hoop voor je dat je niet in de Bijlmer woont waar die politici er z’n zooitje van maken met hun gehossel.


  Maak melding
 23. Jammer Neus nr 25. jij moet echt meer weten, dan blijf je stil.
  Ik hoop dat jij achter bepaalde zaken kan komen mi-boi, dan na voorzeer fu yu sa kaba.

  Tan-Bun.


  Maak melding
 24. @bakrasie (bakra) krasieba
  Jammer Neus nr 25. jij moet echt meer weten, dan blijf je stil.
  Ik hoop dat jij achter bepaalde zaken kan komen mi-boi, dan na voorzeer fu yu sa kaba.

  Sorry maar insinuaties daar heeft niemand iets aan. Als je iets weet dan moet je er mee voor de dag komen en het bij de juiste instanties melden. Wie was dat ook al weer die meester is in dit soort verdacht makingen? O ja, Goebbels en diverse Stalinisten maakt er dankbaar gebruik van om het volk te misleiden en dienden als slecht voorbeeld voor velen. Ook in SU!


  Maak melding
 25. We moeten leren om ook van ons af te bijten. Verdonk maakte blunder na blunder en wist elke keer te ontsnappen. niet omdat ze niets had gedaan, maar omdat ze dapper genoeg was om haar belagers op hun plaats te zetten.

  Dat moeten surinamers ook leren hier. Die bakras direct op hun plaats zetten wanneer ze weer eens zichzelf omhoog willen halen door ons naar door het slijk te halen.


  Maak melding
 26. Waarom denken sommigen van jullie toch dat de bakra’s jullie door het slijk willen halen? Nederlanders zijn mensen zoals alle anderen, met hun goede en minder goede eigenschappen. Ik woon hier meer dan 25 jaar en heb hier nog nooit iets van gemerkt. En dat is ook niet zo vreemd, want Surinamers zijn zodanig ingeburgerd dat ze helemaal geen issue zijn voor de gemiddelde Nederlander. Als die zich al zorgen maakt, dan betreft dat Marokkanen. Dus waaruit leid je dit af? Durf het eens hard te maken!

  Wat ik wel weet is dat de Nederlandse belastingbetaler in de loop der jaren talloze miljoenen heeft gespendeerd aan een eindeloze rij stichtingen en organisaties die moeten waken over ons welzijn. En om nog maar te zwijgen van het minderheden-voorkeursbeleid waardoor wij al jarenlang met voorrang worden behandeld.

  Dus de enige echte vraag is eigenlijk: waarom zeuren wij altijd zo?????


  Maak melding
 27. nr. 27. Neus jij blijft doorgaan, dat wil zeggen dat jij beter bent dan andere Suri’s.
  Jij moet een perfect mens zijn !!!!!

  Wel mi-boi: als jij komt aanlopen weet men al wie je bent(suri) en wat men van jouw kan verwachten hoor.

  Wil jij braaf zijn: mi boi jij hebt een zwarte kop wat wil jij nog meer.

  Of wil jij witman laten zien dat jij de man bent.(enig)
  Beter dan de rest(suri’s).

  Ik zeg doe je best, tamara no kon barie.
  Verder nog een advies doe je best zorg dat alle puntjes netjes op de i staan.
  En gedrag je ordelijk/ordentelijk.

  En vooral een ding diefstal/verduistering/malversatie’s nooit, ik ben hierop ook zwaar tegen.

  Zorg voor de perfecte boekhouding enz. enz. alles wat de Suri’s ooit hebben laten liggen in het verleden ga het perfectioneren..mi-boi..wees de perfecte Suri-boy.

  Laat het zien en laat ons weten !!!!!

  …….auw kon gi..tik joe ai loekoe!


