51 (edited by tirotet 2012-03-26 12:51:02)

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Srananman lobi meki babari (lawaai; herrie), ma den lobi bari lafu (schaterlachen) tu


Sidon fiyari-oso


Te Srananman de na wan s'don friyari-oso, yu sa yere babari farawe (ver weg lawaai hoeren). P'tata leri dati yu musu taki nanga yu mofo én no nanga yu skin. Srananman no sabi a tori. Ala presi pe Srananman de yu sa yere babari. Dati bikasi Srananman lai fatu (amusant), den lobi gi switi nanga lafu tori. Te den e gi den tori disi den trawan di de na lontu e bari lafu. Fu kan meki a tori moro switi, wan Sranan e gi en tori nanga en eri skin. Efu yu luku sowan Srananman fesi, yu srefi e bigin dede nanga lufu.


Den trutru P'tata bar efu dringi-oso (café)


Wan P'tata di abi wan dringi-oso (café) no lobi dati tumsi furu Srananman e sidon ini efu fesi en dringi-oso, bikasi den lobi a bigi babari fu wan Srananman. Moro furu bikasi den klanti di no e grabu Sranantongo e frede den Srananman, bikasi te den Srananman e bari den e denki dati na trobi den Srananman e meki.


Krusowman (Antilliaan)


Now den Srananman kan p'sa ete bikasi ini den tori den e taki furu Sranantongo tu. Dati den Krusowman no kan taki, bikasi den e taki soso lala Papiamentu. Den Krusowman e meki moro babari moro den Srananman, ma den Srananman e bari moro lafu moro den Krusowman. Disi bikasi den Srananman tyari fatu moro den Krusowman.


Tirotet

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Krabu (pesten, plagen, subtiel beledigen)


A wortu krabu abi fu bodoi (betekenissen), ma den tu bodoi di mi o kari na loktu meki mi lafu furu di mi ben wan pikin boi.


Te a son faya ini Sranan (als de zon fel is in Suriname) én un skoroboi no ben abi noti fu du dan un ben e kon na makandra, moro furu ondro wan bigi bon nanga furu sombra (schaduw). Dan yu ben kan poti yu anu na faya dati krubu ben o bigin krabu. Den boi nanga bigi powo (gespierd) den no ben krabu, ma yu si den mangrimangri wan efu den wan di ben kepi (leisi: tyepi - getikt) pikinso no ben abi den dei, bikasi tysyur (altijd) den ben e bigin krabu den. Mi e si ete fa sonwan fu den boi disi ben e bigin krei, sonwan ben e go kragi na oso na den m'ma. Mi si srefi pe son wan fu den m'ma fu den boi di ben kepi pikinso naki pasi kon na ondro a amandra efu manya bon, opo a bakasei fu den koto go na loktu én bigin skuru (flink uitschelden) den boi.


Alasma di ben e waka psa ben e tapu waka fu kan teki den fatu (van het tafereel genieten). Unsrefi fu a grupu no ben e lafu, bikasi un ben abi lespeki / respeki gi bigisma. Sontron u ben e pramisi sowan bigi sma dati un no ben o ferferi efu dreigi en manpikin (zoon) moro. Ma fa a m'ma ben ari fu (nauwelijks vertrokken) un ben e go doro nanga krabu. O moro a krabu ben go na wan fu un skin, o moro den trawan ben e bari lafu. A krabu ben kan go doro te a son ben o saka (tot de zon onder zou gaan), bikasi dan un ben o go prei bal én dati un ben e du te a ben kon dungru en un no ben e si a bal moro. Dan un ben e go na oso. Kisi watra na peti (waterput) fu wasi un skin. A watra un ben e kisi nanga wan embre (emmer) én un ben e wasi un skin ini wan bigi beki (bekken, teil) nanga a petiwatra (water uit de put).


Tirotet, tamara mi o gi lafu tori di ben e gi na inisei te ala ososma ben de makandra


Tirotet
Fosten te skoro ben komoto

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Tya politik (streken hebben)


Kande un no sabi, ma na Srananman feni a sani di den e kari politik. Furu tron Srannanman e taigi trawan dati a no sabi den sabi a politik nomo, ma dati den tyari politik. Te wan Srananman taigi wan trawan dati dan a e suku fu broko a trawan saka. Bikasi nanga tra wortu a e taigi a trawan dati a fromu, dati a frekti. Dati a e fromu trawan, a e kisi trawan.