  Maak melding
 28. Beste broeders. wees A.U.B. zorgvuldig met het woordje BAKRA ontstaan in de slavermij uit ontzag voor de witte meester BA betekent GROOT en KRA betekent GEEST ……BAKRA.. betekent dus. GROTE GEEST. En persoonlijk vind ik die titel niet bij hun passen. Dat door de loop der jaren heen ,deze misvatting een eigen plaats heeft gekregen in de sranan tongo haalt niet weg dat het nog steeds misplaatste onderdanigheid is. Wist je het niet,geen nood. Maar nu je het wel weet ,wijs ik u er op de Den witman zo slecht niet klinkt . Denk eerder aan de vele SURINAAMSE HELDEN. KODJO, MENTOR,PRESENT,..BARON ,BONI. KAIKOESI, MATHOERA. E.A…..Dat zijn ware GROTE GEESTEN……RAS ECHTE BAKRAS.


  Maak melding
 29. @bakrasie (bakra) krasieba
  Liever de perfecte Suri-boy dan de scheldende sukkel die te lui is om handen en hoofd te gebruiken.
  Iets goed willen doen is in het belang van iedereen. Moet je niet verwarren met kruipen want dat doe ik nooit en hoef ik nooit te doen want men kent mijn kwaliteiten en respecteerd ze.
  Dor schelden en alles kapot maken komt niemand verder ook jij niet.


  Maak melding
 30. ba = schil…Buba = huid.

  Krasieba = Jeuk huid.
  Maar bigi sma tai-gie mi wan heer tra sanie fu a nin bakra..en datie no mooi ba.
  Daarom Gerard Marcus maak je niet druk.

  b.v. win-tji kaba nanga krasie, er zijn nog meer.
  Ik stop.


  Maak melding
 31. Over het algemeen lopen we er nog steeds op onze tenen(in Ned.)In SME lopen politici ver naast hun patta’s!
  Zoek de juiste loophouding in de politiek en kijk vooral voor eventuele struikelblokjes..amen


  Maak melding
 32. 10 juli 2007

  Winston Hermelijn: nr 29
  Beste Winston,

  Uw reactie vind ik zeer opvallend. 25 jaar hier wonen en nooit iets dergelijks opgevallen. Heb je oogkleppen op of is deze naam een pseudoniem. Bovendien verbaast het mij niet, want als ik uw naam voor het eerst zou horen dan zou het zeker niet in mij opkomen te denken dat U een Afrikaans-Surinamer bent maar een gewone lijk bleke Europeaan. Als U een doodnormale witteman bent zeg het dan ook gewoon. Stop met het achterbakse.
  Laat mij u vooral dit niet onthouden; er is nooit sprake van voorkeursbehandeling maar er is de plicht tot reparatie van de schade die uw witte broeders eerder hebben aangericht t.o.v de achtergestelden.

  Iwan Brave
  Beste heer Iwan Brave,
  Ik vind uw analyse verhelderend maar zeer braaf. te braaf zelfs, temeer daar u als Afrikaan-Surinamer het voor de Indiers wil opnemen. Iets wat ik omgekeerd nog nooit heb meegemaakt. Desalnietemin ben ik er wederom trots op dat wij Afrikanen geen onderscheid maken wanneer het om onrecht gaat . Wij nemen het voor iedereen op en willen ieder ander zijn behalve onszelf. Het eerste zal zo blijven omdat dat door GOD gegeven is. Het tweede is een erfenis uit een vies verleden. Ik hoop dat u ‘ns een keer het lankmoedige gedrag van deze Indiers ten opzichte van de kwestie “ANTON de KOM standbeeld” in Amsterdam Zuidoost en andere zaken die te maken hadden van vooral Zwarte bewoners( vergeet niet ; het zijn raadsleden) aan de kaak zult stellen. Bovendien de belangenverstrengelingen van deze Indiers betreffen slechts zaken die met hun eigen gemeenschap ‘de Hindustanen’te maken hebben. Andere groepen werden hierbij nooit of nauwelijks betrokken. Ook participeren zij haast nooit met Zwarten ook als het om algemene zaken gaan. Zij likten de kont van hun witte subsidie verstrekkers gretig en distantieerden zich constructief van hun Afrikaans-Surinaamse broeders. Juist daar waar wij een eenheid zouden moeten vormen.Het zijn gewoonweg raciale uitsluiters. In onze krant Redemption Time benoemen wij de realiteit zonder er eerst doekjes om te winden.

  met vriendelijke groeten

  Abaysa ( [email protected])


  Maak melding
 33. nr.32. Neus sorry maar het is geen Neus, Bakrasie site hoor.
  Ik heb niet lopen schelden, maar jouw duidelijk gemaakt dat jij blind of doof moet zijn….les de reactie’s nog een paar keren goed en trek dan conclusie.
  Succes Neuzer.(waka bun)

  Ik stop..!!!!!!