A politik fu Sranan nownow


Efu yu luku a tori disi bun dan a no abi noti fu du nanga politik, ma di Srananman tya politik. Fu dati ede den puru a tori pe de, tyari en kon ini a politik. So un kan teki un ai luku dati a tori disi o lusu te fu un denki. Suma wani kan kaka en futu, ma dati sa de lasi ten, bikasi den politik man di tya politik, di lai triki o poti a tori na den weni.


Tirotet

54 (edited by tirotet 2012-04-07 15:25:11)

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Mi lafu te mi no man moro (Ik kwam niet meer bij van het lachen)


A tori di o gi now na wan bun owru tori. A ten dati yu ben e bai asogri ini wan peprewoisi (papieren zakje).
Wan den moro ogri boi fu a birti ben sabi pe en m'ma ben e kibri en portmoni. A boi ben e wakti te en m'ma ben de na dorosei e wasi krosi (a pisiten dati krosi ben e wasi nanga wan was'uma nanga kartiki; den sopo di den bigisma ben e kebroiki na wan pisi revolver sopo nanga a puirisopo. A pisiten dati den puirisopo TIDE nanga OMO no ben de ete).


Te en ma ben e gruma den krosi so dan a boi ben e boro safri go ini a sribikamra fu en m'ma én puru pikinso pikinmoni ini a portmoni. Alaten te en m'ma ben opo a portmoni baka dati a ben e aksi ensrefi efu wansma no e puru moni ini portmani.


So wantron a seti wan fal gi a sma di e fufuru en moni. A du a dei dati neleki a e wasi krosi, ma a no ben e du dati. A go kibri na wan presi pe a ben si suma e go na ini en sribikamra.


Mi e go krin a dagupupe mama! 


Tun a m'ma si dati na en manpikin Ronald e boro go ini en kamra fu fufuru en moni. A m'ma waka safri go na a doro fu a kamra, ma a no ben kan yepi dati Ronald yere dati wan sma e kon. Ronald di ben abi a portmoni fu en m'ma k'ba ini en anu, grabu wan pisi brokokrosi en domru a portmoni ini a pisi brokokrosi. Di en srefi doro ini a sribikamra a si Ronald nanga a pisi brokokrosi. A bari gi Ronald: 'Ai Ronald, mi boi, dus na yu e fufuru mi sensi so aladei. San yu abi ini yu anu drape Ronald. Ronald pikin en m'ma den wortu disi: 'A wan sani di mi abi ini mi anu, m'ma, na wan pisi brokokrosi, bikasi a dagu pupe ini a kukru én nanga a pisi brokokrosi disi mi e go krin a dugu-pupe. Nanga den wortu dati Ronald gwe libi a sribikamra fu en m'ma, ma no sondro a portmoni.


Tirotet, te now mi ori a tori disi fu Ronald na mi ede!!


Tirotet

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Gadobuku (Bijbel)


A gersi dati a no ala Srananman e bribi ini a Jesus, a manpikin fu Gado. Misrefi feni dati dati no afu de so ini Sranan, bikasi a Sranan pipel no abi wan rutu.


Ingi


Kon mi bigin nanga den ingi. Fosi a yari 1650 di a fosi wetman William Byam ben poti futu tapu Sranan doti den INGI no ben sabi Gado, Jesus nanga a Beibel.


Den Afro_Sranananman


Den Afro-Srananman na den fosi doroseikondresma di kon na Sranan. Den no ben sabi Gado, Jesus nanga a Gadobuku di den doro Sranan.


Den Sneisi, den Hindustani nanga den Yampaneisi


Nowan fu den dri grupu disi no ben sabi Jesus nanga a Beibel di den doro Sranan. Efu yu aksi mi dan no wan fu den grupu di mi kari dyaso na fesi no grabu Gado, Jesus nanga a Gadobuku fur'oso. So den Afro-Srananman e bribi ini den WINTI, den Hindustani ini den Hindoeïsme nanga den Sneisi nanga den Yampaneisi ini den Boeddhisme.


Ala grupu abi den eigi bribi


Nanga a tori dyaso na loktu mi wani sori un dati a pipel fu Sranan no abi wan enkri bribi, ma dati difrenti sortu bribi de ini Sranan. Fu dati ede a moro bun efu a Sranan pipel no sorgu fu dyugudyugu te a e go fu bribi, ma dati a moru den warderi den bribi, ma moro prenspari warderi a bribi fu den tra Sranan grupu.


A bribi ini Gado, Jesus nanga a Beibel


Now di wan bigi pisi fu a Sranan pipel ini Gado, Jesus nanga Gadobuku meki mi feni dati ala Srananman musu warderi dati én dati den no musu afrontu Gado, Jesus nanga a Beibel.


Tirotet

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Zo is dat.

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Den doroseikondre lobi Sranan (Het buitenland houdt van Suriname)


Sranan e drai (het gaat goed met Suriname), bikasi furu bigiman fu wan tu bigi kondre e naki Sranan wan deki brokodoti (mazzel). Watrasei nyunsu fu tide kon nanga a boskopu na doro dati IRAN o gi Sranan wan milyun Akerkan dala leki kado. India ben de a fosi kondre di pramisi Sranan wan afu milyard Amerkan dala. Baka dati China pramisi minister Abrahams feifi milyard Amerkan dala. Fu tra pikin kondre pramisi Sranan moni tu. Efu ala a moni disi kon ini a kas fu Sranan, ala Sranan kan tapu wroko, bikasi noiti Sranan sa lai moni so ini kas. Mi dati hopu nanga mi eri ati dati Sranan sa kisi ala a moni disi, bikasi mi no e bribi ini 'pramisi kaw no e fatu karu' (belofte maakt schuld).


Tirotet, mi e bari gi kondre dati Sranan o kisi moni fu soso baka. Te Sranan kisi ala den pramisi moni disi, Sranan o prati moni nanga oso fu soso gi a pipel.


Tirotet

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Sranan poku e skopu


So mi leisi tide dati wantu Sranan singiman o doro dyaso fu singi den moro powpi Suripop singi dyaso ini Carré. Den protyas (bekendmaken) kaba suma o de den Sranan singiman. Mi leisi den nen disi: Powl Ameerali, Denise Jannah, Bryan Muntslag, Rudolf Heidanus, Patricia van Daal, Cherwin Muringen, Edgar Burgos en John Oldenstam.

Noiti mi go ete na wan Suripop festival, ma a tron mi denki dati mi o go. Mi denki dati den Sranan singiman sa meki en strak dyaso na P'tata, so strak dati tra doroseikondre a kari den tu fu kon singi.


Tirotet

59 (edited by tirotet 2012-07-17 14:39:46)

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Na wan sari tori te wansma yeye gwe libi en


Mi breiti dati mi no abi fu skrifi a pisi tori disi ini P'tatatongo, ma mi kan taigi un dati masra NEUS dede. A no taki dati na DEDE kiri NOSO, ma dati NOSO en yeye gwe libi en. Nanga dati mi wani taki dati NOSO e bro ete, ma dati en yeye gwe libi en. NOSO e afrontu a Sranantongo wroko di wi e du dyaso na Watrasei.


A fa un no e bari NOSO fu no tanteri un, NOSO e gwe nanga langa. Efu NOSO ben en skrifi en tori ini Sranantongo, dan mi ben sa taki dati a no e pori un prisiri, ma NOSO e weri un ede nanga soso syatu lin (korte regels). Dan yu no musu denki dati NOSO e dusu dati sondro fowtu. No NOSO e naki Claus kiri, NOSO e maskaderi a P'tatatongo.


Un luku gi mi san NOSO skrifi ondro mi boskopu ini Sranantongo genootschap nanga Sranan verborgen register. Misrefi no o du dati moro, noso mi kan kisi mam'ma atibron nanga NOSO.


Tirotet

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Di Noso sabi dati a e naki a Claus so, fu dat' meki a n'e pompu fu skrifi wan lin ini Sranantongo.


Te nanga now mi no sabi fu sanede Noso e' dyompo kon ini den Sranantongo kruderi. A gersi dati na fonfon a lobi. Yu habi wan tu sma di lobi kisi priti skin, na so wawan den e' lusu den skiti. Den weti sma e' kari disi SM [Sla Me], ini Sranantongo wi sa kari en NM [Naki Mi]. lol

"I pray that the Lord may undeceive my ignorant brethren, and permit them to throw away pretensions, and seek after the substance of learning." by African-American abolitionist David Walker, in his "Appeal to Colored Citizens of the World" in 1830.