  Maak melding
 34. Zweer geachte Abaysa,

  Dank voor uw reactie. Ik ben al voor heel veel uitgemaakt op dit forum: Redi Musu, Oom Tom en Bounty, maar als blanke, nee, dat is mij nog niet overkomen.
  Ondergetekende is een Paramaribo (Krepi) geboren Surinamer van Creoolse afkomst die zich de afgelopen jaren in Nederland zo goed mogelijk heeft ingeburgerd, maar nog steeds veel liefde heeft voor ons prachtige, maar vaak zo geplaagde Suriname. Maar als u mij als een blanke wilt zien, dan is dat natuurlijk uw goede recht.
  Voor u is het misschien ondenkbaar, maar er zijn Sranangman die hier in tevredenheid kunnen wonen en werken. Er is alleen één groot verschil met u en sommige anderen: ook ik ben zeer kritisch op de Nederlandse samenleving, maar ik heb niet de behoefte om direct op alles te schelden dat mij hier niet bevalt. Constructief werken aan verandering vind ik n.l. een veel betere aanpak.


  Maak melding
 35. bakrasie (bakra) krasieba
  eerst insinuaties dat polane niet deugd.
  dan wordt je gevraagd dit hard te maken.
  dan reageer je door mensen persoonlijk aan te vallen.
  dan wordt je er opgewezen dat je mensen niet persoonlijk moet aanvallen maar met feiten of onderbouwde meningen met komen.
  dan… dan druip je af (met de staart tussen de benen naar ik hoop)


  Maak melding
 36. Correctie haalde ff 2 dingen door elkaar. Krijg je als je tijdens het werk ff iets anders doet.

  bakrasie (bakra) krasieba
  23 Ik geef aan het met Winston Hermelijn eens te zijn en dat positieve discriminatie ook racistisch denken is en in dit geval niet op zijn plaats. Als mede dat er nterecht verwijten gemaakt worden.

  24 jij reageert op de man zonder orgumenten en met scheld worden
  25 ik wijs je er op dat dit geen gepaste reactie is.
  26 je komt met een verhaal alsof je zoveel weet. Wat dan.
  27 Ik roep je bluf. insinuaties en vage verhalen heeft niemand wat aan.
  30 je gaat weer op de persoonlijke tour.
  32 ik geef aan niet onder de indruk te zijn van je gescheld. noem mij wat je wilt. Ik geef eerlijk en open mijn mening, sta positief in het leven en maak mij niet druk om schelden.
  36 dan… dan druip je af (met de staart tussen de benen naar ik hoop)


  Maak melding
 37. Dan zijn Neus en Winston twee grote domoren.
  Neus: En nog erbij Polo, erbij verzinnen voor mij, dan ben je goed bezig..duimzuiger.

  Ik begrijp het hoor het is duidelijk: als een blinde over kleuren spreken.

  Plus: yu no lees bun…succes…Noso en Wintie-ston.


  Maak melding
 38. “waakhonden”heb je hard nodig in een maatschappij waar niemand te vertrouwen is.De kleur doet er niet toe.In elk samenleving is vertrouwen goed,maar controlle des te beter. Vertrouwen wordt veelal misbruikt (menselijk)zelf je eigen kinderen moet je niet uit het oog verliezen.Des te meer in de politiek.No body is perfect!