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Bally wrote:

Di Noso sabi dati a e naki a Claus so, fu dat' meki a n'e pompu fu skrifi wan lin ini Sranantongo.


Te nanga now mi no sabi fu sanede Noso e' dyompo kon ini den Sranantongo kruderi. A gersi dati na fonfon a lobi. Yu habi wan tu sma di lobi kisi priti skin, na so wawan den e' lusu den skiti. Den weti sma e' kari disi SM [Sla Me], ini Sranantongo wi sa kari en NM [Naki Mi]. lol

na dati.

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Tiem boy's, tory man. Triest.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Neus wrote:

Tiem boy's, tory man. Triest.

is dat Surinaams neus?
kom vertel typ iets in het sranangs.

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

tirotet, wij leren veel van je ga zo door. klasse

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

plus. wrote:
Neus wrote:

Tiem boy's, tory man. Triest.

is dat Surinaams neus?
kom vertel typ iets in het sranangs.

Nee, Plus, nee, we moeten die jongen pushen niet afkraken. Ik weet niet wat hij geschreven heeft maar ik kraak hem niet af.


Als hij maar niet op een afrandje gaat staan als ik hem aan het pushen ben. lol

"I pray that the Lord may undeceive my ignorant brethren, and permit them to throw away pretensions, and seek after the substance of learning." by African-American abolitionist David Walker, in his "Appeal to Colored Citizens of the World" in 1830.

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Wan wondru pasa dyaso na Watrasei, bikasi NOSO KON KENKI (...is veranderd)


Tide mi leisi alasani di NOSO skrifi dyaso na Watrasei. Noiti mi ben sabi dati na sowan bun ati (hart) NOSO abi, dati NOSO e skrifi soso BUN SANI now fu alama di e skrifi den tori dyaso na Watrasei. NEUS e switi Watrasei. Fu dati ede ala trawan di e skrifi dyaso e gi NOSO ala grani fu ala bun di a e du gi un.


Kande NOSO ben e du alaten  ferferi sani, ma now NOSO kon kenki. NOSO kenki fu wan YUNGUMAN fowru kontron wan TIGRIMAN fowru. NOSO kenki now kontron wan REPMAN fowru tide. Ai boi, NOSO kon kenki, NOSO kon kenki trutru.


Tirotet: 'Go yu no si so fa NOSO kon kenki!!

67 (edited by tirotet 2012-07-21 13:21:55)

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

OPOYARI (braakliggend terrein), wan agersitori (een gelijkenis of allegorie)


Fosten yu ben abi furu opodyari ini Sranan. Tapu den yari dati nowansma no ben e libi, ma dati no wani dati nowansma no ben de eiginari (eigenaar) fu den opodyari dati. Ini den dyari furu froktubon (fruitbomen) ben e gro. Na fu dati ede (daarom) furu ben e go suku fadon froktu ini den opo dyari dati. Sonsma ben e kren go puru froktu leki manya, sunsaka, pomerak nanga kersi ini den froktubon.


Aladati a eiginari fu a opodyari nanga den froktubon ben sabi, ma a no ben e du noti, bikasi a ben sabi dati den froktu ben o tan pori efu nowansma no ben e piki den froktu na gron efu ini a bon.


Na so mi e si Watrasei (Waterkant), mi e si Watrasei leki wan opo dyari, ma dati no wani taki dati den yari a no fu nowansma. Furu sma di e skrifi dyaso na Watrasei abi wan efu moro opodyari.


No mi o drai go baka na den opodyari fu fosten. Te sowan eiginari kon wan dei ini e opo dan si dati wansma a prei doti nanga, poti takrusani tapu en presi fu en kan lon gwe libi e presi fu a trawan kan teki en presi abra. Dan sowan eiginari o sreka ensrefi, bikasi a sabi dati bigisma de na oso fu a wisiman, ma dati bigisma de na en oso tu.


Tirotet, mi a tapu a tori disi nanga tu odo en wel twee ODO uit:


'Pritipangi Odobuku' van Beatrice (fiet)


1. Tigri sabi na surtu bon a e krasi en ggo
(weten met wie men te doen heeft)

2. Ala obia abi en koti.
(Alles heeft grenzen)


Tirotet

68 (edited by tirotet 2012-07-30 07:15:41)

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Ambaran / prei kefalek (geweldig doen)


Furu Srananman e meki wan lo ambaran, den man e prei kefalek. Na den sortu Srananman disi tusyur e naki blakabal. So mi sabi wan fu man disi dyaso na Watrasei. A man denki a hebi, e prei sabiman gi den trawan dyaso na sekanti. Dan efu yu pari boto go luku san a man disi skrifi dan yusrefi sa di dati san kaw skrifi buriki no man leisi. Ma a man disi no abi neks te make nanga dati, bikasi a man e ferseiker den staman fu en dati en na a kownu fu Watrasei. Furu tron a man disi e keiti wan wortu, wortu di en srefi no man poti bun tapu papira fu kan sori trawan fa a ambaran.


A man en dak e leki


Sontron mi e denki dati a man disi kepi, dati a man edesei no e wroko bun, ini stratitongo den taki fosi dati a man disi fetre lusu, ma now den e taki dati a man disi dak e leki, bikasi alasei pe a man disi doro na Watrasei kesekese nanga wunyuwunyu sa bigin wantron.


Kayanagranman (de grote afwezige)


Alaten te a man disi musu sori ini wan seriyusu pisi kenkiprakseri sa a kan, a man disi e lusu a man e spin gwe, a man e kon tron kayanagranman. Disi e psa furu te man miti man, bikasi te man miti man den e kari densrefi brada. Fu di a man disi nanga en lo pranpran no man du dati, meki a e ari en gogo srafi puru.


Tirotet, nanga wan syatu pisi lafu-ori!!

69 (edited by tirotet 2012-09-13 20:26:27)

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

NOSO NOSO BORO


Now un kan si dati Noso noso boro, dati Noso wêr'ede, dati noso fetre lusu, dati Noso bere furu, dati Noso no abi noti fu du. Luku bun Noso e kensi, dati Noso ede-sei no e wroko bun. Kande Noso famiri musu go suku yepi gi Noso.


Now mi kan piki un na fesi dati Noso o kisi yepi, bikasi wan trawan di ede waiwai trutru dyaso na Watrasei o brokobroko gi Noso na pikin moni (na ini Bakratongo) san mi skrifi.


Fu dati mi taigi a sma disi na fesi meki a bari Noso, meki a taigi Noso dati Noso e law trawan dyaso na Watrasei. Meki a taigi Noso dati alasei pe mi skrifi wan pisi tori, srefi ini Sranantongo, Noso e dyompo kon na mindri fu kon pori a tori. Dan un sa denki dati Noso sabi skrifi Sranantongo. Ma bubu fu dati, bikasi Noso no sabi skrifi Sranantongo sref'srefi.


Tirotet

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Volgens mij is dit verworden tot een Dis You item. wink lol

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

OF PLAATS HET HIERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MAAR GA NIET IN ANDERE TOPICS DIE ER NIETS MEE TE MAKEN HEBBEN DEZE ROTZOOIR PLAATSEN:

HIER HOORT HET IN THUIS:


tirotet wrote:

Een LESJE SRANANTONGO voor NOSO!


Nu deze topic (met bijvoegsel) toch mijn koosnaam 'TODO' draagt, wil ik een steentje bijdragen ter OPTIMALISERING ervan en wel met als DOEL dat NOSO zich eindelijk zal verdiepen in de BEGINSELEN van het Sranantongo. Bij het leren van een taal kan samenwerken productiever zijn, dus RAAD ik NEUS aan om SAMEN met CINNY aan de slag te gaan en vooral ervoor zorgen te oefenen, WANT OEFENING BAART KUNST, niet waar NOSO.


Geen partikel ‘e’: De werkwoorden ‘abi’, ‘de’ en ‘na’


22. abi OTT (geen ‘e’); Heb, hebt, heeft, hebben;  Yu abi wan dagu.
      abi OVT (alleen ‘ben’); had, hadden;  A ben abi wan oto.
23. ‘de’ OTT (geen ‘e’); ben, bent, is, zijn; Yu de ini wan kondre.
     ‘de’ OVT (alleen ‘ben’); was, waren;  A ben de ini wan oso.
24. ‘na’ OTT (koppelwerkw) ‘zijn’(geen ‘e’); Yu na wan stukaman.
      ‘na’ OVT (alleen ‘ben’);  A ben de wan stukaman.
25. Werkwoorden  zonder ‘e’. Vb:  Mi tanapu dyaso; Mi didon tapu a bedi; Mi sidon sei yu;
       Mi wani nyan; Mi sabi yu; Mi musu taki; Mi nen René Hart.

26. Geen inversie,  dus omkering van onderwerp en gezegde in een vragende zin:
      Ik eet een appel -  Mi e nyan wan apra;  Eet ik een appel?;  Mi e nyan wan apra?
27. Geen verbuiging zelfstandig nw.: boom – bon; bomen – den bon; boompje – pikin bon
28. Geen verbuiging werkwoord.: Ik loop – mi e waka; Wij lopen – wi e waka
      Hij liep – A ben e waka;  Zij liepen – den ben e waka
29. Geen verbuiging bijv. nw.: groot – bigi; groter – moro bigi. grootst – a moro bigi wan
30. DE PARTIKELS:  ‘e’ (o.t.t.); ‘ben e’ (o.v.t.); (-) (v.t.t.); ‘ben’ (v.v.t); ‘sa’ of ‘o’ (o.t.t.t.);
       ‘ben sa’ of ‘ben o’ (o.v.t.t.


    Vervoeging werkwoorden in de verschillende tijden:


31: O.T.T. (Onvolt. Tegenw. Tijd): Ik lach – Mi e lafu; Hij koopt – A e bai;  Wij leren – Wi e leri; Jullie lachen elke dag;  Un e lafu ala dei
32. O.V.T. (Onvolt. Verl. Tijd): Ik las – Mi ben e leisi;  Zij trok – A ben e ari
      Zij wonen – Den ben e libi;  Zij kookten voor mij;  Den ben e bori gi mi.
33. V.T.T. (Volt. Tegenw. Tijd):  Ik heb genomen – Mi teki ; Jij hebt gezocht – Yu suku.
      Wij hebben gezien – Wi si ;  Jullie hebben goed  gewerkt -  Un wroko bun.
34. V.V.T (Volt. Verl. Tijd): Ik had gedanst; Mi ben dansi; Wij hadden gespeeld; Wi ben prei
35. O.T.T.T (Onvolt. Tegenw. toekomende Tijd (met ‘sa’): Ik zal lopen - Mi sa waka.
      Hij / zij zal lopen - A sa waka; Zij zullen wachten - Den sa wakti
36. OTTT (Onvolt. Tegenw. Toekomende Tijd (met ‘o’): Jij zal kijken - Yu o luku.
      Hij / zij zal slapen – A o sribi; Zij zullen rennen - Den o lon.
37. O.V.T.T. (Onvolt. Tegenw.  Toek. Tijd (met ‘ben sa’): Hij zou dweilen - A ben o dweiri.
     Zij zouden strijken -  Den ben o triki.
38. OVTT Onvolt. Tegenw. Toek. Tijd (met ‘ben o’): Jij zou roken - Yu ben o smoko
     Zij zouden springen -  Den ben o dyompo.
40. Vb Koppelww ‘na’ (geen ‘e’):  Ik ben knap – Mi koni;  Hij is lui – A lesi;     
      Ik ben ambtenaar - Mi na kantoroma;  Zij is moeder - En na mama
41. Vb ‘abi’ (bezit) (geen ‘e’):  Mi abi wan karta - Ik heb een kaart.
        Yu abi tu yesi -  Je hebt twee oren;  Un abi prisiri -  We hebben pret.
42. Vb ‘de’ (bevinden) (geen ‘e’): Mi de na prasi -  Ik ben op het erf;
       Den dagu de na strati - De honden zijn op straat;  Den de na Porfoto -  Ze zijn in
       Rotterdam
43. ww zonder ‘e’:  Mi kan wroko - Ik kan werken
      A man skrifi - Hij kan schrijven;  Yu musu nyan - Jij moet eten;
     Yu wani dringi? - Wil je   drinken?  Den sa du den wroko - Zij zullen hun werk
      doen; Meki a kon inisei! - Laat hem binnen.
44. Antoniemen (woorden met tegengestelde betekenis): switi no todo - heel erg lekker
45. Palatalisering (klankverschuiving) klanken die tegen het  harde verhemelte gevormd
      worden. (1) De klank ‘gi’ klinkt als ‘dyi’ / Bergi (berdyi) / frigid (fridyi) (2) De klank
       ‘ge’ klinkt als ‘dye’ / gême klinkt als (dyême). De klank ‘ke’ klinkt als ‘tye’ / ‘ke poti
       (tye poti) / ke pe (tyepi). De ‘ki’  als ‘tyi’. Bonki als bontyi / brenki (brentyi).Samensteller: TIROTET,
docent Sranantongo en samensteller van leer- en werkboeken Sranantongo


P.S. De onderdelen (Sranantongo aspecten) heb ik vanmorgen onder de KOP 'Het Sranantongo heeft een groot verborgen register' ondergebracht. Nu weet NEUS deze TOPIC makkelijk te vinden, je zou kunnen zeggen dat NEUS daar HUIST en wel enkel om al mijn bijdragen te KNIPPEN, te PLAKKEN, en vooral elders op het FORUM breed UIT TE HANGEN. In feite produceert NOSO zelf NIETS op WKN, maar weet wel ALLES van iedereen te KNIPPEN, te PLAKKEN en breed UIT TE HANGEN!


Pik of Poes


Ik weet nog steeds niet of NEUS van het mannelijke, dan wel van het vrouwelijke geslacht is, wat ik echter ZEKER weet is dat NEUS dagelijks MEMBERS op WKN schoffeert. Maar oh wee als men NOSO even tegen de haren in strijkt dan is leiden in last. Deze twee gedragsuitingen zijn kenmerkend bij NOSO, en wel dat hij / zij denkt iedereen te grazen te kunnen nemen, maar op het moment dat men NOSO op de korrel neemt, voelt hij / zij direct verongelijkt en dan is het alsof NEUS op zijn PIK is getrapt, dan wel aan diens POES is beroerd.


Tirotet

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Cinny, je hebt het voorwerk voor mij verricht, nu ben ik toe aan het echte werk!


Wat deze topic betreft zijn er (voor deze) 71 bijdragen geleverd.


Mighty Mike (MM) heeft van dat aantal 10 geleverd, Neus 6 en jij 1. Nu chronologisch:


MM: 11, 13, 17, 19, 25, 26, 31, 35, 36, 47
NEUS: 22, 32, 34, 41, 62, 70
CINNY: 71


Kanttekening: Nu hebben jullie (MM, NEUS, CINNY) niet één woord Sranantongo aan het geheel bijdragen, op den duur ben ik daar hoorndol van geworden en heb ik de TOPIC ('Syatu lafu  tori') de TOPIC gelaten.


Tirotet

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Now a mofopisi fu mi tori, ma now nanga a powema SRANANTONGO


SRANANTONGO


Sranantongo, mamatongo,
O, wi lobi yu fu tru
Trawan wi no kari bongro,
Ma toku nomru wan na yu.
Wi ben leri yu fu Jaba,
Yere yu fu wi gangan.
Fu trowe gangan en mama,
Dati noiti wi sa du!


Wan powema fu Papa Koenders


Leki baksis: DEN EDE TRANGA!!


Den ede tranga, fu dati ede mi sa wasi gi den tu disi now  ini Sranantongo


Den TU e du muiti nomo, bikasi nomonomo den wani meki mi piki den, ma mi no e luku den na wan ai. Mi e si fu den.


Alasei pe mi si den nen opo kon na loktu, mi e tyala. Te fu k'ba den musu kon weri.


Tirotet, now mi e ari den, ma soleki un sabi den na tu babaw te a e go fu Sranantongo!

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Ik vind je zo geweldig je bent super leerrijk ! Ga zo door... ik ha je complimenteren  na elke bijdrage smile je bent echt geweldig..... Deze week ben ik jouw grootste FAN !

Re: Syatu lafu tori ini Sranantongo (Lachwekkende verhalen)

Sang geweldig en helemaal in Sranantongo  Geweldig hoor.  big_smile  lol  big_smile  lol

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