  Maak melding
 39. nr.31 Gerard Marcus…eerlijk is eerlijk ik werd Bakra genoemd.
  Als rede ik was vervelend(ik kon dwingen als geen ander helaas) dus oma noemde mij Bakra( Ba krakeeri).
  Maar opa gooide een schepje boven op en noemde mij ba kwardadig.(bakra)( ik sloeg hard Tyson style i sabi)
  Ik werd ouder en nu kan jij begrijpen ding boi vin mi….. meisjes torie toch..Bakra..(baas geil)


  Maak melding
 40. Ik woon en werk al jaren in de Bijlmer en ken de meeste zaken van dichtbij en zag dit al lang aankomen. Partij politiek en dicipline maakt dat mensen zonder ruggegraat en identiteit brokken maken.

  De politiek is voor velen een vehikel naar status en een baan. Het is waar dat de politiek en vooral de pvda mensen selecteert op bepaalde waarden die het goed doen voor de dominante cultuur. Helaas zien die mensen niet dat als je als politicus geen achterban hebt, je inwisselbaar bent.

  Kleur speelt in de hele samenleving een grote rol, dus ook in de politiek, er openlijk over praten doet men niet maar de gevolgen zijn evident. Wie dat niet ziet is ronduit naief. In Zuidoost is de schooluitval op het middelbaar onderwijs 50%. veel eenouder gezinnen, grote werkeloosheid en een groot aanbod van banen aan de andere kant van het spoor. toch slaagt de stadsdeelraad er niet iets te doen.

  Er worden miljoenen gespendeerd in het welzijnswerk. De bulk daarvan gaat naar grote witte instellingen. De andere instellingen krijgen kruimels waardoor ze de vertaalslag naar een meer stabiele organisatie niet, misschien wel nooit kunnen maken. Het rendement van de grote instellingen is jaren ter discussie gesteld maar nooit aangepakt. Ook nu weer. De onderzoeken zijn strak afgebakend omdat de grote instellingen nooit met accountant verklaringen hoefden te komen en er dus meer koppen gaan rollen dan nu. Men houdt te veel rekening met personen en dus is de hele situatie een aanfluiting. Het zijn overigens niet de mensen in zuidoost die reppen over racisme als zwarten worden aangepakt maar de zwarte pvda leden die in het netwerk zitten van de aangepakten. De bevolking van zuidoost zou gebaat zijn bij een ander bestuur.

  COP. BZO, ALCIDES,en ik kan nog een lange lijst produceren.laat ik mijn mond houden over de reintegratieprojecten. Europesche gelden. dat gaat op in het netwerk van witte mannen (vrienden, the old boys network) , als het zwarten zouden zijn heette het clientelisme.

  Er zijn grote belangen en het is voor niet ingewijden ondoorzichtig maar er komt een wit bestuur, of witter bestuur. dat zijn nu eenmaal de feiten in Amsterdam en in zuidoost kan men dit doen. in west en oost niet meer, want daar dealt men met mensen die een eigen identiteit hebben en die niet geassimileerd zijn.
  Pasensie


  Maak melding
 41. Geachte heer Brave,

  Een,als je het mij vraagt,erg voorbarige mening.
  Bovendien tendensieus!
  Witte waakhonden, zwarte braverikken, toe maar!
  De beeldspraak had ik U niet toegedicht!
  Laten we overigens gewoon afwachten wat er waar is en wat niet.
  Emotie is geen beste raadgever.


  Maak melding
 42. Nu ook weer 4 ton fraude in de schuldhulpverlening van MaDi. De directeur komt van Curacao en kreeg de puinhoop niet op orde; een Surinaamse schuldhulpverlener, een dito ongediplomeerde (!) maatschappelijk werkster, zich noemende de koningin van de Bijlmer en bekend van de mislukte soepbus voor dakloze junken, en een dito manager verduisterden geld dat was bedoeld voor arme clienten die van de voedselbank af kwamen. En een autochtone gedetacheerde gemeenteambtenaar randde ook nog clientes aan!
  Wat een zootje is het daar toch. En dit, heer Brave, gaat niet om keutelbedragen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES